Tapılan ümumi test sayı : 28

"Əzizim, kətan sarı,
Ağ sarı, kətan sarı.
Çıxaydım şah dağına,
Baxaydım Vətən sarı" - şe`rinin janrını  göstərin:
A) rübai
B) mürəbbe
C) gəraylı
D) qoşma
E) bayatı
Aşağıdakı şe`r parçası S.Vurğunun hansı əsərindəndir ?
Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə,
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.
A) "Muğan"
B) "Azərbaycan"
C) "Dağlar"
D) "Ceyran"
E) "Aygün"
"Od tutub qırmızı atəşlə yenə yandı üfüq,
Şəfəqin qırmızı rəngilə işıqlandı üfüq" -
misralarının müəllifi kimdir ?
A) Mirzə Ələkbər Sabir
B) Abdulla Şaiq
C) Abbas Səhhət
D) Hüseyn Cavid
E) Mikayıl Müşfiq
Ana dilimizin saflığının qorunması problemi C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinin ideyasını təşkil edir ?
A) "Qurbanəli bəy"
B) "Çay dəstgahı"
C) "Anamın kitabı"
D) "Poçt qutusu"
E) "Danabaş kəndinin  əhvalatları"
Hansı xüsusiyyət nağıl janrına aid edilə bilməz ?
A) epiklik
B) nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi
C) xalq müdrikliyinin ifadəsi
D) mövzu və məzmuna görə müxtəliflik
E) hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu
Vaqifin "Pəri" şe`ri  lirik növün hansı janrındandır ?
A) qəsidə
B) gəraylı
C) qoşma
D) qəzəl
E) müxəmməs
Göstərilən əsərlərdən hansı Füzulinin nəsrinə daxildir ?
A) "Məni candan usandırdı..."
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Padşahi-mülk..."
D) "Şikayətnamə"
E) "Söz"
Aşağıdakı dialoqda hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə olunmuşdur :
- Vaqif, ey sərvərim, ey tacidarım !
-Nə var? Nə deyirsən, vəfalı yarım ?
(S.Vurğun.  "Vaqif")
I. mübaliğə     II. bədii üsul
III. kinayə
A) III
B) I
C) II
D) II və III
E) I və II
"Yenə qılıncını çəkdi üstümə
Qurbanı olduğum o ala gözlər" - 
misralarında hansı bədii təsvir vasitələrindən istifadə olunmuşdur ?
I. epitel (bədii tə`yin)     II. təşbeh (bənzətmə)
III. istiarə (metafora)
A) III
B) I və II
C) I
D) I və III
E) II
Fitnə surəti Nizami Gəncəvinin hansı poemasındandır ?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "Yeddi gözəl"
C) "İsgəndərnamə"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Xosrov və Şirin"
"Kimə e`tibar edirsinizsə, o adamları göndərin" - cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin.
A) mübtəda
B) tə`yin
C) şərt
D) qarşılıq-güzəşt
E) tamamlıq
Xitab işlənmiş cümləni göstərin:
A) Məncə, dostum bu gün bizə gələcək
B) Şair əsrin səsi, xalqın səsidir
C) Şair, hökümdarın hüzurundasan!
D) Dostum səməd çox mehribandır
E) Mən, şair və münəccim hökümdarın hüzuruna gətirildik
İsmi xəbər nə ilə ifadə oluna bilmir ?
A) fe`li sifət və məsdərlə
B) II və III növ ismi söz birləşmələri ilə
C) fe`li bağlama və fe`li bağlama tərkibi ilə
D) isim, sifət, say,əvəzlik və zərflə
E) fe`li sifət və məsdər tərkibləri ilə
Mübtəda hansı cümlədə əvəzliklə ifadə olunmuşdur ?
A) Əvvəlcə ölçüb-biçmək lazımdır.
B) Sahildə bir xeyli vurnuxan Çərkəz əlacsız qalıb geri qayıtdı.
C) O, Şamxalı tutub saxladı, əl-qol atmağa imakan vermədi.
D) Şamxal soyuqdan titrəyən qızın yalvarışına məhəl qoymadı.
E) Güləsər gözünün qabağında duranda əti çimçəşirdi
İkinci növ ismi birləşmə olan sıranı göstərin:
A) vətənin torpaqları
B) tələbələrdən biri
C) ürəyin arzusu
D) mədəniyyət evi
E) mərd insan
Sual ədatları olan sıranı göstərin:
A) elə, məhz
B) kim, nə, hara
C) bəs, məgər, -mı4
D) yalnız, təkcə, bircə
E) ki, axı, əlbəttə
Tərzi-hərəkət zərflərindən ibarət olan cərgəni müəyyənləşdirin:
A) qorxudan, səs-küydən, qəsdən
B) indi, dünən, sabah
C) pis, əlüstü, güclə
D) əsə-əsə, güclü, qaçaraq
E) yuxarı, içəri, geri
Hansı cümlədə fe`lin arzu forması işlənməmişdir?
A) Arif ola, eyham ilə söz qala
B) İnsan payız ölə, yazda dirilə
C) Bəlkə, canım bu azarı çəkməyə
D) Alırsan canımı, al, incimərəm
E) Lazımdı ki, qərib könlün alasan
Fe`lin qayıdış növündə işlənmiş sözləri əhatə edən cərgəni müəyyənləşdirin:
A) qaçışmaq, tutuşmaq, baxışmaq, gülüşmək
B) böyümək, ərimək, pörtmək, dözmək
C) geyinmək, daranmaq, bəzənmək
D) doğratmaq, danlatmaq, bükdürmək, boyatmaq
E) döyüldü, açıldı, soyuldu, düzüldü
Yalnız tə`sirli  fe`llər verilən cərgəni göstərin.
A) yemək, açmaq, oxumaq
B) gəlmək, içmək, görüşmək
C) oturmaq, işləmək, yazmaq
D) oxunmaq, geyinmək, oturmaq
E) yatmaq, gəlmək, durmaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top