Tapılan ümumi test sayı : 28

"Əzizim, kətan sarı,
Ağ sarı, kətan sarı.
Çıxaydım şah dağına,
Baxaydım Vətən sarı" - şe`rinin janrını  göstərin:
A) gəraylı
B) qoşma
C) rübai
D) bayatı
E) mürəbbe
Aşağıdakı şe`r parçası S.Vurğunun hansı əsərindəndir ?
Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə,
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.
A) "Azərbaycan"
B) "Aygün"
C) "Dağlar"
D) "Muğan"
E) "Ceyran"
"Od tutub qırmızı atəşlə yenə yandı üfüq,
Şəfəqin qırmızı rəngilə işıqlandı üfüq" -
misralarının müəllifi kimdir ?
A) Mikayıl Müşfiq
B) Mirzə Ələkbər Sabir
C) Hüseyn Cavid
D) Abbas Səhhət
E) Abdulla Şaiq
Ana dilimizin saflığının qorunması problemi C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinin ideyasını təşkil edir ?
A) "Anamın kitabı"
B) "Poçt qutusu"
C) "Qurbanəli bəy"
D) "Çay dəstgahı"
E) "Danabaş kəndinin  əhvalatları"
Hansı xüsusiyyət nağıl janrına aid edilə bilməz ?
A) mövzu və məzmuna görə müxtəliflik
B) nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi
C) hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu
D) epiklik
E) xalq müdrikliyinin ifadəsi
Vaqifin "Pəri" şe`ri  lirik növün hansı janrındandır ?
A) qəzəl
B) gəraylı
C) qəsidə
D) müxəmməs
E) qoşma
Göstərilən əsərlərdən hansı Füzulinin nəsrinə daxildir ?
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Padşahi-mülk..."
C) "Məni candan usandırdı..."
D) "Şikayətnamə"
E) "Söz"
Aşağıdakı dialoqda hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə olunmuşdur :
- Vaqif, ey sərvərim, ey tacidarım !
-Nə var? Nə deyirsən, vəfalı yarım ?
(S.Vurğun.  "Vaqif")
I. mübaliğə     II. bədii üsul
III. kinayə
A) I və II
B) II
C) III
D) II və III
E) I
"Yenə qılıncını çəkdi üstümə
Qurbanı olduğum o ala gözlər" - 
misralarında hansı bədii təsvir vasitələrindən istifadə olunmuşdur ?
I. epitel (bədii tə`yin)     II. təşbeh (bənzətmə)
III. istiarə (metafora)
A) I və II
B) I
C) II
D) I və III
E) III
Fitnə surəti Nizami Gəncəvinin hansı poemasındandır ?
A) "İsgəndərnamə"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Xosrov və Şirin"
D) "Yeddi gözəl"
E) "Sirlər xəzinəsi"
"Kimə e`tibar edirsinizsə, o adamları göndərin" - cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin.
A) mübtəda
B) tamamlıq
C) şərt
D) qarşılıq-güzəşt
E) tə`yin
Xitab işlənmiş cümləni göstərin:
A) Dostum səməd çox mehribandır
B) Şair əsrin səsi, xalqın səsidir
C) Şair, hökümdarın hüzurundasan!
D) Mən, şair və münəccim hökümdarın hüzuruna gətirildik
E) Məncə, dostum bu gün bizə gələcək
İsmi xəbər nə ilə ifadə oluna bilmir ?
A) isim, sifət, say,əvəzlik və zərflə
B) fe`li sifət və məsdər tərkibləri ilə
C) II və III növ ismi söz birləşmələri ilə
D) fe`li sifət və məsdərlə
E) fe`li bağlama və fe`li bağlama tərkibi ilə
Mübtəda hansı cümlədə əvəzliklə ifadə olunmuşdur ?
A) Sahildə bir xeyli vurnuxan Çərkəz əlacsız qalıb geri qayıtdı.
B) Əvvəlcə ölçüb-biçmək lazımdır.
C) Güləsər gözünün qabağında duranda əti çimçəşirdi
D) Şamxal soyuqdan titrəyən qızın yalvarışına məhəl qoymadı.
E) O, Şamxalı tutub saxladı, əl-qol atmağa imakan vermədi.
İkinci növ ismi birləşmə olan sıranı göstərin:
A) vətənin torpaqları
B) mədəniyyət evi
C) mərd insan
D) ürəyin arzusu
E) tələbələrdən biri
Sual ədatları olan sıranı göstərin:
A) elə, məhz
B) bəs, məgər, -mı4
C) ki, axı, əlbəttə
D) yalnız, təkcə, bircə
E) kim, nə, hara
Tərzi-hərəkət zərflərindən ibarət olan cərgəni müəyyənləşdirin:
A) indi, dünən, sabah
B) əsə-əsə, güclü, qaçaraq
C) pis, əlüstü, güclə
D) qorxudan, səs-küydən, qəsdən
E) yuxarı, içəri, geri
Hansı cümlədə fe`lin arzu forması işlənməmişdir?
A) Alırsan canımı, al, incimərəm
B) İnsan payız ölə, yazda dirilə
C) Bəlkə, canım bu azarı çəkməyə
D) Lazımdı ki, qərib könlün alasan
E) Arif ola, eyham ilə söz qala
Fe`lin qayıdış növündə işlənmiş sözləri əhatə edən cərgəni müəyyənləşdirin:
A) döyüldü, açıldı, soyuldu, düzüldü
B) geyinmək, daranmaq, bəzənmək
C) böyümək, ərimək, pörtmək, dözmək
D) qaçışmaq, tutuşmaq, baxışmaq, gülüşmək
E) doğratmaq, danlatmaq, bükdürmək, boyatmaq
Yalnız tə`sirli  fe`llər verilən cərgəni göstərin.
A) oxunmaq, geyinmək, oturmaq
B) oturmaq, işləmək, yazmaq
C) yatmaq, gəlmək, durmaq
D) gəlmək, içmək, görüşmək
E) yemək, açmaq, oxumaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top