Tapılan ümumi test sayı : 61

Badamlı Vayxır Sirab mineral bulaqları hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Abşeron-Qobustan
B) Qonaqkənd
C) Şərur-Ordubad
D) Günnüt-Qapıcıq
Yayçı Böyükdüz hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Şərur-Ordubad
B) Mərkəzi Aran
C) Günnüt-Qapıcıq
D) Abşeron-Qobustan
Orta Araz neçə fiziki-coğrafi rayona bölünür?
A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
İqlimi kontinental, meşə ehtiyatı yoxdur hansı fiziki-coğrafi vilayətə aiddir?
A) Kiçik Qafqaz
B) Böyük Qafqaz
C) Kür çökəkliyi
D) Orta Araz
Biçənək aşırımı hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Mərkəzi Aran
B) Şərur-Ordubad
C) Günnüt-Qapıcıq
D) Həkəri
Gilan çayı hansı vilayətə daxildir?
A) Kür çökəkliyi
B) Lənkəran
C) Orta Araz
D) Böyük Qafqaz
Talış dağları neçə hissəyə bölünür?
A) 6
B) 2
C) 3
D) 9
E) bölünmür
Lənkəran ovalığı hansı iqlimə aiddir?
A) Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim
B) Yarımsəhra quru çöl iqlimi
C) Soyuq iqlim
D) Yayı quraq keçən mülayim isti iqlim
Lənkəran vilayəti neçə rayona bölünür?
A) 3
B) 2
C) Bölünmür
D) 1
Kiçik Qafqaz vilayətinin ən yüksək zirvəsi:
A) Gamışdağ
B) Şərqi Göyçə
C) Şahdağ
D) Qapıcıq
Kiçik Qafqaz vilayətində yerləşən göllər:
a) Qaragöl b) Qanlıgöl c) Göygöl d) Maralgöl e) Böyükşor
A) a,d,e
B) a,c,d
C) b,c,e
D) a,c,e
Gəncə rayonu əhatə edir:
A) Oxçu və Həkəri çaylarının aşağı axınını
B) Kiçik Qafqaz vilayətinin şimal – şərq hissələrini
C) Kür – Araz ovalığı ilə Qarabağ silsiləsinin suayırıcısı arasını
D) Tərtər və Həkəri çaylarının yuxarı hissəsini
Qarabağ dağları rayonunun əsas faydalı qazıntıları:
A) Xromit, mis, polimetal filizlər, gips, tikinti materialları
B) Daş və qonur kömür, tikinti materialları
C) Neft, qaz, mis, dəmir filizi
D) Tikinti materialları, neft, polimetal filizləri
Kiçik Qafqaz vilayətində olan mineral bulaqlar:
a) İstisu b) İlisu c) Turşsu d) Xalxal
A) b,d
B) a,c
C) c,d
D) a,b
Oxçu və Həkəri çaylarının aşağı axınında hansı rayon yerləşir?
A) Naxçıvan
B) Qarabağ
C) Aran
D) Həkəri
Qocadağ və Kətidağ zirvələri hansı silsiləyə aiddir?
A) Qarabağ silsiləsi;Qarabağ vulkanik yaylası
B) Şahdağ;Şərqi Göyçə
C) Murovdağ;Şərqi Göyçə
D) Murovdağ;Şahdağ
Kür-Araz və Qarabağ silsiləsinin suayrıcısında yerləşən rayon:
A) Həkəri
B) Gəncə
C) Mərkəzi Aran
D) Qarabağ dağları
Qarabağ vulkanik yaylanın ən uca zirvəsi:
A) Böyük Kirs
B) Gamışdağ
C) Dəlidağ
D) Hinaldağ
Hansı sönmüş vulkan deyil?
A) Qızılboğaz
B) Keyrəki
C) Böyük İşıqlı
D) Gəlinqaya
Kiçik Qafqazda hansı landşaftlar var?
A) Yarımsəhra landşaftı
B) Düzən meşə landşaftı
C) Hamisi var
D) Düzən çəmən landşaftı
E) Nival landşaftı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top