Tapılan ümumi test sayı : 30

İncə saitlərin yerləşdiyi sıranı göstərin:
A) i, u, ə, ö, a
B) a, ö, ü, e, ı
C) u, i, o, a, ü
D) ə, e, ö, ü, i
E) ı, ə, e, u, a
"Xəmsə"ni və müxəmməsi birləşdirən ümumi cəhət nədir ?
A) Hər ikisi yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına xasdır.
B) Hər ikisinə yalnız Nizami yaradıcılığında təsadüf edilir.
C) "Xəmsə" müxəmməs janrında yazılmışdır.
D) Hər ikisi şe`r janrıdır.
E) Hər ikisi beş rəqəmi ilə bağlıdır.
S.Vurğun Nizami Gəncəvinin hansı poemasını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir ?
A) "Xosrov və Şirin"
B) "Yeddi gözəl"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "İsgəndərnamə"
Verilmiş şe`r parçası əruz vəzninin hansı bəhrindədir:
Millət necə tarac olur olsun, nə işim var ?
Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var ?    (M.Ə.Sabir)
A) rəcəz
B) rəməl
C) həcəz
D) xəfif
E) səri
Verilmiş şe`r parçasında misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
Yaxşı gündə yarı yoldaş çox olur,
Yaman gündə heç bulunmaz, yox olur.
Yad ellərin tə`nə sözü ox olur,
Bir gün olur "vətən" deyib ağlarsan. (Vidadi)
A) 5+6
B) 4+3+4
C) 3+4+4
D) 6+5
E) 4+4+3
"Ustad dərin, kamal dərin, söz dərin;
Birin boşa, birin boşla, birin sat" - misralarında işlənmiş bədii ifadə vasitəsi hansıdır ?
A) litota
B) təkrir
C) təzad
D) mübaliğə
E) bədii sual
"Məndə sığar iki cahan..." qəzəlində Nəsimi nəyi göstərmək istəmişdir ?
A) insan elminin gücünü
B) insanın böyüklüyünü
C) Eşqin ucalığını
D) ədalətin qələbə çalmasını
E) insan duyğularının saflığı
C.Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş aşağıdakı parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
"... ortabab, qara və arıq övrətdi. Yaşı olar qırx, bəlkə də bir az artıq.
... Xudayar bəyə gələn gələn vaxtlarda atası Xudayar bəyin atasından heç bir cəhətdə əskik deyil idi. Amma rüzigar belə gətirdi ki, atası öldü, sonra anası öldü, iki qardaşı öldü, qaldı tək Xudayarın ümidinə. Xudayar bəy də axır vaxtda oldu katda, yə`ni hörməti artdı və övrətinə nisbətən özü oldu ağa, övrəti oldu qaravaş".
A) Fizzə
B) İzzət
C) Zeynəb
D) Şərəf
E) Ziba
On yaşa girəndə bu nadir cavan
Otuz yaşlıları qoyurdu heyran.
Şirlər pəncəsinə pəncə verərdi,
Qılıncla sütunu yerə sərərdi.
Beytlərdə Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasının hansı qəhrəmanı təsvir edilir ?
A) Şirin
B) Şapur
C) Fərhad
D) Şiruyə
E) Xosrov
Yalnız məhəbbət dastanları verilmiş cərgəni göstərin:
A) "Şah İsmayıl", "Qaçaq Nəbi"
B) "Aşıq Qərib", "Abbas və Gülgəz"
C) "Koroğlu", "Aşıq Qərib"
D) "Kitabi-Dədə Qorqud", "Qaçaq Nəbi"
E) "Dastani-Əhməd Harami", "Koroğlu"
Azərbaycan dilində rübai yazan şair kimdir ?
A) Məhsəti Gəncəvi
B) Nizami Gəncəvi
C) Əfzələddin Xaqani
D) Qətran Təbrizi
E) İmadəddin Nəsimi
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin birinci tərəfi nədir: Biz sahildən yenicə aralanmışdıq ki, duman çökməyə başladı.
A) yer budaq cümləsi
B) zaman budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) səbəb budaq cümləsi
E) baş cümlə
"Biz hamımız qarşıdakı imtahanlara ciddi hazırlaşırıq" - nümunəsində  cümlə üzvlərinin düzümünü göstərin:
A) mübtəda - tamamlıq - tə`yin - zərflik - xəbər
B) tə`yin - mübtəda - zərflik - xəbər
C) mübtəda - tə`yin - tamamlıq - zərflik - xəbər
D) mübtəda - zərflik - tamamlıq - xəbər
E) mübtəda - tamamlıq - tə`yin - xəbər
"Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri" - cümləsində tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) fe`li sifət tərkibi ilə
B) ismi birləşmə ilə
C) fe`li sifətlə
D) sifətlə
E) fe`llə
Hansı cümlədə mübtəda fe`li sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Oxuyan bülbüldür, dinləyən qazdır.
B) Sizin sözünüzün kəsəri azdır.
C) Söz var, gələr keçər, söz var, dələr keçər.
D) Dünyanın hər bir bucağına səpələnən soydaşlarımızın əsəs dərdi vətən dərdidir.
E) Ata nə qədər ciddi və tələbkar olarsa, oğul bir o qədər tərbiyəli və intizamlı olar.
Aşağıdakı cümlədə II növ ismi birləşməni (tə`yini söz birləşməsini) göstərin:
Mənim yaxın dostum Faiq də şahmat yarışında iştirak etmək istəyir.
A) şahmat yarışında
B) yaxın dostum
C) iştirak etmək
D) mənim dostum
E) dostum Faiq
Yalnız təqlidi sözlərdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) hey, vay, paho, axıntı
B) zarıltı, tapıntı, çıxıntı, mələmək
C) yumru-yumru, yastı-yastı, miyoltu, xorultu
D) mışıltı, sıxıntı, çöküntü, göyümtül
E) şırıltı, gurultu, civilti, nərilti
Tərkibində zaman zərfi olan cümləni göstərin:
A) Axşam güclü yağış yağdı.
B) İstidən nəfəsi tutulurdu.
C) Ordumuz cəsarətlə irəliləyirdi.
D) Firidun cəld ayağa durdu.
E) Samirə içəri daxil oldu.
Hansı cümlədə məsdər vardır ?
A) Dadaş qardaşına kömək etti.
B) Əmək insanı ucaldar.
C) Yemək dostundan uzaq ol.
D) Demək, evi tapmadınız ?
E) Burada çimmək qadağandır.
Cümlələrin hansında nəqli keçmiş zamana aid nümunə yoxdur:
A) Neçə şair yola salıb.
B) İşarət eylədim, dərdimi bildi.
C) Bir qaməti əlif bağrımı dəlib.
D) Gözəl, səndə bir nişanə görmüşəm.
E) İlahim veribdi dərdi bol mana.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top