Tapılan ümumi test sayı : 305

İncəsənətdə mövcud olan bədii cərəyanların məcmusu.
A) kubizm
B) sürrealizm
C) modernizm
Kubizm cərəyanının xüsusiyyətləri.
A) xətlərdən ibarət olması
B) qeyri-müəyyən formaların mövcudluğu
C) həndəsi formaların təşkili
Henri Murun heykətəraşlığına xarakterik olan janr.
A) natürmort
B) portret
C) mənzərə
Sürrealizm cərəyanının nümayəndəsi.
A) Pol Sezann
B) Vasili Kandinski
C) Salvador Dali
Monoxrom rəng.
A) rəngarəngdir
B) birrənglidir
C) heç biri deyil
Abstraksionizm - müasir cərəyandır.
A) müxtəlif həndəsi fiqurlardan ibarət
B) qeyri müəyyən formalardan ibarət
C) müxtəif səth, ləkə və xətlərdən ibarət
Müxtəlif materiallardan səth üzərinə yapışdırılmış təsvirin üsulu və texnikası.
A) kollaj
B) şəbəkə
C) plakat
Rəng dairəsindəki bütün əsas rənglər və onların çalarları adlanır.
A) təmiz rənglər
B) qarışıq rənglər
C) kontrast rənglər
Postimpressionizm cərəyanının nümayəndəsi.
A) Henri Mur
B) Pol Sezann
C) Pablo Pikasso
XX əsrdə yaranmış müasir üslub.
A) sürrealizm
B) klassisizm
C) antik
Sürrealizm üslubunun görkəmli nümayəndəsi.
A) Vasili Kandinski
B) Salvador Dali
C) Pol Kli
Hansı heykəltəraş heykəllərinin həcmini sadələşdirdi, fiqurları tamamilə incəltdi, seyrək konstruksiyalar tətbiq etdi?
A) Alberto Cakometti
B) Naum Qabo
C) Henri Mur
Hansı rəssam şüşə üzərində iynə ilə təsviretmənin texnikasını icad etmişdir?
A) Pol Lli
B) Vasili Kandinski
C) Salvador Dali
Hansı heykəltəraş əsərlərini qadına, ailə və ana mövzusundakı kompozisiyalara həsr etmişdir?
A) Naum Qabo
B) Alberto Cakometti
C) Henri Mur
Müharibəyə etirazın ifadəsi kimi meydana gəlmiş cərəyanın adı.
A) ekspressionizm
B) avanqard
C) kubizim
Əsasını konstruksiyanın təşkil etdiyi avanqard üslub.
A) konstruktivizm
B) kinetizm
C) kubizm
Hansı rəssam əsərlərini müəmmalı rəmzlər, işarələrlə təsvir edirdi?
A) Xuan Miro
B) Pablo Pikasso
C) Salvador Dali
Hansı müasir heykəltəraşın heykəlləri simli və spiralvari tökmə üsulu ilə yaradılırdı?
A) Henri Mur
B) Alberto Cakometti
C) Naum Qabo
Tunisə səyahət hansı müasir rəssamın yaradıcılığına güclü təsir bağışlamış və o, öz əsərlərində daha çox kvadratlar çəkmişdir?
A) Salvador Dali
B) Pol Koli
C) Vasili Kandinski
İncəsənətində yaranmış müasir cərəyanların ümumiləşdirilmiş adı.
A) avanqard
B) sürrealizm
C) kubizm
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top