Tapılan ümumi test sayı : 22

S.Rüstəmin müharibə dövrü insanlarının xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirən bu süjetli şerini kiçik poema da hesab etmək olar:
A) "Çiçək mağazası"
B) "Döyüşçüyə məktub"
C) "Ana və poçtalyon"
D) "Gecənin romantikası"
E) "Gün o gün olsun ki ..."
"Nadir şah" əsərində quldurluq və soyğunçuluqla tanınmış Nadirin gözlərini açmağa çalışaraq onu yaman peşədən uzaqlaşmağa, fikrini və gücünü millət, vətən yolunda sərf etməyə çağıran və buna nail olan obraz:
A) Rzaqulu
B) Şah Təhmas
C) Gürcü bəy
D) Cavad
E) Gülcahan
Qəsidənin hansı növündə Allahın fəzilətləri tərənnüm edilir?
A) mədhiyyə
B) nət
C) fəxriyyə
D) minacat
E) mərsiyə
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
B) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
C) Yalnız lirik və epik janrları olur.
D) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
E) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
Bu əsərdə şəxsləndirmədən bir bədii üsul kimi istifadə edilir. Baş qəhrəman öz həyat sərgüzəştlərini sahibi Mirzə Cəfərə danışır və bu sərgüzəştləri "böyük mütəfəkkirin icmalı və ruzigarın bir nümunəsi" adlandırır:
A) "Kitab yüklü eşşək"
B) "Sələbiyyə"
C) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
D) "Şikayətnamə"
E) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
Əsərin fabulası kasıb bir kəndli ilə dövlətli qızının sevgi macərası üzərində qurulmuşdur.Bir-birini sevən iki gənc ictimai bərabərsizliyin yaratdığı maneələrə baxmayaraq, əsərin sonunda öz istəklərinə qovuşur:
Bu parçada M.F.Axundzadənin hansı əsərindən bəhs edilir?
A) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
B) "Hacı Qara"
C) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"
D) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
Boyun sürahidir, bədənin büllur,
Gərdənin çəkilmiş minadan, Pəri!
Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən
Bir bölük yaşılbaş sonadan, Pəri!
Verilmiş bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Qoşmanın birinci bəndidir.
B) Təşbehdən istifadə olunmuşdur.
C) "Minadan", "sonadan" sözləri qafiyədir.
D) Bənddə gözəlin zahiri portretinin müəyyən cizgiləri nəzərə çatdırılır.
E) "Pəri" sözü təkrirdir.
Bu misralar C.Cabbarlının hansı şerindən götürülmüşdür?
Bütün vücudum əsər, ruhum eyləyər pərvaz,
Uçar səmalara o aləmi-xəyalətdə.
Yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz
... ... Sənə mən rahibəm itaətdə!
A) "Böhtan yazılıbdır"
B) "Boranlı qış gecəsi"
C) "Bahar"
D) "Ana"
E) "Qürub çağı bir yetim"
M.P.Vaqifin şerləri:
1. "Hayıf ki, yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. Gəlsin, gəlməsin?"
5. "Pəri"
6. Görmədim"
A) 2, 3, 6
B) 3, 4, 5
C) 1, 5, 6
D) 1, 2, 3
E) 1, 3, 4
Aşağıdakı əsərlərdən birinin müəllifi məlum deyil:
A) "Vərqa və Gülşa"
B) "Mehr və Müştəri"
C) "Rindü Zahid"
D) "Dastani-Əhməd Hərami"
E) "Nəsihətnamə"
"Əcnəbilər seyrə balonlarla çıxır.
Biz hələ avtomobil minməyiriz"  (M.Ə.Sabir)     tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) zaman
B) aydınlaşdırma
C) ardıcıllıq
D) qarşılaşdırma
E) bölüşdürmə
Mətn hansı üslubdadır?
"Malyeriya infeksion xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəliyin əsas əlaməti qızdırmadır.
Malyariyanı ağcaqanadlar yayır..."
A) məişət
B) elmi
C) publisistik
D) bədii
E) rəsmi-işgüzar
Omonimlərin cərgəsini göstərin:
A) həyat, bəşər, tale
B) baş, göz, əl
C) şam, bal, kök
D) insan, adam, şəxs
E) sakit, yavaş, həzin
Aşağıdakı cümlələrdən hansında "ki" ədat kimi işlənmişdir? (Vergül işarəsi burxılmışdır)
A) O ki belə demirdi.
B) Elə o saat tapşırdım ki geri qayıtsın.
C) O bildirdi ki anası narahadır.
D) Kitab mənimkidir.
E) Sən oxuyursan ki yaxşı biləsən.
Xəbər mübtəda ilə uzlaşmırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) orfoepik
B) leksik
C) həm leksik, həm qrammatik
D) qrammatik
E) orfoqrafik
Nümunədəki fellər hansı zamandadır?
"Ağladırsan,güldürürsən,
Çeşmim yaşın sildirirsən,
Cəllad kimi öldürürsən,
O göz, o qaş ilə məni".
A) qeyri-qəti gələcək zaman
B) şühudi keçmiş zaman
C) qəti gələcək zaman
D) nəqli keçmiş zaman
E) indiki zaman
İsmin yönlük halında olan sözlərin cərgəsini göstərin.
A) göyün, yerin, güzgüdən
B) kitaba, dərəyə, insana
C) dəftəri, kitabı, şəhəri
D) katibə, əfsanə, mərdanə
E) dəftərdə, otaqda, küçədə
Latın qrfikalı Azərbaycan yazısı hansı yazı növünə aiddir?
A) sillabik
B) piktoqrafik
C) fonoqrfik
D) əşyavi
E) ideoqrafik
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Bu cavan oglan kimdir?
B) Təriflədiyin kitab budur.
C) Dağlar onun gözəlliyinə heyran qaldı.
D) Mənim qəlbimi incidən onun bu barədə indiyədək susmağıdır.
E) Sahil qalın meşəlikdir.
"Fəaliyyət" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) [a] qalın, dodaqlanmayan, açıq, uzun; [i] incə, dodaqlanmayan, qapalı; [ə] incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
B) 9 səs və 9 hərfdən ibarətdir.
C) Dördhecalıdır, vurğu dördüncü hecaya düşür.
D) [f] və [t] kar, [l] və [y] cingiltili samitlərdir.
E) Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top