Tapılan ümumi test sayı : 600

Elektrikli skat nə qədər cərəyan hasil edir?
A) 500 Volt
B) 200 Volt
C) 1000 Volt
D) 300 Volt
Qığırdaqlı balıqlarda ibtidailik əlamətlərini seçin. 1
.Qəlsəmə arakəsmələrinin 7-yə qədər çatması,
2.Diri bala doğma,
.Üzmə qovuğunun yoxluğu,
4.Daxili mayalanma,
5.Skeletin qığırdaqdan olması,
6.Hiss orqanlarının yaxşı inkişafı.
A) 1,4,6
B) 2,4,6
C) 1,3,5
D) 1,2,5
Qığırdaqlı balıqlar neçə yerə ayrılır və hansılardır?
A) 3. Akulalar, skatlar, bütövbaşlılar
B) 2. İkicürtənəffüslülər, nərəkimilər
C) 2. Xarisinlər, çəkikimilər
D) 2. Siyənəkkimilər, himnotlar
Skatların növ sayı nə qədərdir?
A) 125
B) 300
C) 215
D) 268
Qığırdaqlı balıqların nə qədər növü var?
A) 600-ə qədər
B) 100-ə qədər
C) 15-ə qədər
D) 215-dən çox
Akulaların yayıldığı əraziləri seçin.
1.Azov dənizi,
2.Xəzər dənizi,
3.Baltik,
4.Barens,
5.Azərbaycanın şirin suları,
6.Uzaq şərq dənizi.
A) 1,3,4,6
B) 1,3,5,6
C) 1,4,5,6
D) 1,2,5,6
Hansı balıqlarda üzmə qovuğu yoxdur?
A) akula və skat
B) nərə və latimeriya
C) nərə və bölgə
D) qızıl balıq və nərə
E) nərə və naxa
Qazkimilər dəstəsinə hansı quşlar aiddir
A) dan quşu
B) qazlar, ördəklər və qu quşları
C) qırqovul, tetra
D) qara leylək
E) qarğa, sərçə, bülbül
Nərəkimilər dəstəsinin ən böyüyü hansıdır?
A) uzunburun
B) nərə
C) bölgə
D) qarabel
E) Qaya balığı
Kazuarların ayaqlarında neçə barmaq olur?
A) 8
B) 4
C) 5
D) 3
E) 8
Balıqlarda hansı çoxalma zamanı yalnız dişi fərdlər əmələ gəlir?
A) Ginogenez
B) Cinsiyyətsiz
C) Hər növ çoxalma zamanı həm dişi, həm erkək fərdlər əmələ gəlir.
D) Cinsiyyətli
Qambuziya neçə yaşında nəsil verir?
A) 1-5 aylığında
B) 2-4 yaşında
C) 10-15 yaşında
D) 3-4 yaşında
Çoxalmalarına görə balıqlar neçə yerə bölünür?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 4
Kürünü xaricdən nə əhatə edir?
A) Mikropile
B) Kutis
C) Epidermis
D) Epiteli
Aspredo naxa balığının dişisi kürüsünü harada saxlayır?
A) Qarın tərəfində
B) Ağzında
C) Qəlsəmələrdə
D) Sarılıq kisəsində
Rüşeymin qarın tərəfində olan sarılıq kisəsi nə üçündür?
A) Rüşeymin qida bazasıdır.
B) Çoxalma orqanıdır.
C) Sarılıq kisəsi yoxdur.
D) Kürüdür.
Apaqon öz balasını harada saxlayır?
A) Cavablar doğru deyil
B) Qarnında
C) Yuvasında
D) Dişində
E) Ağzında
Dişi fərdin cinsiyyət orqanı hansıdır?
A) Androgen
B) Estrogen
C) Yumurtalıq
D) Toxumluq
Xəzər nərələri neçə ildən bir nəsil verir?
A) 1-5
B) 30-40
C) 10-20
D) 2-7
Sinir sistemi neçə yerə bölünür və hansılardır?
A) 2. Udlaqüstü, udlaqaltı
B) 2. Udlaqətrafı, qarın sinir zənciri
C) 2. Vegetativ, somatik
D) 2. Mərkəzi, periferik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top