Tapılan ümumi test sayı : 12

"Onuncuların yaxşı oxuması hamını sevindirir" cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) II şəxsin təkini bildirən mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənib.
B) Sıra sayıdır, cəm və hal şəkilçiləri ilə işlənib.
C) Quruluşca düzəltmədir.
D) İsimləşmişdir.
E) III növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənib.
Hansı cərgədəki söz birləşmələrini bir düzəltmə sözlə əvəz etmək mümkündür?
A) qayıq sürən, gül qabı, bağ becərən
B) həyat nəğməsi, acıdil adam, gözəl xarakter
C) məktəb direktoru, kafedra müdiri, ədəbiyyat müəllimi
D) klub işçisi, sinif rəhbəri, kitabın cildi
E) yalan danışan adam, ali məktəbdə oxuyan  şəxs, kiçik yaşlı uşaq
Qeyri-müəyyən təsirlik hala aid edilənəlamətlərdən biri səhvdir:
A) Şəkilçisi yoxdur.
B) Cümlədə vasitəsiz tamamlıq olur.
C) İkinci növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənə bilər.
D) Nə? sualına cavab verir.
E) Həmişə təsirli feldən əvvəl gəlir.
Birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçisi mürəkkəb sözlər cərgəni göstərin:
A) sözdəyişdirici, həyatsevər
B) hacıleylək, maşınqayırma
C) quzuqulağı, stolüstü
D) sarıköynək, itburnu
E) Qonaqkənd, Göyçay
"Tənəllik" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) Sözdə [n], [b], [l] cingiltili samitləri, [t], [x] kar samitləri işlənib.
B) Sözdə dodaqlanmayan incə saitlərin ahəngi vardır.
C) 9 hərf və 9 səsdən ibarətdir.
D) 3 hecadan ibarətdir: (tən-bəl-lik). Vurğu sonuncu hecaya düşür.
E) [ə]-incə, açıq, dodaqlanmayan, [i]-incə, qapalı, dodaqlanmayan saitdir.
Antonimlik daha çox hansı nitq hissələrində özünü göstərir?
A) İsim, say, əvəzlik
B) İsim, sifət, fel
C) Fel, zərf, qoşma
D) İsim, say, əvəzlik
E) Sifət, zərf, qoşma
Zərflik hansı cümlədədir?
I.O, imtahana tamamilə hazırdır.
II. Onda yaxşı qabiliyyət var.
III. Neftdən müxtəlif yağlar alınır.
A) II
B) I və III
C) I
D) III
E) II və III
Təsirsiz fellərə artırılan -ıl4 şəkilçisi hansı növ felləri əmələ gətirir?
A) icbar növ
B) məlum növ
C) şəxssiz növ
D) məchul növ
E) qarşılıq-birgəlik növ
Hansı cərgədə sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsində səhvə yol verilib?
A) stol-lar, cü-cə-lər, quş-lar
B) mü-əy-yən , mü-şa-hi-də-çi-lik, igid-lik-lə
C) ki-tab-lar, dəf-tər-çə-dən, şkaf-lar
D) mü-əl-lim-lər, bən-na-lar, mü-hən-dis-lər
E) i-da-rə-çi-lik, sü-rət, a-lim-lər
Cüttərkibli cümləni göstərin.
A) Müğənnini alqışladılar.
B) Qonaqları salamladılar.
C) Uşağın ağlamağı tutdu.
D) Dostumun kitabı Məhəmməddədir.
E) May ayının axırları idi.
Hansı cərgədəki sözlərin hamısı qalın saitlidir?
A) sinif, qalib, idrak, ütü
B) adam, kitab, odun, saqqal
C) yaşamaq, namuslu, uşaq, varlıq
D) güldan, stol, qeyrət, bibi
E) ana, əmi, küçə, uca
Hansı cərgədəki sifətlər əksmənalıdır?
A) uca-hündür
B) yekə-iri
C) iri-xırda
D) isti-qaynar
E) balaca-kiçik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top