Tapılan ümumi test sayı : 95

Hansı bitkinin əlavə kökü şəklini dəyişib?
A) daş sarmaşığı
B) lalə
C) darı
D) çiyələk
E) quşəppəyi
Fırçaşəkilli kök qrupuna hansı bitki daxildir?
A) Banyan
B) Banan
C) Badam
D) Daş sarmaşığı
Kökümeyvəlilərin əmələ gəlməsində bitkinin hansı hissələri iştirak edir?
A) Əsas kök və yan kökün alt hissəsi
B) Əsas kökün üst hissəsi
C) Yarpaq və kökün üst hissəsi
D) Kök və gövdənin aşağı hissəsi
Hansı bitkinin saçaqlı köklərinə torpaqda yox hündür budaqlarda rast gəlmək olar?
A) batat
B) səhləb
C) banyan
D) turp
E) şalğam
Hansı köklər bitkinin daxilinə keçərək qida maddələrini sorur?
A) Sorucu kökləri
B) Meyvəköklər
C) Hava kökləri
D) Tənəffüs kökləri
Bunlardan hansısı bitkilərin toxumasına aiddir?
A) mexaniki
B) əzələ
C) sinir
D) birləşdirici
E) epiteli
Fırçaşəkilli kökə aiddir
A) epifitdir
B) heç biri
C) yan kökün şəkildəyişməsi
D) əlavə kökün şəkildəyişməsi
E) parazitdir
Meyvəköklər görünüşünə görə neçə qrupa ayrılır?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
Hava köklərinin şəklini dəyişmiş hissələr hansılardır?
A) əlavə köklər
B) əsas və əlavə köklər
C) gövdənin aşağı hissəsi
D) əlavə və yan köklər
E) əsas və yan köklər
Hansı bitki öz köklərindən dirək kimi istifadə edir?
A) banyan
B) səhləb
C) batat
D) georgin
E) çuğundur
Hansı köklərə meyvəköklər deyilir?
A) Ehtiyat qida maddələri toplayan köklərə
B) Hava köklərinə
C) Belə kök yoxdur.
D) Tənəffüs köklərinə
Hava kökləri adətən hansı bitkilərdə əmələ gəlir?
A) Banyan
B) Şam
C) Söyüd
D) Səhləb
Hansında hava kökləri mövcuddur?
A) sarımsaqda
B) soğanda
C) zirincdə
D) səhləbdə
E) kartofda
Aşağıdakı sıralardan hansında yalnız üzvi gübrələr verilmişdir?
A) fosforlu, quş zılı, torf, kül
B) torf, çürüntü, fosforlu gübrə
C) peyin, kül, azotlu gübrə, kaliumlu gübrə
D) torf, çürüntü, peyin, quş zılı
E) azotlu, fosforlu, kaliumlu
Hansı gübrə kalium və fosforlu gübrəni eyni zamanda əvəz edə bilər?
A) ammonium fosfat
B) quş zılı
C) kalium nitrat
D) superfosfat
E) ocaq külü
Hansı gübrə meyvələrin məhsuldarlığını artırır?
A) fosforlu
B) azotlu
C) azotlu və kaliumlu
D) kaliumlu
E) fosforlu və kaliumlu
Üzvi gübrələrdən ən geniş istifadə olunan gübrə hansıdır?
A) Azot
B) Peyin
C) Torf
D) Kaliumxlorid
Quş zili gübrəsi hansı maddələrlə zəngindir?
A) Azot duzları ilə
B) Kalsiumla
C) Fosforla
D) Kaliumla
Hansı torpaq daha münbit hesab olunur?
A) qəhvəyi
B) gilli
C) qumlu
D) qara
E) sarı
Yerkökünün məhsuldarlığını artırmaq üçün hansı gübrə tətbiq oluna bilər?
A) Kaliumlu
B) azotlu
C) heç biri
D) hər üçü
E) fosforlu
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top