Tapılan ümumi test sayı : 305

İncəsənətdə mövcud olan bədii cərəyanların məcmusu.
A) modernizm
B) sürrealizm
C) kubizm
Kubizm cərəyanının xüsusiyyətləri.
A) qeyri-müəyyən formaların mövcudluğu
B) həndəsi formaların təşkili
C) xətlərdən ibarət olması
Henri Murun heykətəraşlığına xarakterik olan janr.
A) portret
B) mənzərə
C) natürmort
Sürrealizm cərəyanının nümayəndəsi.
A) Vasili Kandinski
B) Pol Sezann
C) Salvador Dali
Monoxrom rəng.
A) birrənglidir
B) heç biri deyil
C) rəngarəngdir
Abstraksionizm - müasir cərəyandır.
A) müxtəif səth, ləkə və xətlərdən ibarət
B) müxtəlif həndəsi fiqurlardan ibarət
C) qeyri müəyyən formalardan ibarət
Müxtəlif materiallardan səth üzərinə yapışdırılmış təsvirin üsulu və texnikası.
A) plakat
B) şəbəkə
C) kollaj
Rəng dairəsindəki bütün əsas rənglər və onların çalarları adlanır.
A) qarışıq rənglər
B) kontrast rənglər
C) təmiz rənglər
Postimpressionizm cərəyanının nümayəndəsi.
A) Henri Mur
B) Pablo Pikasso
C) Pol Sezann
XX əsrdə yaranmış müasir üslub.
A) sürrealizm
B) klassisizm
C) antik
Sürrealizm üslubunun görkəmli nümayəndəsi.
A) Salvador Dali
B) Vasili Kandinski
C) Pol Kli
Hansı heykəltəraş heykəllərinin həcmini sadələşdirdi, fiqurları tamamilə incəltdi, seyrək konstruksiyalar tətbiq etdi?
A) Alberto Cakometti
B) Henri Mur
C) Naum Qabo
Hansı rəssam şüşə üzərində iynə ilə təsviretmənin texnikasını icad etmişdir?
A) Vasili Kandinski
B) Pol Lli
C) Salvador Dali
Hansı heykəltəraş əsərlərini qadına, ailə və ana mövzusundakı kompozisiyalara həsr etmişdir?
A) Naum Qabo
B) Alberto Cakometti
C) Henri Mur
Müharibəyə etirazın ifadəsi kimi meydana gəlmiş cərəyanın adı.
A) ekspressionizm
B) kubizim
C) avanqard
Əsasını konstruksiyanın təşkil etdiyi avanqard üslub.
A) konstruktivizm
B) kubizm
C) kinetizm
Hansı rəssam əsərlərini müəmmalı rəmzlər, işarələrlə təsvir edirdi?
A) Pablo Pikasso
B) Xuan Miro
C) Salvador Dali
Hansı müasir heykəltəraşın heykəlləri simli və spiralvari tökmə üsulu ilə yaradılırdı?
A) Alberto Cakometti
B) Henri Mur
C) Naum Qabo
Tunisə səyahət hansı müasir rəssamın yaradıcılığına güclü təsir bağışlamış və o, öz əsərlərində daha çox kvadratlar çəkmişdir?
A) Vasili Kandinski
B) Pol Koli
C) Salvador Dali
İncəsənətində yaranmış müasir cərəyanların ümumiləşdirilmiş adı.
A) avanqard
B) kubizm
C) sürrealizm
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top