Tapılan ümumi test sayı : 22

S.Rəhimovun "Mehnan" povestində hüquq sistemində çalışan mənfi surət kimdir:
A) Cabbarov
B) Vahidov
C) Kamilov
D) Murtuzov
E) Məmmədxan
Yalnız məsnəvi şəklində yazılmış əsərlərin cərgəsini müəyyənləşdirin:
A) "İsgəndərnamə","Görmədim", "Padşahi-mülk..."
B) "Xosrov və Şirin", "Sirlər xəzinəsi", "Təbrizim"
C) "Yeddi gözəl", "Leyli və Məcnun", "Muğan"
D) "Dəhnamə", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl"
E) "Leyli və Məcnun", "Xosrov və Şirin", "Azərbaycan"
Məhəmməd Füzuli "Padişahi-mülk..." qit`əsində kimləri qarşılaşdırır ?
A) Söz sənətkarını pəhləvanla
B) Padşahı pəhləvanla
C) Bir padşahla başqa bir hökmdarı
D) Padşahla ordu başçısını
E) Padşahı söz sənətkarı ilə
M.F.Axundovun "Hacı Qara" komediyasında hadisələrin düyünün açıldığı (razvyazka) hissəsini göstərin:
A) Qaçaq mal alverinə gedənlərin Təbrizdən qayıtması
B) Heydər bəyin naçalnikin qarşısında e`tirafı
C) Hacı Qara və bəylərin həbs olunması, Kərəməlinin həbs olunduğunu görən Hacı Qaranın özündən getməsi
D) Bəylərin və Hacı Qaranın zaminə buraxılması
E) Hacı Qaranın Xəlil yüzbaşı tərəfindən tutulub naçalnikə verilməsi
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasından verilən şe`r parçasında hansı surət haqqında danışılır:
"Böyük dağ gövdəli, o dağlar yaran
Gələndə camaat qalmışdı heyran.
Görkəmli böyük bir filə oxşardı,
Onda iki filin qüvvəti vardı."
A) Fərhad
B) Xosrov
C) Şapur
D) Şiruyə
E) Bəhram Çubin
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı neçə boydan ibarətdir ?
A) 2
B) 6
C) 17
D) 16
E) 12
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin ikinci tərəfi nədir ?
"Təranə özünü nə qədər şən göstərməyə çalışırdısa da , pərtliyi hiss olunurdu".
A) baş cümlə
B) kəmiyyət budaq cümləsi
C) qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi
D) şərt budaq cümləsi
E) məqsəd budaq cümləsi
Vasitəsiz tamamlıq ismin hansı halında olur ?
A) yiyəlik halında
B) çıxışlıq halında
C) yerlik halında
D) tə`sirlik halında
E) yönlük halında
Hansı cümlənin mübtədası məsdər tərkibi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) Kafər ağlar bizim əhvali-pərişanimizə.
B) Hər gələn qəmli gedər, şad gəlib yanımıza.
C) Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır.
D) Aşiqlik işi qıza nə layiq ?!
E) Xəyalımdan çıxmaz hərgiz xəyalın.
Nidalar verilən cərgəni göstərin:
A) ox, ay, of, ah, oho
B) bəs, -mı4, ox, bəh-bəh
C) vah, ah, vay, gurultu, di
D) ay, bəh-bəh, oho, bəs
E) ya, ay, bəli, of, paho
Tərkibində miqdar zərfi olan cümləni göstərin:
A) Qonaqlar dünəndən gəliblər.
B) Bazardan xeyli meyvə aldıq.
C) Dünən maraqlı filmə baxdıq.
D) Biz qonaqları mehribancasına qarşıladıq.
E) Biz bu haqda xeyli danışdıq.
Yalnız fe`li baölamalardan ibarət olan sıranı göstərin:
A) göstərmək, qurduqda, aparanda
B) işləməli, oxumadan, gözləyəndə
C) yazdıqda, qarşılamaq, danışmayan
D) təmizləyəndə, yanaşaraq, öyrəndikdə
E) saxlayaraq, yaşamaqda, öyrənən
Hansı cərgədə yalnız məchul növdə olan fe`llər verilmişdir ?
A) çatdırdı, inandırdı, çaldı, aldı
B) çəkildi, yazdırdı, geyindi, açıldı
C) oturdu, güldürtdü, sildirdi, vuruşdu
D) görüşdü, mələşdi, gülüşdü, bildirdi
E) çəkildi, qalandı, çalındı, sürüldü
Hansı cümlədə qeyri-qəti gələcək zamanda olan fe`l işlənmişdir ?
A) Hər tərəf yumşaq qarla örtülmüşdür.
B) Gələcəkdir babam menim yanıma.
C) Qalmaz belə, qalmaz dünya.
D) Bu atı Murad sürəcəkmiş.
E) Zimistanın novbaharı gələydi.
Verilmiş cümlələrdə "o" əvəzliyindən sonra qoyulmuş vergül işarəsi hansı halda doğrudur ?
A) O, məktəb yarışda qalib gəldi.
B) O, şagird hamının sevimlisidir.
C) O, hadisədən sonra çox sarsılmışam.
D) O, ağacları məktəblilər əkmişlər.
E) O, ağaclara qulluq etməyi çox sevir.
"Dənizin sahilində ikimərtəbəli binanın bünövrəsi qoyulur" - cümləsindəki mənsubiyyət şəkilçili isimlərin sayını müəyyənləşdirin:
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 1
Yalnız sözdüzəldici şəkilçilər olan sıranı göstərin:
A) -sız, -lik, -çı, -dəki
B) -in, -çu, -im, -lər
C) -dən, -li, -süz, -da
D) -lar, -lı, -çi, -lük
E) -imiz, -ış, -un, -lar
Yalnız sinonim sifətlərdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) ötürmək-yola salmaq, silmək-təmizləmək, bacarıqlı-qabiliyyətli,
B) adam-insan, yığırlar-toplayırlar, nəm-yaş
C) qaçmaq-yüyürmək, böyük-iri, dünya-aləm
D) odlamaq-alışdırmaq, müxtəsər-qısa, oturmaq-əyləşmək
E) gödək-qısa, nəhəng-iri, yüksək-hündür
Heç bir alınma sözün olmadığı cərgəni göstərin:
A) radio, televiziya, studiya
B) jurnal, rəng, hədis
C) kitab, məktub, məktəb
D) knyaz, kran, qram
E) baş, doqquz, baba
Aşağıdakı cümlədə altından xətt çəkilmiş hansı söz səhv yazılmışdır ?
      I       II                   III                IV        V
Koroğlu əsil xalq qəhrəmanı və mətin səkərdə idi.
A) II
B) I
C) III
D) V
E) IV
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top