Tapılan ümumi test sayı : 140

A={12,16,20,24,32,40} çoxluğu üçün aşağıdakılardan hansı doğru deyil?
A) A-dördə bölünən ədədlər çoxluğudur
B) A- cüt ədədlər çoxluğudur
C) A - ikirəqəmli ədədlər çoxluğudur
D) A - natural ədədlərdən düzəldilmiş çoxluqdur
E) A- üçə bölünən ədədlər çoxluğudur
3+2cos²x ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın.
A) 3
B) 5
C) 2
D) 6
E) 1
Paraleloqramın neçə simmetriya mərkəzi var?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) yoxdur
A) 62 km
B) 78 km
C) 72 km
D) 60 km
E) 68 km
A) E
B) A
C) B
D) D
E) C
Təkliflərdən hansı doğru deyil?
A) istənilən üçbucağın heç olmasa iki bucağı itidir
B) düzbucaqlı üçbucaqda 30-li bucaq qarşısındakı katet hipotenuza bərabərdir
C) düz xəttin istənilən iki nöqtəsindən buna paralel olan düz xəttə qədər məsafələr bərabərdir
D) üçbucağın xarici bucaqlarının cəmi 360-yə bərabərdir
E) üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180-yə bərabərdir
Üçbucağın perimetri 30 sm, tərəflərindən ikisi 10 sm olarsa, üçüncü tərəfi tapın
A) 10
B) Belə üçbucaq yoxdur
C) 30
D) 20
E) 40
|x-7|<-6 bərabərsizliyini həll edin
A) (-7;+∞)
B) (-∞;-6)
C) (7;-6)
D) Ø
E) (-∞;+∞)
* işarəsinin yerinə hansı rəqəmi yazdıqda 356*34*2 ədədi 9-a bölünür?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 1
A) 1120 km
B) 1200 km
C) 1800 km
D) 1280 km
E) 1180 km
Paralel köçürmənin düsturu x’=x-5, y’=y-5 ilə verilmişdir. Bu paralel köçürmədə A(-5;8) nöqtəsi hansı nöqtəyə çevrilir?
A) (-5; 3)
B) (-10; 3)
C) (-1; 3)
D) (12; -7)
E) (-2; 1)
Arif Rəşaddan 6 sm hündürdür.Sənan isə Arifdən 8 sm hündürdür.Onların üçünün boylarının cəmi 401 sm-dir.Sənanın boyunu tapın
A) 1m 27sm
B) 1m 41sm
C) 1m
D) 1m 38sm
E) 1m 50sm
Xətti tənliyi göstərin.
A) 5x+3y=8
B) 2x+3y²=7
C) x³+y2=5
D) x²+5=6
E) heç biri
Altıbucaqlı prizmanın neçə diaqonal kəsiyi var?
A) 6
B) 12
C) 9
D) 8
E) 3
44 şəkərbura və 28 paxlavanın hamısından istifadə edərək ən çox neçə eyni hədiyyə bağlaması düzəltmək mümkündür?
A) 11
B) 7
C) 44
D) 2
E) 4
A) 12
B) 17
C) 18
D) 6
E) 19
A) 1960
B) 1940
C) 1930
D) 1955
E) 1950
A={15, 21, 36}, B={21, 36, 41} C={15, 41, 48} çoxluqları verilmişdir. A∪(B∩C) çoxluğunun elementlərinin sayı neçədir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 6
E) 2
A) i3
B) -i
C) 1
D) i
E) -1
A) (-1; +∞)
B) (-2; -1)∪(0; +∞)
C) (-2; +∞)
D) (-1; 0)∪(0; +∞)
E) (-1; 0)
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top