Tapılan ümumi test sayı : 61

Badamlı Vayxır Sirab mineral bulaqları hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Günnüt-Qapıcıq
B) Abşeron-Qobustan
C) Şərur-Ordubad
D) Qonaqkənd
Yayçı Böyükdüz hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Abşeron-Qobustan
B) Şərur-Ordubad
C) Mərkəzi Aran
D) Günnüt-Qapıcıq
Orta Araz neçə fiziki-coğrafi rayona bölünür?
A) 3
B) 1
C) 4
D) 2
İqlimi kontinental, meşə ehtiyatı yoxdur hansı fiziki-coğrafi vilayətə aiddir?
A) Kür çökəkliyi
B) Böyük Qafqaz
C) Kiçik Qafqaz
D) Orta Araz
Biçənək aşırımı hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Günnüt-Qapıcıq
B) Həkəri
C) Şərur-Ordubad
D) Mərkəzi Aran
Gilan çayı hansı vilayətə daxildir?
A) Orta Araz
B) Böyük Qafqaz
C) Lənkəran
D) Kür çökəkliyi
Talış dağları neçə hissəyə bölünür?
A) 6
B) 2
C) 9
D) 3
E) bölünmür
Lənkəran ovalığı hansı iqlimə aiddir?
A) Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim
B) Yayı quraq keçən mülayim isti iqlim
C) Soyuq iqlim
D) Yarımsəhra quru çöl iqlimi
Lənkəran vilayəti neçə rayona bölünür?
A) 3
B) 1
C) Bölünmür
D) 2
Kiçik Qafqaz vilayətinin ən yüksək zirvəsi:
A) Gamışdağ
B) Şahdağ
C) Şərqi Göyçə
D) Qapıcıq
Kiçik Qafqaz vilayətində yerləşən göllər:
a) Qaragöl b) Qanlıgöl c) Göygöl d) Maralgöl e) Böyükşor
A) b,c,e
B) a,c,e
C) a,c,d
D) a,d,e
Gəncə rayonu əhatə edir:
A) Kür – Araz ovalığı ilə Qarabağ silsiləsinin suayırıcısı arasını
B) Kiçik Qafqaz vilayətinin şimal – şərq hissələrini
C) Tərtər və Həkəri çaylarının yuxarı hissəsini
D) Oxçu və Həkəri çaylarının aşağı axınını
Qarabağ dağları rayonunun əsas faydalı qazıntıları:
A) Neft, qaz, mis, dəmir filizi
B) Daş və qonur kömür, tikinti materialları
C) Tikinti materialları, neft, polimetal filizləri
D) Xromit, mis, polimetal filizlər, gips, tikinti materialları
Kiçik Qafqaz vilayətində olan mineral bulaqlar:
a) İstisu b) İlisu c) Turşsu d) Xalxal
A) a,c
B) a,b
C) c,d
D) b,d
Oxçu və Həkəri çaylarının aşağı axınında hansı rayon yerləşir?
A) Naxçıvan
B) Həkəri
C) Qarabağ
D) Aran
Qocadağ və Kətidağ zirvələri hansı silsiləyə aiddir?
A) Murovdağ;Şərqi Göyçə
B) Murovdağ;Şahdağ
C) Qarabağ silsiləsi;Qarabağ vulkanik yaylası
D) Şahdağ;Şərqi Göyçə
Kür-Araz və Qarabağ silsiləsinin suayrıcısında yerləşən rayon:
A) Gəncə
B) Qarabağ dağları
C) Mərkəzi Aran
D) Həkəri
Qarabağ vulkanik yaylanın ən uca zirvəsi:
A) Böyük Kirs
B) Gamışdağ
C) Dəlidağ
D) Hinaldağ
Hansı sönmüş vulkan deyil?
A) Qızılboğaz
B) Keyrəki
C) Gəlinqaya
D) Böyük İşıqlı
Kiçik Qafqazda hansı landşaftlar var?
A) Yarımsəhra landşaftı
B) Nival landşaftı
C) Düzən meşə landşaftı
D) Düzən çəmən landşaftı
E) Hamisi var
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top