Tapılan ümumi test sayı : 140

A={12,16,20,24,32,40} çoxluğu üçün aşağıdakılardan hansı doğru deyil?
A) A- üçə bölünən ədədlər çoxluğudur
B) A - ikirəqəmli ədədlər çoxluğudur
C) A- cüt ədədlər çoxluğudur
D) A-dördə bölünən ədədlər çoxluğudur
E) A - natural ədədlərdən düzəldilmiş çoxluqdur
3+2cos²x ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın.
A) 2
B) 3
C) 1
D) 5
E) 6
Paraleloqramın neçə simmetriya mərkəzi var?
A) yoxdur
B) 4
C) 1
D) 3
E) 2
A) 68 km
B) 78 km
C) 62 km
D) 60 km
E) 72 km
A) A
B) D
C) C
D) E
E) B
Təkliflərdən hansı doğru deyil?
A) istənilən üçbucağın heç olmasa iki bucağı itidir
B) düz xəttin istənilən iki nöqtəsindən buna paralel olan düz xəttə qədər məsafələr bərabərdir
C) üçbucağın xarici bucaqlarının cəmi 360-yə bərabərdir
D) düzbucaqlı üçbucaqda 30-li bucaq qarşısındakı katet hipotenuza bərabərdir
E) üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180-yə bərabərdir
Üçbucağın perimetri 30 sm, tərəflərindən ikisi 10 sm olarsa, üçüncü tərəfi tapın
A) Belə üçbucaq yoxdur
B) 20
C) 30
D) 40
E) 10
|x-7|<-6 bərabərsizliyini həll edin
A) Ø
B) (-∞;+∞)
C) (-7;+∞)
D) (-∞;-6)
E) (7;-6)
* işarəsinin yerinə hansı rəqəmi yazdıqda 356*34*2 ədədi 9-a bölünür?
A) 1
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
A) 1280 km
B) 1200 km
C) 1800 km
D) 1180 km
E) 1120 km
Paralel köçürmənin düsturu x’=x-5, y’=y-5 ilə verilmişdir. Bu paralel köçürmədə A(-5;8) nöqtəsi hansı nöqtəyə çevrilir?
A) (-2; 1)
B) (-10; 3)
C) (-5; 3)
D) (-1; 3)
E) (12; -7)
Arif Rəşaddan 6 sm hündürdür.Sənan isə Arifdən 8 sm hündürdür.Onların üçünün boylarının cəmi 401 sm-dir.Sənanın boyunu tapın
A) 1m 27sm
B) 1m 41sm
C) 1m 50sm
D) 1m 38sm
E) 1m
Xətti tənliyi göstərin.
A) x²+5=6
B) 2x+3y²=7
C) heç biri
D) 5x+3y=8
E) x³+y2=5
Altıbucaqlı prizmanın neçə diaqonal kəsiyi var?
A) 9
B) 6
C) 8
D) 3
E) 12
44 şəkərbura və 28 paxlavanın hamısından istifadə edərək ən çox neçə eyni hədiyyə bağlaması düzəltmək mümkündür?
A) 4
B) 44
C) 2
D) 7
E) 11
A) 19
B) 17
C) 12
D) 6
E) 18
A) 1950
B) 1955
C) 1930
D) 1960
E) 1940
A={15, 21, 36}, B={21, 36, 41} C={15, 41, 48} çoxluqları verilmişdir. A∪(B∩C) çoxluğunun elementlərinin sayı neçədir?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 6
E) 5
A) 1
B) -1
C) i3
D) i
E) -i
A) (-1; 0)
B) (-1; +∞)
C) (-2; -1)∪(0; +∞)
D) (-2; +∞)
E) (-1; 0)∪(0; +∞)
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top