Tapılan ümumi test sayı : 22

S.Rüstəmin müharibə dövrü insanlarının xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirən bu süjetli şerini kiçik poema da hesab etmək olar:
A) "Ana və poçtalyon"
B) "Döyüşçüyə məktub"
C) "Gün o gün olsun ki ..."
D) "Çiçək mağazası"
E) "Gecənin romantikası"
"Nadir şah" əsərində quldurluq və soyğunçuluqla tanınmış Nadirin gözlərini açmağa çalışaraq onu yaman peşədən uzaqlaşmağa, fikrini və gücünü millət, vətən yolunda sərf etməyə çağıran və buna nail olan obraz:
A) Gürcü bəy
B) Şah Təhmas
C) Gülcahan
D) Rzaqulu
E) Cavad
Qəsidənin hansı növündə Allahın fəzilətləri tərənnüm edilir?
A) fəxriyyə
B) minacat
C) mərsiyə
D) mədhiyyə
E) nət
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
B) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
C) Yalnız lirik və epik janrları olur.
D) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
E) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
Bu əsərdə şəxsləndirmədən bir bədii üsul kimi istifadə edilir. Baş qəhrəman öz həyat sərgüzəştlərini sahibi Mirzə Cəfərə danışır və bu sərgüzəştləri "böyük mütəfəkkirin icmalı və ruzigarın bir nümunəsi" adlandırır:
A) "Kitab yüklü eşşək"
B) "Şikayətnamə"
C) "Sələbiyyə"
D) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
E) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
Əsərin fabulası kasıb bir kəndli ilə dövlətli qızının sevgi macərası üzərində qurulmuşdur.Bir-birini sevən iki gənc ictimai bərabərsizliyin yaratdığı maneələrə baxmayaraq, əsərin sonunda öz istəklərinə qovuşur:
Bu parçada M.F.Axundzadənin hansı əsərindən bəhs edilir?
A) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"
B) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
C) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
D) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
E) "Hacı Qara"
Boyun sürahidir, bədənin büllur,
Gərdənin çəkilmiş minadan, Pəri!
Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən
Bir bölük yaşılbaş sonadan, Pəri!
Verilmiş bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
A) "Minadan", "sonadan" sözləri qafiyədir.
B) "Pəri" sözü təkrirdir.
C) Bənddə gözəlin zahiri portretinin müəyyən cizgiləri nəzərə çatdırılır.
D) Qoşmanın birinci bəndidir.
E) Təşbehdən istifadə olunmuşdur.
Bu misralar C.Cabbarlının hansı şerindən götürülmüşdür?
Bütün vücudum əsər, ruhum eyləyər pərvaz,
Uçar səmalara o aləmi-xəyalətdə.
Yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz
... ... Sənə mən rahibəm itaətdə!
A) "Bahar"
B) "Ana"
C) "Böhtan yazılıbdır"
D) "Boranlı qış gecəsi"
E) "Qürub çağı bir yetim"
M.P.Vaqifin şerləri:
1. "Hayıf ki, yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. Gəlsin, gəlməsin?"
5. "Pəri"
6. Görmədim"
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 6
C) 1, 5, 6
D) 1, 3, 4
E) 3, 4, 5
Aşağıdakı əsərlərdən birinin müəllifi məlum deyil:
A) "Vərqa və Gülşa"
B) "Nəsihətnamə"
C) "Dastani-Əhməd Hərami"
D) "Mehr və Müştəri"
E) "Rindü Zahid"
"Əcnəbilər seyrə balonlarla çıxır.
Biz hələ avtomobil minməyiriz"  (M.Ə.Sabir)     tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) zaman
B) aydınlaşdırma
C) bölüşdürmə
D) qarşılaşdırma
E) ardıcıllıq
Mətn hansı üslubdadır?
"Malyeriya infeksion xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəliyin əsas əlaməti qızdırmadır.
Malyariyanı ağcaqanadlar yayır..."
A) bədii
B) publisistik
C) məişət
D) rəsmi-işgüzar
E) elmi
Omonimlərin cərgəsini göstərin:
A) şam, bal, kök
B) insan, adam, şəxs
C) sakit, yavaş, həzin
D) baş, göz, əl
E) həyat, bəşər, tale
Aşağıdakı cümlələrdən hansında "ki" ədat kimi işlənmişdir? (Vergül işarəsi burxılmışdır)
A) O bildirdi ki anası narahadır.
B) O ki belə demirdi.
C) Sən oxuyursan ki yaxşı biləsən.
D) Kitab mənimkidir.
E) Elə o saat tapşırdım ki geri qayıtsın.
Xəbər mübtəda ilə uzlaşmırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) qrammatik
B) orfoqrafik
C) leksik
D) həm leksik, həm qrammatik
E) orfoepik
Nümunədəki fellər hansı zamandadır?
"Ağladırsan,güldürürsən,
Çeşmim yaşın sildirirsən,
Cəllad kimi öldürürsən,
O göz, o qaş ilə məni".
A) qəti gələcək zaman
B) nəqli keçmiş zaman
C) qeyri-qəti gələcək zaman
D) indiki zaman
E) şühudi keçmiş zaman
İsmin yönlük halında olan sözlərin cərgəsini göstərin.
A) dəftərdə, otaqda, küçədə
B) katibə, əfsanə, mərdanə
C) göyün, yerin, güzgüdən
D) kitaba, dərəyə, insana
E) dəftəri, kitabı, şəhəri
Latın qrfikalı Azərbaycan yazısı hansı yazı növünə aiddir?
A) sillabik
B) fonoqrfik
C) piktoqrafik
D) əşyavi
E) ideoqrafik
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Təriflədiyin kitab budur.
B) Mənim qəlbimi incidən onun bu barədə indiyədək susmağıdır.
C) Dağlar onun gözəlliyinə heyran qaldı.
D) Bu cavan oglan kimdir?
E) Sahil qalın meşəlikdir.
"Fəaliyyət" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) [f] və [t] kar, [l] və [y] cingiltili samitlərdir.
B) [a] qalın, dodaqlanmayan, açıq, uzun; [i] incə, dodaqlanmayan, qapalı; [ə] incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
C) 9 səs və 9 hərfdən ibarətdir.
D) Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
E) Dördhecalıdır, vurğu dördüncü hecaya düşür.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top