Tapılan ümumi test sayı : 78

Verilmiş proqramın fraqmentini icra etdikdə nəticədə nə çap olunacaq? Var k, s : integer; begin s := 0; k := 0; while s<512 do begin s := s+10; k := k+1; end; write(s); end.
A) 520
B) 51
C) 521
D) 510
E) 52
A) E
B) C
C) B
D) D
E) A
Aşağıdakılardan hansı dünya kompüter savadlılığını təsdiq edən ECDL sertifikatlaşmasının tədris planına aid deyil?
A) Mətnlərin emalı
B) İnformasiya texnologiyalarının əsasları
C) İnformasiya və kommunikasiya
D) Texnologiyaların inkişafı
E) Kompüterdə iş. Fayl sisteminin idarə olunmasının əsas əməliyyatları
Aşağıdakı proqramlardan hansı rastr görüntülərlə işləmək üçün nəzərdə tutulmamışdır?
A) Corel Painter
B) Microsoft Paint
C) Adobe Photoshop
D) Microsoft Power Point
E) Corel PhotoPaint
Nöqtələr çoxluğu şəklində olan qrafika necə adlanır?
A) Rastr
B) Frontal
C) Üçölçülü
D) Fraktal
E) Vektor
Obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən xüsusiyyətlərini əks etdirən təqdimolunma formasına … deyilir.
A) İnformasiyanın ötürülməsi
B) İnformasiya mübadiləsi
C) Server
D) Model
E) Kompüter
Şəbəkə resurslarını idarə edən kompüter.
A) Yönləndirici kompüter
B) Klient kompüter
C) Müştəri kompüter
D) Qovşaq
E) Server
Hansı humanoid-robotların əsas xüsusiyyətdir?
A) Xarici görünüşcə insana bənzəyir
B) Təkərlər, ayaqlar vasitəsilə hərəkət edirlər
C) Müəyyən tapşırıqlar üçün onu daşıyıcı vasitə ilə hərəkət etdirirlər
D) Öz iş yerinə fiziki olaraq bağlı olur
E) Tələb olunduqda müəyyən məsafəyə hərəkət edərək maneəni aradan qaldırır
MS Acces proqramında verilənlərin tipinə aid deyil?
A) Həqiqi
B) Ədəd
C) Mətn
D) Pul
E) Memo
Verilənlər bazasında iki cədvəl arasında hansı mümkün hallar ola bilər? 1. Birin-birə 2.Birin-çoxa 3. Dairəvi əlaqə 4. Çoxun-birə 5. Düzxətli əlaqə 6.Çoxun-çoxa
A) 1,3,5,6
B) 1,2,4,6
C) 3,5
D) 1,6
E) 2,5,6
MS Access proqramında yaradılan fayl hansı uzantı ilə yaddaşda saxlanılır?
A) .bmp
B) .xls
C) .mdb
D) .pdf
E) .doc
VBİS nədir?
A) Verilənlər bazasının təşkili üçün sxemlər toplusu
B) Verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram vasitələrinin toplusu
C) Verilənlər bazasının əlaqələndirici kompüter topologiyası
D) Verilənlər bazasının istifadəsinə göstəriş faylı
E) Verilənlər bazasının istifadəsi zamanı təhlükəsizliyin təmini üçün açar
Hipermətn nədir?
A) Başqa sənədlərə istinadların olduğu mətndir
B) Elektron formada hazırlanmış mətndir
C) Daxilində şəkillərin, audio-video materialların olduğu mətndir
D) Tələb olunan mövzunu tam əhatə edən mətndir
E) Daxilində şəkillərin olduğu mətndir
Ən sadə verilənlər bazasında da ən azı neçə cədvəl olmalıdır?
A) Bir
B) Yalnız başqa proyektlə əlaqələndirilmiş olduqda bir cədvəl
C) İki
D) Üç
E) Əlaqələndirilmiş iki cədvəl
İnterpretatorun vəzifəsi nədir?
A) Proqramı sətir-sətir maşın koduna çevirib prosessora verir
B) Xarici qurğuların işini idarə edir
C) Proqramı maşın koduna çevirib ayrı bir faylda saxlayır
D) Kompüterin resurslarını idarə edir
E) Verilmiş mətni tələb olunan dilə komplyasiya edir (çevirir)
Pascal dilində s dəyişəninin aşağıdakı bərabərliyi bütün mümkün qiymətlərdə doğru edən variantı seçin. s div 6 =4
A) 24, 25, 26, 27, 28,29
B) 24, 30
C) 24
D) 25, 26, 27, 28,29
E) 28
Pascal dilində aşağıdakı komandaların icrasından sonra S dəyişəni hansı qiyməti alacaq? S:=0; k:=25; d:=k-5;  k:=2*k+k; S:=k-100;
A) 0
B) 75
C) -50
D) 50
E) -25
Pascal dilində bunlardan hansılar identifikator ola bilməz? 1) end 2) readln 3) ay01 4) 1 ay 5) yxz123 6) 123yxz
A) 1, 2, 4, 6
B) 2, 3, 6
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 5, 6
E) 3, 4, 6
Pascal dilində mənimsətmə operatoru necə yazılır?
A) “=”
B) “=;”
C) “;=”
D) “:=”
E) “=!”
Pascal dilində Writeln operatorunun vəzifəsi nədir?
A) Verilənləri fayldan daxil edir
B) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor növbəti sətirə keçir
C) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor həmin sətirdə qalır
D) Massiv tipli verilənləri daxil edir
E) Verilənləri klaviaturadan daxil edir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top