Tapılan ümumi test sayı : 25

Qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Nə qədər ki bir-birimizlə didişirik, uğursuzluqlar bizdən əl çəkməyəcək.
B) Məktubu göndərməyimdən bir aydan artıq keçsə də, heç bir cavab yox idi.
C) Nə qədər mümkündür, o qədər də gözləyirik.
D) Məktubu göndərmədiyimdən bir aydan artıq keçib, amma hələ də cavab yoxdur.
E) Gedilən yolun bütün məhrumiyyətlərinə baxmayaraq, azadlıq nə qədər də şirindir?!.
H.Cavidin "İblis" əsərində xaraktercə dəyişmədə verilən surət:
A) İbn Yəmin
B) Rəna
C) Arif
D) Vasif
E) Xavər
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsi ilə bağlı düzgün fikirləri seçin.
1. Fəxrəddin bəy Səadət xanımı Almaniyaya aparmamaqda səhv etdiyini bildirir.
2. Əsərdə Fəxrəddin bəyi Məhərrəm öldürür.
3. Hürü nənə Fəxrəddin bəy və Gülbaharın qayğısını çəkmişdir.
4. Rüstəm bəyin planlarını Fəxrəddin bəyə Gülbahar xəbər verir.
5. Rüstəm bəy Səadətin ləyaqətini yüksək qiymətləndirir və Cahangir bəyi ona layiq bilmir.
A) 1, 3, 5
B) 1, 4
C) 1, 2, 5
D) 2, 3
E) 2, 4, 5
Xudayar bəy ("Danabaş kəndinin əhvalatları") hansı "məziyyətinə" görə kətda təyin olunmuşdur?
A) Kənddə hamıdan varlı və nüfuzlu idi.
B) Onun zoğal ağacından qorxmuşdular.
C) Dili-ağızlı olduğundan naçalnik həmin vəzifəyə onu məsləhət görmüşdü.
D) Qlava Kərbəlayı İsmayılın "qohumu" idi.
E) Yaxşı təsərrüfaçı və iri torpaq sahibi idi.
Aşağıdakı fikirlərdən biri Ş.İ.Xətainin "Dəhnamə" əsərinə aid deyil:
A) Əsər janrına görə məsnəvi olsa da, burada yeri gəldikcə qəzəllərdən də istifadə olunur.
B) Buradakı 10 məktubun hər biri Aşiqin ülvi duyğularının ifadəsidir.
C) Əsərdə insanın pəriyə vurulması və onun öz eşqi uğrunda bütün çətinliklərə mətanətlə sinə gərməsi təsvir olunur.
D) Müəllif nikbin sonluqlu bir sevgini əsas motiv kimi götürmüşdür.
E) Əsər heca vəznində yazılmışdır.
Aparın, aparın onu zindana,
Göz dağı çəkdirin Azərbaycana.

Mətndə hansı bədii ifadə və təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) təkrir, təşbeh
B) anafora, metonimiya
C) epitet, kinayə
D) anafora, epitet
E) metafora, metonimiya
Adım..., mərdi-mərdana,
On iki şəyirdim işlər hər yana.

