Tapılan ümumi test sayı : 39

Miqrasiya adlanır:
A) Əhalinin məcburi şəkildə ölkədən çıxarılması
B) Əhalinin könüllü olaraq başqa ölkəyə köçməsi
C) Əhalinin bir qisminin müvəqqəti şəkildə başqa ölkəyə köçürülməsi
D) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsi
Əhalinin ölkəyə gəlməsi adlanır:
A) Daxili miqrasiya
B) Suburbanizasiya
C) Emmiqrasiya
D) İmmiqrasiya
Dünyada əmək ehtiyatlarının cəmləşdiyi üç əsas mərkəzdən biri deyil:
A) İran körfəzinin neft hasil edən ölkələri
B) Qərbi Avropa
C) Yaponiya
D) ABŞ
Ərazisi böyük, əhali sıxlığı kəskin fərqlənən və bununla da daxili miqrasiyanın geniş yayıldığı ölkələr:
A) İsveç, Norveç, Qazaxıstan
B) Rusiya, Kanada, Çin
C) Avstraliya, Fransa, Belçika
D) Norveç, Avstriya, Braziliya
ABŞ – a immiqrantlar başlıca olaraq gəlirlər:
A) Hindistandan, Kanadadan, Afrikadan
B) Latın Amerikasından, Asiyadan və Avropadan
C) Hindistandan, Pakistandan, Misirdən
D) Cənubi Avropadan, Şimali Afrikadan, MDB ölkələrindən
Mexaniki artımın müsbət olduğu ölkə:
A) Pakistan
B) Çin
C) Kanada
D) İran
Fəal əhali dedikdə başa düşülür:
A) Yalnız maddi istehsal sahələrində çalışan əhali
B) Real olaraq maddi və qeyri – maddi istehsal sahələrində çalışan əhali
C) 18 yaşına çatmış bütün əhali
D) Əmək prosesində iştirak etmək qabiliyyəti olan əhali
Əhalisi sıx olan ölkələr:
a)Kanada
b) Yaponiya
c) Niderland
d) Avstraliya
e) Danimarka
A) a,d
B) b,c,e
C) a,b,d
D) a,d,e
Dağınıq yaşayış məskənləri yayılmamışdır:
A) ABŞ – da
B) Avstraliyada
C) İranda
D) Kanadada
Biri meqalapolis deyil:
A) Sansan
B) Tokio
C) Bosvaş
D) Tokaydo
Yalançı urbanizasiya prosesi geniş yayılmışdır:
A) İEOÖ – də
B) Şimali Afrikada
C) Cənubi Asiyada
D) İEÖ – də
Xidmət sahəsində çalışanların üstün olduğu ölkə:
A) Zair
B) Kuba
C) Pakistan
D) İspaniya
Avstroloid irqi yayılmışdır:
a)Şimali Asiyada
b) Avstraliyada
c) Okeaniyada
d) Cənubi Amerikada
e) Afrikada
ə) Cənub – Şərqi Asiyada
A) a,d,ə
B) b,c,ə
C) b,d,e
D) a,b,d
Birmillətli dövlət deyil:
A) Yaponiya
B) Norveç
C) Niderland
D) Türkiyə
Hind – Avropa dil ailəsinə aid olmayan dil qrupu:
A) İran
B) Roman
C) Qafqaz
D) Slavyan
Xristianlığın protestant təriqətinə sitayiş olunmur:
A) Yeni Zelandiyada
B) ABŞ – da
C) Avstraliyada
D) Yunanıstanda
Lamaizm dininə sitayiş olunur:
A) Melaneziyada
B) İsraildə
C) Kambocada
D) Monqolustanda
Buddizmə sitayiş edən dövlət deyil:
A) Yeni Zelandiya
B) Vyetnam
C) Laos
D) Tailand
E) Kamboca
Hansı fikir səhvdir?
A) Urbanizasiyanın ən yüksək səviyyəsi meqalopolisdir
B) Şəhər əhalisinin çoxalması urbanizasiyadır
C) Ən sıx region Şərqi Asiyadır
D) Suburbanizasiya İEOÖ-lərə aiddir
Hansı dünyəvi dindir?
A) Buddizm
B) Lamaizm
C) İnduizm
D) İudaizm
E) Sintoizm
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top