Tapılan ümumi test sayı : 30

İncə saitlərin yerləşdiyi sıranı göstərin:
A) u, i, o, a, ü
B) ə, e, ö, ü, i
C) i, u, ə, ö, a
D) ı, ə, e, u, a
E) a, ö, ü, e, ı
"Xəmsə"ni və müxəmməsi birləşdirən ümumi cəhət nədir ?
A) Hər ikisi şe`r janrıdır.
B) "Xəmsə" müxəmməs janrında yazılmışdır.
C) Hər ikisi yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına xasdır.
D) Hər ikisinə yalnız Nizami yaradıcılığında təsadüf edilir.
E) Hər ikisi beş rəqəmi ilə bağlıdır.
S.Vurğun Nizami Gəncəvinin hansı poemasını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir ?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "İsgəndərnamə"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Xosrov və Şirin"
E) "Yeddi gözəl"
Verilmiş şe`r parçası əruz vəzninin hansı bəhrindədir:
Millət necə tarac olur olsun, nə işim var ?
Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var ?    (M.Ə.Sabir)
A) xəfif
B) həcəz
C) səri
D) rəməl
E) rəcəz
Verilmiş şe`r parçasında misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
Yaxşı gündə yarı yoldaş çox olur,
Yaman gündə heç bulunmaz, yox olur.
Yad ellərin tə`nə sözü ox olur,
Bir gün olur "vətən" deyib ağlarsan. (Vidadi)
A) 4+3+4
B) 5+6
C) 4+4+3
D) 3+4+4
E) 6+5
"Ustad dərin, kamal dərin, söz dərin;
Birin boşa, birin boşla, birin sat" - misralarında işlənmiş bədii ifadə vasitəsi hansıdır ?
A) litota
B) təzad
C) təkrir
D) bədii sual
E) mübaliğə
"Məndə sığar iki cahan..." qəzəlində Nəsimi nəyi göstərmək istəmişdir ?
A) insan elminin gücünü
B) insan duyğularının saflığı
C) ədalətin qələbə çalmasını
D) insanın böyüklüyünü
E) Eşqin ucalığını
C.Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş aşağıdakı parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
"... ortabab, qara və arıq övrətdi. Yaşı olar qırx, bəlkə də bir az artıq.
... Xudayar bəyə gələn gələn vaxtlarda atası Xudayar bəyin atasından heç bir cəhətdə əskik deyil idi. Amma rüzigar belə gətirdi ki, atası öldü, sonra anası öldü, iki qardaşı öldü, qaldı tək Xudayarın ümidinə. Xudayar bəy də axır vaxtda oldu katda, yə`ni hörməti artdı və övrətinə nisbətən özü oldu ağa, övrəti oldu qaravaş".
A) Zeynəb
B) Şərəf
C) İzzət
D) Ziba
E) Fizzə
On yaşa girəndə bu nadir cavan
Otuz yaşlıları qoyurdu heyran.
Şirlər pəncəsinə pəncə verərdi,
Qılıncla sütunu yerə sərərdi.
Beytlərdə Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasının hansı qəhrəmanı təsvir edilir ?
A) Xosrov
B) Fərhad
C) Şapur
D) Şirin
E) Şiruyə
Yalnız məhəbbət dastanları verilmiş cərgəni göstərin:
A) "Aşıq Qərib", "Abbas və Gülgəz"
B) "Şah İsmayıl", "Qaçaq Nəbi"
C) "Kitabi-Dədə Qorqud", "Qaçaq Nəbi"
D) "Koroğlu", "Aşıq Qərib"
E) "Dastani-Əhməd Harami", "Koroğlu"
Azərbaycan dilində rübai yazan şair kimdir ?
A) İmadəddin Nəsimi
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Əfzələddin Xaqani
D) Nizami Gəncəvi
E) Qətran Təbrizi
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin birinci tərəfi nədir: Biz sahildən yenicə aralanmışdıq ki, duman çökməyə başladı.
A) yer budaq cümləsi
B) zaman budaq cümləsi
C) səbəb budaq cümləsi
D) baş cümlə
E) mübtəda budaq cümləsi
"Biz hamımız qarşıdakı imtahanlara ciddi hazırlaşırıq" - nümunəsində  cümlə üzvlərinin düzümünü göstərin:
A) mübtəda - tə`yin - tamamlıq - zərflik - xəbər
B) tə`yin - mübtəda - zərflik - xəbər
C) mübtəda - tamamlıq - tə`yin - xəbər
D) mübtəda - tamamlıq - tə`yin - zərflik - xəbər
E) mübtəda - zərflik - tamamlıq - xəbər
"Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri" - cümləsində tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) fe`li sifətlə
B) fe`llə
C) fe`li sifət tərkibi ilə
D) sifətlə
E) ismi birləşmə ilə
Hansı cümlədə mübtəda fe`li sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Söz var, gələr keçər, söz var, dələr keçər.
B) Ata nə qədər ciddi və tələbkar olarsa, oğul bir o qədər tərbiyəli və intizamlı olar.
C) Oxuyan bülbüldür, dinləyən qazdır.
D) Dünyanın hər bir bucağına səpələnən soydaşlarımızın əsəs dərdi vətən dərdidir.
E) Sizin sözünüzün kəsəri azdır.
Aşağıdakı cümlədə II növ ismi birləşməni (tə`yini söz birləşməsini) göstərin:
Mənim yaxın dostum Faiq də şahmat yarışında iştirak etmək istəyir.
A) mənim dostum
B) iştirak etmək
C) dostum Faiq
D) yaxın dostum
E) şahmat yarışında
Yalnız təqlidi sözlərdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) mışıltı, sıxıntı, çöküntü, göyümtül
B) zarıltı, tapıntı, çıxıntı, mələmək
C) hey, vay, paho, axıntı
D) yumru-yumru, yastı-yastı, miyoltu, xorultu
E) şırıltı, gurultu, civilti, nərilti
Tərkibində zaman zərfi olan cümləni göstərin:
A) Firidun cəld ayağa durdu.
B) Ordumuz cəsarətlə irəliləyirdi.
C) Samirə içəri daxil oldu.
D) Axşam güclü yağış yağdı.
E) İstidən nəfəsi tutulurdu.
Hansı cümlədə məsdər vardır ?
A) Əmək insanı ucaldar.
B) Demək, evi tapmadınız ?
C) Burada çimmək qadağandır.
D) Dadaş qardaşına kömək etti.
E) Yemək dostundan uzaq ol.
Cümlələrin hansında nəqli keçmiş zamana aid nümunə yoxdur:
A) Gözəl, səndə bir nişanə görmüşəm.
B) Bir qaməti əlif bağrımı dəlib.
C) İşarət eylədim, dərdimi bildi.
D) Neçə şair yola salıb.
E) İlahim veribdi dərdi bol mana.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top