Nöqtələrin yerinə hansı aşığın adı yazılmalıdır?
A) Xəstə Qasım
B) Aşıq Abbas Tufarqanlı
C) Aşıq Ələsgər
D) Qurbani
E) Sarı Aşıq
M.Füzuli "Bəngü Badə" əsərində şərab və tiryəkin timsalında kimləri qarşılaşdırır?
A) oğulla tanı
B) lovğa hökmdarları
C) padşahla şairi
D) iki alimi
E) padşahla çobanı
Q.Zakirin "Eylər" şeri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Şer zavallı aşiqin əzablarına məhəl qoymayan bir gözələ müraciət formasında yazılmışdır.
B) Əruz vəzninin həzəc bəhrindəndir.
C) Lirik qəhrəman  gördüyü haqsızlıqların hamısını öz şəxsi taleyində yaşayan ayıq düşüncəli bir şəxsdir.
D) Lirik qəhrəmanın kədərinin əsas səbəbi mövcud həyatda, ictimai mühitdə olan haqsızlıqlardır.
E) Janrına görə müxəmməsdir və ictimai məzmun daşıyır.
S.Vurğunun "Vaqif" dramında Vaqiflə İbrahim xan arasındakı ziddiyyət ilk dəfə hansı səhnədə üzə çıxır?
A) Vaqifin Eldara məktub göndərməsi
B) Eldarın həbsdən qaçıb dağlara dəstə düzəltməsi
C) Eldarın toya gəlməsi
D) Qacarın Qarabağa hücüm edib Şuşa qalasını tutması
E) Vaqifin Vidadinin evinə getməsi
Hansı əsər təhkiyə əsasında yazılmışdır?
A) "Şeyx Sənan"
B) "Qan içində"
C) "Ürəfa marşı"
D) "Dilbəra, mən səndən ayrı..."
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
Hansı nümunələrdə mübtəda vəzifəsində işlənən o, bu əvəzliklərindən sonra vergül səhv qoyulmuşdur?
1. O, həmişə səliqəli geyinir.
2. Bu, yaddaqalan hadisədir.
3. Bu, yazıçının təzə kitabıdır.
4. O, suvaqçıdır.
5. O, gülürdü.
6. Bu, ancaq mənə inanır.
A) 4, 5
B) 3, 4, 5
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 6
E) 5, 6
Hansı cümlələrdəki qoşmalar əsa nitq hissələri ilə omonimdir?
1. Bahardan başqa, heç kimə ürək qızdıra bilmirəm.
2. İnsan xeyirxahlığı ilə yadda qalır.
3. Üç aydan sonra qayıdacağam.
4. Mən tək sevən hanı səni dünyada?!
5. Vətəndən ötrü canımızdan keçməyə hazır olmalıyıq.
6. Qapıyacam gedib, qayıtdıq.
A) 2, 5, 6
B) 1, 2, 4
C) 2, 4
D) 3, 5
E) 1, 3, 4
"Mənim bacım məktəblidir" cümləsində xəbər nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) fellə
B) sifətlə
C) isimlə
D) əvəzliklə
E) zərflə
"Məlumat" sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Antonimi yoxdur.
B) Sinonimləri "əhvalat", "sərgüzəşt" sözləridir.
C) Leksik və qrammatik mənası vardır.
D) Ümumişlək sözdür.
E) Ərəb mənşəli alınma sözdür.
Hansı cümlələrdə həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi vardır?
I. Nuriyyənin bacısı oxumağı çox sevir.
II. Vətənimi sevirəm.
III. Vətəni sevməyən insan olmaz.
A) I
B) I və II
C) II
D) III
E) I və III
Verilmiş fellərdən birində -dır4  icbar növ şəkilçisi deyil:
A) söndürmək
B) oxutdurmaq
C) yazdırmaq
D) qazdırmaq
E) sildirmək
Təktərkibli cümləni göstərin.
A) Komandalar qələbəyə can atırlar.
B) Şəhərin qonaqları televiziya ilə çıxış etdilər.
C) İşləməyənə tənbəl deyərlər.
D) Gənc şairin yaradıcılıq gecəsi keçirildi.
E) Dağıdılmış obalar bərpa edilir.
Nümunədə fonetik obrazlılığın hansı təzahür formasına rast gəlirik?
Quşlar uçur yuvasına fırıl-fırıl,
Şırıldayır navalçalar şırıl-şırıl.

                             (M.Müşfiq)
A) inversiya
B) ellipsis
C) alliterasiya
D) metafora
E) epitet
"Nə bilirsə, danışsın"  nümunəsində budaq cümlənin növü:
A) xəbər budaq cümləsi
B) məqsəd budaq cümləsi
C) şərt budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) tamamlıq budaq cümləsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top