Tapılan ümumi test sayı : 140

Koordinat başlanğıcına görə A(2;3) nöqtəsi ilə simmetrik olan nöqtəni tapın.
A) (2; 0)
B) (2; -3)
C) (-2; 3)
D) (-2; -3)
E) (0; 3)
160783 ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın
A) 200000
B) 160780
C) 161000
D) 160800
E) 100000
Radiusu 4 sm, hündürlüyü 3 sm olan konusun yan səthinin sahəsini tapın.
A) 24 sm²
B) 20 sm²
C) 24π sm²
D) 12π sm²
E) 20π sm²
Düz prizmanın oturacağı rombdur. Prizmanın diaqonalları 5 sm və 8 sm, hündürlüyü isə 2 sm-dir. Rombun tərəfini tapın.
A) 4 sm
B) 4,5 sm
C) 6,5 sm
D) 3 sm
E) 3,5 sm
y = √x-3 funksiyasının təyin oblastını tapın
A)
B) (-3; ∞)
C) [3; ∞)
D) [0; ∞)
E) (3; ∞)
Y=18 ⁄ x funksiyasının qrafiki hansı rüblərdə yerləşir?
A) I və III rüblərdə
B) III və IV rüblərdə
C) II və IV rüblərdə
D) I və II rüblərdə
E) I və IV rüblərdə
Müstəvinin müəyyən nöqtəsindən 100°-li bucağın tərəflərinə perpendikulyar şüalar çəkilmişdir. Bu şüaların arasındakı bucağı tapın.
A) 10° və ya 80°
B) 100°
C) 80°
D) 100°
E) 100° və ya 80°
-52-dən 53-ə (53-də daxil olmaqla) qədər olan tam ədədlərin cəmini hesablayın.
A) 105
B) 1256
C) -105
D) 0
E) 53
A) 3
B) 2
C) 5
D) -3
E) -1
A) C
B) D
C) A
D) E
E) B
A) -142
B) 11
C) 6
D) 124
E) 234
A) (-10, 2)
B) (-2, 10)
C) (-1, 1)
D) (0,8)
E) (2, 10)
A) 55
B) 110
C) 72
D) 36
E) 45
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
E) 5
A) (-∞; -1)∪(7; +∞)
B) (-1; 7)
C) (7; +∞)
D) (-∞; -1)
E) belə aralıq yoxdur
A) a≠0; D>0
B) belə həll yoxdur
C) a>0; D<0
D) a>0; D=0
E) a<0; D<0
A) B
B) C
C) A
D) E
E) D
Şəkildə a || b -dir. ∠1 isə ∠2-dən 900 kiçikdir. ∠2-ni tapın.        
A) 135
B) 150
C) 140
D) 120
E) 115
A) A
B) D
C) B
D) E
E) C
A) 140 səhifə
B) 150 səhifə
C) 130 səhifə
D) 120 səhifə
E) 160 səhifə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top