Tapılan ümumi test sayı : 305

İncəsənətdə mövcud olan bədii cərəyanların məcmusu.
A) modernizm
B) sürrealizm
C) kubizm
Kubizm cərəyanının xüsusiyyətləri.
A) qeyri-müəyyən formaların mövcudluğu
B) həndəsi formaların təşkili
C) xətlərdən ibarət olması
Henri Murun heykətəraşlığına xarakterik olan janr.
A) portret
B) mənzərə
C) natürmort
Sürrealizm cərəyanının nümayəndəsi.
A) Salvador Dali
B) Pol Sezann
C) Vasili Kandinski
Monoxrom rəng.
A) rəngarəngdir
B) heç biri deyil
C) birrənglidir
Abstraksionizm - müasir cərəyandır.
A) müxtəlif həndəsi fiqurlardan ibarət
B) müxtəif səth, ləkə və xətlərdən ibarət
C) qeyri müəyyən formalardan ibarət
Müxtəlif materiallardan səth üzərinə yapışdırılmış təsvirin üsulu və texnikası.
A) kollaj
B) şəbəkə
C) plakat
Rəng dairəsindəki bütün əsas rənglər və onların çalarları adlanır.
A) qarışıq rənglər
B) kontrast rənglər
C) təmiz rənglər
Postimpressionizm cərəyanının nümayəndəsi.
A) Henri Mur
B) Pablo Pikasso
C) Pol Sezann
XX əsrdə yaranmış müasir üslub.
A) klassisizm
B) sürrealizm
C) antik
Sürrealizm üslubunun görkəmli nümayəndəsi.
A) Pol Kli
B) Vasili Kandinski
C) Salvador Dali
Hansı heykəltəraş heykəllərinin həcmini sadələşdirdi, fiqurları tamamilə incəltdi, seyrək konstruksiyalar tətbiq etdi?
A) Henri Mur
B) Naum Qabo
C) Alberto Cakometti
Hansı rəssam şüşə üzərində iynə ilə təsviretmənin texnikasını icad etmişdir?
A) Salvador Dali
B) Pol Lli
C) Vasili Kandinski
Hansı heykəltəraş əsərlərini qadına, ailə və ana mövzusundakı kompozisiyalara həsr etmişdir?
A) Alberto Cakometti
B) Henri Mur
C) Naum Qabo
Müharibəyə etirazın ifadəsi kimi meydana gəlmiş cərəyanın adı.
A) ekspressionizm
B) kubizim
C) avanqard
Əsasını konstruksiyanın təşkil etdiyi avanqard üslub.
A) kubizm
B) kinetizm
C) konstruktivizm
Hansı rəssam əsərlərini müəmmalı rəmzlər, işarələrlə təsvir edirdi?
A) Pablo Pikasso
B) Xuan Miro
C) Salvador Dali
Hansı müasir heykəltəraşın heykəlləri simli və spiralvari tökmə üsulu ilə yaradılırdı?
A) Naum Qabo
B) Alberto Cakometti
C) Henri Mur
Tunisə səyahət hansı müasir rəssamın yaradıcılığına güclü təsir bağışlamış və o, öz əsərlərində daha çox kvadratlar çəkmişdir?
A) Salvador Dali
B) Vasili Kandinski
C) Pol Koli
İncəsənətində yaranmış müasir cərəyanların ümumiləşdirilmiş adı.
A) sürrealizm
B) avanqard
C) kubizm
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top