Tapılan ümumi test sayı : 12

"Onuncuların yaxşı oxuması hamını sevindirir" cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) II şəxsin təkini bildirən mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənib.
B) İsimləşmişdir.
C) III növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənib.
D) Sıra sayıdır, cəm və hal şəkilçiləri ilə işlənib.
E) Quruluşca düzəltmədir.
Hansı cərgədəki söz birləşmələrini bir düzəltmə sözlə əvəz etmək mümkündür?
A) yalan danışan adam, ali məktəbdə oxuyan  şəxs, kiçik yaşlı uşaq
B) məktəb direktoru, kafedra müdiri, ədəbiyyat müəllimi
C) həyat nəğməsi, acıdil adam, gözəl xarakter
D) klub işçisi, sinif rəhbəri, kitabın cildi
E) qayıq sürən, gül qabı, bağ becərən
Qeyri-müəyyən təsirlik hala aid edilənəlamətlərdən biri səhvdir:
A) Şəkilçisi yoxdur.
B) Cümlədə vasitəsiz tamamlıq olur.
C) Nə? sualına cavab verir.
D) İkinci növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənə bilər.
E) Həmişə təsirli feldən əvvəl gəlir.
Birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçisi mürəkkəb sözlər cərgəni göstərin:
A) sarıköynək, itburnu
B) Qonaqkənd, Göyçay
C) sözdəyişdirici, həyatsevər
D) hacıleylək, maşınqayırma
E) quzuqulağı, stolüstü
"Tənəllik" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) Sözdə [n], [b], [l] cingiltili samitləri, [t], [x] kar samitləri işlənib.
B) 9 hərf və 9 səsdən ibarətdir.
C) [ə]-incə, açıq, dodaqlanmayan, [i]-incə, qapalı, dodaqlanmayan saitdir.
D) 3 hecadan ibarətdir: (tən-bəl-lik). Vurğu sonuncu hecaya düşür.
E) Sözdə dodaqlanmayan incə saitlərin ahəngi vardır.
Antonimlik daha çox hansı nitq hissələrində özünü göstərir?
A) Sifət, zərf, qoşma
B) İsim, say, əvəzlik
C) İsim, sifət, fel
D) Fel, zərf, qoşma
E) İsim, say, əvəzlik
Zərflik hansı cümlədədir?
I.O, imtahana tamamilə hazırdır.
II. Onda yaxşı qabiliyyət var.
III. Neftdən müxtəlif yağlar alınır.
A) III
B) I və III
C) II və III
D) II
E) I
Təsirsiz fellərə artırılan -ıl4 şəkilçisi hansı növ felləri əmələ gətirir?
A) məchul növ
B) icbar növ
C) şəxssiz növ
D) məlum növ
E) qarşılıq-birgəlik növ
Hansı cərgədə sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsində səhvə yol verilib?
A) ki-tab-lar, dəf-tər-çə-dən, şkaf-lar
B) mü-əl-lim-lər, bən-na-lar, mü-hən-dis-lər
C) i-da-rə-çi-lik, sü-rət, a-lim-lər
D) stol-lar, cü-cə-lər, quş-lar
E) mü-əy-yən , mü-şa-hi-də-çi-lik, igid-lik-lə
Cüttərkibli cümləni göstərin.
A) Uşağın ağlamağı tutdu.
B) Müğənnini alqışladılar.
C) May ayının axırları idi.
D) Dostumun kitabı Məhəmməddədir.
E) Qonaqları salamladılar.
Hansı cərgədəki sözlərin hamısı qalın saitlidir?
A) yaşamaq, namuslu, uşaq, varlıq
B) adam, kitab, odun, saqqal
C) güldan, stol, qeyrət, bibi
D) ana, əmi, küçə, uca
E) sinif, qalib, idrak, ütü
Hansı cərgədəki sifətlər əksmənalıdır?
A) uca-hündür
B) balaca-kiçik
C) yekə-iri
D) iri-xırda
E) isti-qaynar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top