Tapılan ümumi test sayı : 43

C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" komediyasında qoyulan ən mühüm məsələ nə idi ?
A) milli istiqlal
B) ailə və cəmiyyət
C) xalq, vətən və ziyalılar
D) ana və oğullar
E) millət və onun dili
Hamlet əsərində "Olum ya ölüm" məngənəsində sıxılan qəhrəmanın bütün əsər boyu daxili tərəddüdlərinə, qətiyyətsizliyinə səbəb nə idi ?
A) qəti qərar qəbul etməyə demokratizmi və ifrat humanizmi mane olurdu;
B) Hamlet fəliyyət, iş adamı deyildi; düşüncələrindən irəli gedə bilmirdi;
C) Özünün də cinayət işləyəcəyi təqdirdə kilsə qanunları və dar ağacları onu qorxudurdu;
D) Anası Gertrudanın aldanmış olduğunu zənn edib onun əlavə iztirab və narazılığına səbəb olmaq istəmirdi;
E) atasının qatilini heç cür qəti müəyyən edə bilmirdi;
"Hacı Qara" komediyasında Heydər bəyi Hacı Qara ilə birləşdirən nədir ?
A) onların hər ikisi pul üçün hər cür riyakarlığa razı olur;
B) Heydər bəy də Hacı Qara kimi xəsisdir;
C) onların hər ikisi sövdəgər tacir obrazıdır;
D) Həm Hacı Qara, həm də Heydər bəy komik obrazlardır;
E) onların hər ikisinə pul lazım idi;
S.Ə.Şirvanidən verilmiş aşağıdakı beytdə hansı bədii ifadə vasitəsi var ?
Naxunu-qəmlə bizi Fərhada nisbət etməyin
Kim yıxar bir gündə yüz min Bisütunu yişəmiz.
A) təzad
B) bədii üsul
C) təkrir
D) mübaliğə
E) kinayə
Əruz vəzninin səciyyəvi əlaməti nədir ?
A) misralarda hecaların sayca bərabərliyi
B) misraların qoşa-qoşa qafiyələnməsi və şe`r təqtillərinə əməl olunması
C) bölgünün bütöv söz prinsipinə əsaslanması
D) misralarda uzun və qısa hecaların mütənasib növbələnməsi
E) misralarda daxili bölgünün gözlənilməsi
"Ey xoş ol günlər ki, mən Həmraz idim canan ilə,
Ne`məti-vəslin görüb nazın çəkirdim min can ilə"-mətləli beyti ilə başlayan qəzəl M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasında kimin dilindən verilmişdir ?
A) Leylinin anasının
B) Leylinin
C) Məcnunun atasının
D) Zeydin
E) Məcnunun
Aşağıdakılardan kim "Xəmsə" mövzusunda poema yazmışdır ?
A) Saib Təbrizi
B) Fədai
C) Arif Ərdəbili
D) Həbibi
E) Qövsi Təbrizi
Nizami "Xəmsə"sinə daxil edilmiş poemaların ardıcıllığı hansı sırada pozulmuşdur ?
A) "Xosrov və Şirin"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "İsgəndərnamə"
D) "Yeddi gözəl"
E) "Sirlər xəzinəsi"
Aşağıdakılardan kim XI əsrin sonu, XII əsrin əvvəllərində Şirvanşahlarda yaşayıb-yaradan saray şairləri sırasında verilə bilməz ?
A) Qətran Təbrizi
B) Əbdülüla Gəncəvi
C) Xaqani
D) İzəddin Şirvani
E) Fələki
Qazan xan nə üçün Qaraca Çobanın onunla düşmən üzərinə birgə getməsinə razı olmaq istəmədi ?
A) igidin igidə icazəsiz kömək etməsi günah sayılırdı;
B) oğlu Uruzun qarşısında gözükölgəli olacağından qorxurdu.
C) Qaraca Çobana yuxarıdan aşağı baxırdı;
D) o dövrün qanunlarına görə, kişi ailəsi ilə bağlı məsələlərdə təkbaşına məs`uliyyət daşıyırdı;
E) qorxurdu ki, tayfa bəyləri "Qaraca Çoban olmasa idi, Qazan heç nə edə bilməzdi" desinlər;
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) özünəməxsus janır və dil ifadə xüsusiyyətləri var;
B) ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur;
C) yalnız epik janırları olur;
D) çoxvariantlı ədəbiyyatdır;
E) şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir;
Qit`ə qafiyə quruluşuna görə klassik şe`rin hansı şəklinə yaxındır ?
A) qəzəl
B) mürəbbe
C) müxəmməs
D) rübai
E) məsnəvi
S.Rəhimovun ən böyük romanı hansıdır ?
A) "Ağbulaq dağlarında"
B) "Qafqaz qartalı"
C) "Ana abidəsi"
D) "Şamo"
E) "Saçlı"
S.Vurğunun hansı əsərinin faciəvi sonluğu  sonradan nikbin məzmunla tamamlandığından əsərin adı da dəyişdirilmişdir ?
A) "Vaqif"
B) "Fərhad və Şirin"
C) "Xanlar"
D) "Komsomol poeması"
E) "İnsan"
C.Cabbarlının aşağıdakı əsərlərindən biri tarixi faciədir. Həmin əsəri göstərin:
A) "Yaşar"
B) "1905-ci ildə"
C) "Od gəlini"
D) "Aydın"
E) "Oqtay Eloğlu"
Hansı sırada budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlanmışdır ?
A) Kim istəsə, onu özümlə aparacağam.
B) Hərçənd çox çətindir, amma yerinə yetirilməlidir.
C) Hava soyudumu, onu bu yerlərdə görə bilməzsən.
D) Elə oxu ki, hamı anlaya bilsin.
E) Sən vaxtında gəlib çıxsan, biz gecikmərik.
"Hamıya məlumdur ki, sən mənim ən yaxın dostumsan" tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlə hansı növdədir ?
A) xəbər budaq cümləsi
B) tamamlıq budaq cümləsi
C) səbəb budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) tə`yin budaq cümləsi
Baxmayaraq, hlda, əvəzinə sözlərinin köməyi ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir ?
A) zərflik
B) mübtəda
C) xəbər
D) tamamlıq
E) tə`yin
Qeyri-müəyyən şəxsli cümləni göstərin:
A) Yıxılana balta çalmazlar.
B) Yanvar ayının 20-si idi.
C) Biz dünən yola düşməli idik.
D) Sizi telefona çağırırlar.
E) Kimsə qapını həyəcanla döyürdü.
Fe`li birləşmələrin tabeedici tərəfi nə ilə ifadə olunur?
A) fe`lin bütün formaları ilə
B) isim və sifətlə
C) məsdər, fe`li sifət və fe`li bağlama ilə
D) fe`lin xəbər forması ilə
E) şəxs şəkilçisi qəbul etmiş hər hansı bir nitq hissəsi ilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top