Tapılan ümumi test sayı : 25

beytin müəllifi kimdir?
Tərk edər ləzzəti-dünyanı, keçər canından,
Sikkəni dağ qılar, talibi-dinar olmaz.
A) S.Ə.Nəbati
B) M.Ş.Vazeh
C) X.Natəvan
D) Q.Zakir
E) S.Ə.Şirvani
M.Şəhriyarın "Heydərbabaya salam" əsərində öz əksini tapmışdır:
1. Şairin uşaqlıq xatirələri
2. Doğulduğu yerin gözəl mənzərələri
3. Atom sınağının dəhşətləri
4. Xalqın adət-ənənələri
5. İstedadlı rəssam, şair və alimlərinacınacaqlı taleyi
A) 3, 5
B) 3, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 1, 2, 4
E) 2, 3
Biri müxəmməs janrında deyil:
A) M.P.Vaqif. "Var"
B) S.Ə.Şirvani. "Guş qıl..."
C) M.Ə.Sabir. "Səttarxana"
D) M.P.Vaqif. "Görmədim"
E) Q.Zakir. "Eylər"
Müxtəsər kim, böylə dünyadan gərək etmək həzər,
Ondan ötrü kim deyildir öz yerində xeyrü şər.

Müxəmməs janrında yazılmış bu şerin müəllifini göstərin.
A) M.V.Vidadi
B) Q.Zakir
C) M.Füzuli
D) M.P.Vaqif
E) İ.Nəsimi
Alleqoriya haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Təmsil alleqorik janrdır. A.Bakıxanov, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani bu janrın klassik nümunələrini yaratmışlar.
B) Alleqorik əsərlərdə həm romantik, həm də realist ədəbiyyatda rast gəlmək olar.
C) Alleqoriya ədəbi janrdır.
D) Alleqoriya bədii əksetdirmənin müxtəlif ədəbi növlərədə özünü göstərən bir formasıdır.
E) Alleqoriyada insanlara xas olan xüsusiyyətlər cansızların, bitkilərin, heyvanların timsalında təsvir olunur.
"Koroğlu" və "Dədə-Qorqud" dastanları üçün ortaq xüsusiyyət hansılar sayıla bilər?
1. Eyni tarixi dövrdə və şəraitdə yaranmaları
2. Hər ikisində ayrı-ayrı qəhrəmanlarla bağlı müxtəlif əhvalatların toplanması
3. Həm Dədə-Qorqud, həm də Koroğlunun iki funksiyani-qəhrəman və aşıq funksiyalarını özündə birləşdirmələri
4. Eyni janrlarda şerlərin verilməsi
5. Eyni ideya və mənəviyyatın əks olunması
6. Aşıq - ozan obrazının verilməsi
A) 2, 4
B) 3, 5, 6
C) 1, 2, 3
D) 2, 5, 6
E) 1, 4
XIX əsrin sonlarında Tiflisdə nəşr edilən qəzetlər:
A) "Ziya", "Ziyayi - Qafqaziyyə", "Kəşkül"
B) "Tazə həyat", "Kəşkül", "Əkinçi"
C) "Kəşkül", "Açıq söz", "Hümmət"
D) "Azərbaycan", "Hümmət", "Açıq söz"
E) "Tazə həyat", "Həyat", "İrşad"
N.Nərimanovun "Nadir şah" faciəsi iə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsərdə hakimiyyət uğrunda gedən saray çəkişmələrinin təsirinə də rast gəlirik.
B) Ədəbiyyatımızda ilk tarixi faciədir.
C) 1905-ci ilə qədər əsərin tamaşaya qoyulmasına icazə verilməmişdir.
D) Əsərdə dramaturqun dövlət quruluşu haqqındakı ideyaları öz əksini tapmışdır.
E) Əsər Nadirin yalnız şahlıq dövrünü əhatə edir.
Bu sənətkarlardan biri Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil?
A) A.İldırım
B) S.Mənsur
C) C.Hacıbəyli
D) Ə.Hüseynzadə
E) M.Rəsulzadə
Yalnız fars dilində yazan şairlərin cərgəsini göstərin.
A) Əfzələddin Xaqani, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli
B) Məhsəti Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi
C) Fələki Şirvani, Əbül-Üla Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi
D) Əfzələddin Xaqani, İzəddin Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin
E) Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi
Hansı birləşmənin birinci tərəfində iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur?
A) tibbi yardım
B) məntiqi fikir
C) dini anlayışlar
D) fikri yazı
E) şərti işarə
-dıq4 şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənərək aşağıdakılardan hansını əmələ gətirir?
A) nəqli keçmiş zamanı
B) feli bağlamanı
C) feli sifəti
D) sifəti
E) keçmiş zamanın rəvayətini
Hansı cümlə intonasiya əsasında yaranmış xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir?
A) Soruşan kimdir, buyursun.
B) Yaxşısı budur, görüləsi işlərimizi müəyyənləşdirək.
C) Nə qədər Cahandar ağa sağdır, o, kənddə əl-qol aça bilməyəcəkdir.
D) Adam var başına səpəsən güllər,
Adam var gözünə çəkəsən millər.
E) Nə qədər bacarırsan, qabağa get.
"Təyyarə görəndə biz uşaq kimi sevinərdik"   cümləsindəki isimlərin təhlili ilə bağlı səhv hansıdır?
A) Hər ikisi konkret isimdir.
B) Hər ikisi ümumi isimdir.
C) Birinci isim fellə bağlıdır.
D) Hər ikisi quruluşca sadə isimdir.
E) Hər ikisi adlıq haldadır.
Başqa dillərdən Azərbaycan dilinə hansı şəkilçilər keçmir?
A) qrammatik şəkilçilər
B) isimdən isim düzəldən şəkilçilər
C) leksik şəkilçilər
D) isimdən sifət düzəldən şəkilçilər
E) ön şəkilçilər
"Üzvlük" sözünün fonetik təhlilinəki səhvləri göstərin:
1. Səslərin sayı hərflərin sayından artıqdır.
2. Sözdə iki incə, qapalı, dodaqlanan sait var.
3. Bir kar, üç cingitili samit işlənmişdir.
4. Vurğu birinci hecaya düşür.
5. Sözdə incə saitlərin ahəngi gözlənilir.
A) 1, 4, 5
B) 1, 2
C) 3, 5
D) 2, 4
E) 1, 3, 4
Hansı birləşmənin birinci tərəfi sifət deyil?
A) zoğalı rəng
B) möhkəm divar
C) gümüş qaşıq
D) sınıq körpü
E) ağıllı məsləhət
"Başqa, özgə, qeyri" qoşmaları ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir?
A) mübtəda
B) xəbər
C) təyin
D) zərflik
E) tamamlıq
Hansı söz yalnız qoşma kimi işlənir?
A) ötrü
B) əlavə
C) ilə
D) qeyri
E) kimi
Cümlədə söz sırasına əməl olunmamışdırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) həm leksik, həm qrammatik
B) orfoqrafik
C) orfoepik
D) qrammatik
E) leksik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top