Tapılan ümumi test sayı : 12

"Onuncuların yaxşı oxuması hamını sevindirir" cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Sıra sayıdır, cəm və hal şəkilçiləri ilə işlənib.
B) II şəxsin təkini bildirən mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənib.
C) İsimləşmişdir.
D) III növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənib.
E) Quruluşca düzəltmədir.
Hansı cərgədəki söz birləşmələrini bir düzəltmə sözlə əvəz etmək mümkündür?
A) klub işçisi, sinif rəhbəri, kitabın cildi
B) həyat nəğməsi, acıdil adam, gözəl xarakter
C) yalan danışan adam, ali məktəbdə oxuyan  şəxs, kiçik yaşlı uşaq
D) məktəb direktoru, kafedra müdiri, ədəbiyyat müəllimi
E) qayıq sürən, gül qabı, bağ becərən
Qeyri-müəyyən təsirlik hala aid edilənəlamətlərdən biri səhvdir:
A) İkinci növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənə bilər.
B) Həmişə təsirli feldən əvvəl gəlir.
C) Cümlədə vasitəsiz tamamlıq olur.
D) Nə? sualına cavab verir.
E) Şəkilçisi yoxdur.
Birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçisi mürəkkəb sözlər cərgəni göstərin:
A) sözdəyişdirici, həyatsevər
B) quzuqulağı, stolüstü
C) Qonaqkənd, Göyçay
D) hacıleylək, maşınqayırma
E) sarıköynək, itburnu
"Tənəllik" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) Sözdə [n], [b], [l] cingiltili samitləri, [t], [x] kar samitləri işlənib.
B) [ə]-incə, açıq, dodaqlanmayan, [i]-incə, qapalı, dodaqlanmayan saitdir.
C) 9 hərf və 9 səsdən ibarətdir.
D) Sözdə dodaqlanmayan incə saitlərin ahəngi vardır.
E) 3 hecadan ibarətdir: (tən-bəl-lik). Vurğu sonuncu hecaya düşür.
Antonimlik daha çox hansı nitq hissələrində özünü göstərir?
A) İsim, say, əvəzlik
B) İsim, sifət, fel
C) Fel, zərf, qoşma
D) Sifət, zərf, qoşma
E) İsim, say, əvəzlik
Zərflik hansı cümlədədir?
I.O, imtahana tamamilə hazırdır.
II. Onda yaxşı qabiliyyət var.
III. Neftdən müxtəlif yağlar alınır.
A) II və III
B) I və III
C) III
D) I
E) II
Təsirsiz fellərə artırılan -ıl4 şəkilçisi hansı növ felləri əmələ gətirir?
A) məchul növ
B) məlum növ
C) qarşılıq-birgəlik növ
D) şəxssiz növ
E) icbar növ
Hansı cərgədə sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsində səhvə yol verilib?
A) mü-əl-lim-lər, bən-na-lar, mü-hən-dis-lər
B) i-da-rə-çi-lik, sü-rət, a-lim-lər
C) mü-əy-yən , mü-şa-hi-də-çi-lik, igid-lik-lə
D) ki-tab-lar, dəf-tər-çə-dən, şkaf-lar
E) stol-lar, cü-cə-lər, quş-lar
Cüttərkibli cümləni göstərin.
A) Dostumun kitabı Məhəmməddədir.
B) Uşağın ağlamağı tutdu.
C) Qonaqları salamladılar.
D) Müğənnini alqışladılar.
E) May ayının axırları idi.
Hansı cərgədəki sözlərin hamısı qalın saitlidir?
A) güldan, stol, qeyrət, bibi
B) adam, kitab, odun, saqqal
C) sinif, qalib, idrak, ütü
D) ana, əmi, küçə, uca
E) yaşamaq, namuslu, uşaq, varlıq
Hansı cərgədəki sifətlər əksmənalıdır?
A) iri-xırda
B) balaca-kiçik
C) isti-qaynar
D) yekə-iri
E) uca-hündür
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top