Tapılan ümumi test sayı : 78

110 və 101 ikilik ədədlərinin hasilini tapın?
A) 10110
B) 11001
C) 11101
D) 11110
E) 11010
Məktəb alqoritmik dilində mənimsətmə komandası necədir?
A) kəmiyyətin adı:=ifadə
B) kəmiyyətin adı=ifadələrin cəmi
C) kəmiyyətin adı=ifadə
D) ifadənin adı=kəmiyyətlərin cəmi
E) ifadənin adı=kəmiyyət
Məntiqi toplama (dizyunksiya) əməlinin doğruluq cədvəlinə görə yanlış cəm hansıdır?
A) Yalan +Yalan=Yalan
B) Doğru +Doğru=Doğru
C) Doğru +Yalan=Doğru
D) Yalan +Doğru=Doğru
E) Doğru +Yalan=Yalan
“Columbia” adlanan superkompüterdə neçə prosessor var?
A) 10240
B) 1000
C) 12400
D) 8
E) 4
Aşağıdakılardan hansı internetin xidməti deyil?
A) Təcili çatdırma
B) Ani məlumat mübadiləsi
C) Gap xidməti
D) World Wide Web
E) Elektron poçt
Say sistemləri hansı qruplara bölünür
A) İkilik, səkkizlik
B) Ərəb rəqəmləri, Rum rəqəmləri
C) İkilik-onaltılıq , mövqeli-mövqesiz
D) Onluq , onaltılıq
E) Mövqeli , mövqesiz
A) D
B) A
C) B
D) C
E) E
Üslubuna görə şriftləri belə ayırmaq olar
A) Kursiv, qalın
B) Böyük, kiçik
C) Normal, qalın
D) Times, Palatino
E) Çıxıntılı, çıxıntısız
Modellərin növləri hansıdır?
A) Maddi və müsbət modellər
B) İnformasiya və cədvəl modellər
C) Maddi və real modellər
D) Maddi və informasiya modelləri
E) Qrafik və vizual modellər
Pascal proqramlaşdırma dilində operatorları birbirindən ayırmaq üçün hansı ayırıcı simvol qoyulur?
A) “ :=”
B) “ ;”
C) “ :,”
D) “ ,”
E) “ <>”
Üçölçülü qrafik obyektləri yaratmaq üçün hansı qrafik redaktordan istifadə olunur?
A) Lazarus
B) Google SketchUp
C) MS Paint
D) Photo Paint
E) Adobe Photoshop
Hansı variantda alqoritmin “diskretlik” xassəsi göstərilmişdir?
A) Alqoritmin komandaları icraçının komandalar sisteminə aid olmalıdır
B) Alqoritmdə hərəkətlər ardıcıllığı sadə addımlarla göstərilməlidir
C) Alqoritm blok-sxemlə göstərilməlidir
D) Alqoritm diskret olaraq kompüterin yaddaşında saxlanılmalıdır
E) Alqoritm icraçı tərəfindən təsdiqlənməlidir
ALPLogo proqramlaşdırma mühitində düzgün beşbucaqlı çəkmək üçün dönmə bucağını neçə dərəcə seçmək lazımdır?
A) 60
B) 72
C) 45
D) 5
E) 120
Təqdimat proqramında yeni slayd yaratmaq üçün hansı menyudan istifadə olunur?
A) Slide show
B) Insert
C) Edit
D) Format
E) File
19 ədədini ikilik ədədə çevirin
A) 11101
B) 11001
C) 10001
D) 10011
E) 10010
Bunlardan hansılar çıxış qurğusudur? 1. Klaviatura 2. Monitor 3. Sistem bloku 4. Printer 5. Siçan
A) 1, 2, 5
B) 3, 5
C) 2, 4
D) 2, 5
E) 1, 2, 4
Şəkil fraqmentini döndərmək üçün menyu zolağından hansı komanda seçilməlidir?
A) Image - Clear
B) Image - Flip and Rotate
C) View - Tool Box
D) Edit - Copy
E) Edit - Paste
A) E
B) D
C) C
D) B
E) A
“AZƏRBAYCAN” sözündə neçə bit informasiya var?
A) 10
B) 40
C) 70
D) 80
E) 88
İnsan taktil informasiyanı hansı orqanı ilə alır?
A) burun
B) dəri
C) göz
D) dil
E) qulaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top