Tapılan ümumi test sayı : 30

İncə saitlərin yerləşdiyi sıranı göstərin:
A) i, u, ə, ö, a
B) u, i, o, a, ü
C) ə, e, ö, ü, i
D) ı, ə, e, u, a
E) a, ö, ü, e, ı
"Xəmsə"ni və müxəmməsi birləşdirən ümumi cəhət nədir ?
A) Hər ikisi beş rəqəmi ilə bağlıdır.
B) "Xəmsə" müxəmməs janrında yazılmışdır.
C) Hər ikisinə yalnız Nizami yaradıcılığında təsadüf edilir.
D) Hər ikisi yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına xasdır.
E) Hər ikisi şe`r janrıdır.
S.Vurğun Nizami Gəncəvinin hansı poemasını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir ?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "İsgəndərnamə"
C) "Xosrov və Şirin"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Yeddi gözəl"
Verilmiş şe`r parçası əruz vəzninin hansı bəhrindədir:
Millət necə tarac olur olsun, nə işim var ?
Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var ?    (M.Ə.Sabir)
A) xəfif
B) rəməl
C) həcəz
D) səri
E) rəcəz
Verilmiş şe`r parçasında misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
Yaxşı gündə yarı yoldaş çox olur,
Yaman gündə heç bulunmaz, yox olur.
Yad ellərin tə`nə sözü ox olur,
Bir gün olur "vətən" deyib ağlarsan. (Vidadi)
A) 3+4+4
B) 5+6
C) 4+3+4
D) 6+5
E) 4+4+3
"Ustad dərin, kamal dərin, söz dərin;
Birin boşa, birin boşla, birin sat" - misralarında işlənmiş bədii ifadə vasitəsi hansıdır ?
A) təkrir
B) təzad
C) litota
D) bədii sual
E) mübaliğə
"Məndə sığar iki cahan..." qəzəlində Nəsimi nəyi göstərmək istəmişdir ?
A) insan elminin gücünü
B) ədalətin qələbə çalmasını
C) Eşqin ucalığını
D) insan duyğularının saflığı
E) insanın böyüklüyünü
C.Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş aşağıdakı parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
"... ortabab, qara və arıq övrətdi. Yaşı olar qırx, bəlkə də bir az artıq.
... Xudayar bəyə gələn gələn vaxtlarda atası Xudayar bəyin atasından heç bir cəhətdə əskik deyil idi. Amma rüzigar belə gətirdi ki, atası öldü, sonra anası öldü, iki qardaşı öldü, qaldı tək Xudayarın ümidinə. Xudayar bəy də axır vaxtda oldu katda, yə`ni hörməti artdı və övrətinə nisbətən özü oldu ağa, övrəti oldu qaravaş".
A) Fizzə
B) Ziba
C) İzzət
D) Zeynəb
E) Şərəf
On yaşa girəndə bu nadir cavan
Otuz yaşlıları qoyurdu heyran.
Şirlər pəncəsinə pəncə verərdi,
Qılıncla sütunu yerə sərərdi.
Beytlərdə Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasının hansı qəhrəmanı təsvir edilir ?
A) Fərhad
B) Şapur
C) Xosrov
D) Şiruyə
E) Şirin
Yalnız məhəbbət dastanları verilmiş cərgəni göstərin:
A) "Koroğlu", "Aşıq Qərib"
B) "Dastani-Əhməd Harami", "Koroğlu"
C) "Şah İsmayıl", "Qaçaq Nəbi"
D) "Aşıq Qərib", "Abbas və Gülgəz"
E) "Kitabi-Dədə Qorqud", "Qaçaq Nəbi"
Azərbaycan dilində rübai yazan şair kimdir ?
A) İmadəddin Nəsimi
B) Nizami Gəncəvi
C) Əfzələddin Xaqani
D) Qətran Təbrizi
E) Məhsəti Gəncəvi
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin birinci tərəfi nədir: Biz sahildən yenicə aralanmışdıq ki, duman çökməyə başladı.
A) səbəb budaq cümləsi
B) yer budaq cümləsi
C) zaman budaq cümləsi
D) baş cümlə
E) mübtəda budaq cümləsi
"Biz hamımız qarşıdakı imtahanlara ciddi hazırlaşırıq" - nümunəsində  cümlə üzvlərinin düzümünü göstərin:
A) mübtəda - tamamlıq - tə`yin - zərflik - xəbər
B) mübtəda - zərflik - tamamlıq - xəbər
C) mübtəda - tamamlıq - tə`yin - xəbər
D) tə`yin - mübtəda - zərflik - xəbər
E) mübtəda - tə`yin - tamamlıq - zərflik - xəbər
"Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri" - cümləsində tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) fe`llə
B) sifətlə
C) fe`li sifətlə
D) fe`li sifət tərkibi ilə
E) ismi birləşmə ilə
Hansı cümlədə mübtəda fe`li sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Söz var, gələr keçər, söz var, dələr keçər.
B) Ata nə qədər ciddi və tələbkar olarsa, oğul bir o qədər tərbiyəli və intizamlı olar.
C) Dünyanın hər bir bucağına səpələnən soydaşlarımızın əsəs dərdi vətən dərdidir.
D) Sizin sözünüzün kəsəri azdır.
E) Oxuyan bülbüldür, dinləyən qazdır.
Aşağıdakı cümlədə II növ ismi birləşməni (tə`yini söz birləşməsini) göstərin:
Mənim yaxın dostum Faiq də şahmat yarışında iştirak etmək istəyir.
A) iştirak etmək
B) yaxın dostum
C) dostum Faiq
D) şahmat yarışında
E) mənim dostum
Yalnız təqlidi sözlərdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) hey, vay, paho, axıntı
B) şırıltı, gurultu, civilti, nərilti
C) zarıltı, tapıntı, çıxıntı, mələmək
D) yumru-yumru, yastı-yastı, miyoltu, xorultu
E) mışıltı, sıxıntı, çöküntü, göyümtül
Tərkibində zaman zərfi olan cümləni göstərin:
A) İstidən nəfəsi tutulurdu.
B) Ordumuz cəsarətlə irəliləyirdi.
C) Samirə içəri daxil oldu.
D) Axşam güclü yağış yağdı.
E) Firidun cəld ayağa durdu.
Hansı cümlədə məsdər vardır ?
A) Burada çimmək qadağandır.
B) Yemək dostundan uzaq ol.
C) Əmək insanı ucaldar.
D) Dadaş qardaşına kömək etti.
E) Demək, evi tapmadınız ?
Cümlələrin hansında nəqli keçmiş zamana aid nümunə yoxdur:
A) İşarət eylədim, dərdimi bildi.
B) Bir qaməti əlif bağrımı dəlib.
C) Gözəl, səndə bir nişanə görmüşəm.
D) Neçə şair yola salıb.
E) İlahim veribdi dərdi bol mana.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top