Tapılan ümumi test sayı : 30

İncə saitlərin yerləşdiyi sıranı göstərin:
A) ı, ə, e, u, a
B) i, u, ə, ö, a
C) ə, e, ö, ü, i
D) u, i, o, a, ü
E) a, ö, ü, e, ı
"Xəmsə"ni və müxəmməsi birləşdirən ümumi cəhət nədir ?
A) Hər ikisinə yalnız Nizami yaradıcılığında təsadüf edilir.
B) Hər ikisi beş rəqəmi ilə bağlıdır.
C) "Xəmsə" müxəmməs janrında yazılmışdır.
D) Hər ikisi yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına xasdır.
E) Hər ikisi şe`r janrıdır.
S.Vurğun Nizami Gəncəvinin hansı poemasını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir ?
A) "Xosrov və Şirin"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Yeddi gözəl"
E) "İsgəndərnamə"
Verilmiş şe`r parçası əruz vəzninin hansı bəhrindədir:
Millət necə tarac olur olsun, nə işim var ?
Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var ?    (M.Ə.Sabir)
A) rəcəz
B) səri
C) rəməl
D) həcəz
E) xəfif
Verilmiş şe`r parçasında misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
Yaxşı gündə yarı yoldaş çox olur,
Yaman gündə heç bulunmaz, yox olur.
Yad ellərin tə`nə sözü ox olur,
Bir gün olur "vətən" deyib ağlarsan. (Vidadi)
A) 4+3+4
B) 6+5
C) 3+4+4
D) 4+4+3
E) 5+6
"Ustad dərin, kamal dərin, söz dərin;
Birin boşa, birin boşla, birin sat" - misralarında işlənmiş bədii ifadə vasitəsi hansıdır ?
A) bədii sual
B) litota
C) təkrir
D) mübaliğə
E) təzad
"Məndə sığar iki cahan..." qəzəlində Nəsimi nəyi göstərmək istəmişdir ?
A) insan duyğularının saflığı
B) ədalətin qələbə çalmasını
C) insan elminin gücünü
D) insanın böyüklüyünü
E) Eşqin ucalığını
C.Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş aşağıdakı parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
"... ortabab, qara və arıq övrətdi. Yaşı olar qırx, bəlkə də bir az artıq.
... Xudayar bəyə gələn gələn vaxtlarda atası Xudayar bəyin atasından heç bir cəhətdə əskik deyil idi. Amma rüzigar belə gətirdi ki, atası öldü, sonra anası öldü, iki qardaşı öldü, qaldı tək Xudayarın ümidinə. Xudayar bəy də axır vaxtda oldu katda, yə`ni hörməti artdı və övrətinə nisbətən özü oldu ağa, övrəti oldu qaravaş".
A) İzzət
B) Fizzə
C) Zeynəb
D) Ziba
E) Şərəf
On yaşa girəndə bu nadir cavan
Otuz yaşlıları qoyurdu heyran.
Şirlər pəncəsinə pəncə verərdi,
Qılıncla sütunu yerə sərərdi.
Beytlərdə Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasının hansı qəhrəmanı təsvir edilir ?
A) Şiruyə
B) Fərhad
C) Şapur
D) Şirin
E) Xosrov
Yalnız məhəbbət dastanları verilmiş cərgəni göstərin:
A) "Şah İsmayıl", "Qaçaq Nəbi"
B) "Dastani-Əhməd Harami", "Koroğlu"
C) "Aşıq Qərib", "Abbas və Gülgəz"
D) "Koroğlu", "Aşıq Qərib"
E) "Kitabi-Dədə Qorqud", "Qaçaq Nəbi"
Azərbaycan dilində rübai yazan şair kimdir ?
A) Məhsəti Gəncəvi
B) Əfzələddin Xaqani
C) Qətran Təbrizi
D) İmadəddin Nəsimi
E) Nizami Gəncəvi
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin birinci tərəfi nədir: Biz sahildən yenicə aralanmışdıq ki, duman çökməyə başladı.
A) mübtəda budaq cümləsi
B) baş cümlə
C) zaman budaq cümləsi
D) yer budaq cümləsi
E) səbəb budaq cümləsi
"Biz hamımız qarşıdakı imtahanlara ciddi hazırlaşırıq" - nümunəsində  cümlə üzvlərinin düzümünü göstərin:
A) mübtəda - tamamlıq - tə`yin - zərflik - xəbər
B) tə`yin - mübtəda - zərflik - xəbər
C) mübtəda - tamamlıq - tə`yin - xəbər
D) mübtəda - tə`yin - tamamlıq - zərflik - xəbər
E) mübtəda - zərflik - tamamlıq - xəbər
"Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri" - cümləsində tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) ismi birləşmə ilə
B) sifətlə
C) fe`li sifət tərkibi ilə
D) fe`li sifətlə
E) fe`llə
Hansı cümlədə mübtəda fe`li sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Sizin sözünüzün kəsəri azdır.
B) Oxuyan bülbüldür, dinləyən qazdır.
C) Ata nə qədər ciddi və tələbkar olarsa, oğul bir o qədər tərbiyəli və intizamlı olar.
D) Söz var, gələr keçər, söz var, dələr keçər.
E) Dünyanın hər bir bucağına səpələnən soydaşlarımızın əsəs dərdi vətən dərdidir.
Aşağıdakı cümlədə II növ ismi birləşməni (tə`yini söz birləşməsini) göstərin:
Mənim yaxın dostum Faiq də şahmat yarışında iştirak etmək istəyir.
A) mənim dostum
B) yaxın dostum
C) iştirak etmək
D) şahmat yarışında
E) dostum Faiq
Yalnız təqlidi sözlərdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) hey, vay, paho, axıntı
B) zarıltı, tapıntı, çıxıntı, mələmək
C) mışıltı, sıxıntı, çöküntü, göyümtül
D) şırıltı, gurultu, civilti, nərilti
E) yumru-yumru, yastı-yastı, miyoltu, xorultu
Tərkibində zaman zərfi olan cümləni göstərin:
A) Samirə içəri daxil oldu.
B) Firidun cəld ayağa durdu.
C) İstidən nəfəsi tutulurdu.
D) Ordumuz cəsarətlə irəliləyirdi.
E) Axşam güclü yağış yağdı.
Hansı cümlədə məsdər vardır ?
A) Demək, evi tapmadınız ?
B) Dadaş qardaşına kömək etti.
C) Əmək insanı ucaldar.
D) Yemək dostundan uzaq ol.
E) Burada çimmək qadağandır.
Cümlələrin hansında nəqli keçmiş zamana aid nümunə yoxdur:
A) Neçə şair yola salıb.
B) Gözəl, səndə bir nişanə görmüşəm.
C) İşarət eylədim, dərdimi bildi.
D) Bir qaməti əlif bağrımı dəlib.
E) İlahim veribdi dərdi bol mana.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top