Tapılan ümumi test sayı : 140

Koordinat başlanğıcına görə A(2;3) nöqtəsi ilə simmetrik olan nöqtəni tapın.
A) (-2; -3)
B) (0; 3)
C) (2; 0)
D) (-2; 3)
E) (2; -3)
160783 ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın
A) 160800
B) 200000
C) 160780
D) 161000
E) 100000
Radiusu 4 sm, hündürlüyü 3 sm olan konusun yan səthinin sahəsini tapın.
A) 24π sm²
B) 20π sm²
C) 20 sm²
D) 24 sm²
E) 12π sm²
Düz prizmanın oturacağı rombdur. Prizmanın diaqonalları 5 sm və 8 sm, hündürlüyü isə 2 sm-dir. Rombun tərəfini tapın.
A) 4 sm
B) 3,5 sm
C) 4,5 sm
D) 3 sm
E) 6,5 sm
y = √x-3 funksiyasının təyin oblastını tapın
A) [3; ∞)
B) [0; ∞)
C)
D) (-3; ∞)
E) (3; ∞)
Y=18 ⁄ x funksiyasının qrafiki hansı rüblərdə yerləşir?
A) I və II rüblərdə
B) I və IV rüblərdə
C) III və IV rüblərdə
D) I və III rüblərdə
E) II və IV rüblərdə
Müstəvinin müəyyən nöqtəsindən 100°-li bucağın tərəflərinə perpendikulyar şüalar çəkilmişdir. Bu şüaların arasındakı bucağı tapın.
A) 100° və ya 80°
B) 100°
C) 100°
D) 10° və ya 80°
E) 80°
-52-dən 53-ə (53-də daxil olmaqla) qədər olan tam ədədlərin cəmini hesablayın.
A) 53
B) 105
C) 0
D) -105
E) 1256
A) -3
B) 2
C) -1
D) 5
E) 3
A) C
B) D
C) A
D) E
E) B
A) 11
B) 6
C) 124
D) 234
E) -142
A) (-2, 10)
B) (0,8)
C) (2, 10)
D) (-10, 2)
E) (-1, 1)
A) 110
B) 55
C) 45
D) 72
E) 36
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 5
A) belə aralıq yoxdur
B) (-1; 7)
C) (-∞; -1)∪(7; +∞)
D) (-∞; -1)
E) (7; +∞)
A) a>0; D=0
B) a≠0; D>0
C) a>0; D<0
D) belə həll yoxdur
E) a<0; D<0
A) B
B) C
C) D
D) E
E) A
Şəkildə a || b -dir. ∠1 isə ∠2-dən 900 kiçikdir. ∠2-ni tapın.        
A) 115
B) 150
C) 120
D) 135
E) 140
A) D
B) C
C) E
D) B
E) A
A) 140 səhifə
B) 130 səhifə
C) 160 səhifə
D) 150 səhifə
E) 120 səhifə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top