Tapılan ümumi test sayı : 78

Verilmiş proqramın fraqmentini icra etdikdə nəticədə nə çap olunacaq? Var k, s : integer; begin s := 0; k := 0; while s<512 do begin s := s+10; k := k+1; end; write(s); end.
A) 52
B) 521
C) 520
D) 51
E) 510
A) A
B) D
C) B
D) C
E) E
Aşağıdakılardan hansı dünya kompüter savadlılığını təsdiq edən ECDL sertifikatlaşmasının tədris planına aid deyil?
A) İnformasiya və kommunikasiya
B) İnformasiya texnologiyalarının əsasları
C) Kompüterdə iş. Fayl sisteminin idarə olunmasının əsas əməliyyatları
D) Mətnlərin emalı
E) Texnologiyaların inkişafı
Aşağıdakı proqramlardan hansı rastr görüntülərlə işləmək üçün nəzərdə tutulmamışdır?
A) Corel Painter
B) Microsoft Paint
C) Adobe Photoshop
D) Microsoft Power Point
E) Corel PhotoPaint
Nöqtələr çoxluğu şəklində olan qrafika necə adlanır?
A) Fraktal
B) Frontal
C) Vektor
D) Rastr
E) Üçölçülü
Obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən xüsusiyyətlərini əks etdirən təqdimolunma formasına … deyilir.
A) Model
B) Server
C) İnformasiya mübadiləsi
D) Kompüter
E) İnformasiyanın ötürülməsi
Şəbəkə resurslarını idarə edən kompüter.
A) Yönləndirici kompüter
B) Qovşaq
C) Server
D) Klient kompüter
E) Müştəri kompüter
Hansı humanoid-robotların əsas xüsusiyyətdir?
A) Müəyyən tapşırıqlar üçün onu daşıyıcı vasitə ilə hərəkət etdirirlər
B) Xarici görünüşcə insana bənzəyir
C) Tələb olunduqda müəyyən məsafəyə hərəkət edərək maneəni aradan qaldırır
D) Təkərlər, ayaqlar vasitəsilə hərəkət edirlər
E) Öz iş yerinə fiziki olaraq bağlı olur
MS Acces proqramında verilənlərin tipinə aid deyil?
A) Pul
B) Mətn
C) Memo
D) Ədəd
E) Həqiqi
Verilənlər bazasında iki cədvəl arasında hansı mümkün hallar ola bilər? 1. Birin-birə 2.Birin-çoxa 3. Dairəvi əlaqə 4. Çoxun-birə 5. Düzxətli əlaqə 6.Çoxun-çoxa
A) 3,5
B) 2,5,6
C) 1,2,4,6
D) 1,6
E) 1,3,5,6
MS Access proqramında yaradılan fayl hansı uzantı ilə yaddaşda saxlanılır?
A) .bmp
B) .xls
C) .pdf
D) .mdb
E) .doc
VBİS nədir?
A) Verilənlər bazasının əlaqələndirici kompüter topologiyası
B) Verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram vasitələrinin toplusu
C) Verilənlər bazasının təşkili üçün sxemlər toplusu
D) Verilənlər bazasının istifadəsinə göstəriş faylı
E) Verilənlər bazasının istifadəsi zamanı təhlükəsizliyin təmini üçün açar
Hipermətn nədir?
A) Tələb olunan mövzunu tam əhatə edən mətndir
B) Daxilində şəkillərin, audio-video materialların olduğu mətndir
C) Başqa sənədlərə istinadların olduğu mətndir
D) Daxilində şəkillərin olduğu mətndir
E) Elektron formada hazırlanmış mətndir
Ən sadə verilənlər bazasında da ən azı neçə cədvəl olmalıdır?
A) Yalnız başqa proyektlə əlaqələndirilmiş olduqda bir cədvəl
B) Əlaqələndirilmiş iki cədvəl
C) İki
D) Bir
E) Üç
İnterpretatorun vəzifəsi nədir?
A) Proqramı sətir-sətir maşın koduna çevirib prosessora verir
B) Kompüterin resurslarını idarə edir
C) Xarici qurğuların işini idarə edir
D) Verilmiş mətni tələb olunan dilə komplyasiya edir (çevirir)
E) Proqramı maşın koduna çevirib ayrı bir faylda saxlayır
Pascal dilində s dəyişəninin aşağıdakı bərabərliyi bütün mümkün qiymətlərdə doğru edən variantı seçin. s div 6 =4
A) 24, 30
B) 24, 25, 26, 27, 28,29
C) 24
D) 28
E) 25, 26, 27, 28,29
Pascal dilində aşağıdakı komandaların icrasından sonra S dəyişəni hansı qiyməti alacaq? S:=0; k:=25; d:=k-5;  k:=2*k+k; S:=k-100;
A) 50
B) -50
C) 75
D) -25
E) 0
Pascal dilində bunlardan hansılar identifikator ola bilməz? 1) end 2) readln 3) ay01 4) 1 ay 5) yxz123 6) 123yxz
A) 1, 4, 5
B) 1, 2, 5, 6
C) 2, 3, 6
D) 1, 2, 4, 6
E) 3, 4, 6
Pascal dilində mənimsətmə operatoru necə yazılır?
A) “=!”
B) “;=”
C) “=”
D) “:=”
E) “=;”
Pascal dilində Writeln operatorunun vəzifəsi nədir?
A) Massiv tipli verilənləri daxil edir
B) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor növbəti sətirə keçir
C) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor həmin sətirdə qalır
D) Verilənləri klaviaturadan daxil edir
E) Verilənləri fayldan daxil edir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top