Tapılan ümumi test sayı : 43

Sözlərin üçünün də omonim olduğu sıranı göstərin.
A) divan, həyat, surət
B) qurd, az, göl
C) al, don, əsr
D) qoruq, kök, kəsr
E) ay, tut, yay
Sözün sonundakı samitin kar və ya cingiltili olduğunu necə müəyyən etmək olar ?
A) Həmin sözdən müxtəlif düzəltmə sözlər yaratmaqla
B) Belə qayda yoxdur
C) Həmin sözü yerlik və çıxışlıq hallarda işlətməklə
D) Həmin sözə saitlə başlanan şəkilçi artırmaqla
E) Sözə cəm şəkilçisi artırmaqla
Hansı sıra bütünlüklə kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdən ibarətdir ?
A) l, m, n, r
B) b, v, m, n
C) d, j, l
D) j, z, r
E) q, ğ, k, y
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top