Tapılan ümumi test sayı : 304

Zanbaqkimilər fəsiləsinə mənsub olan bitkilərdə ləçəklərin sayı nə qədərdir?
A) 8
B) 6
C) 3
D) 2
Zanbaqkimilər fəsiləsinə daxil olan bitkilərin damarlanması necədir?
A) Paralel və ya qövsvari
B) Torvari
C) Mil-mil
D) Bölümlü
Kəskin iyli gözəl çiçəklər aşağıda adı çəkilən hansı bitkilərdən birinə mənsubdur?
A) Lalə
B) Nərgiz
C) Quşəppəyi
D) Xardal
Hansı bitkinin kökümsov gövdələrindən alınan yağlardan təbabətdə istifadə olunur?
A) Qızılgül
B) Zanbaq
C) Süsən
D) Nərgiz
Zanbaqkimilər fəsiləsinə nə qədər növ daxildir?
A) 4000
B) 2309
C) 4500
D) 3000
İnciçiçəyinin gövdəsinin uzunluğu nə qədərdir?
A) 25sm
B) 20sm
C) 34sm
D) 55sm
Zanbaqkimilər fəsiləsinə daxil olan bitkilərin meyvələri necədir?
A) Buynuz
B) Toxumca
C) Giləmeyvə və ya qutucuq
D) Dənmeyvə
Əzvay bitkisinin vətəni haradır?
A) Avstraliya
B) Şimali Amerika
C) Afrika
D) Azərbaycan
Qladiolus bitkisi hansı fəsiləyə mənsubdur?
A) Süsənkimilər fəsiləsinə
B) Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə
C) Nərgizçiçəklilər fəsiləsinə
D) Zanbaqkimilər fəsiləsinə
Aloye (Əzvay) bitkisi necə çoxaldırlar?
A) yalnız soğanaqla
B) kökümsovla və toxumla
C) toxumla və qələmlə
D) soğanaqla və kökümsovla
E) kökümsovla və qələmlə
Zanbaqkimilər fəsiləsinə aiddir;
A) noxud
B) buğda
C) inciçiçəyi
D) arpa
E) üzüm
Aloyanın ən əhəmiyyətli növü;
A) ağacşəkilli
B) inciçiçəyi
C) otşəkilli
D) gülşəkilli
E) kolşəkilli
Vələmirin hər sünbülcüyündə neçə çiçək olur?
A) 3-4
B) 2-6
C) 2-3
D) 5-6
E) 8
Qarğıdalı bitkisinin neçə kasa yarpağı var?
A) 0
B) 5
C) 4
D) 9
Qarğıdalı necə bitkidir?
A) Birevli
B) Dişiciyi olmayan
C) İkievli
D) Erkəkciyi olmayan
Qarğıdalının erkəkcikli çiçəkləri hansı çiçək qrupunda toplanır?
A) Süpürgə
B) Səbət
C) Qıça
D) Qalxan
Qarğıdalının dişicikli çiçəkləri hansı çiçək qrupunda toplanır?
A) Mürəkkəb çətir
B) Qıça
C) Başcıq
D) Salxım
Şimal rayonlarında qarğıdalını nə məqsədlə əkirlər?
A) Şimal rayonlarında qarğıdalı əkilmir.
B) Texniki
C) Silos
D) Yem
Hibrid nəyə deyilir?
A) Tozlanmadan alınan toxuma
B) Gübrəyə
C) Dünyanın ən iri gülünə
D) Qarğıdalı bitkisinin bir növüdür.
Kim tərəfindən qarğıdalı Avropaya gətirilib?
A) Maks Velli
B) Ceyms Kuk
C) Miçurin
D) Xristofor Kolumb
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top