Tapılan ümumi test sayı : 25

Bir bəndi verilmiş aşağıdakı şer lirik növün hansı janrında yazılıb?
"İpək nazbalışa Mina dayandı,
Həcər nalə çəkdi, Mina da yandı,
Həsrətimdən dərdim minə dayandı,
Sən gəlsən, əysilər də bir üz, bir üz.
A) bayatı
B) mürəbbe
C) rübai
D) təcnis
E) gəraylı
"Mən, sən və müəllimlər iclasda iştirak edəcəklər" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) fonetik
B) leksik və fonetik
C) leksik
D) fonetik və qrammatik
E) qrammatik
Təyin vəzifəsində işlənmiş əvəzliyi göstərin.
A) Baykal gölünü xəritədə kim göstərə bilər?
B) Elə danış ki, səni yaxşı başa düşsünlər.
C) Bəzi adamlar zehni əməkdən tez yorulurlar.
D) İndi vəziyyət belədir.
E) Haçan gəlmisən?
Mürəkkəb sözlərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) əlüzyuyan, qoyun-quzu, günorta
B) cəfakeş, üzümçü, kağız-kuğuz
C) bisavad, el-oba, çör-çöp
D) bimərifət, toyuq-cücə, topa-topa
E) mer-meyvə, qeyri-dəqiq, narazı
Tələffüzü ilə yazılışı fərqlənməyən qoşasamitli sözləri göstərin.
1. xallı, qüvvə                2. doqquz, səkkiz
3. saqqal, hətta             4. qüllə, zərrə
5. təqsir, rəqqasə
A) 1, 4
B) 3, 5
C) 2, 3
D) 2, 4
E) 1, 3
"Xəzər dənizi" birləşməsindəki asılı tərəfin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.
A) təkdir
B) isimdir, quruluşuna görə sadədir
C) xüsusi isimdir
D) konkret isimdir
E) adlıq haldadır
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin.
Göylərində at oynadır şimşəklər,
Bir an olur gur yağışı, dolusu.
A) epitet
B) təşbeh
C) simvol
D) metafora
E) metonimiya
M.V.Vidadinin yaradıcılığının məzmunca əsas xüsusiyyəti hansı cavabda düzgün verilmişdir?
A) həyat eşqinin tərənnümü
B) təbiətə vurğunluq
C) ədalətli  hökmdar ideyasının təbliği
D) ictimai kədər
E) ictimai eybəcərliyin kəskin tənqidi
Q.Zakirin lirik yaradıcılığı ilə bağlı düzgün fikirləri seçin.
1. Lirikasının bir hissəsi məhəbbət, digər hissəsi isə ictimai mövzudadır.
2. Şerlərində daha çox real məhəbbət tərənnüm olunur.
3. Lirik şerlərində ən çox Füzuli və Vaqif  yaradıcılığının təsiri duyulur.
4. Lirik şerlərin hamısına heca vəznində, qoşma janrında yazmışdır.
5. Qəzəllərində sufi məhəbbətin izləri daha qabarıqdır.
A) 1, 5
B) 3, 4, 5
C) 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 4
C.Cabbarlının "Oqtay Eloğlu" faciəsində baş qəhrəmanın düşmənləri onun yenidən teatra qayıtmaması üçün ilk növbədə nəyə əl atırlar?
A) Ona hədə-qorxu gəlirlər.
B) Tamaşaçılara Oqtayın ruhi xəstə olduğunu söyləyirlər.
C) Ona külli miqdarda pul təklif edirlər.
D) Biletlərin satılmasına maneçilik törətməklə tamaşanı pozmağa çalışırlar.
E) Amalya rolunu oynayan aktrisanı öyrədirlər ki, xəstələndiyini bəhanə edib səhnəyə çıxmasın.
