Tapılan ümumi test sayı : 2

"Mən pəhləvandım, sənətim güştü tutmaq, igidlərlə gülüşmək, onların arxasınını yerə vurmaq idi."  cümləsində həmcins üzvlərdə nə ixtisar edilmişdir?
A) cəm şəkilçisi
B) şəxs şəkilçisi
C) idi hissəciyi
D) ilə (-la, -lə) qoşması
E) hal şəkilçisi
Mbtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləni göstərin.
A) Məsləhət budur ki, yaz əkini başlansın.
B) Yadınızda qalsın ki, dünyada azadlıqdan şirin şey yoxdur.
C) Elə məsələnin mühüm cəhəti də odur ki, o zamanlar insanlar bir çox şeyləri bilmirdilər.
D) Elə şeylər yazır ki, hamıda maraq doğurur.
E) Ay kəndi elə işıqlandırmışdı ki, elə bil gün çıxmışdı.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top