Tapılan ümumi test sayı : 2

"Mən pəhləvandım, sənətim güştü tutmaq, igidlərlə gülüşmək, onların arxasınını yerə vurmaq idi."  cümləsində həmcins üzvlərdə nə ixtisar edilmişdir?
A) cəm şəkilçisi
B) şəxs şəkilçisi
C) hal şəkilçisi
D) ilə (-la, -lə) qoşması
E) idi hissəciyi
Mbtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləni göstərin.
A) Ay kəndi elə işıqlandırmışdı ki, elə bil gün çıxmışdı.
B) Elə şeylər yazır ki, hamıda maraq doğurur.
C) Elə məsələnin mühüm cəhəti də odur ki, o zamanlar insanlar bir çox şeyləri bilmirdilər.
D) Məsləhət budur ki, yaz əkini başlansın.
E) Yadınızda qalsın ki, dünyada azadlıqdan şirin şey yoxdur.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top