Tapılan ümumi test sayı : 140

Koordinat başlanğıcına görə A(2;3) nöqtəsi ilə simmetrik olan nöqtəni tapın.
A) (-2; -3)
B) (2; -3)
C) (-2; 3)
D) (2; 0)
E) (0; 3)
160783 ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın
A) 160800
B) 161000
C) 160780
D) 100000
E) 200000
Radiusu 4 sm, hündürlüyü 3 sm olan konusun yan səthinin sahəsini tapın.
A) 24π sm²
B) 24 sm²
C) 20 sm²
D) 12π sm²
E) 20π sm²
Düz prizmanın oturacağı rombdur. Prizmanın diaqonalları 5 sm və 8 sm, hündürlüyü isə 2 sm-dir. Rombun tərəfini tapın.
A) 3,5 sm
B) 6,5 sm
C) 4,5 sm
D) 4 sm
E) 3 sm
y = √x-3 funksiyasının təyin oblastını tapın
A)
B) (3; ∞)
C) [0; ∞)
D) (-3; ∞)
E) [3; ∞)
Y=18 ⁄ x funksiyasının qrafiki hansı rüblərdə yerləşir?
A) I və II rüblərdə
B) III və IV rüblərdə
C) I və III rüblərdə
D) II və IV rüblərdə
E) I və IV rüblərdə
Müstəvinin müəyyən nöqtəsindən 100°-li bucağın tərəflərinə perpendikulyar şüalar çəkilmişdir. Bu şüaların arasındakı bucağı tapın.
A) 100° və ya 80°
B) 10° və ya 80°
C) 100°
D) 100°
E) 80°
-52-dən 53-ə (53-də daxil olmaqla) qədər olan tam ədədlərin cəmini hesablayın.
A) 1256
B) 105
C) 0
D) 53
E) -105
A) 3
B) -1
C) -3
D) 5
E) 2
A) E
B) C
C) D
D) B
E) A
A) -142
B) 11
C) 124
D) 234
E) 6
A) (-2, 10)
B) (-1, 1)
C) (-10, 2)
D) (0,8)
E) (2, 10)
A) 55
B) 36
C) 72
D) 45
E) 110
A) 1
B) 3
C) 2
D) 5
E) 4
A) (-∞; -1)
B) belə aralıq yoxdur
C) (7; +∞)
D) (-1; 7)
E) (-∞; -1)∪(7; +∞)
A) a>0; D=0
B) a≠0; D>0
C) a>0; D<0
D) a<0; D<0
E) belə həll yoxdur
A) A
B) C
C) D
D) B
E) E
Şəkildə a || b -dir. ∠1 isə ∠2-dən 900 kiçikdir. ∠2-ni tapın.        
A) 120
B) 135
C) 150
D) 115
E) 140
A) C
B) D
C) E
D) B
E) A
A) 130 səhifə
B) 160 səhifə
C) 120 səhifə
D) 140 səhifə
E) 150 səhifə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top