Tapılan ümumi test sayı : 39

Miqrasiya adlanır:
A) Əhalinin bir qisminin müvəqqəti şəkildə başqa ölkəyə köçürülməsi
B) Əhalinin könüllü olaraq başqa ölkəyə köçməsi
C) Əhalinin məcburi şəkildə ölkədən çıxarılması
D) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsi
Əhalinin ölkəyə gəlməsi adlanır:
A) İmmiqrasiya
B) Suburbanizasiya
C) Emmiqrasiya
D) Daxili miqrasiya
Dünyada əmək ehtiyatlarının cəmləşdiyi üç əsas mərkəzdən biri deyil:
A) Qərbi Avropa
B) ABŞ
C) İran körfəzinin neft hasil edən ölkələri
D) Yaponiya
Ərazisi böyük, əhali sıxlığı kəskin fərqlənən və bununla da daxili miqrasiyanın geniş yayıldığı ölkələr:
A) Avstraliya, Fransa, Belçika
B) İsveç, Norveç, Qazaxıstan
C) Rusiya, Kanada, Çin
D) Norveç, Avstriya, Braziliya
ABŞ – a immiqrantlar başlıca olaraq gəlirlər:
A) Cənubi Avropadan, Şimali Afrikadan, MDB ölkələrindən
B) Latın Amerikasından, Asiyadan və Avropadan
C) Hindistandan, Pakistandan, Misirdən
D) Hindistandan, Kanadadan, Afrikadan
Mexaniki artımın müsbət olduğu ölkə:
A) İran
B) Çin
C) Kanada
D) Pakistan
Fəal əhali dedikdə başa düşülür:
A) Əmək prosesində iştirak etmək qabiliyyəti olan əhali
B) 18 yaşına çatmış bütün əhali
C) Real olaraq maddi və qeyri – maddi istehsal sahələrində çalışan əhali
D) Yalnız maddi istehsal sahələrində çalışan əhali
Əhalisi sıx olan ölkələr:
a)Kanada
b) Yaponiya
c) Niderland
d) Avstraliya
e) Danimarka
A) a,b,d
B) b,c,e
C) a,d,e
D) a,d
Dağınıq yaşayış məskənləri yayılmamışdır:
A) ABŞ – da
B) Avstraliyada
C) İranda
D) Kanadada
Biri meqalapolis deyil:
A) Bosvaş
B) Sansan
C) Tokio
D) Tokaydo
Yalançı urbanizasiya prosesi geniş yayılmışdır:
A) İEÖ – də
B) İEOÖ – də
C) Şimali Afrikada
D) Cənubi Asiyada
Xidmət sahəsində çalışanların üstün olduğu ölkə:
A) Zair
B) İspaniya
C) Pakistan
D) Kuba
Avstroloid irqi yayılmışdır:
a)Şimali Asiyada
b) Avstraliyada
c) Okeaniyada
d) Cənubi Amerikada
e) Afrikada
ə) Cənub – Şərqi Asiyada
A) b,d,e
B) a,d,ə
C) b,c,ə
D) a,b,d
Birmillətli dövlət deyil:
A) Niderland
B) Yaponiya
C) Norveç
D) Türkiyə
Hind – Avropa dil ailəsinə aid olmayan dil qrupu:
A) Qafqaz
B) Slavyan
C) İran
D) Roman
Xristianlığın protestant təriqətinə sitayiş olunmur:
A) Yeni Zelandiyada
B) Yunanıstanda
C) Avstraliyada
D) ABŞ – da
Lamaizm dininə sitayiş olunur:
A) Melaneziyada
B) İsraildə
C) Monqolustanda
D) Kambocada
Buddizmə sitayiş edən dövlət deyil:
A) Kamboca
B) Laos
C) Yeni Zelandiya
D) Tailand
E) Vyetnam
Hansı fikir səhvdir?
A) Ən sıx region Şərqi Asiyadır
B) Suburbanizasiya İEOÖ-lərə aiddir
C) Şəhər əhalisinin çoxalması urbanizasiyadır
D) Urbanizasiyanın ən yüksək səviyyəsi meqalopolisdir
Hansı dünyəvi dindir?
A) Lamaizm
B) Buddizm
C) İudaizm
D) İnduizm
E) Sintoizm
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top