Tapılan ümumi test sayı : 78

Pascal proqramlaşdırma dilində verilmiş proqramın fraqmenti icra olunduqda c dəyişəninin qiyməti neçə olacaq?

a:= 40;
b:= 80;
b:= 2 * b-а;
if a < b then
c := b – a
else
c := 2 * b-а;
A) 80
B) 40
C) 20
D) 200
E) 120
A) 20
B) 15
C) 10
D) 5
E) 10:2
Aşağıdakı komponentlərdən hansı verilənlərin ötürülməsini həyata keçirmək üçün zəruri deyil?
A) Qəbuledici qurğu (Receiving devic
B) Radiosiqnallar (radio signals)
C) Kommunikasiya qurğusu (Communications devic
D) Göndərən qurğu (Sending devic
E) Kommunikasiya proqramları (communication softwar
Yerli şəbəkələrin ən çox istifadə olunan növlərini seçin.
A) “Tay-tuşlar” və “müştəri-qulluqçu”
B) “Müştəri-server” və ekstranet
C) İntranet, ekstranet
D) “Müştəri-server” və “müştəri-qulluqçu”
E) İntranet,”tay-tuşlar”
Aşağıdakılardan hansı verilənləri daşımaq üçün fiziki vasitədir?
A) Sarınmış cütlük kabel, radiosiqnallar
B) Radiosiqnallar, mikrodalğalar
C) Yüksək gərginliyə davamlı elektrik xətləri
D) Sarınmış cütlük kabel, koaksal kabel, fiber-optik kabel
E) Koaksal kabel, radiosiqnallar, mikrodalğalar
Aşağıdakılardan hansı yerli şəbəkədir?
A) World Wide Web
B) Communications channel
C) Sending device
D) Local area networks
E) Wide area networks
Rəqəmli siqnalları analoq siqnallara, analoq siqnalları rəqəmli siqnallara çevirən qurğu
A) Yönləndirici
B) Qovşaq
C) Körpü
D) Şəbəkə kartı
E) Modem
Robot-manipulyatorlar … .
A) Xarici görünüşcə insana bənzəyir
B) Xarici görünüşcə insana bənzəyir və təkərlər, ayaqlar vasitəsilə hərəkət edirlər
C) Tələb olunduqda müəyyən məsafəyə hərəkət edərək maneəni aradan qaldırır
D) Təkərlər, ayaqlar vasitəsilə hərəkət edirlər
E) Öz iş yerinə fiziki bağlı olur
Aşağıdakılardan hansı HTML dilində teq deyil?
A) READ
B) TITLE
C) HEAD
D) BODY
E) FONT
Verilənlər bazası nədir?
A) İnformasiyanın və ya verilənlərin nizamlı yığınıdır
B) Proqramlaşdırma alətləri sisteminin kitabxanasıdır
C) Verilənlərin müvəqqəti istifadəsi üçün vasitədir
D) Əməliyyat sisteminin müraciət etdiyi bazadır
E) Əməliyyat sisteminin müvəqqəti olaraq yaratdığı bazadır
Aşağıdakılardan hansı internetin kommunikasiya xidmətinə aid deyil?
A) İnternet-telefoniya
B) "On-line" ünsiyyət
C) Elektron poçt
D) Video qeydiyyat
E) Telekonfrans
Microsoft Office Publisher proqramında mətn cari çərçivəyə yerləşmirsə hansı hal baş verə bilər?
A) Mətnin yazılmasına qadağa qoyulur
B) Avtomatik olaraq başqa çərçivə yaranır və mətnin davamı ora keçir
C) Mətnin davamı həmin çərçivəyə bitişik başqa çərçivəyə keçir
D) Çərçivənin ölçüsü mətnə görə böyüyür
E) Mətnin yalnız sığışan hissəsi köçürülür, qalan hissəsi silinir
Aşağıdakılardan hansı VBİS deyil?
A) Access
B) dBase II
C) MySQL
D) ICQ
E) Oracle
Verilənlər bazası yaratmaq və onların üzərində müxtəlif əməliyyatlar aparmaq üçün Microsoft şirkəti hansı proqramı MS Office proqramlar paketinə daxil etmişdir?
A) Microsoft Office Publisher
B) Microsoft Office FrontPage
C) Microsoft Office Access
D) Microsoft Office Word
E) Microsoft Office Excel
Pascal dilində yazılmış aşağıdakı proqramın icrasından sonra S dəyişəninin qiyməti neçə olacaq? Program Dovr; Var i:Integer; S:Integer; Begin S:=0; For i:=1 To 10 do S:=S+2*i; Writeln(s); End
A) 100
B) 50
C) 80
D) 110
E) 55
Pascal dilində boolean tipli dəyişənlər hansı qiymətləri ala bilər?
A) Bütün simvolları
B) -32768..32767
C) Sözləri və ya sətrləri
D) True və False
E) 12 rəqəmə qədər mənfi və müsbət ədədləri
Pascal proqramlaşdırma dili kim tərəfindən və nə vaxt yaradılıb?
A) Con Fon Neyman, 1968
B) Corc Bul, 1778
C) Blez Paskal, 1741
D) Qreys Hopper, 1963
E) Niklaus Virt, 1971
Proqramlaşdırma alətləri nə üçündür?
A) Sistem və tətbiqi proqramları yaratmaq üçün
B) İnsan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid məsələləri həll etmək üçün
C) Kompüterin mərkəzi prosessorunu, yaddaşını, giriş-çıxış qurğularını idarə etmək üçün
D) Üçölçülü qrafiklərin qurulması və idarə olunması üçün
E) Cədvəllər qurmaq üçün
Pascal dilində Writeln operatorunun vəzifəsi nədir?
A) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor növbəti sətirə keçir
B) Verilənləri klaviaturadan daxil edir
C) Massiv tipli verilənləri daxil edir
D) Verilənləri ekrana çıxarır və kursor həmin sətirdə qalı
E) Verilənləri fayldan daxil edir
Aşağıdakılardan hansı şəbəkə topologiyası deyil?
A) Ulduz
B) Çarpaz düzülmüş
C) İlgək
D) Ağac
E) Halqa
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top