Tapılan ümumi test sayı : 28

"Əzizim, kətan sarı,
Ağ sarı, kətan sarı.
Çıxaydım şah dağına,
Baxaydım Vətən sarı" - şe`rinin janrını  göstərin:
A) rübai
B) bayatı
C) mürəbbe
D) qoşma
E) gəraylı
Aşağıdakı şe`r parçası S.Vurğunun hansı əsərindəndir ?
Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə,
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.
A) "Dağlar"
B) "Azərbaycan"
C) "Muğan"
D) "Aygün"
E) "Ceyran"
"Od tutub qırmızı atəşlə yenə yandı üfüq,
Şəfəqin qırmızı rəngilə işıqlandı üfüq" -
misralarının müəllifi kimdir ?
A) Abbas Səhhət
B) Hüseyn Cavid
C) Mirzə Ələkbər Sabir
D) Mikayıl Müşfiq
E) Abdulla Şaiq
Ana dilimizin saflığının qorunması problemi C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinin ideyasını təşkil edir ?
A) "Danabaş kəndinin  əhvalatları"
B) "Qurbanəli bəy"
C) "Anamın kitabı"
D) "Poçt qutusu"
E) "Çay dəstgahı"
Hansı xüsusiyyət nağıl janrına aid edilə bilməz ?
A) nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi
B) hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu
C) mövzu və məzmuna görə müxtəliflik
D) xalq müdrikliyinin ifadəsi
E) epiklik
Vaqifin "Pəri" şe`ri  lirik növün hansı janrındandır ?
A) gəraylı
B) qoşma
C) qəsidə
D) müxəmməs
E) qəzəl
Göstərilən əsərlərdən hansı Füzulinin nəsrinə daxildir ?
A) "Şikayətnamə"
B) "Məni candan usandırdı..."
C) "Padşahi-mülk..."
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Söz"
Aşağıdakı dialoqda hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə olunmuşdur :
- Vaqif, ey sərvərim, ey tacidarım !
-Nə var? Nə deyirsən, vəfalı yarım ?
(S.Vurğun.  "Vaqif")
I. mübaliğə     II. bədii üsul
III. kinayə
A) III
B) II
C) II və III
D) I və II
E) I
"Yenə qılıncını çəkdi üstümə
Qurbanı olduğum o ala gözlər" - 
misralarında hansı bədii təsvir vasitələrindən istifadə olunmuşdur ?
I. epitel (bədii tə`yin)     II. təşbeh (bənzətmə)
III. istiarə (metafora)
A) I və III
B) III
C) I və II
D) II
E) I
Fitnə surəti Nizami Gəncəvinin hansı poemasındandır ?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "Yeddi gözəl"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Xosrov və Şirin"
E) "İsgəndərnamə"
"Kimə e`tibar edirsinizsə, o adamları göndərin" - cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin.
A) şərt
B) tə`yin
C) tamamlıq
D) qarşılıq-güzəşt
E) mübtəda
Xitab işlənmiş cümləni göstərin:
A) Şair, hökümdarın hüzurundasan!
B) Məncə, dostum bu gün bizə gələcək
C) Dostum səməd çox mehribandır
D) Şair əsrin səsi, xalqın səsidir
E) Mən, şair və münəccim hökümdarın hüzuruna gətirildik
İsmi xəbər nə ilə ifadə oluna bilmir ?
A) II və III növ ismi söz birləşmələri ilə
B) isim, sifət, say,əvəzlik və zərflə
C) fe`li bağlama və fe`li bağlama tərkibi ilə
D) fe`li sifət və məsdər tərkibləri ilə
E) fe`li sifət və məsdərlə
Mübtəda hansı cümlədə əvəzliklə ifadə olunmuşdur ?
A) Sahildə bir xeyli vurnuxan Çərkəz əlacsız qalıb geri qayıtdı.
B) O, Şamxalı tutub saxladı, əl-qol atmağa imakan vermədi.
C) Əvvəlcə ölçüb-biçmək lazımdır.
D) Güləsər gözünün qabağında duranda əti çimçəşirdi
E) Şamxal soyuqdan titrəyən qızın yalvarışına məhəl qoymadı.
İkinci növ ismi birləşmə olan sıranı göstərin:
A) tələbələrdən biri
B) vətənin torpaqları
C) ürəyin arzusu
D) mərd insan
E) mədəniyyət evi
Sual ədatları olan sıranı göstərin:
A) elə, məhz
B) yalnız, təkcə, bircə
C) kim, nə, hara
D) ki, axı, əlbəttə
E) bəs, məgər, -mı4
Tərzi-hərəkət zərflərindən ibarət olan cərgəni müəyyənləşdirin:
A) qorxudan, səs-küydən, qəsdən
B) pis, əlüstü, güclə
C) yuxarı, içəri, geri
D) indi, dünən, sabah
E) əsə-əsə, güclü, qaçaraq
Hansı cümlədə fe`lin arzu forması işlənməmişdir?
A) İnsan payız ölə, yazda dirilə
B) Bəlkə, canım bu azarı çəkməyə
C) Arif ola, eyham ilə söz qala
D) Lazımdı ki, qərib könlün alasan
E) Alırsan canımı, al, incimərəm
Fe`lin qayıdış növündə işlənmiş sözləri əhatə edən cərgəni müəyyənləşdirin:
A) doğratmaq, danlatmaq, bükdürmək, boyatmaq
B) döyüldü, açıldı, soyuldu, düzüldü
C) böyümək, ərimək, pörtmək, dözmək
D) geyinmək, daranmaq, bəzənmək
E) qaçışmaq, tutuşmaq, baxışmaq, gülüşmək
Yalnız tə`sirli  fe`llər verilən cərgəni göstərin.
A) yatmaq, gəlmək, durmaq
B) yemək, açmaq, oxumaq
C) gəlmək, içmək, görüşmək
D) oturmaq, işləmək, yazmaq
E) oxunmaq, geyinmək, oturmaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top