Tapılan ümumi test sayı : 22

S.Rüstəmin müharibə dövrü insanlarının xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirən bu süjetli şerini kiçik poema da hesab etmək olar:
A) "Gecənin romantikası"
B) "Döyüşçüyə məktub"
C) "Çiçək mağazası"
D) "Gün o gün olsun ki ..."
E) "Ana və poçtalyon"
"Nadir şah" əsərində quldurluq və soyğunçuluqla tanınmış Nadirin gözlərini açmağa çalışaraq onu yaman peşədən uzaqlaşmağa, fikrini və gücünü millət, vətən yolunda sərf etməyə çağıran və buna nail olan obraz:
A) Cavad
B) Rzaqulu
C) Gülcahan
D) Şah Təhmas
E) Gürcü bəy
Qəsidənin hansı növündə Allahın fəzilətləri tərənnüm edilir?
A) minacat
B) mərsiyə
C) fəxriyyə
D) nət
E) mədhiyyə
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
B) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
C) Yalnız lirik və epik janrları olur.
D) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
E) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
Bu əsərdə şəxsləndirmədən bir bədii üsul kimi istifadə edilir. Baş qəhrəman öz həyat sərgüzəştlərini sahibi Mirzə Cəfərə danışır və bu sərgüzəştləri "böyük mütəfəkkirin icmalı və ruzigarın bir nümunəsi" adlandırır:
A) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
B) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
C) "Şikayətnamə"
D) "Sələbiyyə"
E) "Kitab yüklü eşşək"
Əsərin fabulası kasıb bir kəndli ilə dövlətli qızının sevgi macərası üzərində qurulmuşdur.Bir-birini sevən iki gənc ictimai bərabərsizliyin yaratdığı maneələrə baxmayaraq, əsərin sonunda öz istəklərinə qovuşur:
Bu parçada M.F.Axundzadənin hansı əsərindən bəhs edilir?
A) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
B) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
C) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
D) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"
E) "Hacı Qara"
Boyun sürahidir, bədənin büllur,
Gərdənin çəkilmiş minadan, Pəri!
Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən
Bir bölük yaşılbaş sonadan, Pəri!
Verilmiş bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
A) "Minadan", "sonadan" sözləri qafiyədir.
B) Bənddə gözəlin zahiri portretinin müəyyən cizgiləri nəzərə çatdırılır.
C) Təşbehdən istifadə olunmuşdur.
D) Qoşmanın birinci bəndidir.
E) "Pəri" sözü təkrirdir.
Bu misralar C.Cabbarlının hansı şerindən götürülmüşdür?
Bütün vücudum əsər, ruhum eyləyər pərvaz,
Uçar səmalara o aləmi-xəyalətdə.
Yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz
... ... Sənə mən rahibəm itaətdə!
A) "Bahar"
B) "Boranlı qış gecəsi"
C) "Böhtan yazılıbdır"
D) "Ana"
E) "Qürub çağı bir yetim"
M.P.Vaqifin şerləri:
1. "Hayıf ki, yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. Gəlsin, gəlməsin?"
5. "Pəri"
6. Görmədim"
A) 2, 3, 6
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 3, 4, 5
E) 1, 5, 6
Aşağıdakı əsərlərdən birinin müəllifi məlum deyil:
A) "Rindü Zahid"
B) "Dastani-Əhməd Hərami"
C) "Nəsihətnamə"
D) "Vərqa və Gülşa"
E) "Mehr və Müştəri"
"Əcnəbilər seyrə balonlarla çıxır.
Biz hələ avtomobil minməyiriz"  (M.Ə.Sabir)     tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) aydınlaşdırma
B) bölüşdürmə
C) qarşılaşdırma
D) ardıcıllıq
E) zaman
Mətn hansı üslubdadır?
"Malyeriya infeksion xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəliyin əsas əlaməti qızdırmadır.
Malyariyanı ağcaqanadlar yayır..."
A) rəsmi-işgüzar
B) elmi
C) publisistik
D) məişət
E) bədii
Omonimlərin cərgəsini göstərin:
A) baş, göz, əl
B) həyat, bəşər, tale
C) sakit, yavaş, həzin
D) şam, bal, kök
E) insan, adam, şəxs
Aşağıdakı cümlələrdən hansında "ki" ədat kimi işlənmişdir? (Vergül işarəsi burxılmışdır)
A) Elə o saat tapşırdım ki geri qayıtsın.
B) O bildirdi ki anası narahadır.
C) Sən oxuyursan ki yaxşı biləsən.
D) Kitab mənimkidir.
E) O ki belə demirdi.
Xəbər mübtəda ilə uzlaşmırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) həm leksik, həm qrammatik
B) orfoepik
C) leksik
D) orfoqrafik
E) qrammatik
Nümunədəki fellər hansı zamandadır?
"Ağladırsan,güldürürsən,
Çeşmim yaşın sildirirsən,
Cəllad kimi öldürürsən,
O göz, o qaş ilə məni".
A) indiki zaman
B) şühudi keçmiş zaman
C) qeyri-qəti gələcək zaman
D) qəti gələcək zaman
E) nəqli keçmiş zaman
İsmin yönlük halında olan sözlərin cərgəsini göstərin.
A) dəftərdə, otaqda, küçədə
B) katibə, əfsanə, mərdanə
C) göyün, yerin, güzgüdən
D) kitaba, dərəyə, insana
E) dəftəri, kitabı, şəhəri
Latın qrfikalı Azərbaycan yazısı hansı yazı növünə aiddir?
A) əşyavi
B) ideoqrafik
C) piktoqrafik
D) sillabik
E) fonoqrfik
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Mənim qəlbimi incidən onun bu barədə indiyədək susmağıdır.
B) Təriflədiyin kitab budur.
C) Bu cavan oglan kimdir?
D) Dağlar onun gözəlliyinə heyran qaldı.
E) Sahil qalın meşəlikdir.
"Fəaliyyət" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) 9 səs və 9 hərfdən ibarətdir.
B) Dördhecalıdır, vurğu dördüncü hecaya düşür.
C) [a] qalın, dodaqlanmayan, açıq, uzun; [i] incə, dodaqlanmayan, qapalı; [ə] incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
D) [f] və [t] kar, [l] və [y] cingiltili samitlərdir.
E) Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top