Tapılan ümumi test sayı : 43

C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" komediyasında qoyulan ən mühüm məsələ nə idi ?
A) xalq, vətən və ziyalılar
B) milli istiqlal
C) ana və oğullar
D) ailə və cəmiyyət
E) millət və onun dili
Hamlet əsərində "Olum ya ölüm" məngənəsində sıxılan qəhrəmanın bütün əsər boyu daxili tərəddüdlərinə, qətiyyətsizliyinə səbəb nə idi ?
A) qəti qərar qəbul etməyə demokratizmi və ifrat humanizmi mane olurdu;
B) Özünün də cinayət işləyəcəyi təqdirdə kilsə qanunları və dar ağacları onu qorxudurdu;
C) Hamlet fəliyyət, iş adamı deyildi; düşüncələrindən irəli gedə bilmirdi;
D) atasının qatilini heç cür qəti müəyyən edə bilmirdi;
E) Anası Gertrudanın aldanmış olduğunu zənn edib onun əlavə iztirab və narazılığına səbəb olmaq istəmirdi;
"Hacı Qara" komediyasında Heydər bəyi Hacı Qara ilə birləşdirən nədir ?
A) onların hər ikisi sövdəgər tacir obrazıdır;
B) Heydər bəy də Hacı Qara kimi xəsisdir;
C) onların hər ikisi pul üçün hər cür riyakarlığa razı olur;
D) onların hər ikisinə pul lazım idi;
E) Həm Hacı Qara, həm də Heydər bəy komik obrazlardır;
S.Ə.Şirvanidən verilmiş aşağıdakı beytdə hansı bədii ifadə vasitəsi var ?
Naxunu-qəmlə bizi Fərhada nisbət etməyin
Kim yıxar bir gündə yüz min Bisütunu yişəmiz.
A) kinayə
B) təkrir
C) mübaliğə
D) təzad
E) bədii üsul
Əruz vəzninin səciyyəvi əlaməti nədir ?
A) misralarda daxili bölgünün gözlənilməsi
B) misralarda uzun və qısa hecaların mütənasib növbələnməsi
C) misralarda hecaların sayca bərabərliyi
D) misraların qoşa-qoşa qafiyələnməsi və şe`r təqtillərinə əməl olunması
E) bölgünün bütöv söz prinsipinə əsaslanması
"Ey xoş ol günlər ki, mən Həmraz idim canan ilə,
Ne`məti-vəslin görüb nazın çəkirdim min can ilə"-mətləli beyti ilə başlayan qəzəl M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasında kimin dilindən verilmişdir ?
A) Leylinin anasının
B) Məcnunun atasının
C) Zeydin
D) Leylinin
E) Məcnunun
Aşağıdakılardan kim "Xəmsə" mövzusunda poema yazmışdır ?
A) Fədai
B) Həbibi
C) Qövsi Təbrizi
D) Saib Təbrizi
E) Arif Ərdəbili
Nizami "Xəmsə"sinə daxil edilmiş poemaların ardıcıllığı hansı sırada pozulmuşdur ?
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "Xosrov və Şirin"
D) "Yeddi gözəl"
E) "İsgəndərnamə"
Aşağıdakılardan kim XI əsrin sonu, XII əsrin əvvəllərində Şirvanşahlarda yaşayıb-yaradan saray şairləri sırasında verilə bilməz ?
A) Xaqani
B) İzəddin Şirvani
C) Fələki
D) Qətran Təbrizi
E) Əbdülüla Gəncəvi
Qazan xan nə üçün Qaraca Çobanın onunla düşmən üzərinə birgə getməsinə razı olmaq istəmədi ?
A) igidin igidə icazəsiz kömək etməsi günah sayılırdı;
B) oğlu Uruzun qarşısında gözükölgəli olacağından qorxurdu.
C) qorxurdu ki, tayfa bəyləri "Qaraca Çoban olmasa idi, Qazan heç nə edə bilməzdi" desinlər;
D) Qaraca Çobana yuxarıdan aşağı baxırdı;
E) o dövrün qanunlarına görə, kişi ailəsi ilə bağlı məsələlərdə təkbaşına məs`uliyyət daşıyırdı;
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) çoxvariantlı ədəbiyyatdır;
B) özünəməxsus janır və dil ifadə xüsusiyyətləri var;
C) yalnız epik janırları olur;
D) ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur;
E) şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir;
Qit`ə qafiyə quruluşuna görə klassik şe`rin hansı şəklinə yaxındır ?
A) qəzəl
B) mürəbbe
C) rübai
D) müxəmməs
E) məsnəvi
S.Rəhimovun ən böyük romanı hansıdır ?
A) "Saçlı"
B) "Ana abidəsi"
C) "Şamo"
D) "Ağbulaq dağlarında"
E) "Qafqaz qartalı"
S.Vurğunun hansı əsərinin faciəvi sonluğu  sonradan nikbin məzmunla tamamlandığından əsərin adı da dəyişdirilmişdir ?
A) "İnsan"
B) "Fərhad və Şirin"
C) "Vaqif"
D) "Komsomol poeması"
E) "Xanlar"
C.Cabbarlının aşağıdakı əsərlərindən biri tarixi faciədir. Həmin əsəri göstərin:
A) "1905-ci ildə"
B) "Aydın"
C) "Yaşar"
D) "Od gəlini"
E) "Oqtay Eloğlu"
Hansı sırada budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlanmışdır ?
A) Hava soyudumu, onu bu yerlərdə görə bilməzsən.
B) Hərçənd çox çətindir, amma yerinə yetirilməlidir.
C) Elə oxu ki, hamı anlaya bilsin.
D) Sən vaxtında gəlib çıxsan, biz gecikmərik.
E) Kim istəsə, onu özümlə aparacağam.
"Hamıya məlumdur ki, sən mənim ən yaxın dostumsan" tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlə hansı növdədir ?
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) səbəb budaq cümləsi
C) xəbər budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) tə`yin budaq cümləsi
Baxmayaraq, hlda, əvəzinə sözlərinin köməyi ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir ?
A) zərflik
B) tamamlıq
C) tə`yin
D) mübtəda
E) xəbər
Qeyri-müəyyən şəxsli cümləni göstərin:
A) Sizi telefona çağırırlar.
B) Yanvar ayının 20-si idi.
C) Kimsə qapını həyəcanla döyürdü.
D) Biz dünən yola düşməli idik.
E) Yıxılana balta çalmazlar.
Fe`li birləşmələrin tabeedici tərəfi nə ilə ifadə olunur?
A) isim və sifətlə
B) fe`lin xəbər forması ilə
C) şəxs şəkilçisi qəbul etmiş hər hansı bir nitq hissəsi ilə
D) fe`lin bütün formaları ilə
E) məsdər, fe`li sifət və fe`li bağlama ilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top