Tapılan ümumi test sayı : 43

Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik hala aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir.
A) Mə`nasına görə ümumilik və qeyri-müəyyənlik bildirir.
B) Bu halda olan sözü bütün işlənmə vəziyyətlərində müəyyən yiyəlik hala çevirmək mümkündür.
C) Bu halda olan söz, adlıq hal kimi, nə? sualına cavab verir.
D) Bu hal II növ ismi söz birləşməsinin I tərəfi olur.
E) Bu halda işlənən söz cümlənin xəbəri ola bilmir.
"Aytəkin şəhərə yola düşdü" cümləsi nə üçün cüttərkibli müxtəsər cümlə sayılır ?
A) baş üzvlər arsında uzlaşma əlaqəsi olduğuna görə
B) bitmə intonasiyası ilə tələffüz olunduğuna görə
C) baş üzvlərin hər ikisi iştirak etdiyinə görə
D) daha geniş fikir ifadə etdiyinə görə
E) baş üzvlərlə yanaşı, ikinci dərəcəli üzv də iştirak etdiyinə görə
"Qapını örtmək" fe`li birləşməsinin tərəfləri arasında hansı sintaktik əlaqə vardır ?
A) yanaşma
B) tabesizlik
C) idarə
D) sintaktik əlaqə yoxdur
E) uzlaşma
Tabe tərəfi isimlə ifadə olunan I növ ismi sözbirləşməsini göstərin.
A) onuncu sıra
B) pıçıldaşan ləpələr
C) həmin şəkillər
D) daş hasar
E) kövrək qanadlar
İsmi xəbərli cüttərkibli sadə cümləni göstərin.
A) Ömür bizə yaşayıb yaratmaq üçün verilib.
B) Qardaşım uşaq həkimidir.
C) Biz hamılıqla torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxmalıyıq.
D) Xəstənin halı xeyli yaxşılaşmışdı.
E) Bahar fəsli idi.
Hansı sıradakı qoşmalar həm yiyəlik, həm də yönlük halı ilə işlənir ?
A) üçün, ötrü
B) qeyri, savayı
C) tərəf, doğru
D) -dək, -can(-cən)
E) qədər, kimi
"Qatarla getmək" birləşməsində la nədir ?
A) fe`l düzəldən şəkilçi
B) ədat
C) bağlayıcı
D) zərf düzəldən şəkilçi
E) qoşma
Fe`li bağlama hansı cümlə üzvü vəzifəsində işlənir ?
A) tə`yin
B) mübtəda
C) xəbər
D) zərflik
E) tamamlıq
Aşağıdakılar fe`ldən sifət düzəldən şəkilçilər kimi verilmişdir. Səhv olanı göstərin.
A) -qan(-kən)
B) -ıq(-ik, -uq, -ük)
C) -an(-ən)
D) -qın(-kin, -qun, -kün)
E) -ıcı(-ici, -ucu, -ücü)
"Görünür bu məsələdə sən haqlısan" cümləsində xəbər hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) sifətlə
B) əvəzliklə
C) isimlə
D) fe`llə
E) sayla
Hansı sırada vergül düzgün qoyulmamışdır ?
A) Bu, dostumun bağışladığı kitabdır.
B) O, ancaq sənə inanır.
C) Biz, əlbəttə qalib gələcəyik!
D) Güləcəksən hər bir zaman, Azərbaycan, Azərbaycan! (S.V.)
E) Ana, Vətən çağırır, getməliyəm!
"Motor" sözünün fonetik təlilində hansı mərhələdə səhvə yol verilmişdir ?
A) Bu sözdə 5 səs (m, o, t, o, r) və 5 hərf (em, o, te, o, er) var.
B) m, r cingiltili, t kar samitdir.
C) o, qalın dodaqlanan saitdir.
D) Sözdə dodaqlanan qalın saitlərin ahəngi gözlənmişdir.
E) İki hecalı sözdür, vurğu ikinci hecaya düşür.
Hansı sırada sözlər düzgün yazılış cəhətdən bütünlüklə səhvdir ?
A) əsr, mə`sul, kran, istedad
B) qəhrəman, yəqinlik, doğrudan, səlist
C) tövsiyə, əlbətdə, məəttəl, poeziya
D) sürtük, maqintafon, bulut, rəsmxət
E) məcara, lahiyə, doğurdan, səhf
Fe`lin arzu forması hansı şəkilçi ilə düzəlir ?
A) -acaq(-əcək)
B) -sa(-sə)
C) -a(-ə)
D) -ası(-əsi)
E) -malı(-məli)
Fe`l qrammatik mənasına görə nə bildirir ?
A) hərəkət
B) əlamət
C) miqdar
D) əşya
E) fe`lin konkret qrammatik mə`nası yoxdur
Verilmiş sözlərin içərisində vurğusu birinci hecaya düşən neçə söz var ?
Barışmazlıq, opera, ehkam, bəlkə, insaflı, lirika, dalğın
A) 5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
İşarə əvəzlikləri hansı sırada verilmişdir ?
A) öz, hər, bütün, filan
B) kim, nə, hara, necə
C) mən, sən, biz, siz
D) hamı, birisi, heç kim, kimsə
E) o, bu, elə, belə
Qeyri-müəyyən miqdar sayı hansı cümlədə işlənmişdir ?
A) Müzakirədə xeyli adam var idi.
B) Bizə on kitab lazımdır.
C) Mən bu gün xeyli yorulmuşam.
D) Üçüncü sinif yarışlarda fərqlənirdi.
E) Səkkiz dördə qalıqsız bölünür.
Fe`ldən düzələn isimlərin verildiyi sıranı göstərin.
A) güldan, dənizçi, bəstəkar
B) bağça, yoldaş, meydança
C) yaxşılıq, bərklik, saflıq
D) bitki, basqın, anlayış
E) Gülüstan, Dağıstan, meşəlik
Mənsubiyyət şəkilçili sözlər hansı sıradadır ?
A) həyati əsər, zehni iş
B) həyatı öyrənmək, zehni möhkəmləndirmək
C) yorğun adam, sınıq qəlb
D) onun zehni, şairin həyatı
E) armudu stəkan, gümüşü saç
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top