Tapılan ümumi test sayı : 78

Verilmiş proqramın fraqmentini icra etdikdə nəticədə nə çap olunacaq? Var k, s : integer; begin s := 0; k := 0; while s<512 do begin s := s+10; k := k+1; end; write(s); end.
A) 520
B) 52
C) 51
D) 510
E) 521
A) C
B) E
C) D
D) B
E) A
Aşağıdakılardan hansı dünya kompüter savadlılığını təsdiq edən ECDL sertifikatlaşmasının tədris planına aid deyil?
A) İnformasiya texnologiyalarının əsasları
B) Mətnlərin emalı
C) Kompüterdə iş. Fayl sisteminin idarə olunmasının əsas əməliyyatları
D) İnformasiya və kommunikasiya
E) Texnologiyaların inkişafı
Aşağıdakı proqramlardan hansı rastr görüntülərlə işləmək üçün nəzərdə tutulmamışdır?
A) Adobe Photoshop
B) Microsoft Paint
C) Corel PhotoPaint
D) Microsoft Power Point
E) Corel Painter
Nöqtələr çoxluğu şəklində olan qrafika necə adlanır?
A) Frontal
B) Fraktal
C) Rastr
D) Üçölçülü
E) Vektor
Obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən xüsusiyyətlərini əks etdirən təqdimolunma formasına … deyilir.
A) Model
B) Kompüter
C) Server
D) İnformasiyanın ötürülməsi
E) İnformasiya mübadiləsi
Şəbəkə resurslarını idarə edən kompüter.
A) Server
B) Yönləndirici kompüter
C) Müştəri kompüter
D) Qovşaq
E) Klient kompüter
Hansı humanoid-robotların əsas xüsusiyyətdir?
A) Tələb olunduqda müəyyən məsafəyə hərəkət edərək maneəni aradan qaldırır
B) Xarici görünüşcə insana bənzəyir
C) Öz iş yerinə fiziki olaraq bağlı olur
D) Müəyyən tapşırıqlar üçün onu daşıyıcı vasitə ilə hərəkət etdirirlər
E) Təkərlər, ayaqlar vasitəsilə hərəkət edirlər
MS Acces proqramında verilənlərin tipinə aid deyil?
A) Ədəd
B) Pul
C) Memo
D) Həqiqi
E) Mətn
Verilənlər bazasında iki cədvəl arasında hansı mümkün hallar ola bilər? 1. Birin-birə 2.Birin-çoxa 3. Dairəvi əlaqə 4. Çoxun-birə 5. Düzxətli əlaqə 6.Çoxun-çoxa
A) 1,2,4,6
B) 3,5
C) 2,5,6
D) 1,6
E) 1,3,5,6
MS Access proqramında yaradılan fayl hansı uzantı ilə yaddaşda saxlanılır?
A) .pdf
B) .doc
C) .mdb
D) .xls
E) .bmp
VBİS nədir?
A) Verilənlər bazasının istifadəsi zamanı təhlükəsizliyin təmini üçün açar
B) Verilənlər bazasının əlaqələndirici kompüter topologiyası
C) Verilənlər bazasının istifadəsinə göstəriş faylı
D) Verilənlər bazasının təşkili üçün sxemlər toplusu
E) Verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram vasitələrinin toplusu
Hipermətn nədir?
A) Daxilində şəkillərin olduğu mətndir
B) Elektron formada hazırlanmış mətndir
C) Başqa sənədlərə istinadların olduğu mətndir
D) Tələb olunan mövzunu tam əhatə edən mətndir
E) Daxilində şəkillərin, audio-video materialların olduğu mətndir
Ən sadə verilənlər bazasında da ən azı neçə cədvəl olmalıdır?
A) Yalnız başqa proyektlə əlaqələndirilmiş olduqda bir cədvəl
B) Əlaqələndirilmiş iki cədvəl
C) Bir
D) Üç
E) İki
İnterpretatorun vəzifəsi nədir?
A) Xarici qurğuların işini idarə edir
B) Proqramı maşın koduna çevirib ayrı bir faylda saxlayır
C) Verilmiş mətni tələb olunan dilə komplyasiya edir (çevirir)
D) Proqramı sətir-sətir maşın koduna çevirib prosessora verir
E) Kompüterin resurslarını idarə edir
Pascal dilində s dəyişəninin aşağıdakı bərabərliyi bütün mümkün qiymətlərdə doğru edən variantı seçin. s div 6 =4
A) 25, 26, 27, 28,29
B) 24, 25, 26, 27, 28,29
C) 24, 30
D) 28
E) 24
Pascal dilində aşağıdakı komandaların icrasından sonra S dəyişəni hansı qiyməti alacaq? S:=0; k:=25; d:=k-5;  k:=2*k+k; S:=k-100;
A) -50
B) -25
C) 0
D) 50
E) 75
Pascal dilində bunlardan hansılar identifikator ola bilməz? 1) end 2) readln 3) ay01 4) 1 ay 5) yxz123 6) 123yxz
A) 1, 2, 4, 6
B) 2, 3, 6
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 5, 6
E) 3, 4, 6
Pascal dilində mənimsətmə operatoru necə yazılır?
A) “=!”
B) “=;”
C) “:=”
D) “=”
E) “;=”
Pascal dilində Writeln operatorunun vəzifəsi nədir?
A) Massiv tipli verilənləri daxil edir
B) Verilənləri fayldan daxil edir
C) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor növbəti sətirə keçir
D) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor həmin sətirdə qalır
E) Verilənləri klaviaturadan daxil edir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top