Tapılan ümumi test sayı : 600

Suda-quruda yaşayanların qidasını təşkil edir?
A) Yosunlar
B) Körpə balıqlar
C) Balaca ilanlar
D) Qurbağa
Hansı balığın daxili orqanlarından heç vaxt saralmayan yapışqan əldə olunur?
A) Nərə
B) Kütüm
C) Həşəm
D) Kilkə
Balıq yağı hansı vitaminlə zəngindir?
A) K
B) A
C) B
D) C
Miqrasiya neçə cürdür və hansılardır?
A) 2 cür. Çoxalma, qidalanma
B) Miqrasiya olmur.
C) 1 cür. Qışlama
D) 3 cür. Qidalanma, qışlama, çoxalma
Yırtıcı balıqları seçin.
1.Naxa,
2.Külmə,
3.Durna balığı,
4.Sıfı,
5.Çapağı,
6.Çəki
A) 2,3,6
B) 2,5
C) 1,4,6
D) 1,3,4
Hansı balıqlar yarımkeçici balıqlardır?
1.Çəki,
2.Çapaq,
3.Bölgə,
4.Qayabalığı,
5.Uzunburun,
6.Naxa.
A) 1,2,3
B) 3,4,5
C) 3,4,6
D) 1,2,6
Qidalanmasına görə balıqlar neçə yerə bölünür və hansılardır?
A) 2. Dəniz və şirin su balıqları
B) 2. Sümüklü və qığırdaqlı balıqlar
C) 2. Yırtıcı və dinc balıqlar
D) 2. Keçici və yarımkeçici balıqlar
Dinc balıqları seçin:
1.Naxa,
2.Külmə,
3.Durna balığı,
4.Sıfı,
5.Çapağı,
6.Çəki
A) 2,5,6
B) 3,6
C) 2,4,6
D) 1,4,5
Siyənəklər, kilkələr, çəkilər necə qidalanır?
A) Sürü halında
B) Həm tək, həm də sürü halında
C) Tək halda
D) Ehtiyat qida maddələri ilə
Hansı Balıqlar keçici balıqlardır?
1.Çəki,
2.Çapaq,
3.Bölgə,
4.Qayabalığı, 5
.Uzunburun,
6.Naxa.
A) 3,4,5
B) 1,2,4
C) 3,5,6
D) 1,4.6
Hansı balıq öz kürüsünü ikitaylı ilbizin boşluğuna buraxır?
A) Kütüm
B) Həşəm
C) Şəmayı
D) Kərgə
Pəncəüzgəclilər dəstəsinə daxil olan balıqlar nə vaxt əmələ gəlmişlər?
A) Eramızdan 10 milyon il əvvəl
B) Eramızdan 400 milyon il əvvəl
C) I əsrdə
D) 200 il bundan əvvəl
Hansı sahədə yayılmış qızıl balıqların üzərində X şəkilli tutqun xallar vardır?
A) Şimal buzlu okean
B) Hind okeanı
C) Sakit okean
D) Atlantik okean
Qızıl balıqlar ən çox hansı okeanlarda daha çox yayılmışlar?
A) Hind, Atlantik
B) Şimal buzlu, Atlantik
C) Atlantik, sakit
D) Sakit, şimal buzlu
Nərəkimilərin nə qədər növü məlumdur?
A) 128
B) 25
C) 100
D) 60
Sümüklü balıqlar neçə dəstəyə bölünür?
A) 40
B) 25
C) 49
D) 60
Çəkikimilərin nə qədər növü var?
A) 800
B) 40
C) 3200
D) 240
Akulaların növ sayı nə qədərdir?
A) 128
B) 215
C) 230
D) 130
Skatlarda qəlsəmə yarıqları neçə cütdür?
A) 4 cüt
B) 7 cüt
C) 5 cüt
D) 6 cüt
Akulaların Xəzər dənizində növ sayı nə qədərdir?
A) 15
B) 6
C) Yoxdur
D) 10
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top