Tapılan ümumi test sayı : 600

Yetkin filin çəkisi
A) 1, 1-2t
B) 4-5t
C) 1t
D) 6-9t
E) 10t
Fil dişi nədir?
A) Köpək diş
B) Sümük törəmə
C) Üst canidəki kəsici diş
D) Alt canidəki kəsici diş
E) Azı
Cütdırnaqlılar hansılardır?
A) zebra
B) qarışqa
C) qus
D) eşşək
E) maral
Təkdırnaqlılar dəstəsinə hansı heyvanlar aiddir?
A) porsuq, hepard, yenot
B) atlar, tapirlər, zebrlər
C) donuzlar, pekarlar, begemotlar
D) canavar, gəlincik, ayı
Balinakimilər neçə qrupa bölünür və hansılardır?
A) 2 qrupa bığlı balinalar və dişli balinalar
B) 3 qrupa bığlı balinalar dişli balinalar və su balinaları
C) 1 qrupa balinalar
D) 3 qrupa balinalar, yosunlar, dəniz yosunları
Plasentalilarda hansı beyin yarım kürələri yaxşı inkişaf etmişdir?
A) görmə siniri
B) ön beyin
C) beyincik
D) orta beyin
E) uzunsov beyin
Hansı heyvanlara kisəli heyvanlar deyilir?
A) balıqlara
B) ördəklərə
C) kenqurulara
D) atlara
E) eşşəklərə
Məməlilərdə böyrəklər:
A) yumurta formasındadır
B) paxla formasındadır
C) dəyirmidir
D) lentşəkillidir
hansı heyvanlara kiseli heyvanlar deyilir?
A) balıqlara
B) kenqurulara
C) ördəklərə
D) eşşəklərə
E) atlara
Məməlilərin tənəffüs prosesində əsasən aşağıdakılardan hansı iştirak edir?
A) saya əzələlər
B) ağciyər əzələləri
C) diafraqma
D) hava kisələri
E) mədə
3-6 bala doğan ev itinin neçə əmziyi olur?
A) 5 əmziyi
B) 16 əmziyi
C) 12 əmziyi
D) 2 əmziyi
E) 8 əmziyi
Kenqurular nə qədər anasının kisəsində yaşayırlar
A) 270 gün
B) ölənə qədər
C) 280 gün
D) 300 gün
Kenquruda boğazlıq dövrü nə qədər vaxt çəkir?
A) 290 gün
B) 1 ay
C) 1 il
D) 30-40 gün
E) 15 gün
Hansı heyvanlara kisəli heyvanlar deyilir?
A) kenqurulara
B) ördəklərə
C) balıqlara
D) eşşəklərə
E) atlara
Ev siçanının boğazlıq dövrü neçə gündür
A) 15
B) 12
C) 10
D) 13
E) 14
Yumurta qoyan məməli heyvan hansıdır?
A) yexidna
B) ördəkburun
C) yarasa
D) kirpi
E) opossum
Məməlilərdə baş beyin neçə hissəyə bölünür?
A) 5
B) 1
C) 8
D) 2
E) 3
Məməlilərin həzm sistemində ilk dəfə nə əmələ gəlmişdir?
A) udlaq
B) qida borusu
C) mədə
D) dil
E) kor bağırsaq
Məməlilər sinfinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır?
A) baş-döş və qarıncıqdan ibarət olması
B) bədəninin tüklə örtülü olması
C) bədəninin pulcuqlarla örtülü olması
D) pəncə üzgəclərinin olması
E) qəlsəmələrinin olması
Digər onurğalılardan başqa məməlilərdə ilk dəfə nə yaranıb?
A) Cüt aorta qövsü
B) Traxeya
C) Diafraqma pərdəsi
D) Dişlərin azı, köpək, kəsici olmaqla şöbələrə bölünməsi
E) Orta qulaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top