Tapılan ümumi test sayı : 61

Respublikamızın ikinci subtropik zonası hesab olunur:
A) Qanıx – Əyriçay rayonu
B) Mərkəzi Aran rayonu
C) Acınohur – Ceyrançöl rayonu
D) Qobustan – Abşeron rayonu
Eldar şamının yeganə vətəni hesab olunur:
A) Qarabağ
B) Ceyrançöl
C) Qazax
D) Küdrü Şirvan
Küdrü Şirvan rayonu yerləşir:
A) Acınohur və Ləngəbiz tirələrinin cənub ətəkləri ilə o m yüksəklik arasında
B) Kür – Araz çökəkliyinin Xəzər sahillərindən başlamış 0 m yüksəkliyə qədər olan ərazidə
C) Kiçik Qafqazın cənub – şərq qurtaracağı ilə Araz çayı arasındakı ərazidə
D) Gürcüstan sərhədindən Girdimançay dərəsinə qədər 270 km. məsafədə
Küdrü Şirvan rayonunun torpaq örtüyü:
a) qara b) boz – çəmən c) şabalıdı d) şorakət e) boz – qonur ə) qəhvəyi
A) a,b,c
B) b,d,e
C) b,c,d
D) d,e,ə
Mərkəzi Aran rayonunda ən az yağıntı düşür:
A) Salyana
B) Muğan düzünə
C) Cənub – Şərqi Şirvan düzünə
D) Mil düzünə
Ceyrançöl-Acınohurda hansı yaşlı süxurlar yayılıb7
A) Mezozoy
B) Neogen
C) Dördüncü dövr
D) Paleogen
Kür çökəkliyi vilayəti hansı dövrün çöküntüləri ilə zəngindir?
A) Proterozoy
B) Mezozoy
C) Paleozoy
D) Kaynozoy
Kür çökəkliyi vilayətində hakimdir:
A) Qışı soyuq, yayı isti və quraq keçən yarımsəhra və quru – çöl iqlimi
B) Qışı mülayim, yayı isti və quraq keçən yarımsəhra və quru – çöl iqlimi
C) Yayı quraq keçən soyuq iqlim
D) Subtropik iqlim
Qarabağ düzündə yerləşən Sultanbud meşəsi ibarətdir:
A) Şərq çinarından
B) Şərq palıdından
C) Saqqızağacından
D) Şərq fıstığından
Kür – Araz ovalığında mövcud olan torpaq tipləri:
A) Boz, boz – qonur, boz – çəmən
B) Boz – çəmən, qara, şabalıdı
C) Şabalıdı, qara, dağ – meşə qəhvəyi
D) Şabalıdı, boz – çəmən
Vilayətdə üstünlük təşkil edən əsas faydalı qazıntılar:
A) Neft, qaz, müalicə palçığı, müxtəlif tikinti materialları
B) Mis, qızıl, yanar şist, qalay
C) Mərmər, əhəng daşı, dəmir filizi
D) Dəmir filizi, zəy, alunit
Candargöl hansı vilayətə daxildir?
A) Böyük Qafqaz
B) Kiçik Qafqaz
C) Lənkəran
D) Kür çökəkliyi
Mollakənd neft yatağı hansı vilayətə aiddir?
A) Kür çökəkliyi
B) Kiçik Qafqaz
C) Lənkəran vilayəti
D) Böyük Qafqaz
Hansı rayon Kiçik Qafqaza aiddir?
A) Şərur-Ordubad
B) Şamaxı
C) Dağlıq Qarabağ
D) Lənkəran
Kür çökəkliyinə aid deyil?
A) Mərkəzi Aran
B) Acınohur-Ceyrançöl
C) Qanıx-Əyriçay
D) Həkəri
Neçə fiziki coğrafi rayona bölünür ölkəmiz?
A) 16
B) 14
C) 11
D) 19
Aşağıdakı rayonlardan hansı Böyük Qafqaz vilayətinə aid deyil?
A) Zaqatala-Lahıç
B) Abşeron-Qobustan
C) Samur-Dəvəçi
D) Küdrü Şirvan
Ölkəmiz neçə təbii vilayətə ayrılır?
A) 3
B) 5
C) 1
D) 2
E) 4
Samur-Dəvəçi rayonunda hansı iqlim tipi yayılıb?
A) Mülayim isti
B) Yarımsəhra və quru çöl
C) Soyuq
D) Dağ tundra
Hansı rayon Böyük Qafqaz vilayətinə aid deyil?
A) Samur-Dəvəçi
B) Qonaqkənd
C) Küdrü Şirvan
D) Şamaxı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top