Tapılan ümumi test sayı : 19

Sözlərən biri omonimlik xüsusiyyəti daşıyaraq, isim və fel kimi işlənə bilir.
A) sarı
B) ov
C) yox
D) ax
E) yaş
Cərgələrin birində sözlərin hamısı felin şərt şəklindədir:
A) bilirdinsə, bacarsa, qorusa
B) gəlirsə, tələb edəcəksənsə, görünürsə
C) alasıyam, dincələsiyik, qarışasıdırlar
D) gecələməlidir, düzətməlisiniz, çıxmalıyıq
E) gözləsəydik, getsə, görüşsək
Gəlmişəm gəzməyə sizin dağları,
Baxım yaylaqlara doyunca barı.

                                (S.Vurğun)
Nümunədə söz sırası pozulmuşdur. Bu, ədəbi dilin hansı normasının pozulması sayılır
A) leksik
B) leksik və fonetik
C) qrammatik və leksik
D) qrammatik
E) fonetik
Publisistik üslubun şifahi forması kimi verilənlərdən biri yanlışdır:
A) radio dili
B)  natiqlərin dili
C) mitinqlərdə səslənən dil
D) televiziya dili
E) kütləvi jurnalların dili
İnsan anlayışı bildirən sadə isim hansıdır?
A) sirdaş
B) yurddaş
C) yoldaş
D) qardaş
E) vətəndaş
Uzun saitli sözlər cərgəsini göstərin.
A) maraqlı, səadət, sahil
B) qələm, Təranə, Şəlalə
C) sakit, qənimət, rütubət
D) alim, kitab, aləm
E) dəniz, mənzil, araba
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Yuxarı çıxanda tamam əldən düşmüşük.
B) Gecikəni içəri buraxmırdılar.
C) Son vaxtlar heç belə darıxmamışdım.
D) Həyətdəki ağaclar artıq çiçəkləmişdir.
E) Yuxarı mərtəbəyə baxmaq ağlına gəlmədi.
Sözlərdən birində iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur:
A) mənəvi
B) azadlıq
C) savadlı
D) görüşmək
E) kütləvi
"Sara adı xalq üçün ən sevimli ad oldu"   (Ə.Cavad)    nümunəsində hansı köməkçi nitq hissələrinə aid söz vardır?
1. qoşma
2. bağlayıcı
3. ədat
4. modal söz
A) 1, 2
B) 3, 4
C) 1, 3
D) 1, 4
E) 2, 4
Sözlərdən biri omonimlik xüsusiyyəti daşıyaraq, isim və fel kimi işlənə bilir.
A) sarı
B) yaş
C) ax
D) ov
E) yox
Gəlmişəm gəzməyə sizin dağları,
Baxım yaylaqlara doyunca barı.

                                 (S.Vurğun)
Nümunədə söz sırası pozulmuşdur. Bu, ədəbi  dilin hansı normasının pozulması sayılır?
A) qrammatik və leksik
B) leksik
C) qrammatik
D) leksik və fonetik
E) fonetik
Publisistik üslubun şifahi forması kimi verilənlərdən biri yanlışdır:
A) mitinqlərdə səslənən dil
B) televiziya dili
C) radio dili
D) kütləvi yığıncaqlarda  naiqlərin dili
E) kütləvi jurnalların dili
İnsan anlayışı bildirən sadə isim hansıdır?
A) yurddaş
B) qardaş
C) yoldaş
D) vətəndaş
E) sirdaş
Uzun saitli sözlər cərgəsini göstərin.
A) maraqlı, səadət, sahil
B) alim, kitab, aləm
C) dəniz, mənzil, araba
D) qələm, Təranə, Şəlalə
E) sakit, qənimət, rütubət
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Son vaxtlar heç belə darıxmamışdım.
B) Həyətdəki ağaclar artıq çiçəklənmişdir.
C) Gecikəni içəri buraxmırdılar.
D) Yuxarı çıxanda tamam əldən düşmüşdük.
E) Yuxarı mərtəbəyə baxmaq ağlına gəlmədi.
Sözlərdən birində iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur:
A) mənəvi
B) savadlı
C) görüşmək
D) azadlıq
E) kütləvi
"Mən pəhləvandım, sənətim güştü tutmaq, igidlərlə güləşmək, onların arxasını yerə vurmaq idi."  cümləsində həmcins üzvlərdə nə ixtisar edilmişdir?
A) ilə (-la, -lə) qoşması
B) şəxs şəkilçisi
C) cəm şəkilçisi
D) hal şəkilçisi
E) idi hissəciyi
"Bloknot" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi müəyyənləşdirin.
A) Yazılışı ilə deyilişi fərqlənir.
B) İkihecalıdır, vurğu ikinci hecaya düşür.
C) Saitlərin ikisi də qalın, açıq və dodaqlanandır.
D) Üç cingiltili, iki kar samit var.
E) Ahəng qanununa tabedir.
"Biz ki rəislə danışmışdıq" cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) biz - şəxs əvəzliyinin cəmidir, adlıq haldadır.
B) rəis - ümumi isimdir.
C) ki - ədatdır, qüvvətləndirmə mənasını bildirir.
D) lə - qoşmadır.
E) danışmışdıq - feldir, məlum növdədir, şühudi keçmiş zamandadır, I şəxsin cəmindədir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top