Tapılan ümumi test sayı : 28

"Əzizim, kətan sarı,
Ağ sarı, kətan sarı.
Çıxaydım şah dağına,
Baxaydım Vətən sarı" - şe`rinin janrını  göstərin:
A) mürəbbe
B) rübai
C) bayatı
D) qoşma
E) gəraylı
Aşağıdakı şe`r parçası S.Vurğunun hansı əsərindəndir ?
Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə,
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.
A) "Dağlar"
B) "Azərbaycan"
C) "Ceyran"
D) "Aygün"
E) "Muğan"
"Od tutub qırmızı atəşlə yenə yandı üfüq,
Şəfəqin qırmızı rəngilə işıqlandı üfüq" -
misralarının müəllifi kimdir ?
A) Mirzə Ələkbər Sabir
B) Mikayıl Müşfiq
C) Hüseyn Cavid
D) Abdulla Şaiq
E) Abbas Səhhət
Ana dilimizin saflığının qorunması problemi C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinin ideyasını təşkil edir ?
A) "Qurbanəli bəy"
B) "Danabaş kəndinin  əhvalatları"
C) "Anamın kitabı"
D) "Poçt qutusu"
E) "Çay dəstgahı"
Hansı xüsusiyyət nağıl janrına aid edilə bilməz ?
A) epiklik
B) xalq müdrikliyinin ifadəsi
C) nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi
D) hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu
E) mövzu və məzmuna görə müxtəliflik
Vaqifin "Pəri" şe`ri  lirik növün hansı janrındandır ?
A) qəzəl
B) qəsidə
C) müxəmməs
D) qoşma
E) gəraylı
Göstərilən əsərlərdən hansı Füzulinin nəsrinə daxildir ?
A) "Məni candan usandırdı..."
B) "Söz"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Şikayətnamə"
E) "Padşahi-mülk..."
Aşağıdakı dialoqda hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə olunmuşdur :
- Vaqif, ey sərvərim, ey tacidarım !
-Nə var? Nə deyirsən, vəfalı yarım ?
(S.Vurğun.  "Vaqif")
I. mübaliğə     II. bədii üsul
III. kinayə
A) III
B) I və II
C) I
D) II
E) II və III
"Yenə qılıncını çəkdi üstümə
Qurbanı olduğum o ala gözlər" - 
misralarında hansı bədii təsvir vasitələrindən istifadə olunmuşdur ?
I. epitel (bədii tə`yin)     II. təşbeh (bənzətmə)
III. istiarə (metafora)
A) I və III
B) II
C) III
D) I
E) I və II
Fitnə surəti Nizami Gəncəvinin hansı poemasındandır ?
A) "Leyli və Məcnun"
B) "İsgəndərnamə"
C) "Yeddi gözəl"
D) "Xosrov və Şirin"
E) "Sirlər xəzinəsi"
"Kimə e`tibar edirsinizsə, o adamları göndərin" - cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin.
A) şərt
B) tamamlıq
C) tə`yin
D) qarşılıq-güzəşt
E) mübtəda
Xitab işlənmiş cümləni göstərin:
A) Mən, şair və münəccim hökümdarın hüzuruna gətirildik
B) Məncə, dostum bu gün bizə gələcək
C) Şair əsrin səsi, xalqın səsidir
D) Şair, hökümdarın hüzurundasan!
E) Dostum səməd çox mehribandır
İsmi xəbər nə ilə ifadə oluna bilmir ?
A) fe`li bağlama və fe`li bağlama tərkibi ilə
B) isim, sifət, say,əvəzlik və zərflə
C) II və III növ ismi söz birləşmələri ilə
D) fe`li sifət və məsdər tərkibləri ilə
E) fe`li sifət və məsdərlə
Mübtəda hansı cümlədə əvəzliklə ifadə olunmuşdur ?
A) O, Şamxalı tutub saxladı, əl-qol atmağa imakan vermədi.
B) Sahildə bir xeyli vurnuxan Çərkəz əlacsız qalıb geri qayıtdı.
C) Əvvəlcə ölçüb-biçmək lazımdır.
D) Şamxal soyuqdan titrəyən qızın yalvarışına məhəl qoymadı.
E) Güləsər gözünün qabağında duranda əti çimçəşirdi
İkinci növ ismi birləşmə olan sıranı göstərin:
A) ürəyin arzusu
B) mədəniyyət evi
C) tələbələrdən biri
D) mərd insan
E) vətənin torpaqları
Sual ədatları olan sıranı göstərin:
A) elə, məhz
B) kim, nə, hara
C) bəs, məgər, -mı4
D) ki, axı, əlbəttə
E) yalnız, təkcə, bircə
Tərzi-hərəkət zərflərindən ibarət olan cərgəni müəyyənləşdirin:
A) pis, əlüstü, güclə
B) əsə-əsə, güclü, qaçaraq
C) indi, dünən, sabah
D) yuxarı, içəri, geri
E) qorxudan, səs-küydən, qəsdən
Hansı cümlədə fe`lin arzu forması işlənməmişdir?
A) İnsan payız ölə, yazda dirilə
B) Bəlkə, canım bu azarı çəkməyə
C) Lazımdı ki, qərib könlün alasan
D) Arif ola, eyham ilə söz qala
E) Alırsan canımı, al, incimərəm
Fe`lin qayıdış növündə işlənmiş sözləri əhatə edən cərgəni müəyyənləşdirin:
A) böyümək, ərimək, pörtmək, dözmək
B) geyinmək, daranmaq, bəzənmək
C) döyüldü, açıldı, soyuldu, düzüldü
D) doğratmaq, danlatmaq, bükdürmək, boyatmaq
E) qaçışmaq, tutuşmaq, baxışmaq, gülüşmək
Yalnız tə`sirli  fe`llər verilən cərgəni göstərin.
A) gəlmək, içmək, görüşmək
B) yemək, açmaq, oxumaq
C) oturmaq, işləmək, yazmaq
D) oxunmaq, geyinmək, oturmaq
E) yatmaq, gəlmək, durmaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top