Tapılan ümumi test sayı : 140

Səbətdən əvvəlcə 9 alma, sonra qalan almaların 1/3 hissəsi qədər, daha sonra 7 alma götürdülər. Bundan sonra səbətdə əvvəlki almaların yarısı qədər alma qaldı. Səbətdə nə qədər alma var idi?
A) 93
B) 98
C) 81
D) 78
E) 99
Tənliyi həll edin : 4x =16+|-48|
A) 2
B) -1
C)
D) 3
E) -2
Bərabərsizliyi həll edin: |x-1|+|x-3|
A) (2; 3)
B) (2; 4)
C) (1; 5)
D) (1; 3)
E) (0; 4)
Aşağıdakı ədədlərdən hansı 3/4-ə ən yaxındır?
A) 0,77
B) 0,8
C) 0,7
D) 0,666
E) 0,5
A={32, 41, 52, 63}, B={30, 41, 50, 63} çoxluqlarnın birləşməsindən alınan çoxluğu yazın.
A) {30, 41, 50, 52}
B) {30, 32, 52, 63}
C) {30, 32, 41, 50}
D) {30, 32, 50, 52, 63}
E) {30, 32, 41, 50, 52, 63}
P(x) çoxhədlisi (x-2)-yə bölündükdə qalıq 5, (x+5)-ə böldündükdə isə qalıq (-2) olur. Bu çoxhədlini (x² +3x-10)-a böldükdə alınan qalığı tapın.
A) x-3
B) x-4
C) 1-x
D) x-1
E) x+3
Əgər y=f(x) funksiyası tək funksiyadırsa , onda onun qrafiki üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur ?
A) y=-x düz xəttinə nəzərən simmetrikdir
B) koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir
C) y=x düz xəttinə nəzərən simmetrikdir
D) ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir
E) absis oxuna nəzərən simmetrikdir.
A(7;12) nöqtəsindən (x-2)²+y²=16 tənliyi ilə verilmiş çevrənin mərkəzinə qədər məsafəni tapın
A) 13
B) 11
C) 14
D) 10
E) 12
a-nın hansı qiymətlərində cosx=2a+5 bərabərliyidoğrudur?
A) 0≤a≤5
B) a≤2,5
C) -2
D) -3≤a≤-2
E) a≥2,5
Bir ədəd digərindən 5 dəfə böyükdür. Əgər böyük ədəddən 40 çıxıb, kiçik ədədin üzərinə 120 əlavə etsək, alınan nəticələr bərabər olar. Bu ədədlərin cəmini tapın
A) 200
B) 220
C) 240
D) 230
E) 250
A) 391
B) 11
C) 197
D) 18
E) 17
ƏBOB(2n ; 2n+2)=?
A) 2n+2
B) 2n
C) 3
D) 2
E) n
*işarəsinin yerinə hansı rəqəmləri yazdıqda müqayisə doğru olar? 85 400> 8* 421
A) 0, 1, 2, 3, 4
B) 5, 7, 9
C) 2, 4, 6, 8
D) 5, 6, 7, 8
E) 6, 8, 9
Oturacağının tərəfi 4 sm, hündürlüyü isə 9 sm olan düzgün dördbucaqlı piramidanın həcmini hesablayın
A) 144 sm³
B) 36 sm³
C) 48 sm³
D) 50 sm³
E) 16 sm³
Tənliyi həll edin : 4×=16+|-48|
A) 3
B)
C) -1
D) -2
Təkliflərdən hansı doğru deyil?
A) üçbucağın xarici bucaqlarının cəmi 3600-yə bərabərdir
B) istənilən üçbucağın heç olmasa iki bucağı itidir
C) üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 1800-yə bərabərdir
D) düz xəttin istənilən iki nöqtəsindən buna paralel olandüz xəttə qədər məsafələr bərabərdir
E) düzbucaqlı üçbucaqda 300-li bucaq qarşısındakı katethipotenuza bərabərdir
a-nın hansı qiymətində x²+2x-a kvadrat üçhədlisinin ən kiçik qiyməti 2-yə bərabərdir?
A) -1
B) 3
C) 2
D) -2
E) -3
A) 1,8
B) 2,6
C) 1
D) 1,4
E) 2,1
Bərabəryanlı üçbucaqda yan tərəfə endirilmiş perpendikulyar oturacaqla 25°-lik bucaq əmələ gətirir. Üçbucağın bucaqlarını tapın
A) 50°, 65°, 65°
B) 25°, 25°, 130°
C) 40°, 45°, 125°
D) 50°, 50°, 80°
E) 50°, 65°, 70°
800 q məhlulda 50 q duz var.240 q məhlulda nə qədər duz var?
A) 45 q
B) 20 q
C) 50 q
D) 13 q
E) 15 q
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top