Tapılan ümumi test sayı : 25

beytin müəllifi kimdir?
Tərk edər ləzzəti-dünyanı, keçər canından,
Sikkəni dağ qılar, talibi-dinar olmaz.
A) Q.Zakir
B) X.Natəvan
C) S.Ə.Şirvani
D) S.Ə.Nəbati
E) M.Ş.Vazeh
M.Şəhriyarın "Heydərbabaya salam" əsərində öz əksini tapmışdır:
1. Şairin uşaqlıq xatirələri
2. Doğulduğu yerin gözəl mənzərələri
3. Atom sınağının dəhşətləri
4. Xalqın adət-ənənələri
5. İstedadlı rəssam, şair və alimlərinacınacaqlı taleyi
A) 1, 2, 4
B) 3, 5
C) 1, 2, 3
D) 3, 4, 5
E) 2, 3
Biri müxəmməs janrında deyil:
A) M.Ə.Sabir. "Səttarxana"
B) M.P.Vaqif. "Görmədim"
C) S.Ə.Şirvani. "Guş qıl..."
D) M.P.Vaqif. "Var"
E) Q.Zakir. "Eylər"
Müxtəsər kim, böylə dünyadan gərək etmək həzər,
Ondan ötrü kim deyildir öz yerində xeyrü şər.

Müxəmməs janrında yazılmış bu şerin müəllifini göstərin.
A) Q.Zakir
B) M.Füzuli
C) M.V.Vidadi
D) M.P.Vaqif
E) İ.Nəsimi
Alleqoriya haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Alleqoriya bədii əksetdirmənin müxtəlif ədəbi növlərədə özünü göstərən bir formasıdır.
B) Alleqoriya ədəbi janrdır.
C) Alleqoriyada insanlara xas olan xüsusiyyətlər cansızların, bitkilərin, heyvanların timsalında təsvir olunur.
D) Təmsil alleqorik janrdır. A.Bakıxanov, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani bu janrın klassik nümunələrini yaratmışlar.
E) Alleqorik əsərlərdə həm romantik, həm də realist ədəbiyyatda rast gəlmək olar.
"Koroğlu" və "Dədə-Qorqud" dastanları üçün ortaq xüsusiyyət hansılar sayıla bilər?
1. Eyni tarixi dövrdə və şəraitdə yaranmaları
2. Hər ikisində ayrı-ayrı qəhrəmanlarla bağlı müxtəlif əhvalatların toplanması
3. Həm Dədə-Qorqud, həm də Koroğlunun iki funksiyani-qəhrəman və aşıq funksiyalarını özündə birləşdirmələri
4. Eyni janrlarda şerlərin verilməsi
5. Eyni ideya və mənəviyyatın əks olunması
6. Aşıq - ozan obrazının verilməsi
A) 2, 4
B) 1, 4
C) 1, 2, 3
D) 3, 5, 6
E) 2, 5, 6
XIX əsrin sonlarında Tiflisdə nəşr edilən qəzetlər:
A) "Tazə həyat", "Kəşkül", "Əkinçi"
B) "Azərbaycan", "Hümmət", "Açıq söz"
C) "Tazə həyat", "Həyat", "İrşad"
D) "Ziya", "Ziyayi - Qafqaziyyə", "Kəşkül"
E) "Kəşkül", "Açıq söz", "Hümmət"
N.Nərimanovun "Nadir şah" faciəsi iə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsərdə dramaturqun dövlət quruluşu haqqındakı ideyaları öz əksini tapmışdır.
B) Əsərdə hakimiyyət uğrunda gedən saray çəkişmələrinin təsirinə də rast gəlirik.
C) Əsər Nadirin yalnız şahlıq dövrünü əhatə edir.
D) Ədəbiyyatımızda ilk tarixi faciədir.
E) 1905-ci ilə qədər əsərin tamaşaya qoyulmasına icazə verilməmişdir.
Bu sənətkarlardan biri Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil?
A) A.İldırım
B) C.Hacıbəyli
C) Ə.Hüseynzadə
D) S.Mənsur
E) M.Rəsulzadə
Yalnız fars dilində yazan şairlərin cərgəsini göstərin.
A) Məhsəti Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi
B) Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi
C) Fələki Şirvani, Əbül-Üla Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi
D) Əfzələddin Xaqani, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli
E) Əfzələddin Xaqani, İzəddin Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin
Hansı birləşmənin birinci tərəfində iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur?
A) fikri yazı
B) dini anlayışlar
C) məntiqi fikir
D) tibbi yardım
E) şərti işarə
-dıq4 şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənərək aşağıdakılardan hansını əmələ gətirir?
A) sifəti
B) feli sifəti
C) feli bağlamanı
D) keçmiş zamanın rəvayətini
E) nəqli keçmiş zamanı
Hansı cümlə intonasiya əsasında yaranmış xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir?
A) Yaxşısı budur, görüləsi işlərimizi müəyyənləşdirək.
B) Nə qədər Cahandar ağa sağdır, o, kənddə əl-qol aça bilməyəcəkdir.
C) Nə qədər bacarırsan, qabağa get.
D) Soruşan kimdir, buyursun.
E) Adam var başına səpəsən güllər,
Adam var gözünə çəkəsən millər.
"Təyyarə görəndə biz uşaq kimi sevinərdik"   cümləsindəki isimlərin təhlili ilə bağlı səhv hansıdır?
A) Hər ikisi konkret isimdir.
B) Hər ikisi ümumi isimdir.
C) Birinci isim fellə bağlıdır.
D) Hər ikisi adlıq haldadır.
E) Hər ikisi quruluşca sadə isimdir.
Başqa dillərdən Azərbaycan dilinə hansı şəkilçilər keçmir?
A) isimdən sifət düzəldən şəkilçilər
B) ön şəkilçilər
C) isimdən isim düzəldən şəkilçilər
D) qrammatik şəkilçilər
E) leksik şəkilçilər
"Üzvlük" sözünün fonetik təhlilinəki səhvləri göstərin:
1. Səslərin sayı hərflərin sayından artıqdır.
2. Sözdə iki incə, qapalı, dodaqlanan sait var.
3. Bir kar, üç cingitili samit işlənmişdir.
4. Vurğu birinci hecaya düşür.
5. Sözdə incə saitlərin ahəngi gözlənilir.
A) 1, 3, 4
B) 1, 4, 5
C) 3, 5
D) 1, 2
E) 2, 4
Hansı birləşmənin birinci tərəfi sifət deyil?
A) möhkəm divar
B) ağıllı məsləhət
C) gümüş qaşıq
D) zoğalı rəng
E) sınıq körpü
"Başqa, özgə, qeyri" qoşmaları ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir?
A) mübtəda
B) zərflik
C) təyin
D) xəbər
E) tamamlıq
Hansı söz yalnız qoşma kimi işlənir?
A) əlavə
B) ötrü
C) kimi
D) ilə
E) qeyri
Cümlədə söz sırasına əməl olunmamışdırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) qrammatik
B) həm leksik, həm qrammatik
C) orfoqrafik
D) orfoepik
E) leksik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top