Tapılan ümumi test sayı : 78

Verilmiş proqramın fraqmentini icra etdikdə nəticədə nə çap olunacaq? Var k, s : integer; begin s := 0; k := 0; while s<512 do begin s := s+10; k := k+1; end; write(s); end.
A) 510
B) 520
C) 51
D) 52
E) 521
A) C
B) D
C) B
D) A
E) E
Aşağıdakılardan hansı dünya kompüter savadlılığını təsdiq edən ECDL sertifikatlaşmasının tədris planına aid deyil?
A) İnformasiya və kommunikasiya
B) Kompüterdə iş. Fayl sisteminin idarə olunmasının əsas əməliyyatları
C) İnformasiya texnologiyalarının əsasları
D) Mətnlərin emalı
E) Texnologiyaların inkişafı
Aşağıdakı proqramlardan hansı rastr görüntülərlə işləmək üçün nəzərdə tutulmamışdır?
A) Corel PhotoPaint
B) Microsoft Paint
C) Adobe Photoshop
D) Corel Painter
E) Microsoft Power Point
Nöqtələr çoxluğu şəklində olan qrafika necə adlanır?
A) Fraktal
B) Vektor
C) Rastr
D) Frontal
E) Üçölçülü
Obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən xüsusiyyətlərini əks etdirən təqdimolunma formasına … deyilir.
A) Server
B) Kompüter
C) İnformasiyanın ötürülməsi
D) Model
E) İnformasiya mübadiləsi
Şəbəkə resurslarını idarə edən kompüter.
A) Yönləndirici kompüter
B) Klient kompüter
C) Müştəri kompüter
D) Server
E) Qovşaq
Hansı humanoid-robotların əsas xüsusiyyətdir?
A) Öz iş yerinə fiziki olaraq bağlı olur
B) Xarici görünüşcə insana bənzəyir
C) Tələb olunduqda müəyyən məsafəyə hərəkət edərək maneəni aradan qaldırır
D) Təkərlər, ayaqlar vasitəsilə hərəkət edirlər
E) Müəyyən tapşırıqlar üçün onu daşıyıcı vasitə ilə hərəkət etdirirlər
MS Acces proqramında verilənlərin tipinə aid deyil?
A) Ədəd
B) Həqiqi
C) Mətn
D) Pul
E) Memo
Verilənlər bazasında iki cədvəl arasında hansı mümkün hallar ola bilər? 1. Birin-birə 2.Birin-çoxa 3. Dairəvi əlaqə 4. Çoxun-birə 5. Düzxətli əlaqə 6.Çoxun-çoxa
A) 1,6
B) 1,2,4,6
C) 1,3,5,6
D) 2,5,6
E) 3,5
MS Access proqramında yaradılan fayl hansı uzantı ilə yaddaşda saxlanılır?
A) .xls
B) .bmp
C) .doc
D) .pdf
E) .mdb
VBİS nədir?
A) Verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram vasitələrinin toplusu
B) Verilənlər bazasının istifadəsi zamanı təhlükəsizliyin təmini üçün açar
C) Verilənlər bazasının əlaqələndirici kompüter topologiyası
D) Verilənlər bazasının təşkili üçün sxemlər toplusu
E) Verilənlər bazasının istifadəsinə göstəriş faylı
Hipermətn nədir?
A) Daxilində şəkillərin, audio-video materialların olduğu mətndir
B) Daxilində şəkillərin olduğu mətndir
C) Elektron formada hazırlanmış mətndir
D) Başqa sənədlərə istinadların olduğu mətndir
E) Tələb olunan mövzunu tam əhatə edən mətndir
Ən sadə verilənlər bazasında da ən azı neçə cədvəl olmalıdır?
A) İki
B) Üç
C) Bir
D) Yalnız başqa proyektlə əlaqələndirilmiş olduqda bir cədvəl
E) Əlaqələndirilmiş iki cədvəl
İnterpretatorun vəzifəsi nədir?
A) Proqramı sətir-sətir maşın koduna çevirib prosessora verir
B) Proqramı maşın koduna çevirib ayrı bir faylda saxlayır
C) Kompüterin resurslarını idarə edir
D) Verilmiş mətni tələb olunan dilə komplyasiya edir (çevirir)
E) Xarici qurğuların işini idarə edir
Pascal dilində s dəyişəninin aşağıdakı bərabərliyi bütün mümkün qiymətlərdə doğru edən variantı seçin. s div 6 =4
A) 24, 25, 26, 27, 28,29
B) 28
C) 24, 30
D) 25, 26, 27, 28,29
E) 24
Pascal dilində aşağıdakı komandaların icrasından sonra S dəyişəni hansı qiyməti alacaq? S:=0; k:=25; d:=k-5;  k:=2*k+k; S:=k-100;
A) 50
B) -25
C) 0
D) 75
E) -50
Pascal dilində bunlardan hansılar identifikator ola bilməz? 1) end 2) readln 3) ay01 4) 1 ay 5) yxz123 6) 123yxz
A) 2, 3, 6
B) 3, 4, 6
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 4, 6
E) 1, 2, 5, 6
Pascal dilində mənimsətmə operatoru necə yazılır?
A) “=;”
B) “;=”
C) “=!”
D) “=”
E) “:=”
Pascal dilində Writeln operatorunun vəzifəsi nədir?
A) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor həmin sətirdə qalır
B) Massiv tipli verilənləri daxil edir
C) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor növbəti sətirə keçir
D) Verilənləri fayldan daxil edir
E) Verilənləri klaviaturadan daxil edir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top