Tapılan ümumi test sayı : 80

A) A
B) D
C) E
D) B
E) C
A) C
B) B
C) D
D) A
E) E
İdeal istilik mühərrikində işci cisim qızdırıcıdan 4 MC istilik miqdarı almış, soyuducuya 2,8 MC istilik miqdarı vermişdir. Mühərrikin FİƏ-ni hesablayın.
A) 70%
B) 40 %
C) 30 %
D) 60%
E) 20 %
A) D
B) E
C) B
D) C
E) A
Mayenin qaynama temperaturunu necə artırmaq olar?
A) mayenin kütləsini azaltmaqla
B) mayenin üzərindəki havanın təzyiqini artırmaqla
C) mayenin üzərindəki havanın təzyiqini azaltmaqla
D) mayeyə verilən istilik miqdarını artırmaqla
E) mayenin həcmini azaltmaqla
Qüvvəni 1,5 dəfə artırıb, sahəni 6 dəfə azaltsaq səthə təsir edən təzyiq necə dəyişər?
A) 9 dəfə azalar
B) 4 dəfə azalar
C) dəyişməz
D) 9 dəfə artar
E) 4 dəfə artar
Qapalı qabda qazı soyutdular. Bu hadisəyə aid bütün doğru olan hökmləri göstərin. 1. qazın kütləsi azaldı 2. qazın sıxlığı azaldı; 3. qazın kütləsi dəyişmədi 4. qazın həcmi azaldı 5. qazın sıxlığı dəyişmədi 6. qazın təzyiqi azaldı
A) 5, 1, 4
B) 3, 5, 6
C) 2, 4, 6
D) 1, 4, 2, 6
E) 2, 6
Şəkildə gedilən yolun zamandan asılılığının dörd qrafiki təsvir edilmişdir. Cisimlərdən hansı kiçik sürətlə hərəkət edib?
A) 2
B) Hər dörd cismin sürəti eynidir
C) 1
D) 3
E) 4
A) C
B) E
C) A
D) B
E) D
AO=OB. C nöqtəsində elektrik sahəsinin intensivliyi hansı istiqamətdə yönəlir?
A) B
B) A
C) E
D) D
E) C
A) 2,7 N
B) 3,6 N
C) 1,2 N
D) 2,4 N
E) 7,5 N
A) sürət
B) cismin çəkisi
C) ağırlıq qüvvəsi
D) kütlə
E) sərbəstdüşmə təcili
Cismin sürəti υ= 20 – 0,2 t düsturu ilə verilir. 6 saniyədən sonra onun sürəti nə qədər olar?
A) 1,88
B) 19,8
C) 8
D) 14
E) 18,8
Maqnit selinin vahidi necə adlanır?
A) Tl
B) C
C) Hn
D) Vb
E) F
Dövrədəki cərəyan şiddətini hansı cihaz ölçür?
A) Vattmetr
B) Ampermetr
C) Reostat
D) Voltmetr
E) Ommetr
Linzanın optik qüvvəsinin vahidi hansıdır?
A) nyuton
B) henri
C) metr
D) tesla
E) dioptriya
Temperaturu 24 С olan suyu eyni kütləli 32 С temperaturlu su ilə qarışdırdıqda alınmış suyun temperaturu nəyə bərabər olar (qabların istilik tutumunu nəzərə almayın)?
A) 56
B) 24
C) 8
D) 28
E) 32
A) qüvvə impulsu
B) sürətin dəyişməsi
C) kinetik enerjinin dəyişməsi
D) qüvvə
E) cismin impulsunun dəyişməsi
A) D
B) E
C) B
D) A
E) C
A) E
B) C
C) B
D) D
E) A
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top