Tapılan ümumi test sayı : 34

Azərbaycan Respublikası ərazisində 8 iqlim tipi olduğunu göstərən alimlər:
a) Ə. Şıxlinski
b) Ş. Əzizbəyov
c) M. Qaşqay
d) Ə. Mədətzadə
A) b,c
B) a,c
C) a,d
D) c,d
Kür – Araz ovalığında hansı iqlim tipi hakimdir?
A) Qışı quraq, yayı rütubətli isti keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimi
B) Qışı soyuq, yayı quraq isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi
C) Qışı mülayim, yayı quraq isti keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimi
D) Qışı soyuq, yayı mülayim keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimi
Mülayim – isti iqlim yayılmışdır:
A) Böyük və Kiçik Qafqazın, Zəngəzur silsiləsinin mütləq yüksəkliyi 2700 m – dən artıq olan hissələrində
B) Böyük və Kiçik Qafqazın və Talışın alçaq və ortadağlıq zonalarında
C) Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının, eləcə də Naxçıvanın ortadağlıq və qismən də yüksəkdağlıq hissələrində
D) Naxçıvan MR – nın Arazboyu düzənliyi və alçaqdağlıq ərazilərdə
Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının, eləcə də Naxçıvanın ortadağlıq və qismən də yüksəkdağlıq hissələrində hansı iqlim tipi yayılmışdır:
A) Mülayim isti iqlim
B) Soyuq iqlimin müxtəlif tipləri
C) Dağ – tundra iqlimi
D) Yarımsəhra və quru çöl iqlimi
Bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq iqlim müşahidə edilir:
A) Böyük Qafqazın cənub yamaclarında, 1500 – 2700 m yüksəkliklərdə
B) Böyük Qafqazın şimal – şərq yamaclarında
C) Talış dağlarında
D) Naxçıvan MR – nın alçaqdağlıq hissələrində
Azərbaycan hansı iqlim qurşaqlarında yerləşir?
A) Mülayim və tropik
B) Ssubtropik və mülayim
C) Subtropik və subekvatorial
D) Subekvatorial və tropik
E) Subtropik və subarktik
Azərbaycanın iqlimi necədir?
A) mülayim
B) subtropik
C) subarktik
D) tropik
E) kontinental
Respublikamızda ən çox yağıntı düşür:
A) Kiçik Qafqaz dağlarının ətəklərinə
B) Abşeron yarımadasına
C) Talış dağlarının ətəklərinə
D) Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərinə
Talış dağlarında respublikamızın digər dağlıq ərazilərindən fərqli olaraq:
A) Yüksəklik artdıqca yağıntının miqdarı artır
B) Yüksəklik artdıqca yağıntının miqdarı azalır
C) Yüksəklik artdıqca yağıntının miqdarı dəyişmir
D) Yüksəklik artdıqca buxarlanma azalır
Hansı ərazilərdə rütubətlənmə əmsalı 0,3 – dən kiçikdir?
a) Kür – Araz ovalığında
b) Talış dağlarında
c) Abşeron yarımadasında
d) Kiçik Qafqaz dağlarında
A) a,c
B) b,c
C) a,d
D) b,d
İllik yağıntıların miqdarı 600 – 1400 mm - ə çatan sahələrdə mövcud olur:
A) Dağ çölləri
B) Meşələr
C) Səhralar
D) Yarımsəhralar
Bütün Qafqazda mümkün buxarlanmanın ən yüksək göstəricisi respublikamızın hansı ərazisində müşahidə olunur:
A) Abşeronda
B) Qobustanda
C) Culfada
D) Kür – Araz ovalığında
Ölkəmizə ən az yağıntı nə qədər düşür?
A) 500mm
B) 300mm
C) 200mm
D) 100mm
Lənkəran ərazisinə yağıntılar daha çox hansı fəsildə düşür?
A) Yay
B) Yaz
C) Qış
D) Payız
Hansı ərazidə yağıntı buxarlanmadan üstündür?
A) Acınohur
B) Lənkəran
C) Abşeron
D) Şirvan
Qobustan alçaqdağlığının hündürlüyü 2000m-dən yüksək olsaydı, Abşeronun təbii şəraiti necə olardı?
A) Rütubətli
B) İndikindən quraq
C) Yay ayları soyuq
D) Dəyişməzdi
Hansı ərazidə yağıntının bol olmasına baxmayaraq suvarma əkinçiliyindən istifadə olunur:
A) Lənkəran ovalığı
B) Kür-Araz ovalığı
C) Naxçıvan
D) Qanıx-Əyriçay
Arktik hava kütlələri Azərbaycan ərazisinə daxil olur:
A) Cənubdan və cənub – şərqdən
B) Şimaldan, şimal – şərqdən və şimal – qərbdən
C) Avropa üzərindən
D) Xəzər dənizindən keçərək
Azərbaycana cənub – şərqdən və cənubdan daxil olan külək adlanır:
A) Gilavar
B) Ağyel
C) Föhn
D) Xəzri
İlin soyuq dövründə dağlıq ərazilərdə əsən isti və quru küləklər adlanır:
A) Xəzri
B) Ağyel
C) Qarayel
D) Föhn
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top