Tapılan ümumi test sayı : 80

Səpici linzanın fokus məsafəsi 50 sm-dir. Linzanın optik qüvvəsini hesablayın.
A) –0,5 dptr
B) 1,5 dptr
C) 2 dptr
D) –2 dptr
E) –1,5 dptr
E-mgh ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur?
A) güc
B) kinetik enerji
C) impuls
D) potensial eneji
E) mexaniki iş
A) 4
B) 5
C) 2
D) 1
E) 3
A) 56 %
B) 73 %
C) 71 %
D) 81 %
E) 82 %
İstilik mühərrikində işci cisim 2,6 kC iş görmüş, soyuducuya isə 7,8 kC istilik miqdarı vermişdir. İstilik mühərriki qızdırıcıdan nə qədər istilik miqdarı almışdır?
A) 7,8 kC
B) 2,6 kC
C) 5,2 kC
D) 10,4 kC
E) 12,8 kC
Maddə hansı aqreqat halda həcmini saxlamır və olduğu qabın bütün həcmini tutur?
A) maye halında
B) qaz halında
C) bütün hallarda
D) qaz və maye halında
E) yalnız bərk halda
A) A
B) C
C) B
D) E
E) D
Gölün səthində top üzür. Topa təsir edən ağırlıq qüvvəsi 5 N-dursa, ona təsir edən itələmə qüvvəsi nəyə bərabərdir?
A) 0
B) 0,2 N
C) 2,5 N
D) 50 N
E) 5 N
Cisim müstəvi güzgüdən 2 m məsafədədir. Cisimlə, onun müstəvi güzgüdəki xəyalı arasındakı məsafə nəyə bərabərdir?
A) 1 m
B) 8 m
C) 6 m
D) 2 m
E) 4 m
A) D
B) B
C) E
D) C
E) A
Qüvvəni hansı cihazla ölçüllər?
A) xətkeşlə
B) dinamometrlə
C) tərəzi ilə
D) saniyəölçənlə
E) areometrlə
A) E
B) C
C) B
D) A
E) D
A) A
B) B
C) D
D) E
E) C
A) C
B) A
C) D
D) B
E) E
Günəş şüası şaquli istiqamətlə 60 bucaq əmələ gətirir. Müstəvi güzgünü üfüqə nəzərən hansı bucaq altında yerləşdirmək lazımdır ki, qayıdan şüa şaquli istiqamətində aşağı yönəlsin?
A) 90
B) 70
C) 80
D) 50
E) 60
Maqnit selinin vahidi necə işarə olunur?
A) C
B) Vb
C) Hn
D) F
E) Tl
A) E
B) C
C) D
D) B
E) A
A) E
B) A
C) D
D) B
E) C
A) D
B) E
C) A
D) B
E) C
A) B
B) D
C) E
D) C
E) A
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top