Tapılan ümumi test sayı : 22

S.Rüstəmin müharibə dövrü insanlarının xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirən bu süjetli şerini kiçik poema da hesab etmək olar:
A) "Gecənin romantikası"
B) "Çiçək mağazası"
C) "Döyüşçüyə məktub"
D) "Ana və poçtalyon"
E) "Gün o gün olsun ki ..."
"Nadir şah" əsərində quldurluq və soyğunçuluqla tanınmış Nadirin gözlərini açmağa çalışaraq onu yaman peşədən uzaqlaşmağa, fikrini və gücünü millət, vətən yolunda sərf etməyə çağıran və buna nail olan obraz:
A) Şah Təhmas
B) Cavad
C) Rzaqulu
D) Gürcü bəy
E) Gülcahan
Qəsidənin hansı növündə Allahın fəzilətləri tərənnüm edilir?
A) mədhiyyə
B) nət
C) fəxriyyə
D) minacat
E) mərsiyə
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
B) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
C) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
D) Yalnız lirik və epik janrları olur.
E) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
Bu əsərdə şəxsləndirmədən bir bədii üsul kimi istifadə edilir. Baş qəhrəman öz həyat sərgüzəştlərini sahibi Mirzə Cəfərə danışır və bu sərgüzəştləri "böyük mütəfəkkirin icmalı və ruzigarın bir nümunəsi" adlandırır:
A) "Şikayətnamə"
B) "Sələbiyyə"
C) "Kitab yüklü eşşək"
D) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
E) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
Əsərin fabulası kasıb bir kəndli ilə dövlətli qızının sevgi macərası üzərində qurulmuşdur.Bir-birini sevən iki gənc ictimai bərabərsizliyin yaratdığı maneələrə baxmayaraq, əsərin sonunda öz istəklərinə qovuşur:
Bu parçada M.F.Axundzadənin hansı əsərindən bəhs edilir?
A) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
B) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
C) "Hacı Qara"
D) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
Boyun sürahidir, bədənin büllur,
Gərdənin çəkilmiş minadan, Pəri!
Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən
Bir bölük yaşılbaş sonadan, Pəri!
Verilmiş bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Qoşmanın birinci bəndidir.
B) Bənddə gözəlin zahiri portretinin müəyyən cizgiləri nəzərə çatdırılır.
C) "Minadan", "sonadan" sözləri qafiyədir.
D) "Pəri" sözü təkrirdir.
E) Təşbehdən istifadə olunmuşdur.
Bu misralar C.Cabbarlının hansı şerindən götürülmüşdür?
Bütün vücudum əsər, ruhum eyləyər pərvaz,
Uçar səmalara o aləmi-xəyalətdə.
Yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz
... ... Sənə mən rahibəm itaətdə!
A) "Boranlı qış gecəsi"
B) "Böhtan yazılıbdır"
C) "Qürub çağı bir yetim"
D) "Ana"
E) "Bahar"
M.P.Vaqifin şerləri:
1. "Hayıf ki, yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. Gəlsin, gəlməsin?"
5. "Pəri"
6. Görmədim"
A) 1, 5, 6
B) 3, 4, 5
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 6
Aşağıdakı əsərlərdən birinin müəllifi məlum deyil:
A) "Rindü Zahid"
B) "Dastani-Əhməd Hərami"
C) "Nəsihətnamə"
D) "Mehr və Müştəri"
E) "Vərqa və Gülşa"
"Əcnəbilər seyrə balonlarla çıxır.
Biz hələ avtomobil minməyiriz"  (M.Ə.Sabir)     tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) ardıcıllıq
B) aydınlaşdırma
C) bölüşdürmə
D) qarşılaşdırma
E) zaman
Mətn hansı üslubdadır?
"Malyeriya infeksion xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəliyin əsas əlaməti qızdırmadır.
Malyariyanı ağcaqanadlar yayır..."
A) elmi
B) publisistik
C) bədii
D) rəsmi-işgüzar
E) məişət
Omonimlərin cərgəsini göstərin:
A) baş, göz, əl
B) şam, bal, kök
C) insan, adam, şəxs
D) həyat, bəşər, tale
E) sakit, yavaş, həzin
Aşağıdakı cümlələrdən hansında "ki" ədat kimi işlənmişdir? (Vergül işarəsi burxılmışdır)
A) O bildirdi ki anası narahadır.
B) Sən oxuyursan ki yaxşı biləsən.
C) Elə o saat tapşırdım ki geri qayıtsın.
D) Kitab mənimkidir.
E) O ki belə demirdi.
Xəbər mübtəda ilə uzlaşmırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) orfoepik
B) qrammatik
C) leksik
D) orfoqrafik
E) həm leksik, həm qrammatik
Nümunədəki fellər hansı zamandadır?
"Ağladırsan,güldürürsən,
Çeşmim yaşın sildirirsən,
Cəllad kimi öldürürsən,
O göz, o qaş ilə məni".
A) nəqli keçmiş zaman
B) indiki zaman
C) qəti gələcək zaman
D) qeyri-qəti gələcək zaman
E) şühudi keçmiş zaman
İsmin yönlük halında olan sözlərin cərgəsini göstərin.
A) dəftəri, kitabı, şəhəri
B) göyün, yerin, güzgüdən
C) kitaba, dərəyə, insana
D) dəftərdə, otaqda, küçədə
E) katibə, əfsanə, mərdanə
Latın qrfikalı Azərbaycan yazısı hansı yazı növünə aiddir?
A) sillabik
B) fonoqrfik
C) ideoqrafik
D) əşyavi
E) piktoqrafik
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Sahil qalın meşəlikdir.
B) Dağlar onun gözəlliyinə heyran qaldı.
C) Bu cavan oglan kimdir?
D) Mənim qəlbimi incidən onun bu barədə indiyədək susmağıdır.
E) Təriflədiyin kitab budur.
"Fəaliyyət" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) Dördhecalıdır, vurğu dördüncü hecaya düşür.
B) 9 səs və 9 hərfdən ibarətdir.
C) [a] qalın, dodaqlanmayan, açıq, uzun; [i] incə, dodaqlanmayan, qapalı; [ə] incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
D) [f] və [t] kar, [l] və [y] cingiltili samitlərdir.
E) Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top