Tapılan ümumi test sayı : 25

beytin müəllifi kimdir?
Tərk edər ləzzəti-dünyanı, keçər canından,
Sikkəni dağ qılar, talibi-dinar olmaz.
A) Q.Zakir
B) S.Ə.Şirvani
C) S.Ə.Nəbati
D) X.Natəvan
E) M.Ş.Vazeh
M.Şəhriyarın "Heydərbabaya salam" əsərində öz əksini tapmışdır:
1. Şairin uşaqlıq xatirələri
2. Doğulduğu yerin gözəl mənzərələri
3. Atom sınağının dəhşətləri
4. Xalqın adət-ənənələri
5. İstedadlı rəssam, şair və alimlərinacınacaqlı taleyi
A) 3, 4, 5
B) 2, 3
C) 1, 2, 4
D) 1, 2, 3
E) 3, 5
Biri müxəmməs janrında deyil:
A) M.Ə.Sabir. "Səttarxana"
B) M.P.Vaqif. "Görmədim"
C) S.Ə.Şirvani. "Guş qıl..."
D) M.P.Vaqif. "Var"
E) Q.Zakir. "Eylər"
Müxtəsər kim, böylə dünyadan gərək etmək həzər,
Ondan ötrü kim deyildir öz yerində xeyrü şər.

Müxəmməs janrında yazılmış bu şerin müəllifini göstərin.
A) M.P.Vaqif
B) M.V.Vidadi
C) M.Füzuli
D) İ.Nəsimi
E) Q.Zakir
Alleqoriya haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Təmsil alleqorik janrdır. A.Bakıxanov, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani bu janrın klassik nümunələrini yaratmışlar.
B) Alleqoriya ədəbi janrdır.
C) Alleqorik əsərlərdə həm romantik, həm də realist ədəbiyyatda rast gəlmək olar.
D) Alleqoriya bədii əksetdirmənin müxtəlif ədəbi növlərədə özünü göstərən bir formasıdır.
E) Alleqoriyada insanlara xas olan xüsusiyyətlər cansızların, bitkilərin, heyvanların timsalında təsvir olunur.
"Koroğlu" və "Dədə-Qorqud" dastanları üçün ortaq xüsusiyyət hansılar sayıla bilər?
1. Eyni tarixi dövrdə və şəraitdə yaranmaları
2. Hər ikisində ayrı-ayrı qəhrəmanlarla bağlı müxtəlif əhvalatların toplanması
3. Həm Dədə-Qorqud, həm də Koroğlunun iki funksiyani-qəhrəman və aşıq funksiyalarını özündə birləşdirmələri
4. Eyni janrlarda şerlərin verilməsi
5. Eyni ideya və mənəviyyatın əks olunması
6. Aşıq - ozan obrazının verilməsi
A) 2, 4
B) 3, 5, 6
C) 1, 4
D) 1, 2, 3
E) 2, 5, 6
XIX əsrin sonlarında Tiflisdə nəşr edilən qəzetlər:
A) "Tazə həyat", "Həyat", "İrşad"
B) "Kəşkül", "Açıq söz", "Hümmət"
C) "Azərbaycan", "Hümmət", "Açıq söz"
D) "Ziya", "Ziyayi - Qafqaziyyə", "Kəşkül"
E) "Tazə həyat", "Kəşkül", "Əkinçi"
N.Nərimanovun "Nadir şah" faciəsi iə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Ədəbiyyatımızda ilk tarixi faciədir.
B) Əsər Nadirin yalnız şahlıq dövrünü əhatə edir.
C) Əsərdə hakimiyyət uğrunda gedən saray çəkişmələrinin təsirinə də rast gəlirik.
D) 1905-ci ilə qədər əsərin tamaşaya qoyulmasına icazə verilməmişdir.
E) Əsərdə dramaturqun dövlət quruluşu haqqındakı ideyaları öz əksini tapmışdır.
Bu sənətkarlardan biri Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil?
A) M.Rəsulzadə
B) C.Hacıbəyli
C) A.İldırım
D) S.Mənsur
E) Ə.Hüseynzadə
Yalnız fars dilində yazan şairlərin cərgəsini göstərin.
A) Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi
B) Əfzələddin Xaqani, İzəddin Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin
C) Məhsəti Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi
D) Fələki Şirvani, Əbül-Üla Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi
E) Əfzələddin Xaqani, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli
Hansı birləşmənin birinci tərəfində iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur?
A) dini anlayışlar
B) məntiqi fikir
C) fikri yazı
D) şərti işarə
E) tibbi yardım
-dıq4 şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənərək aşağıdakılardan hansını əmələ gətirir?
A) sifəti
B) nəqli keçmiş zamanı
C) feli sifəti
D) keçmiş zamanın rəvayətini
E) feli bağlamanı
Hansı cümlə intonasiya əsasında yaranmış xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir?
A) Soruşan kimdir, buyursun.
B) Nə qədər bacarırsan, qabağa get.
C) Yaxşısı budur, görüləsi işlərimizi müəyyənləşdirək.
D) Adam var başına səpəsən güllər,
Adam var gözünə çəkəsən millər.
E) Nə qədər Cahandar ağa sağdır, o, kənddə əl-qol aça bilməyəcəkdir.
"Təyyarə görəndə biz uşaq kimi sevinərdik"   cümləsindəki isimlərin təhlili ilə bağlı səhv hansıdır?
A) Hər ikisi ümumi isimdir.
B) Hər ikisi adlıq haldadır.
C) Hər ikisi konkret isimdir.
D) Hər ikisi quruluşca sadə isimdir.
E) Birinci isim fellə bağlıdır.
Başqa dillərdən Azərbaycan dilinə hansı şəkilçilər keçmir?
A) isimdən sifət düzəldən şəkilçilər
B) ön şəkilçilər
C) leksik şəkilçilər
D) isimdən isim düzəldən şəkilçilər
E) qrammatik şəkilçilər
"Üzvlük" sözünün fonetik təhlilinəki səhvləri göstərin:
1. Səslərin sayı hərflərin sayından artıqdır.
2. Sözdə iki incə, qapalı, dodaqlanan sait var.
3. Bir kar, üç cingitili samit işlənmişdir.
4. Vurğu birinci hecaya düşür.
5. Sözdə incə saitlərin ahəngi gözlənilir.
A) 1, 2
B) 1, 4, 5
C) 2, 4
D) 3, 5
E) 1, 3, 4
Hansı birləşmənin birinci tərəfi sifət deyil?
A) zoğalı rəng
B) ağıllı məsləhət
C) gümüş qaşıq
D) sınıq körpü
E) möhkəm divar
"Başqa, özgə, qeyri" qoşmaları ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir?
A) zərflik
B) təyin
C) tamamlıq
D) xəbər
E) mübtəda
Hansı söz yalnız qoşma kimi işlənir?
A) kimi
B) ötrü
C) ilə
D) qeyri
E) əlavə
Cümlədə söz sırasına əməl olunmamışdırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) həm leksik, həm qrammatik
B) leksik
C) qrammatik
D) orfoqrafik
E) orfoepik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top