Tapılan ümumi test sayı : 22

S.Rüstəmin müharibə dövrü insanlarının xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirən bu süjetli şerini kiçik poema da hesab etmək olar:
A) "Ana və poçtalyon"
B) "Gecənin romantikası"
C) "Gün o gün olsun ki ..."
D) "Çiçək mağazası"
E) "Döyüşçüyə məktub"
"Nadir şah" əsərində quldurluq və soyğunçuluqla tanınmış Nadirin gözlərini açmağa çalışaraq onu yaman peşədən uzaqlaşmağa, fikrini və gücünü millət, vətən yolunda sərf etməyə çağıran və buna nail olan obraz:
A) Gürcü bəy
B) Rzaqulu
C) Gülcahan
D) Şah Təhmas
E) Cavad
Qəsidənin hansı növündə Allahın fəzilətləri tərənnüm edilir?
A) mərsiyə
B) fəxriyyə
C) mədhiyyə
D) nət
E) minacat
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
B) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
C) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
D) Yalnız lirik və epik janrları olur.
E) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
Bu əsərdə şəxsləndirmədən bir bədii üsul kimi istifadə edilir. Baş qəhrəman öz həyat sərgüzəştlərini sahibi Mirzə Cəfərə danışır və bu sərgüzəştləri "böyük mütəfəkkirin icmalı və ruzigarın bir nümunəsi" adlandırır:
A) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
B) "Sələbiyyə"
C) "Kitab yüklü eşşək"
D) "Şikayətnamə"
E) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
Əsərin fabulası kasıb bir kəndli ilə dövlətli qızının sevgi macərası üzərində qurulmuşdur.Bir-birini sevən iki gənc ictimai bərabərsizliyin yaratdığı maneələrə baxmayaraq, əsərin sonunda öz istəklərinə qovuşur:
Bu parçada M.F.Axundzadənin hansı əsərindən bəhs edilir?
A) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
B) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"
C) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
D) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
E) "Hacı Qara"
Boyun sürahidir, bədənin büllur,
Gərdənin çəkilmiş minadan, Pəri!
Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən
Bir bölük yaşılbaş sonadan, Pəri!
Verilmiş bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Bənddə gözəlin zahiri portretinin müəyyən cizgiləri nəzərə çatdırılır.
B) Qoşmanın birinci bəndidir.
C) Təşbehdən istifadə olunmuşdur.
D) "Pəri" sözü təkrirdir.
E) "Minadan", "sonadan" sözləri qafiyədir.
Bu misralar C.Cabbarlının hansı şerindən götürülmüşdür?
Bütün vücudum əsər, ruhum eyləyər pərvaz,
Uçar səmalara o aləmi-xəyalətdə.
Yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz
... ... Sənə mən rahibəm itaətdə!
A) "Boranlı qış gecəsi"
B) "Böhtan yazılıbdır"
C) "Qürub çağı bir yetim"
D) "Bahar"
E) "Ana"
M.P.Vaqifin şerləri:
1. "Hayıf ki, yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. Gəlsin, gəlməsin?"
5. "Pəri"
6. Görmədim"
A) 1, 3, 4
B) 2, 3, 6
C) 1, 5, 6
D) 1, 2, 3
E) 3, 4, 5
Aşağıdakı əsərlərdən birinin müəllifi məlum deyil:
A) "Nəsihətnamə"
B) "Mehr və Müştəri"
C) "Dastani-Əhməd Hərami"
D) "Vərqa və Gülşa"
E) "Rindü Zahid"
"Əcnəbilər seyrə balonlarla çıxır.
Biz hələ avtomobil minməyiriz"  (M.Ə.Sabir)     tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) qarşılaşdırma
B) zaman
C) aydınlaşdırma
D) bölüşdürmə
E) ardıcıllıq
Mətn hansı üslubdadır?
"Malyeriya infeksion xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəliyin əsas əlaməti qızdırmadır.
Malyariyanı ağcaqanadlar yayır..."
A) publisistik
B) bədii
C) elmi
D) rəsmi-işgüzar
E) məişət
Omonimlərin cərgəsini göstərin:
A) baş, göz, əl
B) həyat, bəşər, tale
C) şam, bal, kök
D) sakit, yavaş, həzin
E) insan, adam, şəxs
Aşağıdakı cümlələrdən hansında "ki" ədat kimi işlənmişdir? (Vergül işarəsi burxılmışdır)
A) Elə o saat tapşırdım ki geri qayıtsın.
B) Sən oxuyursan ki yaxşı biləsən.
C) O ki belə demirdi.
D) Kitab mənimkidir.
E) O bildirdi ki anası narahadır.
Xəbər mübtəda ilə uzlaşmırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) leksik
B) orfoqrafik
C) orfoepik
D) həm leksik, həm qrammatik
E) qrammatik
Nümunədəki fellər hansı zamandadır?
"Ağladırsan,güldürürsən,
Çeşmim yaşın sildirirsən,
Cəllad kimi öldürürsən,
O göz, o qaş ilə məni".
A) indiki zaman
B) şühudi keçmiş zaman
C) qeyri-qəti gələcək zaman
D) nəqli keçmiş zaman
E) qəti gələcək zaman
İsmin yönlük halında olan sözlərin cərgəsini göstərin.
A) kitaba, dərəyə, insana
B) dəftərdə, otaqda, küçədə
C) dəftəri, kitabı, şəhəri
D) göyün, yerin, güzgüdən
E) katibə, əfsanə, mərdanə
Latın qrfikalı Azərbaycan yazısı hansı yazı növünə aiddir?
A) piktoqrafik
B) ideoqrafik
C) sillabik
D) əşyavi
E) fonoqrfik
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Dağlar onun gözəlliyinə heyran qaldı.
B) Mənim qəlbimi incidən onun bu barədə indiyədək susmağıdır.
C) Təriflədiyin kitab budur.
D) Bu cavan oglan kimdir?
E) Sahil qalın meşəlikdir.
"Fəaliyyət" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) Dördhecalıdır, vurğu dördüncü hecaya düşür.
B) [f] və [t] kar, [l] və [y] cingiltili samitlərdir.
C) [a] qalın, dodaqlanmayan, açıq, uzun; [i] incə, dodaqlanmayan, qapalı; [ə] incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
D) Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
E) 9 səs və 9 hərfdən ibarətdir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top