Tapılan ümumi test sayı : 80

Voltmetrin göstərişini tapın.
A) 2,25 V
B) 2,5 V
C) 1,5 V
D) 3,75 V
E) 4,5 V
A) induktivliyin
B) cərəyan şiddətinin
C) elektrik tutumunun
D) elektrik sahəsinin intesivliyinin
E) müqavimətin
A) E
B) B
C) C
D) A
E) D
A) cərəyan şiddətinin
B) elektrik gərginliyinin
C) müqavimətin
D) induktivliyin
E) elektrik yükünün
A) B
B) D
C) E
D) C
E) A
A) C
B) A
C) D
D) E
E) B
A) A
B) B
C) D
D) C
E) E
A) A
B) E
C) D
D) C
E) B
A) A
B) C
C) D
D) E
E) B
A) C
B) A
C) B
D) E
E) D
Cisim optik qüvvəsi 4 dptr olan toplayıcı linzadan 1,5 F məsafədədir. Xəyal linzadan hansı məsafədə alınmışdır?
A) 1,2 m
B) 1,5 m
C) 0,5 m
D) 0,75 m
E) 1 m
Suyun, spirtin və şüşənin havaya nisbətən sındırma əmsalları uyğun olaraq 1,33; 1,36 və 1,6-dır. Bu maddələrin hansıdan havaya çıxan zaman tam daxili qayıtmanın limit bucağı ən kiçikdir?
A) Şüşədən
B) Sudan
C) Heç bir maddədən tam daxili qayıtma olmayacaq
D) Spirtdən
E) Hər üç maddədən eynidir
A) məsafənin
B) gücün
C) təcilin
D) sürətin
E) işin
Bərk cismin sıxlığını təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə etmək olar: 1-saniyəölçən 2-menzurka 3-manometr 4-tərəzi 5-barometr
A) 2 və 3
B) 1 və 3
C) 1 və 5
D) 3 və 4
E) 2 və 4
A) E
B) A
C) D
D) B
E) C
A) A
B) B
C) E
D) D
E) C
A) B
B) D
C) A
D) E
E) C
Çevrə üzrə hərəkət edən maddi nöqtə A nöqtəsindən B nöqtəsinə gəlmişdir. Cismin getdiyi yol yerdəyişməsindən neçə dəfə çoxdur ( π=3) ?
A) 2
B) 3
C) 1,5
D) 4
E) 2,5
A) elektrik yükü
B) gərginlik
C) xüsusi müqavimət
D) müqavimət
E) güc
A) E
B) D
C) B
D) C
E) A
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top