Tapılan ümumi test sayı : 61

Tufan Yan silsilə Şahdağ-Xızı hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Zaqatala-Lahıc
B) Abşeron-Qobustan
C) Qonaqkənd
D) Samur-Dəvəçi
E) Dağlıq Şirvan
Ölkəmiz neçə fiziki coğrafi ölkəyə ayrılır?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4
Gürcüstan sərhəddindən Girdimançaya qədər uzanan fiziki-coğrafi rayon hansıdır?
A) Qonaqkənd
B) Zaqatala-Lahıç
C) Küdrü Şirvan
D) Qazax-Qarabağ
E) Dağlıq Şirvan
Ən böyük rayonlaşdırma vahidi nədir?
A) Rayon
B) Vilayət
C) Yarımvilayət
D) Ölkə
Yarımsəhra quru çöl iqlimi hakimdir, çayları quruyur, palçıq vulkanları mövcuddur:
A) Qonaqkənd
B) Abşeron-Qobustan
C) Dağlıq Şirvan
D) Zaqatala-Lahıc
Selli çaylar hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Abşeron-Qobustan
B) Dağlıq Şirvan
C) Zaqatala-Lahıc
D) Samur-Dəvəçi
E) Qonaqkənd
Xaltan Cimi Xaşı mineral bulaqları hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Dağlıq Şirvan
B) Zaqatala-Lahıc
C) Abşeron-Qobustan
D) Qonaqkənd
E) Samur-Dəvəçi
Gülümdostu Dübrar zirvələri hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir?
A) Zaqatala-Lahıc
B) Dağlıq-Şirvan
C) Qonaqkənd
D) Küdrü Şirvan
Ən böyük meyvəçilik rayonu
A) Quba
B) Lənkəran
C) Sabirabad
D) Qax
E) Gədəbəy
Böyük Qafqaz vilayəti əhatə edir:
A) Azərbaycanın şimal – qərb hissəsini
B) Azərbaycanın şimal – şərq hissəsini
C) Azərbaycanın şərq hissəsini
D) Azərbaycanın cənub – şərq hissəsini
Respublikamızın seysmik cəhətdən ən fəal sahələrindən biri:
A) Kür çökəkliyi
B) Kiçik Qafqaz
C) Böyük Qafqaz
D) Orta Araz
Azərbaycan Respublikası ərazisinin fiziki – coğrafi rayonlaşdırılması ilə məşğul olmuşlar:
A) H. Əliyev, İ. Səfərov, K. Ələkbərov
B) M. Müseyibov, B. Budaqov, H. Əliyev
C) A. Qrossheym, Y. Prilipko, V. Hacıyev
D) Ə. Şıxlinski, Q. Gül, N.K. Kərəmov
Şabalıdı torpaqlar geniş yayılmışdır:
A) Kür – Araz ovalığında
B) Böyük Qafqazın subalp çəmənliklərində
C) Abşeron yarımadasında
D) Böyük Qafqazın dağətəyi və alçaqdağlıq zonasında
Böyük Qafqaz təbii vilayətində yerləşən qoruqları göstərin:
A) Zaqatala, Pirqulu, Altıağac
B) Göygöl, Bəsitçay, Türyançay
C) Zaqatala, Hirkan, Qobustan
D) Şirvan, Qarayazı, İsmayıllı
Samur – Dəvəçi rayonu əhatə edir:
A) Şimalda Baş Qafqaz silsiləsinin suayırıcısı ilə cənub – qərbdə Şirvan düzü ərazilərini
B) Böyük Qafqazın şərq qurtaracağını
C) Böyük Qafqazın şimal – şərq yamacı ilə Xəzər dənizi arasındakı ovalıq və düzənlikləri
D) Böyük Qafqazın cənub yamacını
Böyük Suval, Kiçik Suval tirələri və Qusar maili düzənliyi yerləşir:
A) Samur – Dəvəçi rayonunda
B) Şamaxı ( Dağlıq Şirvan ) rayonunda
C) Zaqatala – Lahıc rayonunda
D) Qonaqkənd rayonunda
İlisu, Xalxal mineral bulaqları yerləşir:
A) Şamaxı ( Dağlıq Şirvan ) rayonunda
B) Qobustan – Abşeron rayonunda
C) Qonaqkənd rayonunda
D) Zaqatala – Lahıc rayonunda
Dağlıq Şirvanda üstünlük təşkil edən faydalı qazıntılar:
A) Duz, qaz, qızıl ehtiyatları
B) Neft, qaz, kömür, dəmir ehtiyatları
C) Mineral boyaq, bitum, mərmər, əhəngdaşı, gil
D) Qızıl, inşaat materialları, yanar şist
Respublikamızda ən az yağıntı düşür:
A) Qanıx – Əyriçay vadisinə
B) Şirvan düzünə
C) Qobustanın cənub – şərq qurtaracağına
D) Qusar maili düzənliyinə
Dağ meşələri 1800-2200 m-dən yuxarılarda hansı landşaft ilə əvəz olunur?
A) dağ-çəmən
B) dağ-meşə
C) nival
D) meşə-çəmən
E) subnival
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top