Tapılan ümumi test sayı : 25

beytin müəllifi kimdir?
Tərk edər ləzzəti-dünyanı, keçər canından,
Sikkəni dağ qılar, talibi-dinar olmaz.
A) X.Natəvan
B) S.Ə.Nəbati
C) Q.Zakir
D) M.Ş.Vazeh
E) S.Ə.Şirvani
M.Şəhriyarın "Heydərbabaya salam" əsərində öz əksini tapmışdır:
1. Şairin uşaqlıq xatirələri
2. Doğulduğu yerin gözəl mənzərələri
3. Atom sınağının dəhşətləri
4. Xalqın adət-ənənələri
5. İstedadlı rəssam, şair və alimlərinacınacaqlı taleyi
A) 3, 5
B) 1, 2, 4
C) 2, 3
D) 3, 4, 5
E) 1, 2, 3
Biri müxəmməs janrında deyil:
A) M.P.Vaqif. "Var"
B) Q.Zakir. "Eylər"
C) M.Ə.Sabir. "Səttarxana"
D) S.Ə.Şirvani. "Guş qıl..."
E) M.P.Vaqif. "Görmədim"
Müxtəsər kim, böylə dünyadan gərək etmək həzər,
Ondan ötrü kim deyildir öz yerində xeyrü şər.

Müxəmməs janrında yazılmış bu şerin müəllifini göstərin.
A) M.P.Vaqif
B) M.V.Vidadi
C) Q.Zakir
D) M.Füzuli
E) İ.Nəsimi
Alleqoriya haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Alleqoriyada insanlara xas olan xüsusiyyətlər cansızların, bitkilərin, heyvanların timsalında təsvir olunur.
B) Alleqoriya bədii əksetdirmənin müxtəlif ədəbi növlərədə özünü göstərən bir formasıdır.
C) Alleqorik əsərlərdə həm romantik, həm də realist ədəbiyyatda rast gəlmək olar.
D) Təmsil alleqorik janrdır. A.Bakıxanov, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani bu janrın klassik nümunələrini yaratmışlar.
E) Alleqoriya ədəbi janrdır.
"Koroğlu" və "Dədə-Qorqud" dastanları üçün ortaq xüsusiyyət hansılar sayıla bilər?
1. Eyni tarixi dövrdə və şəraitdə yaranmaları
2. Hər ikisində ayrı-ayrı qəhrəmanlarla bağlı müxtəlif əhvalatların toplanması
3. Həm Dədə-Qorqud, həm də Koroğlunun iki funksiyani-qəhrəman və aşıq funksiyalarını özündə birləşdirmələri
4. Eyni janrlarda şerlərin verilməsi
5. Eyni ideya və mənəviyyatın əks olunması
6. Aşıq - ozan obrazının verilməsi
A) 1, 2, 3
B) 2, 4
C) 3, 5, 6
D) 1, 4
E) 2, 5, 6
XIX əsrin sonlarında Tiflisdə nəşr edilən qəzetlər:
A) "Tazə həyat", "Həyat", "İrşad"
B) "Kəşkül", "Açıq söz", "Hümmət"
C) "Azərbaycan", "Hümmət", "Açıq söz"
D) "Ziya", "Ziyayi - Qafqaziyyə", "Kəşkül"
E) "Tazə həyat", "Kəşkül", "Əkinçi"
N.Nərimanovun "Nadir şah" faciəsi iə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) 1905-ci ilə qədər əsərin tamaşaya qoyulmasına icazə verilməmişdir.
B) Ədəbiyyatımızda ilk tarixi faciədir.
C) Əsərdə dramaturqun dövlət quruluşu haqqındakı ideyaları öz əksini tapmışdır.
D) Əsərdə hakimiyyət uğrunda gedən saray çəkişmələrinin təsirinə də rast gəlirik.
E) Əsər Nadirin yalnız şahlıq dövrünü əhatə edir.
Bu sənətkarlardan biri Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil?
A) C.Hacıbəyli
B) A.İldırım
C) M.Rəsulzadə
D) Ə.Hüseynzadə
E) S.Mənsur
Yalnız fars dilində yazan şairlərin cərgəsini göstərin.
A) Məhsəti Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi
B) Əfzələddin Xaqani, İzəddin Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin
C) Fələki Şirvani, Əbül-Üla Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi
D) Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi
E) Əfzələddin Xaqani, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli
Hansı birləşmənin birinci tərəfində iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur?
A) dini anlayışlar
B) tibbi yardım
C) məntiqi fikir
D) fikri yazı
E) şərti işarə
-dıq4 şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənərək aşağıdakılardan hansını əmələ gətirir?
A) nəqli keçmiş zamanı
B) feli sifəti
C) keçmiş zamanın rəvayətini
D) feli bağlamanı
E) sifəti
Hansı cümlə intonasiya əsasında yaranmış xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir?
A) Yaxşısı budur, görüləsi işlərimizi müəyyənləşdirək.
B) Nə qədər Cahandar ağa sağdır, o, kənddə əl-qol aça bilməyəcəkdir.
C) Nə qədər bacarırsan, qabağa get.
D) Soruşan kimdir, buyursun.
E) Adam var başına səpəsən güllər,
Adam var gözünə çəkəsən millər.
"Təyyarə görəndə biz uşaq kimi sevinərdik"   cümləsindəki isimlərin təhlili ilə bağlı səhv hansıdır?
A) Hər ikisi adlıq haldadır.
B) Hər ikisi quruluşca sadə isimdir.
C) Hər ikisi konkret isimdir.
D) Birinci isim fellə bağlıdır.
E) Hər ikisi ümumi isimdir.
Başqa dillərdən Azərbaycan dilinə hansı şəkilçilər keçmir?
A) isimdən sifət düzəldən şəkilçilər
B) ön şəkilçilər
C) isimdən isim düzəldən şəkilçilər
D) qrammatik şəkilçilər
E) leksik şəkilçilər
"Üzvlük" sözünün fonetik təhlilinəki səhvləri göstərin:
1. Səslərin sayı hərflərin sayından artıqdır.
2. Sözdə iki incə, qapalı, dodaqlanan sait var.
3. Bir kar, üç cingitili samit işlənmişdir.
4. Vurğu birinci hecaya düşür.
5. Sözdə incə saitlərin ahəngi gözlənilir.
A) 1, 4, 5
B) 1, 2
C) 2, 4
D) 1, 3, 4
E) 3, 5
Hansı birləşmənin birinci tərəfi sifət deyil?
A) gümüş qaşıq
B) möhkəm divar
C) zoğalı rəng
D) sınıq körpü
E) ağıllı məsləhət
"Başqa, özgə, qeyri" qoşmaları ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir?
A) xəbər
B) təyin
C) mübtəda
D) zərflik
E) tamamlıq
Hansı söz yalnız qoşma kimi işlənir?
A) qeyri
B) əlavə
C) ilə
D) kimi
E) ötrü
Cümlədə söz sırasına əməl olunmamışdırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) qrammatik
B) orfoepik
C) həm leksik, həm qrammatik
D) leksik
E) orfoqrafik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top