Tapılan ümumi test sayı : 12

"Onuncuların yaxşı oxuması hamını sevindirir" cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) III növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənib.
B) İsimləşmişdir.
C) Quruluşca düzəltmədir.
D) Sıra sayıdır, cəm və hal şəkilçiləri ilə işlənib.
E) II şəxsin təkini bildirən mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənib.
Hansı cərgədəki söz birləşmələrini bir düzəltmə sözlə əvəz etmək mümkündür?
A) qayıq sürən, gül qabı, bağ becərən
B) həyat nəğməsi, acıdil adam, gözəl xarakter
C) yalan danışan adam, ali məktəbdə oxuyan  şəxs, kiçik yaşlı uşaq
D) klub işçisi, sinif rəhbəri, kitabın cildi
E) məktəb direktoru, kafedra müdiri, ədəbiyyat müəllimi
Qeyri-müəyyən təsirlik hala aid edilənəlamətlərdən biri səhvdir:
A) Həmişə təsirli feldən əvvəl gəlir.
B) Şəkilçisi yoxdur.
C) Nə? sualına cavab verir.
D) Cümlədə vasitəsiz tamamlıq olur.
E) İkinci növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənə bilər.
Birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçisi mürəkkəb sözlər cərgəni göstərin:
A) quzuqulağı, stolüstü
B) sözdəyişdirici, həyatsevər
C) sarıköynək, itburnu
D) hacıleylək, maşınqayırma
E) Qonaqkənd, Göyçay
"Tənəllik" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) 9 hərf və 9 səsdən ibarətdir.
B) Sözdə [n], [b], [l] cingiltili samitləri, [t], [x] kar samitləri işlənib.
C) [ə]-incə, açıq, dodaqlanmayan, [i]-incə, qapalı, dodaqlanmayan saitdir.
D) 3 hecadan ibarətdir: (tən-bəl-lik). Vurğu sonuncu hecaya düşür.
E) Sözdə dodaqlanmayan incə saitlərin ahəngi vardır.
Antonimlik daha çox hansı nitq hissələrində özünü göstərir?
A) İsim, say, əvəzlik
B) Fel, zərf, qoşma
C) İsim, say, əvəzlik
D) Sifət, zərf, qoşma
E) İsim, sifət, fel
Zərflik hansı cümlədədir?
I.O, imtahana tamamilə hazırdır.
II. Onda yaxşı qabiliyyət var.
III. Neftdən müxtəlif yağlar alınır.
A) II və III
B) I
C) I və III
D) III
E) II
Təsirsiz fellərə artırılan -ıl4 şəkilçisi hansı növ felləri əmələ gətirir?
A) qarşılıq-birgəlik növ
B) şəxssiz növ
C) icbar növ
D) məlum növ
E) məchul növ
Hansı cərgədə sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsində səhvə yol verilib?
A) mü-əl-lim-lər, bən-na-lar, mü-hən-dis-lər
B) mü-əy-yən , mü-şa-hi-də-çi-lik, igid-lik-lə
C) i-da-rə-çi-lik, sü-rət, a-lim-lər
D) ki-tab-lar, dəf-tər-çə-dən, şkaf-lar
E) stol-lar, cü-cə-lər, quş-lar
Cüttərkibli cümləni göstərin.
A) Uşağın ağlamağı tutdu.
B) Müğənnini alqışladılar.
C) May ayının axırları idi.
D) Dostumun kitabı Məhəmməddədir.
E) Qonaqları salamladılar.
Hansı cərgədəki sözlərin hamısı qalın saitlidir?
A) ana, əmi, küçə, uca
B) güldan, stol, qeyrət, bibi
C) yaşamaq, namuslu, uşaq, varlıq
D) sinif, qalib, idrak, ütü
E) adam, kitab, odun, saqqal
Hansı cərgədəki sifətlər əksmənalıdır?
A) iri-xırda
B) uca-hündür
C) yekə-iri
D) balaca-kiçik
E) isti-qaynar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top