Tapılan ümumi test sayı : 43

C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" komediyasında qoyulan ən mühüm məsələ nə idi ?
A) ailə və cəmiyyət
B) xalq, vətən və ziyalılar
C) milli istiqlal
D) ana və oğullar
E) millət və onun dili
Hamlet əsərində "Olum ya ölüm" məngənəsində sıxılan qəhrəmanın bütün əsər boyu daxili tərəddüdlərinə, qətiyyətsizliyinə səbəb nə idi ?
A) qəti qərar qəbul etməyə demokratizmi və ifrat humanizmi mane olurdu;
B) Hamlet fəliyyət, iş adamı deyildi; düşüncələrindən irəli gedə bilmirdi;
C) Özünün də cinayət işləyəcəyi təqdirdə kilsə qanunları və dar ağacları onu qorxudurdu;
D) atasının qatilini heç cür qəti müəyyən edə bilmirdi;
E) Anası Gertrudanın aldanmış olduğunu zənn edib onun əlavə iztirab və narazılığına səbəb olmaq istəmirdi;
"Hacı Qara" komediyasında Heydər bəyi Hacı Qara ilə birləşdirən nədir ?
A) onların hər ikisi sövdəgər tacir obrazıdır;
B) onların hər ikisinə pul lazım idi;
C) Həm Hacı Qara, həm də Heydər bəy komik obrazlardır;
D) onların hər ikisi pul üçün hər cür riyakarlığa razı olur;
E) Heydər bəy də Hacı Qara kimi xəsisdir;
S.Ə.Şirvanidən verilmiş aşağıdakı beytdə hansı bədii ifadə vasitəsi var ?
Naxunu-qəmlə bizi Fərhada nisbət etməyin
Kim yıxar bir gündə yüz min Bisütunu yişəmiz.
A) təkrir
B) kinayə
C) mübaliğə
D) təzad
E) bədii üsul
Əruz vəzninin səciyyəvi əlaməti nədir ?
A) misralarda daxili bölgünün gözlənilməsi
B) misralarda hecaların sayca bərabərliyi
C) misraların qoşa-qoşa qafiyələnməsi və şe`r təqtillərinə əməl olunması
D) bölgünün bütöv söz prinsipinə əsaslanması
E) misralarda uzun və qısa hecaların mütənasib növbələnməsi
"Ey xoş ol günlər ki, mən Həmraz idim canan ilə,
Ne`məti-vəslin görüb nazın çəkirdim min can ilə"-mətləli beyti ilə başlayan qəzəl M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasında kimin dilindən verilmişdir ?
A) Məcnunun
B) Leylinin
C) Leylinin anasının
D) Məcnunun atasının
E) Zeydin
Aşağıdakılardan kim "Xəmsə" mövzusunda poema yazmışdır ?
A) Arif Ərdəbili
B) Saib Təbrizi
C) Fədai
D) Qövsi Təbrizi
E) Həbibi
Nizami "Xəmsə"sinə daxil edilmiş poemaların ardıcıllığı hansı sırada pozulmuşdur ?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "İsgəndərnamə"
D) "Xosrov və Şirin"
E) "Yeddi gözəl"
Aşağıdakılardan kim XI əsrin sonu, XII əsrin əvvəllərində Şirvanşahlarda yaşayıb-yaradan saray şairləri sırasında verilə bilməz ?
A) Xaqani
B) Əbdülüla Gəncəvi
C) İzəddin Şirvani
D) Fələki
E) Qətran Təbrizi
Qazan xan nə üçün Qaraca Çobanın onunla düşmən üzərinə birgə getməsinə razı olmaq istəmədi ?
A) Qaraca Çobana yuxarıdan aşağı baxırdı;
B) igidin igidə icazəsiz kömək etməsi günah sayılırdı;
C) oğlu Uruzun qarşısında gözükölgəli olacağından qorxurdu.
D) o dövrün qanunlarına görə, kişi ailəsi ilə bağlı məsələlərdə təkbaşına məs`uliyyət daşıyırdı;
E) qorxurdu ki, tayfa bəyləri "Qaraca Çoban olmasa idi, Qazan heç nə edə bilməzdi" desinlər;
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur;
B) çoxvariantlı ədəbiyyatdır;
C) şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir;
D) yalnız epik janırları olur;
E) özünəməxsus janır və dil ifadə xüsusiyyətləri var;
Qit`ə qafiyə quruluşuna görə klassik şe`rin hansı şəklinə yaxındır ?
A) qəzəl
B) mürəbbe
C) məsnəvi
D) müxəmməs
E) rübai
S.Rəhimovun ən böyük romanı hansıdır ?
A) "Ağbulaq dağlarında"
B) "Şamo"
C) "Saçlı"
D) "Ana abidəsi"
E) "Qafqaz qartalı"
S.Vurğunun hansı əsərinin faciəvi sonluğu  sonradan nikbin məzmunla tamamlandığından əsərin adı da dəyişdirilmişdir ?
A) "Xanlar"
B) "İnsan"
C) "Fərhad və Şirin"
D) "Vaqif"
E) "Komsomol poeması"
C.Cabbarlının aşağıdakı əsərlərindən biri tarixi faciədir. Həmin əsəri göstərin:
A) "1905-ci ildə"
B) "Od gəlini"
C) "Oqtay Eloğlu"
D) "Yaşar"
E) "Aydın"
Hansı sırada budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlanmışdır ?
A) Hərçənd çox çətindir, amma yerinə yetirilməlidir.
B) Elə oxu ki, hamı anlaya bilsin.
C) Hava soyudumu, onu bu yerlərdə görə bilməzsən.
D) Kim istəsə, onu özümlə aparacağam.
E) Sən vaxtında gəlib çıxsan, biz gecikmərik.
"Hamıya məlumdur ki, sən mənim ən yaxın dostumsan" tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlə hansı növdədir ?
A) tə`yin budaq cümləsi
B) səbəb budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
Baxmayaraq, hlda, əvəzinə sözlərinin köməyi ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir ?
A) tə`yin
B) tamamlıq
C) zərflik
D) xəbər
E) mübtəda
Qeyri-müəyyən şəxsli cümləni göstərin:
A) Yanvar ayının 20-si idi.
B) Biz dünən yola düşməli idik.
C) Kimsə qapını həyəcanla döyürdü.
D) Sizi telefona çağırırlar.
E) Yıxılana balta çalmazlar.
Fe`li birləşmələrin tabeedici tərəfi nə ilə ifadə olunur?
A) fe`lin bütün formaları ilə
B) fe`lin xəbər forması ilə
C) məsdər, fe`li sifət və fe`li bağlama ilə
D) isim və sifətlə
E) şəxs şəkilçisi qəbul etmiş hər hansı bir nitq hissəsi ilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top