Tapılan ümumi test sayı : 22

S.Rüstəmin müharibə dövrü insanlarının xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirən bu süjetli şerini kiçik poema da hesab etmək olar:
A) "Gecənin romantikası"
B) "Döyüşçüyə məktub"
C) "Gün o gün olsun ki ..."
D) "Çiçək mağazası"
E) "Ana və poçtalyon"
"Nadir şah" əsərində quldurluq və soyğunçuluqla tanınmış Nadirin gözlərini açmağa çalışaraq onu yaman peşədən uzaqlaşmağa, fikrini və gücünü millət, vətən yolunda sərf etməyə çağıran və buna nail olan obraz:
A) Rzaqulu
B) Şah Təhmas
C) Gülcahan
D) Gürcü bəy
E) Cavad
Qəsidənin hansı növündə Allahın fəzilətləri tərənnüm edilir?
A) fəxriyyə
B) minacat
C) nət
D) mədhiyyə
E) mərsiyə
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
B) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
C) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
D) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
E) Yalnız lirik və epik janrları olur.
Bu əsərdə şəxsləndirmədən bir bədii üsul kimi istifadə edilir. Baş qəhrəman öz həyat sərgüzəştlərini sahibi Mirzə Cəfərə danışır və bu sərgüzəştləri "böyük mütəfəkkirin icmalı və ruzigarın bir nümunəsi" adlandırır:
A) "Sələbiyyə"
B) "Kitab yüklü eşşək"
C) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
D) "Şikayətnamə"
E) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
Əsərin fabulası kasıb bir kəndli ilə dövlətli qızının sevgi macərası üzərində qurulmuşdur.Bir-birini sevən iki gənc ictimai bərabərsizliyin yaratdığı maneələrə baxmayaraq, əsərin sonunda öz istəklərinə qovuşur:
Bu parçada M.F.Axundzadənin hansı əsərindən bəhs edilir?
A) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
B) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"
C) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
D) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
E) "Hacı Qara"
Boyun sürahidir, bədənin büllur,
Gərdənin çəkilmiş minadan, Pəri!
Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən
Bir bölük yaşılbaş sonadan, Pəri!
Verilmiş bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Qoşmanın birinci bəndidir.
B) Təşbehdən istifadə olunmuşdur.
C) "Pəri" sözü təkrirdir.
D) Bənddə gözəlin zahiri portretinin müəyyən cizgiləri nəzərə çatdırılır.
E) "Minadan", "sonadan" sözləri qafiyədir.
Bu misralar C.Cabbarlının hansı şerindən götürülmüşdür?
Bütün vücudum əsər, ruhum eyləyər pərvaz,
Uçar səmalara o aləmi-xəyalətdə.
Yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz
... ... Sənə mən rahibəm itaətdə!
A) "Qürub çağı bir yetim"
B) "Böhtan yazılıbdır"
C) "Boranlı qış gecəsi"
D) "Ana"
E) "Bahar"
M.P.Vaqifin şerləri:
1. "Hayıf ki, yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. Gəlsin, gəlməsin?"
5. "Pəri"
6. Görmədim"
A) 1, 5, 6
B) 2, 3, 6
C) 1, 3, 4
D) 3, 4, 5
E) 1, 2, 3
Aşağıdakı əsərlərdən birinin müəllifi məlum deyil:
A) "Rindü Zahid"
B) "Mehr və Müştəri"
C) "Dastani-Əhməd Hərami"
D) "Vərqa və Gülşa"
E) "Nəsihətnamə"
"Əcnəbilər seyrə balonlarla çıxır.
Biz hələ avtomobil minməyiriz"  (M.Ə.Sabir)     tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) bölüşdürmə
B) aydınlaşdırma
C) zaman
D) qarşılaşdırma
E) ardıcıllıq
Mətn hansı üslubdadır?
"Malyeriya infeksion xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəliyin əsas əlaməti qızdırmadır.
Malyariyanı ağcaqanadlar yayır..."
A) məişət
B) publisistik
C) bədii
D) rəsmi-işgüzar
E) elmi
Omonimlərin cərgəsini göstərin:
A) həyat, bəşər, tale
B) baş, göz, əl
C) insan, adam, şəxs
D) sakit, yavaş, həzin
E) şam, bal, kök
Aşağıdakı cümlələrdən hansında "ki" ədat kimi işlənmişdir? (Vergül işarəsi burxılmışdır)
A) O bildirdi ki anası narahadır.
B) Sən oxuyursan ki yaxşı biləsən.
C) O ki belə demirdi.
D) Kitab mənimkidir.
E) Elə o saat tapşırdım ki geri qayıtsın.
Xəbər mübtəda ilə uzlaşmırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) leksik
B) orfoepik
C) həm leksik, həm qrammatik
D) orfoqrafik
E) qrammatik
Nümunədəki fellər hansı zamandadır?
"Ağladırsan,güldürürsən,
Çeşmim yaşın sildirirsən,
Cəllad kimi öldürürsən,
O göz, o qaş ilə məni".
A) şühudi keçmiş zaman
B) indiki zaman
C) qəti gələcək zaman
D) nəqli keçmiş zaman
E) qeyri-qəti gələcək zaman
İsmin yönlük halında olan sözlərin cərgəsini göstərin.
A) katibə, əfsanə, mərdanə
B) dəftərdə, otaqda, küçədə
C) dəftəri, kitabı, şəhəri
D) kitaba, dərəyə, insana
E) göyün, yerin, güzgüdən
Latın qrfikalı Azərbaycan yazısı hansı yazı növünə aiddir?
A) ideoqrafik
B) piktoqrafik
C) əşyavi
D) sillabik
E) fonoqrfik
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Mənim qəlbimi incidən onun bu barədə indiyədək susmağıdır.
B) Təriflədiyin kitab budur.
C) Bu cavan oglan kimdir?
D) Sahil qalın meşəlikdir.
E) Dağlar onun gözəlliyinə heyran qaldı.
"Fəaliyyət" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) 9 səs və 9 hərfdən ibarətdir.
B) Dördhecalıdır, vurğu dördüncü hecaya düşür.
C) [f] və [t] kar, [l] və [y] cingiltili samitlərdir.
D) Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
E) [a] qalın, dodaqlanmayan, açıq, uzun; [i] incə, dodaqlanmayan, qapalı; [ə] incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top