Tapılan ümumi test sayı : 111

A) B
B) D
C) A
D) E
E) C
A) D
B) B
C) A
D) C
E) E
A) C
B) B
C) D
D) E
E) A
A) D
B) A
C) B
D) E
E) C
Həcmi 1 litr olan qapalı qabda A(q) + B(q) ↔ C(q)reaksiyası tarazlıqdadır. Tarazlıq halında qabda A, Bvə C maddələrinin miqdarı uyğun olaraq 2, 4 və 8moldur. Qaba neçə mol B maddəsi əlavə etməklazımdır ki, növbəti tarazlıqda qabda 9 mol Cmaddəsi olsun?
A) 6
B) 5
C) 50
D) 1
E) 60
3M 400 ml NaCl məhlulundan 300 ml subuxarlandırdıqda 6M məhlul alınır. Bu zaman neçəmol NaCl çökər?
A) 1,2
B) 0,3
C) 0,6
D) 0,1
E) 2,4
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
E) 70
A) 400
B) 100
C) 250
D) 200
E) 300
A) 1500
B) 150
C) 2000
D) 3000
E) 300
A) 2-xlorpropen
B) xlorbenzol
C) vinilxlorid
D) xlorpren
E) izopren
Z maddəsini Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın.
A) 2,2,5,5-tetrametilheksan
B) 2,2,3-trimetilpentan
C) 2,2,4-trimetilpentan
D) 2,3-dimetilbutan
E) 2-metil-3etilpentan
A) 1, 2
B) 1, 3
C) yalnız 1
D) yalnız 3
E) yalnız 2
A) Y, X
B) yalnız X
C) X, Z
D) yalnız Y
E) Z, Y
A) X-Y+Z
B) X+Y+Z
C) X+Y-Z
D) Z-(X+Y)
E) X-Y-Z
A) yalnız II
B) yalnız III
C) I, III
D) I, II
E) yalnız I
A) Metallıq xassəsi
B) Atom radiusu
C) Elektromənfilik
D) Valent elektronlarının sayı
E) Protonların say
A) I, III
B) I, II
C) I, II, III
D) II, III
E) yalnız II
A) E
B) B
C) A
D) D
E) C
A) 4,6 2
B) 18,4 2
C) 12 3
D) 6,4 1
E) 9,2 2
Vinilasetilen üçün hansı ifadələr doğru deyil?I. Sadə formulu CH-dırII. Asetilenin homoloqudurIII. Molekulunda 2π rabitəsi var
A) yalnız I, II
B) yalnız II, III
C) I, II, III
D) yalnız III
E) yalnız I, III
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top