Tapılan ümumi test sayı : 25

Bir bəndi verilmiş aşağıdakı şer lirik növün hansı janrında yazılıb?
"İpək nazbalışa Mina dayandı,
Həcər nalə çəkdi, Mina da yandı,
Həsrətimdən dərdim minə dayandı,
Sən gəlsən, əysilər də bir üz, bir üz.
A) rübai
B) gəraylı
C) təcnis
D) bayatı
E) mürəbbe
"Mən, sən və müəllimlər iclasda iştirak edəcəklər" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) leksik
B) qrammatik
C) leksik və fonetik
D) fonetik
E) fonetik və qrammatik
Təyin vəzifəsində işlənmiş əvəzliyi göstərin.
A) Elə danış ki, səni yaxşı başa düşsünlər.
B) Haçan gəlmisən?
C) Bəzi adamlar zehni əməkdən tez yorulurlar.
D) İndi vəziyyət belədir.
E) Baykal gölünü xəritədə kim göstərə bilər?
Mürəkkəb sözlərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) cəfakeş, üzümçü, kağız-kuğuz
B) bimərifət, toyuq-cücə, topa-topa
C) əlüzyuyan, qoyun-quzu, günorta
D) bisavad, el-oba, çör-çöp
E) mer-meyvə, qeyri-dəqiq, narazı
Tələffüzü ilə yazılışı fərqlənməyən qoşasamitli sözləri göstərin.
1. xallı, qüvvə                2. doqquz, səkkiz
3. saqqal, hətta             4. qüllə, zərrə
5. təqsir, rəqqasə
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 2, 3
D) 1, 4
E) 3, 5
"Xəzər dənizi" birləşməsindəki asılı tərəfin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.
A) adlıq haldadır
B) konkret isimdir
C) isimdir, quruluşuna görə sadədir
D) təkdir
E) xüsusi isimdir
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin.
Göylərində at oynadır şimşəklər,
Bir an olur gur yağışı, dolusu.
A) metafora
B) epitet
C) simvol
D) metonimiya
E) təşbeh
M.V.Vidadinin yaradıcılığının məzmunca əsas xüsusiyyəti hansı cavabda düzgün verilmişdir?
A) ictimai kədər
B) ictimai eybəcərliyin kəskin tənqidi
C) həyat eşqinin tərənnümü
D) təbiətə vurğunluq
E) ədalətli  hökmdar ideyasının təbliği
Q.Zakirin lirik yaradıcılığı ilə bağlı düzgün fikirləri seçin.
1. Lirikasının bir hissəsi məhəbbət, digər hissəsi isə ictimai mövzudadır.
2. Şerlərində daha çox real məhəbbət tərənnüm olunur.
3. Lirik şerlərində ən çox Füzuli və Vaqif  yaradıcılığının təsiri duyulur.
4. Lirik şerlərin hamısına heca vəznində, qoşma janrında yazmışdır.
5. Qəzəllərində sufi məhəbbətin izləri daha qabarıqdır.
A) 2, 3, 4
B) 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 3, 4, 5
E) 1, 5
C.Cabbarlının "Oqtay Eloğlu" faciəsində baş qəhrəmanın düşmənləri onun yenidən teatra qayıtmaması üçün ilk növbədə nəyə əl atırlar?
A) Tamaşaçılara Oqtayın ruhi xəstə olduğunu söyləyirlər.
B) Biletlərin satılmasına maneçilik törətməklə tamaşanı pozmağa çalışırlar.
C) Ona hədə-qorxu gəlirlər.
D) Amalya rolunu oynayan aktrisanı öyrədirlər ki, xəstələndiyini bəhanə edib səhnəyə çıxmasın.
E) Ona külli miqdarda pul təklif edirlər.
