Tapılan ümumi test sayı : 600

Yetkin filin çəkisi
A) 10t
B) 1t
C) 4-5t
D) 1, 1-2t
E) 6-9t
Fil dişi nədir?
A) Sümük törəmə
B) Köpək diş
C) Alt canidəki kəsici diş
D) Üst canidəki kəsici diş
E) Azı
Cütdırnaqlılar hansılardır?
A) eşşək
B) zebra
C) qarışqa
D) maral
E) qus
Təkdırnaqlılar dəstəsinə hansı heyvanlar aiddir?
A) porsuq, hepard, yenot
B) canavar, gəlincik, ayı
C) donuzlar, pekarlar, begemotlar
D) atlar, tapirlər, zebrlər
Balinakimilər neçə qrupa bölünür və hansılardır?
A) 1 qrupa balinalar
B) 3 qrupa balinalar, yosunlar, dəniz yosunları
C) 2 qrupa bığlı balinalar və dişli balinalar
D) 3 qrupa bığlı balinalar dişli balinalar və su balinaları
Plasentalilarda hansı beyin yarım kürələri yaxşı inkişaf etmişdir?
A) görmə siniri
B) ön beyin
C) uzunsov beyin
D) orta beyin
E) beyincik
Hansı heyvanlara kisəli heyvanlar deyilir?
A) eşşəklərə
B) atlara
C) ördəklərə
D) kenqurulara
E) balıqlara
Məməlilərdə böyrəklər:
A) dəyirmidir
B) lentşəkillidir
C) paxla formasındadır
D) yumurta formasındadır
hansı heyvanlara kiseli heyvanlar deyilir?
A) balıqlara
B) eşşəklərə
C) ördəklərə
D) atlara
E) kenqurulara
Məməlilərin tənəffüs prosesində əsasən aşağıdakılardan hansı iştirak edir?
A) saya əzələlər
B) diafraqma
C) ağciyər əzələləri
D) mədə
E) hava kisələri
3-6 bala doğan ev itinin neçə əmziyi olur?
A) 5 əmziyi
B) 12 əmziyi
C) 8 əmziyi
D) 16 əmziyi
E) 2 əmziyi
Kenqurular nə qədər anasının kisəsində yaşayırlar
A) ölənə qədər
B) 270 gün
C) 300 gün
D) 280 gün
Kenquruda boğazlıq dövrü nə qədər vaxt çəkir?
A) 15 gün
B) 30-40 gün
C) 290 gün
D) 1 il
E) 1 ay
Hansı heyvanlara kisəli heyvanlar deyilir?
A) balıqlara
B) eşşəklərə
C) ördəklərə
D) kenqurulara
E) atlara
Ev siçanının boğazlıq dövrü neçə gündür
A) 10
B) 14
C) 15
D) 13
E) 12
Yumurta qoyan məməli heyvan hansıdır?
A) yarasa
B) kirpi
C) yexidna
D) opossum
E) ördəkburun
Məməlilərdə baş beyin neçə hissəyə bölünür?
A) 8
B) 3
C) 1
D) 5
E) 2
Məməlilərin həzm sistemində ilk dəfə nə əmələ gəlmişdir?
A) kor bağırsaq
B) mədə
C) udlaq
D) qida borusu
E) dil
Məməlilər sinfinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır?
A) bədəninin pulcuqlarla örtülü olması
B) pəncə üzgəclərinin olması
C) baş-döş və qarıncıqdan ibarət olması
D) qəlsəmələrinin olması
E) bədəninin tüklə örtülü olması
Digər onurğalılardan başqa məməlilərdə ilk dəfə nə yaranıb?
A) Diafraqma pərdəsi
B) Cüt aorta qövsü
C) Traxeya
D) Dişlərin azı, köpək, kəsici olmaqla şöbələrə bölünməsi
E) Orta qulaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top