Tapılan ümumi test sayı : 38

İnsanların okean və dənizlərin sərvətlərindən istifadə etməsi nəticəsində yaranan problemlərindən biri deyil:
A) Okean sularının azalması
B) Ekoloji tarazlığın pozulması
C) Bioloji məhsuldarlığın azalması
D) Okean sularının həddən artıq çirklənməsi
Okeanla zəif su mübadiləsinin olması ilə bağlı çirklənən dənizlərdən biri deyil:
A) Aralıq
B) Qara
C) Baltik
D) Azov
Daha çox çirklənməyə məruz qalmış dənizlər:
A) Yapon, Oxot, Sarı
B) Laptevlər, Şərqi Sibir, Çukot
C) Aralıq, Baltik, Karib
D) Barens, Kara, Çukot
Okeanların bioloji ehtiyatlarına diqqəti artırmışdır:
A) Bioloji ehtiyatların keyfiyyətli olması
B) Okean məhsullarının ucuz başa gəlməsi
C) Ərzaq probleminin kəskinləşməsi
D) Bioloji ehtiyatların az olması
Dəniz daşınmalarının artmasına gətirib çıxarır:
a) beynəlxalq coğrafi əmək bölgüsünün dərinləşməsi
b) dünya ticarətinin sürətli inkişafı
c) dəmiryol şəbəkəsinin az olması
d) dəniz daşınmalarının ucuz olması
A) c,d
B) a,b
C) a,c
D) b,c
Hazırda aclıqdan və yarımaclıqdan əziyyət çəkən əhalinin yayıldığı ərazilərdən biri deyil?
A) Mərkəzi Amerika
B) Cənubi Asiya
C) Cənub – Qərbi Avropa
D) Cənub – Şərqi Asiya
Dünyada ərzaq probleminin yaranmasının səbəblərindən biri deyil:
A) İEOÖ – in müstəmləkə keçmişi
B) Uzun müddət feodal geriliyinin olması
C) Bu ölkələrin əsasən cənub yarımkürəsində yerləşməsi
D) Çox məhdud ixrac bazarının olması
İqtisadi geriliyin ən mühüm təzahür formalarından biri:
A) İEOÖ – in borc problemləri
B) Müstəmləkə rejimi
C) Təbii ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə
D) Yerli dinlərin hakim olması
Biri kasıb ölkə deyil:
A) Misir
B) Malavi
C) Sudan
D) Niger
Nisbətən iqtisadi inkişafa çatmış, borc problemi olan yeni sənayeləşmiş ölkələr:
A) İsrail, Cənubi Koreya, Argentina
B) Sinqapur, Meksika, Misir
C) Braziliya, Meksika, Argentina
D) Hindistan, Braziliya, Yaponiya
Hansı yeni sənayeləşmiş ölkələrin borc problemi var:
A) Kr
B) Meksika
C) Sudan
D) Niger
Fikirlərdən hansı düzgün deyil:
A) Əhalinin yüksək artımı ərzaq problemi yaradır
B) İEOÖ ərzaq probleminin yaranması müstəmləkə keçmişi ilə bağlıdır
C) Cənub-Şərqi Asiya regionunun qidasını düyü təşkil edir
D) Ərzaq problemi təkcə Afrikaya aiddir
Ərzaq problemi olmayan region:
A) Cənubi Asiya
B) Vest-Hind
C) Şərqi Asiya
D) Mərkəzi Amerika
Ərzaq problemi və demoqrafik partlayış problemi olan kəskin region?
A) Qərbi Avropa
B) Şərqi Avropa
C) Afrika
D) Şərqi Asiya
Külək enerjisindən istifadə edən ölkələr:
A) Meksika, Braziliya, İran
B) ABŞ, AFR, Fransa
C) Misir, İraq, Yəmən
D) Çin, Fransa, Gürcüstan
Qabarma elektrik stansiyalarından istifadə olunur:
A) İslandiya, Türkiyə, Belçikada
B) Türkiyə, Meksika, Kanadada
C) Fransa, Norveç, Rusiyada
D) Yaponiya, Danimarka, İtaliyada
Heliostansiya nədir?
A) Günəş elektrik stansiyası
B) Su elektrik stansiyası
C) Külək elektrik stansiyası
D) Atom elektrik stansiyası
Günəş elektrik stansiyaları tikilmişdir:
A) Mərkəzi Asiya, CAR – da
B) Yaponiya, Cənub – Şərqi Asiya ölkələrində
C) Latın Amerikası ölkələrində, ABŞ – da
D) Qərbi Avropa və Cənub – Qərbi Asiyanın varlı ölkələrində
Ekoloji cəhətdən təmiz hesab olunur:
A) Heliostansiya
B) SES
C) İES
D) AES
“ Demoqrafik partlayış ” nədir?
A) Kəskin ərzaq qıtlığı
B) Əhalinin sayının sürətlə artması
C) Müəyyən ərazidə əhalinin sıx məskunlaşması
D) Əhalinin sayının sürətlə azalması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top