Tapılan ümumi test sayı : 20

Nizami Gəncəvinin "Xorov və Şirin" poemasında hansı obraz Xosrovu məzəmmət edir, ona öyüd-nəsihət verərək, şahlıq qürurundan əl çəkməyə çağırır?
A) Məhinbanu
B) Hörmüz
C) Fərhad
D) Şirin
E) Şapur
S.Ə.Nəbatinin aşağıdakı şerlərindən birində dünyəvi eşqlə sufi- panteist məhəbbətin tərənnümü qovuşur:
A) "Yaradıb"
B) "Gəlsin, gəlməsin?"
C) "Gözlərin"
D) "Eşq camından içən kimsənə..."
E) "Ey Sənəm"
"Hökmdar! Yerlərə, göylərə bir bax,
Buludlar qaralar matəm tutaraq". (S.Vurğun)
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin:
A) metafora
B) təşbeh
C) simvol
D) epitet
E) metonimiya
Hansı sıra tamamilə romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələrindən ibarətdir?
A) M.Hadi, H.Cavid, C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar
B) A.Səhhət, A.Aşiq, M.Möcüz, M.Ə.Sabir
C) C.Məmmədquluzadə, M.Hadi, Ə.Haqverdiyev, H.Cavid
D) M.Hadi, H.Cavid, A.Şaiq, M.Ə.Sabir
E) M.Hadi, H.Cavid, A.Şaiq, A.Səhhət
"Sizin sənədlərə baxılanda mən orada olmamışam" cümləsindəki altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin:
A) məchul növdədir
B) təsirsizdir
C) feli bağlamadır
D) təsdiqdədir
E) quruluşca düzəltmədir
İdi hissəciyi felin hansı şəkillərinə artırıla bilmir?
A) vacib, arzu
B) lazım, arzu
C) lazım, şərt
D) lazım, nəqli keçmiş
E) əmr, şühudi keçmiş zaman
Vasitəsiz nitqli cümləyə hansı sxem uyğundur?
İlqar: "Mən bu gün bir qədər gec gələcəyəm", - deyə xəbər göndərmişdi.
A) "V", - m
B) M: "V", -m.
C) M: "V"!
D) M: "V".
E) "V, -m, - v"
Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir?
A) Bir az bundan əvvəl baş verən döyüş yenidən xəyalında canlandı.
B) Əvvəlcə onun çatma qaşları, sonra kimi isə xatırladan tanış səsi müəllimi diksindirdi.
C) Həsən hər imtahandan sonra onun yanına gəlirdi.
D) Ay görünəndən sonra ulduzlar solğunlaşıb, titrəşdi.
E) Çörəkdən sonra ayağa qalxdılar.
"İsti" sözünün fonetik təhlili iə bağlı səhv cavabı göstərin:
A) Yazılışı ilə deyilişi fərqlənir.
B) İki kar samit işlənmişdir.
C) İkihecalıdır, vurğu son hecaya düşür.
D) Sözdə incə saitlərin ahəngi gözlənilmişdir.
E) İki incə, qapalı, dodaqlanmayan sait vardır.
İsimlərdən sifət düzəldən -i (-vi) şəkilçisi hansı sözün fonetik tərkibinə təsir göstərmir?
A) xalq
B) dünya
C) kimya
D) inqilab
E) məna
Bunlardan biri funksional üslublara daxil edilə bilməz:
A) elmi üslub
B) məişət üslubu
C) publisistik üslub
D) bədii üslub
E) fərdi üslub
Yazıda tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini bir-birindən ayıran durğu işarəsi:
A) nida işarəsi
B) vergül
C) tire
D) dırnaq
E) nöqtəli vergül
Aşağıdakılardan biri xəbərin ifadə vasitəsi kimi səhv göstərilmişdir:
A) ismi birləşmələr
B) məsdər tərkibləri
C) feli bağlama tərkibləri
D) felin təsriflənən formaları
E) şəxs əvəzlikləri
"Camaat meydana tərəf tələsirdilər" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) leksik
B) qrammatik
C) orfoepik
D) orfoqrafik və qrammatik
E) orfoqrafik
Hansı sırada çoxmənalı söz işlənmişdir?
A) Mil düzü-sözün düzü
B) uşağın üzü-suyun üzü
C) yaş ağac-uşağın yaşı
D) Kür çayı-şirin çay
E) ayın işığı-may ayı
Təkmənalı sözü göstərin:
A) ağız
B) qol
C) ayaq
D) burun
E) ürək
"Elə ki kəndə gəldi, xasiyyəti tamamilə dəyişdi" tabeli mürəkkəb cümlənin növünü müəyyənləşdirin:
A) zaman budaq cümləli
B) yer budaq cümləli
C) şərt budaq cümləli
D) tamamlıq budaq cümləli
E) səbəb budaq cümləli
Nitq hissəsi və onların dəyişməsi qaydalarını öyrənən dilçilik şöbəsi necə adlanır?
A) leksikologiya
B) morfologiya
C) fonetika
D) orfoqrafiya
E) sintaksis
Hansı fikir səhvdir?
A) Feldən sifət düzəltmək mümkündür.
B) İşlənmə yerinə görə sifət saya oxşayır.
C) Sifət cümlənin xəbəri kimi işlənə bilir.
D) Sifətin azaltma dərəcəsini əmələ gətirmək üçün "açıq" sözündən də istifadə edilir.
E) "Xırdaca" sözü azaltma dərəcəsindədir.
Hansı cərgədəki bütün sözlərdə vurğu ilk hecanın üzərinə düşür?
A) kimya, tarix, ədəbiyyat
B) yalnız, yalqız, ağımsov
C) traktor, orden, medal
D) qalstuk, bomboz, sarımtıl
E) dünən, gömgöy, tərtəmiz
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top