Tapılan ümumi test sayı : 78

Verilmiş proqramın fraqmentini icra etdikdə nəticədə nə çap olunacaq? Var k, s : integer; begin s := 0; k := 0; while s<512 do begin s := s+10; k := k+1; end; write(s); end.
A) 521
B) 520
C) 510
D) 51
E) 52
A) D
B) C
C) E
D) B
E) A
Aşağıdakılardan hansı dünya kompüter savadlılığını təsdiq edən ECDL sertifikatlaşmasının tədris planına aid deyil?
A) İnformasiya və kommunikasiya
B) Texnologiyaların inkişafı
C) Mətnlərin emalı
D) Kompüterdə iş. Fayl sisteminin idarə olunmasının əsas əməliyyatları
E) İnformasiya texnologiyalarının əsasları
Aşağıdakı proqramlardan hansı rastr görüntülərlə işləmək üçün nəzərdə tutulmamışdır?
A) Microsoft Paint
B) Adobe Photoshop
C) Microsoft Power Point
D) Corel PhotoPaint
E) Corel Painter
Nöqtələr çoxluğu şəklində olan qrafika necə adlanır?
A) Vektor
B) Üçölçülü
C) Frontal
D) Fraktal
E) Rastr
Obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən xüsusiyyətlərini əks etdirən təqdimolunma formasına … deyilir.
A) Model
B) Server
C) Kompüter
D) İnformasiyanın ötürülməsi
E) İnformasiya mübadiləsi
Şəbəkə resurslarını idarə edən kompüter.
A) Server
B) Müştəri kompüter
C) Qovşaq
D) Yönləndirici kompüter
E) Klient kompüter
Hansı humanoid-robotların əsas xüsusiyyətdir?
A) Tələb olunduqda müəyyən məsafəyə hərəkət edərək maneəni aradan qaldırır
B) Təkərlər, ayaqlar vasitəsilə hərəkət edirlər
C) Öz iş yerinə fiziki olaraq bağlı olur
D) Müəyyən tapşırıqlar üçün onu daşıyıcı vasitə ilə hərəkət etdirirlər
E) Xarici görünüşcə insana bənzəyir
MS Acces proqramında verilənlərin tipinə aid deyil?
A) Həqiqi
B) Pul
C) Memo
D) Mətn
E) Ədəd
Verilənlər bazasında iki cədvəl arasında hansı mümkün hallar ola bilər? 1. Birin-birə 2.Birin-çoxa 3. Dairəvi əlaqə 4. Çoxun-birə 5. Düzxətli əlaqə 6.Çoxun-çoxa
A) 1,2,4,6
B) 3,5
C) 1,3,5,6
D) 1,6
E) 2,5,6
MS Access proqramında yaradılan fayl hansı uzantı ilə yaddaşda saxlanılır?
A) .doc
B) .mdb
C) .xls
D) .bmp
E) .pdf
VBİS nədir?
A) Verilənlər bazasının əlaqələndirici kompüter topologiyası
B) Verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram vasitələrinin toplusu
C) Verilənlər bazasının istifadəsi zamanı təhlükəsizliyin təmini üçün açar
D) Verilənlər bazasının təşkili üçün sxemlər toplusu
E) Verilənlər bazasının istifadəsinə göstəriş faylı
Hipermətn nədir?
A) Daxilində şəkillərin olduğu mətndir
B) Başqa sənədlərə istinadların olduğu mətndir
C) Daxilində şəkillərin, audio-video materialların olduğu mətndir
D) Tələb olunan mövzunu tam əhatə edən mətndir
E) Elektron formada hazırlanmış mətndir
Ən sadə verilənlər bazasında da ən azı neçə cədvəl olmalıdır?
A) Üç
B) Əlaqələndirilmiş iki cədvəl
C) Bir
D) Yalnız başqa proyektlə əlaqələndirilmiş olduqda bir cədvəl
E) İki
İnterpretatorun vəzifəsi nədir?
A) Kompüterin resurslarını idarə edir
B) Verilmiş mətni tələb olunan dilə komplyasiya edir (çevirir)
C) Proqramı maşın koduna çevirib ayrı bir faylda saxlayır
D) Proqramı sətir-sətir maşın koduna çevirib prosessora verir
E) Xarici qurğuların işini idarə edir
Pascal dilində s dəyişəninin aşağıdakı bərabərliyi bütün mümkün qiymətlərdə doğru edən variantı seçin. s div 6 =4
A) 25, 26, 27, 28,29
B) 28
C) 24
D) 24, 25, 26, 27, 28,29
E) 24, 30
Pascal dilində aşağıdakı komandaların icrasından sonra S dəyişəni hansı qiyməti alacaq? S:=0; k:=25; d:=k-5;  k:=2*k+k; S:=k-100;
A) 0
B) 75
C) -25
D) -50
E) 50
Pascal dilində bunlardan hansılar identifikator ola bilməz? 1) end 2) readln 3) ay01 4) 1 ay 5) yxz123 6) 123yxz
A) 1, 2, 4, 6
B) 1, 4, 5
C) 1, 2, 5, 6
D) 3, 4, 6
E) 2, 3, 6
Pascal dilində mənimsətmə operatoru necə yazılır?
A) “;=”
B) “:=”
C) “=;”
D) “=”
E) “=!”
Pascal dilində Writeln operatorunun vəzifəsi nədir?
A) Verilənləri klaviaturadan daxil edir
B) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor növbəti sətirə keçir
C) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor həmin sətirdə qalır
D) Verilənləri fayldan daxil edir
E) Massiv tipli verilənləri daxil edir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top