Tapılan ümumi test sayı : 78

Verilmiş proqramın fraqmentini icra etdikdə nəticədə nə çap olunacaq? Var k, s : integer; begin s := 0; k := 0; while s<512 do begin s := s+10; k := k+1; end; write(s); end.
A) 51
B) 510
C) 520
D) 521
E) 52
A) E
B) C
C) D
D) B
E) A
Aşağıdakılardan hansı dünya kompüter savadlılığını təsdiq edən ECDL sertifikatlaşmasının tədris planına aid deyil?
A) Texnologiyaların inkişafı
B) Mətnlərin emalı
C) İnformasiya və kommunikasiya
D) Kompüterdə iş. Fayl sisteminin idarə olunmasının əsas əməliyyatları
E) İnformasiya texnologiyalarının əsasları
Aşağıdakı proqramlardan hansı rastr görüntülərlə işləmək üçün nəzərdə tutulmamışdır?
A) Adobe Photoshop
B) Microsoft Paint
C) Corel Painter
D) Microsoft Power Point
E) Corel PhotoPaint
Nöqtələr çoxluğu şəklində olan qrafika necə adlanır?
A) Fraktal
B) Rastr
C) Üçölçülü
D) Frontal
E) Vektor
Obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən xüsusiyyətlərini əks etdirən təqdimolunma formasına … deyilir.
A) İnformasiya mübadiləsi
B) Kompüter
C) İnformasiyanın ötürülməsi
D) Model
E) Server
Şəbəkə resurslarını idarə edən kompüter.
A) Qovşaq
B) Server
C) Yönləndirici kompüter
D) Klient kompüter
E) Müştəri kompüter
Hansı humanoid-robotların əsas xüsusiyyətdir?
A) Təkərlər, ayaqlar vasitəsilə hərəkət edirlər
B) Tələb olunduqda müəyyən məsafəyə hərəkət edərək maneəni aradan qaldırır
C) Öz iş yerinə fiziki olaraq bağlı olur
D) Xarici görünüşcə insana bənzəyir
E) Müəyyən tapşırıqlar üçün onu daşıyıcı vasitə ilə hərəkət etdirirlər
MS Acces proqramında verilənlərin tipinə aid deyil?
A) Həqiqi
B) Pul
C) Ədəd
D) Memo
E) Mətn
Verilənlər bazasında iki cədvəl arasında hansı mümkün hallar ola bilər? 1. Birin-birə 2.Birin-çoxa 3. Dairəvi əlaqə 4. Çoxun-birə 5. Düzxətli əlaqə 6.Çoxun-çoxa
A) 2,5,6
B) 3,5
C) 1,2,4,6
D) 1,6
E) 1,3,5,6
MS Access proqramında yaradılan fayl hansı uzantı ilə yaddaşda saxlanılır?
A) .doc
B) .xls
C) .bmp
D) .mdb
E) .pdf
VBİS nədir?
A) Verilənlər bazasının əlaqələndirici kompüter topologiyası
B) Verilənlər bazasının istifadəsinə göstəriş faylı
C) Verilənlər bazasının təşkili üçün sxemlər toplusu
D) Verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram vasitələrinin toplusu
E) Verilənlər bazasının istifadəsi zamanı təhlükəsizliyin təmini üçün açar
Hipermətn nədir?
A) Elektron formada hazırlanmış mətndir
B) Daxilində şəkillərin olduğu mətndir
C) Daxilində şəkillərin, audio-video materialların olduğu mətndir
D) Başqa sənədlərə istinadların olduğu mətndir
E) Tələb olunan mövzunu tam əhatə edən mətndir
Ən sadə verilənlər bazasında da ən azı neçə cədvəl olmalıdır?
A) Bir
B) Əlaqələndirilmiş iki cədvəl
C) İki
D) Yalnız başqa proyektlə əlaqələndirilmiş olduqda bir cədvəl
E) Üç
İnterpretatorun vəzifəsi nədir?
A) Proqramı maşın koduna çevirib ayrı bir faylda saxlayır
B) Kompüterin resurslarını idarə edir
C) Xarici qurğuların işini idarə edir
D) Proqramı sətir-sətir maşın koduna çevirib prosessora verir
E) Verilmiş mətni tələb olunan dilə komplyasiya edir (çevirir)
Pascal dilində s dəyişəninin aşağıdakı bərabərliyi bütün mümkün qiymətlərdə doğru edən variantı seçin. s div 6 =4
A) 24
B) 24, 25, 26, 27, 28,29
C) 25, 26, 27, 28,29
D) 24, 30
E) 28
Pascal dilində aşağıdakı komandaların icrasından sonra S dəyişəni hansı qiyməti alacaq? S:=0; k:=25; d:=k-5;  k:=2*k+k; S:=k-100;
A) 50
B) 0
C) -50
D) 75
E) -25
Pascal dilində bunlardan hansılar identifikator ola bilməz? 1) end 2) readln 3) ay01 4) 1 ay 5) yxz123 6) 123yxz
A) 1, 2, 4, 6
B) 1, 2, 5, 6
C) 3, 4, 6
D) 1, 4, 5
E) 2, 3, 6
Pascal dilində mənimsətmə operatoru necə yazılır?
A) “=;”
B) “;=”
C) “=”
D) “:=”
E) “=!”
Pascal dilində Writeln operatorunun vəzifəsi nədir?
A) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor növbəti sətirə keçir
B) Massiv tipli verilənləri daxil edir
C) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor həmin sətirdə qalır
D) Verilənləri klaviaturadan daxil edir
E) Verilənləri fayldan daxil edir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top