Tapılan ümumi test sayı : 38

İnsanların okean və dənizlərin sərvətlərindən istifadə etməsi nəticəsində yaranan problemlərindən biri deyil:
A) Okean sularının azalması
B) Bioloji məhsuldarlığın azalması
C) Okean sularının həddən artıq çirklənməsi
D) Ekoloji tarazlığın pozulması
Okeanla zəif su mübadiləsinin olması ilə bağlı çirklənən dənizlərdən biri deyil:
A) Qara
B) Aralıq
C) Azov
D) Baltik
Daha çox çirklənməyə məruz qalmış dənizlər:
A) Laptevlər, Şərqi Sibir, Çukot
B) Barens, Kara, Çukot
C) Aralıq, Baltik, Karib
D) Yapon, Oxot, Sarı
Okeanların bioloji ehtiyatlarına diqqəti artırmışdır:
A) Bioloji ehtiyatların az olması
B) Ərzaq probleminin kəskinləşməsi
C) Okean məhsullarının ucuz başa gəlməsi
D) Bioloji ehtiyatların keyfiyyətli olması
Dəniz daşınmalarının artmasına gətirib çıxarır:
a) beynəlxalq coğrafi əmək bölgüsünün dərinləşməsi
b) dünya ticarətinin sürətli inkişafı
c) dəmiryol şəbəkəsinin az olması
d) dəniz daşınmalarının ucuz olması
A) a,b
B) b,c
C) a,c
D) c,d
Hazırda aclıqdan və yarımaclıqdan əziyyət çəkən əhalinin yayıldığı ərazilərdən biri deyil?
A) Mərkəzi Amerika
B) Cənubi Asiya
C) Cənub – Şərqi Asiya
D) Cənub – Qərbi Avropa
Dünyada ərzaq probleminin yaranmasının səbəblərindən biri deyil:
A) Bu ölkələrin əsasən cənub yarımkürəsində yerləşməsi
B) Çox məhdud ixrac bazarının olması
C) Uzun müddət feodal geriliyinin olması
D) İEOÖ – in müstəmləkə keçmişi
İqtisadi geriliyin ən mühüm təzahür formalarından biri:
A) Müstəmləkə rejimi
B) İEOÖ – in borc problemləri
C) Yerli dinlərin hakim olması
D) Təbii ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə
Biri kasıb ölkə deyil:
A) Misir
B) Sudan
C) Malavi
D) Niger
Nisbətən iqtisadi inkişafa çatmış, borc problemi olan yeni sənayeləşmiş ölkələr:
A) Hindistan, Braziliya, Yaponiya
B) Sinqapur, Meksika, Misir
C) Braziliya, Meksika, Argentina
D) İsrail, Cənubi Koreya, Argentina
Hansı yeni sənayeləşmiş ölkələrin borc problemi var:
A) Niger
B) Kr
C) Meksika
D) Sudan
Fikirlərdən hansı düzgün deyil:
A) Əhalinin yüksək artımı ərzaq problemi yaradır
B) İEOÖ ərzaq probleminin yaranması müstəmləkə keçmişi ilə bağlıdır
C) Ərzaq problemi təkcə Afrikaya aiddir
D) Cənub-Şərqi Asiya regionunun qidasını düyü təşkil edir
Ərzaq problemi olmayan region:
A) Mərkəzi Amerika
B) Cənubi Asiya
C) Vest-Hind
D) Şərqi Asiya
Ərzaq problemi və demoqrafik partlayış problemi olan kəskin region?
A) Qərbi Avropa
B) Şərqi Avropa
C) Şərqi Asiya
D) Afrika
Külək enerjisindən istifadə edən ölkələr:
A) Çin, Fransa, Gürcüstan
B) Meksika, Braziliya, İran
C) ABŞ, AFR, Fransa
D) Misir, İraq, Yəmən
Qabarma elektrik stansiyalarından istifadə olunur:
A) Yaponiya, Danimarka, İtaliyada
B) Fransa, Norveç, Rusiyada
C) İslandiya, Türkiyə, Belçikada
D) Türkiyə, Meksika, Kanadada
Heliostansiya nədir?
A) Su elektrik stansiyası
B) Atom elektrik stansiyası
C) Günəş elektrik stansiyası
D) Külək elektrik stansiyası
Günəş elektrik stansiyaları tikilmişdir:
A) Latın Amerikası ölkələrində, ABŞ – da
B) Yaponiya, Cənub – Şərqi Asiya ölkələrində
C) Mərkəzi Asiya, CAR – da
D) Qərbi Avropa və Cənub – Qərbi Asiyanın varlı ölkələrində
Ekoloji cəhətdən təmiz hesab olunur:
A) İES
B) AES
C) SES
D) Heliostansiya
“ Demoqrafik partlayış ” nədir?
A) Kəskin ərzaq qıtlığı
B) Əhalinin sayının sürətlə azalması
C) Əhalinin sayının sürətlə artması
D) Müəyyən ərazidə əhalinin sıx məskunlaşması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top