Tapılan ümumi test sayı : 600

Yetkin filin çəkisi
A) 4-5t
B) 10t
C) 1, 1-2t
D) 1t
E) 6-9t
Fil dişi nədir?
A) Azı
B) Köpək diş
C) Sümük törəmə
D) Üst canidəki kəsici diş
E) Alt canidəki kəsici diş
Cütdırnaqlılar hansılardır?
A) qarışqa
B) qus
C) eşşək
D) zebra
E) maral
Təkdırnaqlılar dəstəsinə hansı heyvanlar aiddir?
A) canavar, gəlincik, ayı
B) atlar, tapirlər, zebrlər
C) donuzlar, pekarlar, begemotlar
D) porsuq, hepard, yenot
Balinakimilər neçə qrupa bölünür və hansılardır?
A) 3 qrupa bığlı balinalar dişli balinalar və su balinaları
B) 2 qrupa bığlı balinalar və dişli balinalar
C) 3 qrupa balinalar, yosunlar, dəniz yosunları
D) 1 qrupa balinalar
Plasentalilarda hansı beyin yarım kürələri yaxşı inkişaf etmişdir?
A) uzunsov beyin
B) orta beyin
C) beyincik
D) görmə siniri
E) ön beyin
Hansı heyvanlara kisəli heyvanlar deyilir?
A) eşşəklərə
B) ördəklərə
C) balıqlara
D) atlara
E) kenqurulara
Məməlilərdə böyrəklər:
A) paxla formasındadır
B) dəyirmidir
C) lentşəkillidir
D) yumurta formasındadır
hansı heyvanlara kiseli heyvanlar deyilir?
A) balıqlara
B) kenqurulara
C) eşşəklərə
D) ördəklərə
E) atlara
Məməlilərin tənəffüs prosesində əsasən aşağıdakılardan hansı iştirak edir?
A) saya əzələlər
B) ağciyər əzələləri
C) diafraqma
D) hava kisələri
E) mədə
3-6 bala doğan ev itinin neçə əmziyi olur?
A) 2 əmziyi
B) 8 əmziyi
C) 16 əmziyi
D) 12 əmziyi
E) 5 əmziyi
Kenqurular nə qədər anasının kisəsində yaşayırlar
A) 280 gün
B) 270 gün
C) ölənə qədər
D) 300 gün
Kenquruda boğazlıq dövrü nə qədər vaxt çəkir?
A) 15 gün
B) 30-40 gün
C) 1 il
D) 1 ay
E) 290 gün
Hansı heyvanlara kisəli heyvanlar deyilir?
A) ördəklərə
B) eşşəklərə
C) kenqurulara
D) atlara
E) balıqlara
Ev siçanının boğazlıq dövrü neçə gündür
A) 12
B) 15
C) 10
D) 14
E) 13
Yumurta qoyan məməli heyvan hansıdır?
A) opossum
B) kirpi
C) ördəkburun
D) yarasa
E) yexidna
Məməlilərdə baş beyin neçə hissəyə bölünür?
A) 1
B) 2
C) 8
D) 3
E) 5
Məməlilərin həzm sistemində ilk dəfə nə əmələ gəlmişdir?
A) mədə
B) dil
C) udlaq
D) qida borusu
E) kor bağırsaq
Məməlilər sinfinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır?
A) qəlsəmələrinin olması
B) bədəninin pulcuqlarla örtülü olması
C) bədəninin tüklə örtülü olması
D) baş-döş və qarıncıqdan ibarət olması
E) pəncə üzgəclərinin olması
Digər onurğalılardan başqa məməlilərdə ilk dəfə nə yaranıb?
A) Diafraqma pərdəsi
B) Dişlərin azı, köpək, kəsici olmaqla şöbələrə bölünməsi
C) Cüt aorta qövsü
D) Orta qulaq
E) Traxeya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top