Tapılan ümumi test sayı : 305

İncəsənətdə mövcud olan bədii cərəyanların məcmusu.
A) modernizm
B) kubizm
C) sürrealizm
Kubizm cərəyanının xüsusiyyətləri.
A) qeyri-müəyyən formaların mövcudluğu
B) həndəsi formaların təşkili
C) xətlərdən ibarət olması
Henri Murun heykətəraşlığına xarakterik olan janr.
A) mənzərə
B) portret
C) natürmort
Sürrealizm cərəyanının nümayəndəsi.
A) Pol Sezann
B) Salvador Dali
C) Vasili Kandinski
Monoxrom rəng.
A) rəngarəngdir
B) heç biri deyil
C) birrənglidir
Abstraksionizm - müasir cərəyandır.
A) müxtəif səth, ləkə və xətlərdən ibarət
B) müxtəlif həndəsi fiqurlardan ibarət
C) qeyri müəyyən formalardan ibarət
Müxtəlif materiallardan səth üzərinə yapışdırılmış təsvirin üsulu və texnikası.
A) şəbəkə
B) kollaj
C) plakat
Rəng dairəsindəki bütün əsas rənglər və onların çalarları adlanır.
A) kontrast rənglər
B) təmiz rənglər
C) qarışıq rənglər
Postimpressionizm cərəyanının nümayəndəsi.
A) Henri Mur
B) Pol Sezann
C) Pablo Pikasso
XX əsrdə yaranmış müasir üslub.
A) klassisizm
B) antik
C) sürrealizm
Sürrealizm üslubunun görkəmli nümayəndəsi.
A) Salvador Dali
B) Vasili Kandinski
C) Pol Kli
Hansı heykəltəraş heykəllərinin həcmini sadələşdirdi, fiqurları tamamilə incəltdi, seyrək konstruksiyalar tətbiq etdi?
A) Henri Mur
B) Alberto Cakometti
C) Naum Qabo
Hansı rəssam şüşə üzərində iynə ilə təsviretmənin texnikasını icad etmişdir?
A) Vasili Kandinski
B) Salvador Dali
C) Pol Lli
Hansı heykəltəraş əsərlərini qadına, ailə və ana mövzusundakı kompozisiyalara həsr etmişdir?
A) Naum Qabo
B) Alberto Cakometti
C) Henri Mur
Müharibəyə etirazın ifadəsi kimi meydana gəlmiş cərəyanın adı.
A) kubizim
B) avanqard
C) ekspressionizm
Əsasını konstruksiyanın təşkil etdiyi avanqard üslub.
A) konstruktivizm
B) kubizm
C) kinetizm
Hansı rəssam əsərlərini müəmmalı rəmzlər, işarələrlə təsvir edirdi?
A) Xuan Miro
B) Salvador Dali
C) Pablo Pikasso
Hansı müasir heykəltəraşın heykəlləri simli və spiralvari tökmə üsulu ilə yaradılırdı?
A) Henri Mur
B) Naum Qabo
C) Alberto Cakometti
Tunisə səyahət hansı müasir rəssamın yaradıcılığına güclü təsir bağışlamış və o, öz əsərlərində daha çox kvadratlar çəkmişdir?
A) Salvador Dali
B) Vasili Kandinski
C) Pol Koli
İncəsənətində yaranmış müasir cərəyanların ümumiləşdirilmiş adı.
A) avanqard
B) kubizm
C) sürrealizm
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top