Tapılan ümumi test sayı : 22

S.Rəhimovun "Mehnan" povestində hüquq sistemində çalışan mənfi surət kimdir:
A) Məmmədxan
B) Murtuzov
C) Vahidov
D) Cabbarov
E) Kamilov
Yalnız məsnəvi şəklində yazılmış əsərlərin cərgəsini müəyyənləşdirin:
A) "Xosrov və Şirin", "Sirlər xəzinəsi", "Təbrizim"
B) "Yeddi gözəl", "Leyli və Məcnun", "Muğan"
C) "Leyli və Məcnun", "Xosrov və Şirin", "Azərbaycan"
D) "İsgəndərnamə","Görmədim", "Padşahi-mülk..."
E) "Dəhnamə", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl"
Məhəmməd Füzuli "Padişahi-mülk..." qit`əsində kimləri qarşılaşdırır ?
A) Padşahı pəhləvanla
B) Padşahı söz sənətkarı ilə
C) Padşahla ordu başçısını
D) Söz sənətkarını pəhləvanla
E) Bir padşahla başqa bir hökmdarı
M.F.Axundovun "Hacı Qara" komediyasında hadisələrin düyünün açıldığı (razvyazka) hissəsini göstərin:
A) Heydər bəyin naçalnikin qarşısında e`tirafı
B) Qaçaq mal alverinə gedənlərin Təbrizdən qayıtması
C) Hacı Qaranın Xəlil yüzbaşı tərəfindən tutulub naçalnikə verilməsi
D) Hacı Qara və bəylərin həbs olunması, Kərəməlinin həbs olunduğunu görən Hacı Qaranın özündən getməsi
E) Bəylərin və Hacı Qaranın zaminə buraxılması
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasından verilən şe`r parçasında hansı surət haqqında danışılır:
"Böyük dağ gövdəli, o dağlar yaran
Gələndə camaat qalmışdı heyran.
Görkəmli böyük bir filə oxşardı,
Onda iki filin qüvvəti vardı."
A) Bəhram Çubin
B) Şiruyə
C) Xosrov
D) Şapur
E) Fərhad
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı neçə boydan ibarətdir ?
A) 17
B) 12
C) 6
D) 16
E) 2
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin ikinci tərəfi nədir ?
"Təranə özünü nə qədər şən göstərməyə çalışırdısa da , pərtliyi hiss olunurdu".
A) baş cümlə
B) şərt budaq cümləsi
C) məqsəd budaq cümləsi
D) qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi
E) kəmiyyət budaq cümləsi
Vasitəsiz tamamlıq ismin hansı halında olur ?
A) yönlük halında
B) yiyəlik halında
C) yerlik halında
D) tə`sirlik halında
E) çıxışlıq halında
Hansı cümlənin mübtədası məsdər tərkibi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) Kafər ağlar bizim əhvali-pərişanimizə.
B) Aşiqlik işi qıza nə layiq ?!
C) Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır.
D) Xəyalımdan çıxmaz hərgiz xəyalın.
E) Hər gələn qəmli gedər, şad gəlib yanımıza.
Nidalar verilən cərgəni göstərin:
A) bəs, -mı4, ox, bəh-bəh
B) vah, ah, vay, gurultu, di
C) ox, ay, of, ah, oho
D) ya, ay, bəli, of, paho
E) ay, bəh-bəh, oho, bəs
Tərkibində miqdar zərfi olan cümləni göstərin:
A) Biz qonaqları mehribancasına qarşıladıq.
B) Dünən maraqlı filmə baxdıq.
C) Qonaqlar dünəndən gəliblər.
D) Bazardan xeyli meyvə aldıq.
E) Biz bu haqda xeyli danışdıq.
Yalnız fe`li baölamalardan ibarət olan sıranı göstərin:
A) təmizləyəndə, yanaşaraq, öyrəndikdə
B) göstərmək, qurduqda, aparanda
C) yazdıqda, qarşılamaq, danışmayan
D) saxlayaraq, yaşamaqda, öyrənən
E) işləməli, oxumadan, gözləyəndə
Hansı cərgədə yalnız məchul növdə olan fe`llər verilmişdir ?
A) çəkildi, qalandı, çalındı, sürüldü
B) oturdu, güldürtdü, sildirdi, vuruşdu
C) çəkildi, yazdırdı, geyindi, açıldı
D) çatdırdı, inandırdı, çaldı, aldı
E) görüşdü, mələşdi, gülüşdü, bildirdi
Hansı cümlədə qeyri-qəti gələcək zamanda olan fe`l işlənmişdir ?
A) Gələcəkdir babam menim yanıma.
B) Qalmaz belə, qalmaz dünya.
C) Bu atı Murad sürəcəkmiş.
D) Hər tərəf yumşaq qarla örtülmüşdür.
E) Zimistanın novbaharı gələydi.
Verilmiş cümlələrdə "o" əvəzliyindən sonra qoyulmuş vergül işarəsi hansı halda doğrudur ?
A) O, şagird hamının sevimlisidir.
B) O, ağaclara qulluq etməyi çox sevir.
C) O, ağacları məktəblilər əkmişlər.
D) O, hadisədən sonra çox sarsılmışam.
E) O, məktəb yarışda qalib gəldi.
"Dənizin sahilində ikimərtəbəli binanın bünövrəsi qoyulur" - cümləsindəki mənsubiyyət şəkilçili isimlərin sayını müəyyənləşdirin:
A) 4
B) 5
C) 1
D) 2
E) 3
Yalnız sözdüzəldici şəkilçilər olan sıranı göstərin:
A) -in, -çu, -im, -lər
B) -imiz, -ış, -un, -lar
C) -dən, -li, -süz, -da
D) -lar, -lı, -çi, -lük
E) -sız, -lik, -çı, -dəki
Yalnız sinonim sifətlərdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) qaçmaq-yüyürmək, böyük-iri, dünya-aləm
B) gödək-qısa, nəhəng-iri, yüksək-hündür
C) odlamaq-alışdırmaq, müxtəsər-qısa, oturmaq-əyləşmək
D) adam-insan, yığırlar-toplayırlar, nəm-yaş
E) ötürmək-yola salmaq, silmək-təmizləmək, bacarıqlı-qabiliyyətli,
Heç bir alınma sözün olmadığı cərgəni göstərin:
A) knyaz, kran, qram
B) jurnal, rəng, hədis
C) baş, doqquz, baba
D) kitab, məktub, məktəb
E) radio, televiziya, studiya
Aşağıdakı cümlədə altından xətt çəkilmiş hansı söz səhv yazılmışdır ?
      I       II                   III                IV        V
Koroğlu əsil xalq qəhrəmanı və mətin səkərdə idi.
A) I
B) III
C) V
D) II
E) IV
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top