Tapılan ümumi test sayı : 22

S.Rüstəmin müharibə dövrü insanlarının xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirən bu süjetli şerini kiçik poema da hesab etmək olar:
A) "Ana və poçtalyon"
B) "Gün o gün olsun ki ..."
C) "Döyüşçüyə məktub"
D) "Gecənin romantikası"
E) "Çiçək mağazası"
"Nadir şah" əsərində quldurluq və soyğunçuluqla tanınmış Nadirin gözlərini açmağa çalışaraq onu yaman peşədən uzaqlaşmağa, fikrini və gücünü millət, vətən yolunda sərf etməyə çağıran və buna nail olan obraz:
A) Rzaqulu
B) Gülcahan
C) Şah Təhmas
D) Cavad
E) Gürcü bəy
Qəsidənin hansı növündə Allahın fəzilətləri tərənnüm edilir?
A) mədhiyyə
B) minacat
C) fəxriyyə
D) nət
E) mərsiyə
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Yalnız lirik və epik janrları olur.
B) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
C) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
D) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
E) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
Bu əsərdə şəxsləndirmədən bir bədii üsul kimi istifadə edilir. Baş qəhrəman öz həyat sərgüzəştlərini sahibi Mirzə Cəfərə danışır və bu sərgüzəştləri "böyük mütəfəkkirin icmalı və ruzigarın bir nümunəsi" adlandırır:
A) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
B) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
C) "Kitab yüklü eşşək"
D) "Şikayətnamə"
E) "Sələbiyyə"
Əsərin fabulası kasıb bir kəndli ilə dövlətli qızının sevgi macərası üzərində qurulmuşdur.Bir-birini sevən iki gənc ictimai bərabərsizliyin yaratdığı maneələrə baxmayaraq, əsərin sonunda öz istəklərinə qovuşur:
Bu parçada M.F.Axundzadənin hansı əsərindən bəhs edilir?
A) "Hacı Qara"
B) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"
C) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
D) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
E) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
Boyun sürahidir, bədənin büllur,
Gərdənin çəkilmiş minadan, Pəri!
Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən
Bir bölük yaşılbaş sonadan, Pəri!
Verilmiş bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
A) "Minadan", "sonadan" sözləri qafiyədir.
B) Qoşmanın birinci bəndidir.
C) Bənddə gözəlin zahiri portretinin müəyyən cizgiləri nəzərə çatdırılır.
D) Təşbehdən istifadə olunmuşdur.
E) "Pəri" sözü təkrirdir.
Bu misralar C.Cabbarlının hansı şerindən götürülmüşdür?
Bütün vücudum əsər, ruhum eyləyər pərvaz,
Uçar səmalara o aləmi-xəyalətdə.
Yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz
... ... Sənə mən rahibəm itaətdə!
A) "Boranlı qış gecəsi"
B) "Böhtan yazılıbdır"
C) "Ana"
D) "Qürub çağı bir yetim"
E) "Bahar"
M.P.Vaqifin şerləri:
1. "Hayıf ki, yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. Gəlsin, gəlməsin?"
5. "Pəri"
6. Görmədim"
A) 1, 3, 4
B) 1, 5, 6
C) 2, 3, 6
D) 1, 2, 3
E) 3, 4, 5
Aşağıdakı əsərlərdən birinin müəllifi məlum deyil:
A) "Mehr və Müştəri"
B) "Rindü Zahid"
C) "Nəsihətnamə"
D) "Vərqa və Gülşa"
E) "Dastani-Əhməd Hərami"
"Əcnəbilər seyrə balonlarla çıxır.
Biz hələ avtomobil minməyiriz"  (M.Ə.Sabir)     tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) qarşılaşdırma
B) zaman
C) aydınlaşdırma
D) ardıcıllıq
E) bölüşdürmə
Mətn hansı üslubdadır?
"Malyeriya infeksion xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəliyin əsas əlaməti qızdırmadır.
Malyariyanı ağcaqanadlar yayır..."
A) elmi
B) rəsmi-işgüzar
C) publisistik
D) bədii
E) məişət
Omonimlərin cərgəsini göstərin:
A) baş, göz, əl
B) sakit, yavaş, həzin
C) həyat, bəşər, tale
D) insan, adam, şəxs
E) şam, bal, kök
Aşağıdakı cümlələrdən hansında "ki" ədat kimi işlənmişdir? (Vergül işarəsi burxılmışdır)
A) Kitab mənimkidir.
B) O bildirdi ki anası narahadır.
C) Elə o saat tapşırdım ki geri qayıtsın.
D) Sən oxuyursan ki yaxşı biləsən.
E) O ki belə demirdi.
Xəbər mübtəda ilə uzlaşmırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) orfoepik
B) həm leksik, həm qrammatik
C) leksik
D) orfoqrafik
E) qrammatik
Nümunədəki fellər hansı zamandadır?
"Ağladırsan,güldürürsən,
Çeşmim yaşın sildirirsən,
Cəllad kimi öldürürsən,
O göz, o qaş ilə məni".
A) indiki zaman
B) qeyri-qəti gələcək zaman
C) şühudi keçmiş zaman
D) nəqli keçmiş zaman
E) qəti gələcək zaman
İsmin yönlük halında olan sözlərin cərgəsini göstərin.
A) katibə, əfsanə, mərdanə
B) kitaba, dərəyə, insana
C) dəftərdə, otaqda, küçədə
D) göyün, yerin, güzgüdən
E) dəftəri, kitabı, şəhəri
Latın qrfikalı Azərbaycan yazısı hansı yazı növünə aiddir?
A) fonoqrfik
B) ideoqrafik
C) piktoqrafik
D) əşyavi
E) sillabik
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Dağlar onun gözəlliyinə heyran qaldı.
B) Sahil qalın meşəlikdir.
C) Mənim qəlbimi incidən onun bu barədə indiyədək susmağıdır.
D) Bu cavan oglan kimdir?
E) Təriflədiyin kitab budur.
"Fəaliyyət" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
B) [a] qalın, dodaqlanmayan, açıq, uzun; [i] incə, dodaqlanmayan, qapalı; [ə] incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
C) Dördhecalıdır, vurğu dördüncü hecaya düşür.
D) [f] və [t] kar, [l] və [y] cingiltili samitlərdir.
E) 9 səs və 9 hərfdən ibarətdir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top