Tapılan ümumi test sayı : 80

Voltmetrin göstərişini tapın.
A) 1,5 V
B) 2,5 V
C) 3,75 V
D) 2,25 V
E) 4,5 V
A) elektrik tutumunun
B) induktivliyin
C) elektrik sahəsinin intesivliyinin
D) cərəyan şiddətinin
E) müqavimətin
A) E
B) D
C) A
D) B
E) C
A) elektrik gərginliyinin
B) müqavimətin
C) cərəyan şiddətinin
D) elektrik yükünün
E) induktivliyin
A) A
B) C
C) D
D) E
E) B
A) A
B) C
C) B
D) E
E) D
A) A
B) D
C) C
D) B
E) E
A) B
B) E
C) C
D) D
E) A
A) B
B) C
C) A
D) E
E) D
A) A
B) B
C) C
D) E
E) D
Cisim optik qüvvəsi 4 dptr olan toplayıcı linzadan 1,5 F məsafədədir. Xəyal linzadan hansı məsafədə alınmışdır?
A) 1,5 m
B) 1,2 m
C) 0,5 m
D) 0,75 m
E) 1 m
Suyun, spirtin və şüşənin havaya nisbətən sındırma əmsalları uyğun olaraq 1,33; 1,36 və 1,6-dır. Bu maddələrin hansıdan havaya çıxan zaman tam daxili qayıtmanın limit bucağı ən kiçikdir?
A) Spirtdən
B) Hər üç maddədən eynidir
C) Şüşədən
D) Sudan
E) Heç bir maddədən tam daxili qayıtma olmayacaq
A) gücün
B) təcilin
C) sürətin
D) məsafənin
E) işin
Bərk cismin sıxlığını təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə etmək olar: 1-saniyəölçən 2-menzurka 3-manometr 4-tərəzi 5-barometr
A) 2 və 4
B) 3 və 4
C) 1 və 3
D) 2 və 3
E) 1 və 5
A) B
B) C
C) A
D) E
E) D
A) E
B) B
C) D
D) C
E) A
A) A
B) E
C) D
D) C
E) B
Çevrə üzrə hərəkət edən maddi nöqtə A nöqtəsindən B nöqtəsinə gəlmişdir. Cismin getdiyi yol yerdəyişməsindən neçə dəfə çoxdur ( π=3) ?
A) 1,5
B) 2,5
C) 3
D) 2
E) 4
A) gərginlik
B) müqavimət
C) güc
D) xüsusi müqavimət
E) elektrik yükü
A) C
B) A
C) B
D) D
E) E
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top