Tapılan ümumi test sayı : 37

Qeyri - ənənəvi enerji ehtiyatlarına aiddir:
a) kömür
b) günəş və külək enerjisi
c) yanar şist
d) yerin daxili enerjisi
e) aqroiqlim ehtiyatları
A) a,b,d
B) a,c,d
C) a,c,e
D) b,d,e
Yerin daxili enerjisindən istifadə edən ölkələr:
A) İslandiya, İtaliya, Çin
B) Meksika, Yeni Zelandiya, İslandiya
C) Qazaxıstan, Sinqapur, Kamboca
D) CAR, Misir, Nigeriya
Təbii rekreasiya ehtiyatlarına aid deyil:
A) Palma adaları
B) Qara dəniz
C) Havay adaları
D) Alp dağları
Ətraf mühitin təbii çirklənməsinə aid deyil:
A) Meteorit düşməsi
B) Radioaktiv radiasiya
C) Vulkan püskürmələri
D) Şüalanma
Ətraf mühitin ekoloji vəziyyətinin kollaps vəziyyəti nədir?
A) Bioloji potensialın və məhsuldarlığın tam itirilməsi, məzmunca yeni, antropogen mənşəli kompleksin yaranması
B) Antropogen təsirlər təbii özünü bərpadan üstün olur, təbii komplekslər özlərinin strukturunu itirir, lakin əvvəlki vəziyyətinə qayıtmaq imkanına malik olur
C) Ətraf mühit kəskin dəyişmə, transformasiya nəticəsində əvvəlki vəziyyətini bərpa edə bilmir
D) Ətraf mühitdə təbii bərpaolunma antropogen təsirdən üstün olur və təbii komplekslər əsasən öz strukturunu qoruyur
Su ehtiyatı ilə yaxşı təmin olunub:
A) Türkmənistan
B) Misir
C) Kanada
D) Mərakeş
Torpaq ehtiyatı ilə yaxşı təmin olunan ölkə:
A) Niderland
B) Danimarka
C) Belçika
D) Braziliya
Hansı dəniz sahilindən turizm məqsədilə daha çox istifadə edilir?
A)
B) Baffin
C) Berinq
D) Karib
Turizmin daha çox inkişaf etdiyi ada:
A) Baham
B) Saxalin
C) Azor
D) Fici
Meşə ehtiyatları aşağıdakı göstəricilərə görə qiymətləndirilir:
a) ağacların növünə görə
b) sahəsinə görə
c) oduncaq ehtiyatına görə
d) bitki və heyvan aləminə görə
e) ərazinin meşəliliyinə görə
A) a,c,d
B) b,c,e
C) b,c,d
D) a,d,e
Yüksək meşəlilik əmsalı ilə seçilən ölkələr:
A) Surinam, Qayana, Kamboca
B) Kanada, Kolumbiya, Türkiyə
C) Braziliya, İran, Yaponiya
D) Fransa, İtaliya, İspaniya
Şimal meşə qurşağı üçün xarakterik deyil:
A) Növ tərkibi az olur, oduncağı gec bərpa olunur
B) Mülayim, qismən subtropik iqlim qurşağını əhatə edir
C) Enliyarpaqlı ağaclar üstünlük təşkil edir
D) İynəyarpaqlı ağaclar üstünlük təşkil edir
Dünyada adam başına düşən meşə sahəsi:
A) 1,2 ha
B) 0,3 ha
C) 3,8 ha
D) 0,6 ha
Balıq ovu ilə daha çox məşğul olan ölkələr:
A) Yaponiya, ABŞ, Rusiya
B) İran, Belçika, AFR
C) Finlandiya, Avstriya, AFR
D) Türkiyə, Yaponiya, Belçika
Mineral ehtiyatlar mənşəyinə görə bölünür:
a) filiz
b) bioloji
c) qeyri – filiz
d) yanar
e) torpaq
A) a,c,d
B) a,c,e
C) b,d,e
D) b,c,e
Yanar faydalı qazıntılara aid deyil:
A) Boksit
B) Neft
C) Torf
D) Kömür
Tükənən, lakin bərpa olunan təbii sərvətlərdən biri:
A) Torf
B) Mineral
C) Torpaq
D) İqlim
Qalayın ən iri yataqları cəmlənmişdir:
A) Boliviya, Qabon, Malayziyada
B) Avstraliya, Fransa, Belçikada
C) Yaponiya, İtaliya, İspaniyada
D) Çin, Yaponiya, Sinqapurda
Mineral ehtiyatlar mənşəyinə görə hansı qrupa aiddir?
A) Tükənən, lakin bərpa olunmayan
B) Tükənməyən
C) Tükənən, lakin bərpa olunan
D) Rekreasiya ehtiyatlarına
Mis filizi ixrac və idxal edən ölkələr uyğun olaraq hansıdır?
A) Fransa-Çili
B) Misir-Qayana
C) Peru-İtaliya
D) Fransa-AFR
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top