Tapılan ümumi test sayı : 34

Azərbaycan Respublikası ərazisində 8 iqlim tipi olduğunu göstərən alimlər:
a) Ə. Şıxlinski
b) Ş. Əzizbəyov
c) M. Qaşqay
d) Ə. Mədətzadə
A) c,d
B) a,c
C) a,d
D) b,c
Kür – Araz ovalığında hansı iqlim tipi hakimdir?
A) Qışı quraq, yayı rütubətli isti keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimi
B) Qışı soyuq, yayı quraq isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi
C) Qışı soyuq, yayı mülayim keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimi
D) Qışı mülayim, yayı quraq isti keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimi
Mülayim – isti iqlim yayılmışdır:
A) Böyük və Kiçik Qafqazın və Talışın alçaq və ortadağlıq zonalarında
B) Böyük və Kiçik Qafqazın, Zəngəzur silsiləsinin mütləq yüksəkliyi 2700 m – dən artıq olan hissələrində
C) Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının, eləcə də Naxçıvanın ortadağlıq və qismən də yüksəkdağlıq hissələrində
D) Naxçıvan MR – nın Arazboyu düzənliyi və alçaqdağlıq ərazilərdə
Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının, eləcə də Naxçıvanın ortadağlıq və qismən də yüksəkdağlıq hissələrində hansı iqlim tipi yayılmışdır:
A) Dağ – tundra iqlimi
B) Yarımsəhra və quru çöl iqlimi
C) Mülayim isti iqlim
D) Soyuq iqlimin müxtəlif tipləri
Bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq iqlim müşahidə edilir:
A) Naxçıvan MR – nın alçaqdağlıq hissələrində
B) Böyük Qafqazın cənub yamaclarında, 1500 – 2700 m yüksəkliklərdə
C) Böyük Qafqazın şimal – şərq yamaclarında
D) Talış dağlarında
Azərbaycan hansı iqlim qurşaqlarında yerləşir?
A) Subekvatorial və tropik
B) Subtropik və subekvatorial
C) Subtropik və subarktik
D) Ssubtropik və mülayim
E) Mülayim və tropik
Azərbaycanın iqlimi necədir?
A) tropik
B) subarktik
C) mülayim
D) kontinental
E) subtropik
Respublikamızda ən çox yağıntı düşür:
A) Talış dağlarının ətəklərinə
B) Kiçik Qafqaz dağlarının ətəklərinə
C) Abşeron yarımadasına
D) Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərinə
Talış dağlarında respublikamızın digər dağlıq ərazilərindən fərqli olaraq:
A) Yüksəklik artdıqca yağıntının miqdarı dəyişmir
B) Yüksəklik artdıqca yağıntının miqdarı artır
C) Yüksəklik artdıqca yağıntının miqdarı azalır
D) Yüksəklik artdıqca buxarlanma azalır
Hansı ərazilərdə rütubətlənmə əmsalı 0,3 – dən kiçikdir?
a) Kür – Araz ovalığında
b) Talış dağlarında
c) Abşeron yarımadasında
d) Kiçik Qafqaz dağlarında
A) b,d
B) b,c
C) a,d
D) a,c
İllik yağıntıların miqdarı 600 – 1400 mm - ə çatan sahələrdə mövcud olur:
A) Səhralar
B) Yarımsəhralar
C) Dağ çölləri
D) Meşələr
Bütün Qafqazda mümkün buxarlanmanın ən yüksək göstəricisi respublikamızın hansı ərazisində müşahidə olunur:
A) Culfada
B) Abşeronda
C) Qobustanda
D) Kür – Araz ovalığında
Ölkəmizə ən az yağıntı nə qədər düşür?
A) 200mm
B) 100mm
C) 300mm
D) 500mm
Lənkəran ərazisinə yağıntılar daha çox hansı fəsildə düşür?
A) Yaz
B) Qış
C) Yay
D) Payız
Hansı ərazidə yağıntı buxarlanmadan üstündür?
A) Şirvan
B) Lənkəran
C) Acınohur
D) Abşeron
Qobustan alçaqdağlığının hündürlüyü 2000m-dən yüksək olsaydı, Abşeronun təbii şəraiti necə olardı?
A) İndikindən quraq
B) Yay ayları soyuq
C) Dəyişməzdi
D) Rütubətli
Hansı ərazidə yağıntının bol olmasına baxmayaraq suvarma əkinçiliyindən istifadə olunur:
A) Naxçıvan
B) Qanıx-Əyriçay
C) Kür-Araz ovalığı
D) Lənkəran ovalığı
Arktik hava kütlələri Azərbaycan ərazisinə daxil olur:
A) Xəzər dənizindən keçərək
B) Avropa üzərindən
C) Cənubdan və cənub – şərqdən
D) Şimaldan, şimal – şərqdən və şimal – qərbdən
Azərbaycana cənub – şərqdən və cənubdan daxil olan külək adlanır:
A) Xəzri
B) Föhn
C) Gilavar
D) Ağyel
İlin soyuq dövründə dağlıq ərazilərdə əsən isti və quru küləklər adlanır:
A) Qarayel
B) Xəzri
C) Föhn
D) Ağyel
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top