Tapılan ümumi test sayı : 140

A) 12
B) 6
C) 27
D) -9
E) 9
A) a=3 , b= -7
B) a=7, b=3
C) a= 8 , b= 12
D) a=-5 , b= 3
E) a=-8, b=20
Düzbucaqlı trapesiyanın daxilinə çəkilən çevrə trapesiyanın yan tərəfini 2 sm və 8 sm olan iki parçaya bölür. Trapesiyanın sahəsini tapın
A) 40sm
B) 72sm
C) 52sm
D) 80sm
E) 60 sm
A) (-∞; ∞)
B) (-∞; -4)
C)
D) (-∞; -1)
E) (-4; -1)
A) 4n+2
B) 5n+1
C) 4n+1
D) 4n+3
E) 5n+3
A) 3
B) 5
C) 2
D) 4
E) 1
A) 2; 0
B) 1
C) 0
D) 1; -2
E) -2
A(3; 5) və B(3; -1) nöqtələri hansı düz xəttə görə simmetrikdir?
A) OY-ə görə
B) y=2 düz xəttinə görə
C) y=-2 düz xəttinə görə
D) OX-ə görə
E) x=2 düz xəttinə görə
Biri o birindən 4 vahid böyük olan iki müsbət ədədin hasili 96-ya bərabərdir.Bu ədədləri tapın
A) 10 və 86
B) 2 və 19
C) 16 və 6
D) 10 və 9,6
E) 8 və 12
A) 9
B) 3
C) 2,5
D) 6
E) -3
A) [-3; ∞)
B) (13; +∞)
C) (-∞;+∞)
D)
E) [-3; 3]
Trapesiyada üç tərəf 4 sm , dördüncü isə 8 sm-dir. Trapesiya ən böyük bucağını tapın.
A) 150
B) 135
C) 120
D) 140
E) 130
*-un əvəzinə elə rəqəm yazın ki, -4399<-439* bərabərsizliyi doğru olmasın
A) 7
B) 9
C) 4
D) 6
E) 8
18,5 və 27 ədədləri arasında neçə natural ədəd var?
A) 10
B) 7
C) 27
D) 8
E) 6
A={7, 20, 30, 47, 58} çoxluğunun üç elementli alt çoxluğunu seçin.
A) A={7, 20, 30, 47}
B) A={30, 47}
C) A={20, 30, 47}
D) A={59, 66, 47, 58}
E) A={47}
f(x)=3x² -2x+4 olarsa, f(3t+1)-i tapın.
A) 27t²+12t+5
B) 27t²+5
C) 3t
D) 27t²+12t-4
E) 27t²-9t+4
Aşağıdakı hökmlərdən müstəvi üzərində neçəsi yanlışdır? 1. İki iti bucağın cəmi iti bucaqdır. 2. Qarşılıqlı bucaqların cəmi 1800-dir. 3. Qonşu bucaqlar bərabərdir. 4. Əgər iki düz xətt verilmiş düz xətlə kəsişmirsə, onda onlar paraleldir.
A) 1
B) 4
C) heç biri
D) 3
E) 2
A) A
B) E
C) C
D) B
E) D
Hansı təklif doğru deyil?
A) iki paralel düz xətdən yalnız bir müstəvi keçirmək olar
B) kəsişən iki müstəvinin hər birinə paralel olan düz xətt bu müstəvilərin kəsişmə xəttinə paraleldir
C) verilmiş nöqtədən, verilmiş müstəviyə ancaq bir per pendikulyar müstəvi keçirmək olar
D) müstəvi xaricindəki nöqtədən ona maillər çəkilibsə, böyük mailin proyeksiyası da böyükdür
E) paralel düz xətlərdən birinə perpendikulyar olan müstəvi o birinə də perpendikulyardır
Çevrənin xaricində götürülmüş nöqtədən bu çevrəyə toxunan və kəsən çəkilmişdir.Toxunanın uzunluğunu 8sm, kəsənin çevrə daxilindəki hissəsi 12 sm olarsa, kəsənin uzunluğunu tapın.
A) 20sm
B) 14sm
C) 4sm
D) 18sm
E) 16sm
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top