Tapılan ümumi test sayı : 140

Koordinat başlanğıcına görə A(2;3) nöqtəsi ilə simmetrik olan nöqtəni tapın.
A) (-2; -3)
B) (-2; 3)
C) (2; -3)
D) (2; 0)
E) (0; 3)
160783 ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın
A) 200000
B) 160780
C) 100000
D) 160800
E) 161000
Radiusu 4 sm, hündürlüyü 3 sm olan konusun yan səthinin sahəsini tapın.
A) 24π sm²
B) 12π sm²
C) 20 sm²
D) 24 sm²
E) 20π sm²
Düz prizmanın oturacağı rombdur. Prizmanın diaqonalları 5 sm və 8 sm, hündürlüyü isə 2 sm-dir. Rombun tərəfini tapın.
A) 3 sm
B) 6,5 sm
C) 3,5 sm
D) 4,5 sm
E) 4 sm
y = √x-3 funksiyasının təyin oblastını tapın
A) (3; ∞)
B) [0; ∞)
C)
D) (-3; ∞)
E) [3; ∞)
Y=18 ⁄ x funksiyasının qrafiki hansı rüblərdə yerləşir?
A) II və IV rüblərdə
B) I və IV rüblərdə
C) I və III rüblərdə
D) III və IV rüblərdə
E) I və II rüblərdə
Müstəvinin müəyyən nöqtəsindən 100°-li bucağın tərəflərinə perpendikulyar şüalar çəkilmişdir. Bu şüaların arasındakı bucağı tapın.
A) 100° və ya 80°
B) 80°
C) 100°
D) 10° və ya 80°
E) 100°
-52-dən 53-ə (53-də daxil olmaqla) qədər olan tam ədədlərin cəmini hesablayın.
A) 0
B) 1256
C) -105
D) 105
E) 53
A) -1
B) 3
C) 5
D) -3
E) 2
A) E
B) B
C) A
D) C
E) D
A) 6
B) -142
C) 11
D) 124
E) 234
A) (-10, 2)
B) (2, 10)
C) (-2, 10)
D) (0,8)
E) (-1, 1)
A) 36
B) 72
C) 55
D) 110
E) 45
A) 2
B) 4
C) 5
D) 3
E) 1
A) belə aralıq yoxdur
B) (7; +∞)
C) (-∞; -1)
D) (-∞; -1)∪(7; +∞)
E) (-1; 7)
A) a>0; D=0
B) belə həll yoxdur
C) a<0; D<0
D) a≠0; D>0
E) a>0; D<0
A) D
B) B
C) C
D) A
E) E
Şəkildə a || b -dir. ∠1 isə ∠2-dən 900 kiçikdir. ∠2-ni tapın.        
A) 115
B) 120
C) 150
D) 135
E) 140
A) D
B) C
C) E
D) B
E) A
A) 130 səhifə
B) 160 səhifə
C) 140 səhifə
D) 120 səhifə
E) 150 səhifə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top