Tapılan ümumi test sayı : 155

Hansı giləmeyvədir?
A) Feyxoa
B) Gavalı
C) Kələm
D) Zoğal
Aşağıdakılardan hansı dən meyvədir?
A) Lobya
B) Noxud
C) Tütün
D) Qarğıdalı
Hansı çəyirdəkli meyvədir?
A) Günəbaxan
B) Heyva
C) Zoğal
D) Üzüm
Noxud hansı quru meyvəyə aiddir?
A) Buynuz meyvə
B) Giləmeyvə
C) Paxlameyvə
D) Çəyirdəklimeyvə
Aşağıdakı hansı meyvələr külək vasitəsi ilə yayılır?
A) Palıd, göyrüş, xaş – xaş
B) Cökə, atpıtrağı, cır alma
C) Ağcaqayın, cökə, göyrüş
D) Xaş – xaş, yonca, ağcaqayın
Şirəli meyvələrdə lətli hissə meyvədə harada yerləşir?
A) Meyvədələtli hissə olmur
B) Meyvənin yarpağı ilə toxumu arasında
C) Meyvənin qabığı ilə toxumu arasında
D) Meyvənin meyvəyanlığı ilə taycıq arasında
Çəyirdəkli meyvələr hansılardır?
A) Paxlameyvə, günəbaxan, pomidor, xiyar
B) Şaftalı, gavalı, ərik, zeytun, zoğal
C) Günəbaxan, akasiya, palıd, buğda
D) Akasiya, noxud, lobya, üçyarpaq yonca
Giləmeyvələr hansılardır?
A) Qarağat, qarağac, fındıq, fıstıq
B) Palıd, portağal, buğda, noxud
C) Pomidor, qarağat, üzüm, feyxua
D) Şaftalı, pomidor, qarpız, günəbaxan
Dənmeyvə nəyə deyilir?
A) Meyvə və toxumların yayılmağa uyğunlaşması dənmeyvə adlanır
B) Meyvəyanlığı toxumla bitişikdir, bir-birindən ayrılmır və bunlara dənmeyvə deyilir
C) Dəmmeyvə toxumlar qınşəkilli iki taycıqdan ibarətdir
D) Meyvənin qabığı ilə toxumu arasında olan lətli hissəyə dənmeyvə deyilir
Quru meyvələr hansılardır?
A) Şaftalı, üçyarpaq yonca, noxud, fındıq
B) Paxla, palıd qozası, günəbaxan, fındıq
C) Qarağat, qarağac, fındıq, fıstıq
D) Portağal, paxla, palıd, şaftalı
Paxlameyvələr hansılardır?
A) Pomidor, qarağat, qarağac
B) Lobya, noxud, Üçyarpaq yonca, akasiya
C) Akasiya, palıd, buğda, günəbaxan
D) Noxud, pomidor, qarağat
Toxumcameyvələrdə meyvəyanlığı necə olur?
A) Meyvəyanlığı dərici formasında olur və toxumla birləşmir
B) Meyvəyanlığı nazik arakəsmənin üzərində yerləşir
C) Meyvəyanlığı nazik arakəsmənin üzərində və toxumun içərisində yerləşir
D) Meyvəyanlığı toxumun içərisində yerləşir
Buynuzmeyvələrə hansılar daxildir?
A) Quşəppəyi, pambıq
B) Pambıq, xaş-xaş
C) Yemiş, xiyar, pomidor
D) Kələm, vəzəri, quşəppəyi, ağ turp
Qutucuqmeyvələrə hansılar daxildir?
A) Xaş-xaş, pambıq
B) Yemiş, qarpız
C) Xiyar, pambıq
D) Pomidor, xiyar
Meyvə nədən əmələ gəlir?
A) Yumurtacıqdan
B) Yarpaqdan
C) Saplaqdan
D) Yumurtalıqdan
Bitkilər necə yayılırlar?
A) heyvanlar vasitəsilə
B) insanlar və heyvanlar çaylar vasitəsilə və öz-özünə
C) quşlar vasitəsilə
D) insanlar vasitəsilə
E) özü vasitəsilə
Şaftalı çiçəyinin yumurtalığında neçə yumurtacıq olar?
A) 3
B) çox
C) 4
D) 2
E) 1
Paxlameyvə hansıdır?
A) qanqal
B) zirinc
C) lalə
D) noxud
E) zəncirotu
Aşağıdakılardan hansı dən meyvədir?
A) Noxud
B) Zoğal
C) Qarğıdalı
D) Tütün
E) Lobya
Hansı meyvə tipində meyvəyanlığı dəricik formasında olur və toxumla birləşmir?
A) toxumcameyvədə
B) dənmeyvədə
C) giləmeyvədə
D) buynuzmeyvədə
E) paxlameyvədə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top