Tapılan ümumi test sayı : 12

"Onuncuların yaxşı oxuması hamını sevindirir" cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Quruluşca düzəltmədir.
B) İsimləşmişdir.
C) III növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənib.
D) Sıra sayıdır, cəm və hal şəkilçiləri ilə işlənib.
E) II şəxsin təkini bildirən mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənib.
Hansı cərgədəki söz birləşmələrini bir düzəltmə sözlə əvəz etmək mümkündür?
A) qayıq sürən, gül qabı, bağ becərən
B) həyat nəğməsi, acıdil adam, gözəl xarakter
C) məktəb direktoru, kafedra müdiri, ədəbiyyat müəllimi
D) yalan danışan adam, ali məktəbdə oxuyan  şəxs, kiçik yaşlı uşaq
E) klub işçisi, sinif rəhbəri, kitabın cildi
Qeyri-müəyyən təsirlik hala aid edilənəlamətlərdən biri səhvdir:
A) Nə? sualına cavab verir.
B) İkinci növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənə bilər.
C) Cümlədə vasitəsiz tamamlıq olur.
D) Şəkilçisi yoxdur.
E) Həmişə təsirli feldən əvvəl gəlir.
Birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçisi mürəkkəb sözlər cərgəni göstərin:
A) quzuqulağı, stolüstü
B) sözdəyişdirici, həyatsevər
C) Qonaqkənd, Göyçay
D) sarıköynək, itburnu
E) hacıleylək, maşınqayırma
"Tənəllik" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) [ə]-incə, açıq, dodaqlanmayan, [i]-incə, qapalı, dodaqlanmayan saitdir.
B) Sözdə [n], [b], [l] cingiltili samitləri, [t], [x] kar samitləri işlənib.
C) Sözdə dodaqlanmayan incə saitlərin ahəngi vardır.
D) 3 hecadan ibarətdir: (tən-bəl-lik). Vurğu sonuncu hecaya düşür.
E) 9 hərf və 9 səsdən ibarətdir.
Antonimlik daha çox hansı nitq hissələrində özünü göstərir?
A) Fel, zərf, qoşma
B) İsim, sifət, fel
C) İsim, say, əvəzlik
D) Sifət, zərf, qoşma
E) İsim, say, əvəzlik
Zərflik hansı cümlədədir?
I.O, imtahana tamamilə hazırdır.
II. Onda yaxşı qabiliyyət var.
III. Neftdən müxtəlif yağlar alınır.
A) I
B) I və III
C) III
D) II
E) II və III
Təsirsiz fellərə artırılan -ıl4 şəkilçisi hansı növ felləri əmələ gətirir?
A) icbar növ
B) məchul növ
C) şəxssiz növ
D) qarşılıq-birgəlik növ
E) məlum növ
Hansı cərgədə sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsində səhvə yol verilib?
A) mü-əy-yən , mü-şa-hi-də-çi-lik, igid-lik-lə
B) mü-əl-lim-lər, bən-na-lar, mü-hən-dis-lər
C) i-da-rə-çi-lik, sü-rət, a-lim-lər
D) ki-tab-lar, dəf-tər-çə-dən, şkaf-lar
E) stol-lar, cü-cə-lər, quş-lar
Cüttərkibli cümləni göstərin.
A) Uşağın ağlamağı tutdu.
B) Dostumun kitabı Məhəmməddədir.
C) Müğənnini alqışladılar.
D) Qonaqları salamladılar.
E) May ayının axırları idi.
Hansı cərgədəki sözlərin hamısı qalın saitlidir?
A) ana, əmi, küçə, uca
B) sinif, qalib, idrak, ütü
C) güldan, stol, qeyrət, bibi
D) yaşamaq, namuslu, uşaq, varlıq
E) adam, kitab, odun, saqqal
Hansı cərgədəki sifətlər əksmənalıdır?
A) balaca-kiçik
B) iri-xırda
C) yekə-iri
D) isti-qaynar
E) uca-hündür
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top