Tapılan ümumi test sayı : 140

Koordinat başlanğıcına görə A(2;3) nöqtəsi ilə simmetrik olan nöqtəni tapın.
A) (2; 0)
B) (-2; 3)
C) (-2; -3)
D) (0; 3)
E) (2; -3)
160783 ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın
A) 160800
B) 200000
C) 161000
D) 100000
E) 160780
Radiusu 4 sm, hündürlüyü 3 sm olan konusun yan səthinin sahəsini tapın.
A) 20 sm²
B) 24 sm²
C) 12π sm²
D) 20π sm²
E) 24π sm²
Düz prizmanın oturacağı rombdur. Prizmanın diaqonalları 5 sm və 8 sm, hündürlüyü isə 2 sm-dir. Rombun tərəfini tapın.
A) 3 sm
B) 6,5 sm
C) 4 sm
D) 3,5 sm
E) 4,5 sm
y = √x-3 funksiyasının təyin oblastını tapın
A)
B) (-3; ∞)
C) [0; ∞)
D) [3; ∞)
E) (3; ∞)
Y=18 ⁄ x funksiyasının qrafiki hansı rüblərdə yerləşir?
A) I və III rüblərdə
B) I və IV rüblərdə
C) III və IV rüblərdə
D) II və IV rüblərdə
E) I və II rüblərdə
Müstəvinin müəyyən nöqtəsindən 100°-li bucağın tərəflərinə perpendikulyar şüalar çəkilmişdir. Bu şüaların arasındakı bucağı tapın.
A) 10° və ya 80°
B) 100°
C) 100°
D) 100° və ya 80°
E) 80°
-52-dən 53-ə (53-də daxil olmaqla) qədər olan tam ədədlərin cəmini hesablayın.
A) -105
B) 105
C) 53
D) 1256
E) 0
A) 5
B) 2
C) -1
D) 3
E) -3
A) E
B) B
C) A
D) D
E) C
A) 124
B) 6
C) 11
D) -142
E) 234
A) (-1, 1)
B) (-10, 2)
C) (-2, 10)
D) (0,8)
E) (2, 10)
A) 45
B) 110
C) 55
D) 72
E) 36
A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
E) 1
A) (-∞; -1)
B) (-∞; -1)∪(7; +∞)
C) (7; +∞)
D) belə aralıq yoxdur
E) (-1; 7)
A) a≠0; D>0
B) a<0; D<0
C) a>0; D=0
D) belə həll yoxdur
E) a>0; D<0
A) D
B) B
C) E
D) A
E) C
Şəkildə a || b -dir. ∠1 isə ∠2-dən 900 kiçikdir. ∠2-ni tapın.        
A) 150
B) 140
C) 115
D) 120
E) 135
A) A
B) D
C) C
D) E
E) B
A) 160 səhifə
B) 150 səhifə
C) 140 səhifə
D) 120 səhifə
E) 130 səhifə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top