Tapılan ümumi test sayı : 61

Badamlı Vayxır Sirab mineral bulaqları hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Qonaqkənd
B) Abşeron-Qobustan
C) Günnüt-Qapıcıq
D) Şərur-Ordubad
Yayçı Böyükdüz hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Şərur-Ordubad
B) Günnüt-Qapıcıq
C) Mərkəzi Aran
D) Abşeron-Qobustan
Orta Araz neçə fiziki-coğrafi rayona bölünür?
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
İqlimi kontinental, meşə ehtiyatı yoxdur hansı fiziki-coğrafi vilayətə aiddir?
A) Kür çökəkliyi
B) Orta Araz
C) Böyük Qafqaz
D) Kiçik Qafqaz
Biçənək aşırımı hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Günnüt-Qapıcıq
B) Mərkəzi Aran
C) Şərur-Ordubad
D) Həkəri
Gilan çayı hansı vilayətə daxildir?
A) Böyük Qafqaz
B) Kür çökəkliyi
C) Lənkəran
D) Orta Araz
Talış dağları neçə hissəyə bölünür?
A) bölünmür
B) 6
C) 2
D) 3
E) 9
Lənkəran ovalığı hansı iqlimə aiddir?
A) Soyuq iqlim
B) Yarımsəhra quru çöl iqlimi
C) Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim
D) Yayı quraq keçən mülayim isti iqlim
Lənkəran vilayəti neçə rayona bölünür?
A) 3
B) 2
C) 1
D) Bölünmür
Kiçik Qafqaz vilayətinin ən yüksək zirvəsi:
A) Gamışdağ
B) Şərqi Göyçə
C) Qapıcıq
D) Şahdağ
Kiçik Qafqaz vilayətində yerləşən göllər:
a) Qaragöl b) Qanlıgöl c) Göygöl d) Maralgöl e) Böyükşor
A) b,c,e
B) a,c,e
C) a,c,d
D) a,d,e
Gəncə rayonu əhatə edir:
A) Tərtər və Həkəri çaylarının yuxarı hissəsini
B) Kiçik Qafqaz vilayətinin şimal – şərq hissələrini
C) Oxçu və Həkəri çaylarının aşağı axınını
D) Kür – Araz ovalığı ilə Qarabağ silsiləsinin suayırıcısı arasını
Qarabağ dağları rayonunun əsas faydalı qazıntıları:
A) Tikinti materialları, neft, polimetal filizləri
B) Xromit, mis, polimetal filizlər, gips, tikinti materialları
C) Neft, qaz, mis, dəmir filizi
D) Daş və qonur kömür, tikinti materialları
Kiçik Qafqaz vilayətində olan mineral bulaqlar:
a) İstisu b) İlisu c) Turşsu d) Xalxal
A) a,b
B) c,d
C) a,c
D) b,d
Oxçu və Həkəri çaylarının aşağı axınında hansı rayon yerləşir?
A) Qarabağ
B) Naxçıvan
C) Həkəri
D) Aran
Qocadağ və Kətidağ zirvələri hansı silsiləyə aiddir?
A) Murovdağ;Şərqi Göyçə
B) Qarabağ silsiləsi;Qarabağ vulkanik yaylası
C) Murovdağ;Şahdağ
D) Şahdağ;Şərqi Göyçə
Kür-Araz və Qarabağ silsiləsinin suayrıcısında yerləşən rayon:
A) Mərkəzi Aran
B) Həkəri
C) Qarabağ dağları
D) Gəncə
Qarabağ vulkanik yaylanın ən uca zirvəsi:
A) Dəlidağ
B) Hinaldağ
C) Gamışdağ
D) Böyük Kirs
Hansı sönmüş vulkan deyil?
A) Gəlinqaya
B) Böyük İşıqlı
C) Keyrəki
D) Qızılboğaz
Kiçik Qafqazda hansı landşaftlar var?
A) Düzən çəmən landşaftı
B) Düzən meşə landşaftı
C) Hamisi var
D) Nival landşaftı
E) Yarımsəhra landşaftı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top