Aşağıdakı əlamətlərdən biri C.Cabbarlı və H.Cavid yaradıcılığı üçün ortaq sayıla bilməz:
A) tarixi mövzuda əsərlərin yazılması
B) mənzum dramların yazılması
C) həm lirik şerlərin, həm də dram əsərlərin yazılması
D) yaradıcılığa şerlə başlanılması
E) dram əsərlərinə üstünlük verillməsi
Səadət xanım ("Müsibəti-Fəxrəddin") Fəxrəddinin meyiti üzərində dediyi: "Ölsəm əziyyətdən xilas ollam, Fəxrəddin, onu istəmirəm..." sözləri ilə nə demək istəyirdi?
A) Sevgilisinin qədrini bilməyən "vəhşi nadanlara" özünün sağ qalması ilə Fəxrəddini xatırlatmaq istəyirdi.
B) Fəxrəddinin nakam arzularını yerinə yetirmək üçün əziyyət çəkmək istəyir və ölümü bu əziyyətdən qaçmaq kimi başa düşürdü.
C) Fəxrəddinin dərddən beli bükülmüş anası Mələk xanıma xidmət etmək, onun ömrünü uzatmaq üçün əziyyət çəkmək istəyirdi.
D) Fəxrəddin bəyin müsibətini bütün ömrü boyu öz məhrumiyyətləri və göz yaşları ilə yaşamaq istəyirdi.
E) Rahat ölüm istəmirdi.
Əfzələddin Xaqani ilə əlaqədar fikirlərdən hansı səhvdir?
A) "Mədain xərabələri" adlı fəlsəfi əsərində şairin məhəbbətlə bağlı fikirləri başlıca yer tutur.
B) Əvvəl sarayda yaşamış, lakin sonradan sarayla özü arasında ziddiyyəti dərk edərək oradan uzaqlaşmışdır.
C) Şirvanşahlar sarayında yaşayıb-yaratmış şairlərdəndir.
D) Ədəbiyyatımızda məsnəvi formasında yazılmış ilk poemanın müəllifi kimi tanınır.
E) Qəsidələri ilə məşhurdur.
"İnteligentlik, gəzərik naz ilə,
Ömr edərik nəşeyi-dəmsaz ilə" misraları M.Ə.Sabirin hansı şerindədir?
A) "Nə işim var"
B) "Səttarxana"
C) "Ürəfa marşı"
D) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?"
E) "Ruhum"
Şəkli yazıya aid olanı göstərin:
A) Nəqliyyat yolunda qoyulmuş nida işarəsi
B) Suyun H2O işarəsi ilə göstərilməsi
C) Ət mağazasının vitrinindəki inək kəlləsi şəkli
D) Aptekin qapısındakı ilan şəkli
E) Toy zamanı ələ xına qoyulması
"Hamı xalqa sədaqətlə xidmət etməyə çalışmalıdır" cümləsində tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) II növ təyini söz birləşməsi ilə
B) məsdər tərkibi ilə
C) isimlə
D) məsdərlə
E) feli sifət tərkibi ilə
Nəqli cümləni müəyyənləşdirin:
A) Ana oğlunun  doluxsunmuş gözlərinə baxdı.
B) Səlim, pəncərəni aç.
C) Günah kimdədir?
D) Siz öz vəzifənizi həmişə belə icra edin.
E) Yaşasın Azərbaycan Respublikası!
Cümlələrdən birində birləşdirmə bağlayıcısı işlənmişdir:
A) Ay da, ulduz da sənə həsrətlə baxır.
B) Ariflə Vasif qardaşdırlar.
C) Rəşid dostları ilə görüşməli idi.
D) Həm sevinir, həm də təəccüblənirdi.
E) Mən çağırdım, ancaq sən eşitmədin.
Bunlardan ikisi daha çox elmi üslub üçün əlamətdardır:
1. Məcazilik
2. Obrazlılıq
3. Mürəkkəb cümlə tiplərindən daha çox istifadə
4. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
5. Termin sıxlığı
6. Dialektizm və loru sözləin işlənməsi
A) 1, 6
B) 3, 5
C) 4, 6
D) 4, 5
E) 2, 4
Nümunələrədən yalnız birində idarə əlaqəsi var:
A) qızıl payız
B) böyüklərə hörmət
C) ana vətən
D) hərbi vəzifə
E) Qış gəldi.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top