Tapılan ümumi test sayı : 19

Sözlərən biri omonimlik xüsusiyyəti daşıyaraq, isim və fel kimi işlənə bilir.
A) ax
B) ov
C) yox
D) yaş
E) sarı
Cərgələrin birində sözlərin hamısı felin şərt şəklindədir:
A) gözləsəydik, getsə, görüşsək
B) bilirdinsə, bacarsa, qorusa
C) gecələməlidir, düzətməlisiniz, çıxmalıyıq
D) gəlirsə, tələb edəcəksənsə, görünürsə
E) alasıyam, dincələsiyik, qarışasıdırlar
Gəlmişəm gəzməyə sizin dağları,
Baxım yaylaqlara doyunca barı.

                                (S.Vurğun)
Nümunədə söz sırası pozulmuşdur. Bu, ədəbi dilin hansı normasının pozulması sayılır
A) leksik
B) qrammatik və leksik
C) qrammatik
D) fonetik
E) leksik və fonetik
Publisistik üslubun şifahi forması kimi verilənlərdən biri yanlışdır:
A) kütləvi jurnalların dili
B) televiziya dili
C) mitinqlərdə səslənən dil
D) radio dili
E)  natiqlərin dili
İnsan anlayışı bildirən sadə isim hansıdır?
A) qardaş
B) yurddaş
C) vətəndaş
D) yoldaş
E) sirdaş
Uzun saitli sözlər cərgəsini göstərin.
A) maraqlı, səadət, sahil
B) dəniz, mənzil, araba
C) sakit, qənimət, rütubət
D) alim, kitab, aləm
E) qələm, Təranə, Şəlalə
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Həyətdəki ağaclar artıq çiçəkləmişdir.
B) Yuxarı çıxanda tamam əldən düşmüşük.
C) Gecikəni içəri buraxmırdılar.
D) Son vaxtlar heç belə darıxmamışdım.
E) Yuxarı mərtəbəyə baxmaq ağlına gəlmədi.
Sözlərdən birində iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur:
A) kütləvi
B) azadlıq
C) görüşmək
D) savadlı
E) mənəvi
"Sara adı xalq üçün ən sevimli ad oldu"   (Ə.Cavad)    nümunəsində hansı köməkçi nitq hissələrinə aid söz vardır?
1. qoşma
2. bağlayıcı
3. ədat
4. modal söz
A) 1, 2
B) 2, 4
C) 1, 4
D) 3, 4
E) 1, 3
Sözlərdən biri omonimlik xüsusiyyəti daşıyaraq, isim və fel kimi işlənə bilir.
A) sarı
B) ax
C) ov
D) yox
E) yaş
Gəlmişəm gəzməyə sizin dağları,
Baxım yaylaqlara doyunca barı.

                                 (S.Vurğun)
Nümunədə söz sırası pozulmuşdur. Bu, ədəbi  dilin hansı normasının pozulması sayılır?
A) qrammatik
B) leksik
C) fonetik
D) qrammatik və leksik
E) leksik və fonetik
Publisistik üslubun şifahi forması kimi verilənlərdən biri yanlışdır:
A) kütləvi jurnalların dili
B) mitinqlərdə səslənən dil
C) televiziya dili
D) radio dili
E) kütləvi yığıncaqlarda  naiqlərin dili
İnsan anlayışı bildirən sadə isim hansıdır?
A) sirdaş
B) vətəndaş
C) qardaş
D) yurddaş
E) yoldaş
Uzun saitli sözlər cərgəsini göstərin.
A) maraqlı, səadət, sahil
B) qələm, Təranə, Şəlalə
C) sakit, qənimət, rütubət
D) dəniz, mənzil, araba
E) alim, kitab, aləm
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Yuxarı mərtəbəyə baxmaq ağlına gəlmədi.
B) Gecikəni içəri buraxmırdılar.
C) Yuxarı çıxanda tamam əldən düşmüşdük.
D) Son vaxtlar heç belə darıxmamışdım.
E) Həyətdəki ağaclar artıq çiçəklənmişdir.
Sözlərdən birində iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur:
A) kütləvi
B) savadlı
C) azadlıq
D) mənəvi
E) görüşmək
"Mən pəhləvandım, sənətim güştü tutmaq, igidlərlə güləşmək, onların arxasını yerə vurmaq idi."  cümləsində həmcins üzvlərdə nə ixtisar edilmişdir?
A) idi hissəciyi
B) cəm şəkilçisi
C) şəxs şəkilçisi
D) ilə (-la, -lə) qoşması
E) hal şəkilçisi
"Bloknot" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi müəyyənləşdirin.
A) Yazılışı ilə deyilişi fərqlənir.
B) Ahəng qanununa tabedir.
C) Saitlərin ikisi də qalın, açıq və dodaqlanandır.
D) Üç cingiltili, iki kar samit var.
E) İkihecalıdır, vurğu ikinci hecaya düşür.
"Biz ki rəislə danışmışdıq" cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) rəis - ümumi isimdir.
B) biz - şəxs əvəzliyinin cəmidir, adlıq haldadır.
C) ki - ədatdır, qüvvətləndirmə mənasını bildirir.
D) danışmışdıq - feldir, məlum növdədir, şühudi keçmiş zamandadır, I şəxsin cəmindədir.
E) lə - qoşmadır.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top