Aşağıdakı əlamətlərdən biri C.Cabbarlı və H.Cavid yaradıcılığı üçün ortaq sayıla bilməz:
A) mənzum dramların yazılması
B) həm lirik şerlərin, həm də dram əsərlərin yazılması
C) dram əsərlərinə üstünlük verillməsi
D) yaradıcılığa şerlə başlanılması
E) tarixi mövzuda əsərlərin yazılması
Səadət xanım ("Müsibəti-Fəxrəddin") Fəxrəddinin meyiti üzərində dediyi: "Ölsəm əziyyətdən xilas ollam, Fəxrəddin, onu istəmirəm..." sözləri ilə nə demək istəyirdi?
A) Rahat ölüm istəmirdi.
B) Fəxrəddinin dərddən beli bükülmüş anası Mələk xanıma xidmət etmək, onun ömrünü uzatmaq üçün əziyyət çəkmək istəyirdi.
C) Fəxrəddin bəyin müsibətini bütün ömrü boyu öz məhrumiyyətləri və göz yaşları ilə yaşamaq istəyirdi.
D) Sevgilisinin qədrini bilməyən "vəhşi nadanlara" özünün sağ qalması ilə Fəxrəddini xatırlatmaq istəyirdi.
E) Fəxrəddinin nakam arzularını yerinə yetirmək üçün əziyyət çəkmək istəyir və ölümü bu əziyyətdən qaçmaq kimi başa düşürdü.
Əfzələddin Xaqani ilə əlaqədar fikirlərdən hansı səhvdir?
A) "Mədain xərabələri" adlı fəlsəfi əsərində şairin məhəbbətlə bağlı fikirləri başlıca yer tutur.
B) Şirvanşahlar sarayında yaşayıb-yaratmış şairlərdəndir.
C) Qəsidələri ilə məşhurdur.
D) Ədəbiyyatımızda məsnəvi formasında yazılmış ilk poemanın müəllifi kimi tanınır.
E) Əvvəl sarayda yaşamış, lakin sonradan sarayla özü arasında ziddiyyəti dərk edərək oradan uzaqlaşmışdır.
"İnteligentlik, gəzərik naz ilə,
Ömr edərik nəşeyi-dəmsaz ilə" misraları M.Ə.Sabirin hansı şerindədir?
A) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?"
B) "Ruhum"
C) "Səttarxana"
D) "Ürəfa marşı"
E) "Nə işim var"
Şəkli yazıya aid olanı göstərin:
A) Nəqliyyat yolunda qoyulmuş nida işarəsi
B) Toy zamanı ələ xına qoyulması
C) Suyun H2O işarəsi ilə göstərilməsi
D) Aptekin qapısındakı ilan şəkli
E) Ət mağazasının vitrinindəki inək kəlləsi şəkli
"Hamı xalqa sədaqətlə xidmət etməyə çalışmalıdır" cümləsində tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) isimlə
B) məsdər tərkibi ilə
C) feli sifət tərkibi ilə
D) məsdərlə
E) II növ təyini söz birləşməsi ilə
Nəqli cümləni müəyyənləşdirin:
A) Səlim, pəncərəni aç.
B) Yaşasın Azərbaycan Respublikası!
C) Günah kimdədir?
D) Siz öz vəzifənizi həmişə belə icra edin.
E) Ana oğlunun  doluxsunmuş gözlərinə baxdı.
Cümlələrdən birində birləşdirmə bağlayıcısı işlənmişdir:
A) Ay da, ulduz da sənə həsrətlə baxır.
B) Həm sevinir, həm də təəccüblənirdi.
C) Mən çağırdım, ancaq sən eşitmədin.
D) Rəşid dostları ilə görüşməli idi.
E) Ariflə Vasif qardaşdırlar.
Bunlardan ikisi daha çox elmi üslub üçün əlamətdardır:
1. Məcazilik
2. Obrazlılıq
3. Mürəkkəb cümlə tiplərindən daha çox istifadə
4. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
5. Termin sıxlığı
6. Dialektizm və loru sözləin işlənməsi
A) 3, 5
B) 1, 6
C) 2, 4
D) 4, 5
E) 4, 6
Nümunələrədən yalnız birində idarə əlaqəsi var:
A) hərbi vəzifə
B) qızıl payız
C) böyüklərə hörmət
D) Qış gəldi.
E) ana vətən
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top