Tapılan ümumi test sayı : 25

Bunlardan biri bədii üsluba aid əlamət deyil:
A) bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
B) məcazilik
C) obrazlılıq
D) termin sıxlığı
E) bəzən dialektizm və loru-vulqar sözlərdən istifadə
Sözlərin üçünün də omonim olduğu cərgəni göstərin.
A) səhər, qaz, bel
B) bal, xaş, baş
C) yaz, gül, dolu
D) çöl, bağ, ayaq
E) çay, qol, göz
İdarə əlaqəsi hansı nümunədədir?
A) Məni çağırdı.
B) Sakitcə dilləndi.
C) Dəyərli əsər.
D) O çağırdı.
E) Biz susduq.
"Beyrək dedi
İgidlərə qurban olasan. Ox ata bilmirsən niyə başını başlara qoşursan"
cümləsində hansı durğu işarələri işlədilməli idi?
A) nöqtə, vergül, sual işarəsi
B) qoşa nöqtə, vergül, sual işarəsi
C) qoşa nöqtə, tire, vergül, sual işarəsi
D) qoşa nöqtə,tire, vergül
E) nöqtə, tire, nida işarəsi
İndiki zamanı bildirən fel hansıdır?
A) yazmışam
B) yazdım
C) yazarmış
D) yazılır
E) yazacağıq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top