Tapılan ümumi test sayı : 2

"Mən pəhləvandım, sənətim güştü tutmaq, igidlərlə gülüşmək, onların arxasınını yerə vurmaq idi."  cümləsində həmcins üzvlərdə nə ixtisar edilmişdir?
A) hal şəkilçisi
B) şəxs şəkilçisi
C) cəm şəkilçisi
D) ilə (-la, -lə) qoşması
E) idi hissəciyi
Mbtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləni göstərin.
A) Məsləhət budur ki, yaz əkini başlansın.
B) Elə şeylər yazır ki, hamıda maraq doğurur.
C) Yadınızda qalsın ki, dünyada azadlıqdan şirin şey yoxdur.
D) Elə məsələnin mühüm cəhəti də odur ki, o zamanlar insanlar bir çox şeyləri bilmirdilər.
E) Ay kəndi elə işıqlandırmışdı ki, elə bil gün çıxmışdı.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top