Tapılan ümumi test sayı : 78

Verilmiş proqramın fraqmentini icra etdikdə nəticədə nə çap olunacaq? Var k, s : integer; begin s := 0; k := 0; while s<512 do begin s := s+10; k := k+1; end; write(s); end.
A) 520
B) 521
C) 52
D) 510
E) 51
A) D
B) C
C) B
D) E
E) A
Aşağıdakılardan hansı dünya kompüter savadlılığını təsdiq edən ECDL sertifikatlaşmasının tədris planına aid deyil?
A) İnformasiya və kommunikasiya
B) Texnologiyaların inkişafı
C) Kompüterdə iş. Fayl sisteminin idarə olunmasının əsas əməliyyatları
D) Mətnlərin emalı
E) İnformasiya texnologiyalarının əsasları
Aşağıdakı proqramlardan hansı rastr görüntülərlə işləmək üçün nəzərdə tutulmamışdır?
A) Corel Painter
B) Adobe Photoshop
C) Microsoft Power Point
D) Corel PhotoPaint
E) Microsoft Paint
Nöqtələr çoxluğu şəklində olan qrafika necə adlanır?
A) Vektor
B) Fraktal
C) Rastr
D) Frontal
E) Üçölçülü
Obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən xüsusiyyətlərini əks etdirən təqdimolunma formasına … deyilir.
A) Kompüter
B) İnformasiya mübadiləsi
C) Model
D) İnformasiyanın ötürülməsi
E) Server
Şəbəkə resurslarını idarə edən kompüter.
A) Qovşaq
B) Yönləndirici kompüter
C) Müştəri kompüter
D) Server
E) Klient kompüter
Hansı humanoid-robotların əsas xüsusiyyətdir?
A) Öz iş yerinə fiziki olaraq bağlı olur
B) Tələb olunduqda müəyyən məsafəyə hərəkət edərək maneəni aradan qaldırır
C) Xarici görünüşcə insana bənzəyir
D) Təkərlər, ayaqlar vasitəsilə hərəkət edirlər
E) Müəyyən tapşırıqlar üçün onu daşıyıcı vasitə ilə hərəkət etdirirlər
MS Acces proqramında verilənlərin tipinə aid deyil?
A) Mətn
B) Ədəd
C) Pul
D) Həqiqi
E) Memo
Verilənlər bazasında iki cədvəl arasında hansı mümkün hallar ola bilər? 1. Birin-birə 2.Birin-çoxa 3. Dairəvi əlaqə 4. Çoxun-birə 5. Düzxətli əlaqə 6.Çoxun-çoxa
A) 1,3,5,6
B) 2,5,6
C) 3,5
D) 1,6
E) 1,2,4,6
MS Access proqramında yaradılan fayl hansı uzantı ilə yaddaşda saxlanılır?
A) .xls
B) .mdb
C) .pdf
D) .doc
E) .bmp
VBİS nədir?
A) Verilənlər bazasının istifadəsinə göstəriş faylı
B) Verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram vasitələrinin toplusu
C) Verilənlər bazasının təşkili üçün sxemlər toplusu
D) Verilənlər bazasının istifadəsi zamanı təhlükəsizliyin təmini üçün açar
E) Verilənlər bazasının əlaqələndirici kompüter topologiyası
Hipermətn nədir?
A) Başqa sənədlərə istinadların olduğu mətndir
B) Elektron formada hazırlanmış mətndir
C) Daxilində şəkillərin, audio-video materialların olduğu mətndir
D) Tələb olunan mövzunu tam əhatə edən mətndir
E) Daxilində şəkillərin olduğu mətndir
Ən sadə verilənlər bazasında da ən azı neçə cədvəl olmalıdır?
A) İki
B) Əlaqələndirilmiş iki cədvəl
C) Üç
D) Bir
E) Yalnız başqa proyektlə əlaqələndirilmiş olduqda bir cədvəl
İnterpretatorun vəzifəsi nədir?
A) Proqramı sətir-sətir maşın koduna çevirib prosessora verir
B) Proqramı maşın koduna çevirib ayrı bir faylda saxlayır
C) Xarici qurğuların işini idarə edir
D) Verilmiş mətni tələb olunan dilə komplyasiya edir (çevirir)
E) Kompüterin resurslarını idarə edir
Pascal dilində s dəyişəninin aşağıdakı bərabərliyi bütün mümkün qiymətlərdə doğru edən variantı seçin. s div 6 =4
A) 24, 30
B) 28
C) 24, 25, 26, 27, 28,29
D) 25, 26, 27, 28,29
E) 24
Pascal dilində aşağıdakı komandaların icrasından sonra S dəyişəni hansı qiyməti alacaq? S:=0; k:=25; d:=k-5;  k:=2*k+k; S:=k-100;
A) -25
B) 50
C) 75
D) -50
E) 0
Pascal dilində bunlardan hansılar identifikator ola bilməz? 1) end 2) readln 3) ay01 4) 1 ay 5) yxz123 6) 123yxz
A) 2, 3, 6
B) 1, 4, 5
C) 1, 2, 4, 6
D) 3, 4, 6
E) 1, 2, 5, 6
Pascal dilində mənimsətmə operatoru necə yazılır?
A) “:=”
B) “=!”
C) “;=”
D) “=”
E) “=;”
Pascal dilində Writeln operatorunun vəzifəsi nədir?
A) Verilənləri klaviaturadan daxil edir
B) Massiv tipli verilənləri daxil edir
C) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor növbəti sətirə keçir
D) Verilənləri fayldan daxil edir
E) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor həmin sətirdə qalır
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top