Tapılan ümumi test sayı : 43

C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" komediyasında qoyulan ən mühüm məsələ nə idi ?
A) xalq, vətən və ziyalılar
B) ana və oğullar
C) ailə və cəmiyyət
D) millət və onun dili
E) milli istiqlal
Hamlet əsərində "Olum ya ölüm" məngənəsində sıxılan qəhrəmanın bütün əsər boyu daxili tərəddüdlərinə, qətiyyətsizliyinə səbəb nə idi ?
A) atasının qatilini heç cür qəti müəyyən edə bilmirdi;
B) qəti qərar qəbul etməyə demokratizmi və ifrat humanizmi mane olurdu;
C) Özünün də cinayət işləyəcəyi təqdirdə kilsə qanunları və dar ağacları onu qorxudurdu;
D) Anası Gertrudanın aldanmış olduğunu zənn edib onun əlavə iztirab və narazılığına səbəb olmaq istəmirdi;
E) Hamlet fəliyyət, iş adamı deyildi; düşüncələrindən irəli gedə bilmirdi;
"Hacı Qara" komediyasında Heydər bəyi Hacı Qara ilə birləşdirən nədir ?
A) onların hər ikisi pul üçün hər cür riyakarlığa razı olur;
B) onların hər ikisi sövdəgər tacir obrazıdır;
C) Heydər bəy də Hacı Qara kimi xəsisdir;
D) onların hər ikisinə pul lazım idi;
E) Həm Hacı Qara, həm də Heydər bəy komik obrazlardır;
S.Ə.Şirvanidən verilmiş aşağıdakı beytdə hansı bədii ifadə vasitəsi var ?
Naxunu-qəmlə bizi Fərhada nisbət etməyin
Kim yıxar bir gündə yüz min Bisütunu yişəmiz.
A) mübaliğə
B) kinayə
C) təzad
D) təkrir
E) bədii üsul
Əruz vəzninin səciyyəvi əlaməti nədir ?
A) misralarda daxili bölgünün gözlənilməsi
B) bölgünün bütöv söz prinsipinə əsaslanması
C) misraların qoşa-qoşa qafiyələnməsi və şe`r təqtillərinə əməl olunması
D) misralarda uzun və qısa hecaların mütənasib növbələnməsi
E) misralarda hecaların sayca bərabərliyi
"Ey xoş ol günlər ki, mən Həmraz idim canan ilə,
Ne`məti-vəslin görüb nazın çəkirdim min can ilə"-mətləli beyti ilə başlayan qəzəl M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasında kimin dilindən verilmişdir ?
A) Məcnunun
B) Məcnunun atasının
C) Zeydin
D) Leylinin
E) Leylinin anasının
Aşağıdakılardan kim "Xəmsə" mövzusunda poema yazmışdır ?
A) Fədai
B) Həbibi
C) Arif Ərdəbili
D) Qövsi Təbrizi
E) Saib Təbrizi
Nizami "Xəmsə"sinə daxil edilmiş poemaların ardıcıllığı hansı sırada pozulmuşdur ?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "Yeddi gözəl"
C) "İsgəndərnamə"
D) "Xosrov və Şirin"
E) "Leyli və Məcnun"
Aşağıdakılardan kim XI əsrin sonu, XII əsrin əvvəllərində Şirvanşahlarda yaşayıb-yaradan saray şairləri sırasında verilə bilməz ?
A) Əbdülüla Gəncəvi
B) Fələki
C) İzəddin Şirvani
D) Qətran Təbrizi
E) Xaqani
Qazan xan nə üçün Qaraca Çobanın onunla düşmən üzərinə birgə getməsinə razı olmaq istəmədi ?
A) Qaraca Çobana yuxarıdan aşağı baxırdı;
B) o dövrün qanunlarına görə, kişi ailəsi ilə bağlı məsələlərdə təkbaşına məs`uliyyət daşıyırdı;
C) igidin igidə icazəsiz kömək etməsi günah sayılırdı;
D) qorxurdu ki, tayfa bəyləri "Qaraca Çoban olmasa idi, Qazan heç nə edə bilməzdi" desinlər;
E) oğlu Uruzun qarşısında gözükölgəli olacağından qorxurdu.
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) yalnız epik janırları olur;
B) ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur;
C) şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir;
D) çoxvariantlı ədəbiyyatdır;
E) özünəməxsus janır və dil ifadə xüsusiyyətləri var;
Qit`ə qafiyə quruluşuna görə klassik şe`rin hansı şəklinə yaxındır ?
A) müxəmməs
B) məsnəvi
C) qəzəl
D) mürəbbe
E) rübai
S.Rəhimovun ən böyük romanı hansıdır ?
A) "Qafqaz qartalı"
B) "Ana abidəsi"
C) "Saçlı"
D) "Ağbulaq dağlarında"
E) "Şamo"
S.Vurğunun hansı əsərinin faciəvi sonluğu  sonradan nikbin məzmunla tamamlandığından əsərin adı da dəyişdirilmişdir ?
A) "Vaqif"
B) "Komsomol poeması"
C) "Fərhad və Şirin"
D) "Xanlar"
E) "İnsan"
C.Cabbarlının aşağıdakı əsərlərindən biri tarixi faciədir. Həmin əsəri göstərin:
A) "Oqtay Eloğlu"
B) "Yaşar"
C) "Aydın"
D) "Od gəlini"
E) "1905-ci ildə"
Hansı sırada budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlanmışdır ?
A) Elə oxu ki, hamı anlaya bilsin.
B) Sən vaxtında gəlib çıxsan, biz gecikmərik.
C) Hərçənd çox çətindir, amma yerinə yetirilməlidir.
D) Hava soyudumu, onu bu yerlərdə görə bilməzsən.
E) Kim istəsə, onu özümlə aparacağam.
"Hamıya məlumdur ki, sən mənim ən yaxın dostumsan" tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlə hansı növdədir ?
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) səbəb budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) tə`yin budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
Baxmayaraq, hlda, əvəzinə sözlərinin köməyi ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir ?
A) tə`yin
B) zərflik
C) xəbər
D) tamamlıq
E) mübtəda
Qeyri-müəyyən şəxsli cümləni göstərin:
A) Biz dünən yola düşməli idik.
B) Yanvar ayının 20-si idi.
C) Sizi telefona çağırırlar.
D) Yıxılana balta çalmazlar.
E) Kimsə qapını həyəcanla döyürdü.
Fe`li birləşmələrin tabeedici tərəfi nə ilə ifadə olunur?
A) şəxs şəkilçisi qəbul etmiş hər hansı bir nitq hissəsi ilə
B) isim və sifətlə
C) fe`lin xəbər forması ilə
D) fe`lin bütün formaları ilə
E) məsdər, fe`li sifət və fe`li bağlama ilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top