Tapılan ümumi test sayı : 28

"Nuşirəvan və bayquşların söhbəti" Nizaminin hansı əsərindəndir ?
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Xosrov və Şirin"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "İsgəndərnamə"
E) "Yeddi gözəl"
Məsnəvinin qafiyə quruluşunu göstərin:
A) ab, ba, vv
B) av, vv, ba
C) aa, bb, vv
D) aa, ba, ab
E) aa, bb, ba
Aşıq Ələsgərin hansı şe`rində ilin dörd fəslinin e`cazkar təsviri verilir ?
A) "Yaylaq" qoşmasında
B) "Dağlar" qoşmasında
C) "Çıxıbdı" gəraylısında
D) "Dağlar" gəraylısında
E) "Düşdü" qoşmasında
Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı növündə fikir daha yığcam, mə`nalı və müdrik şəkildə ifadə olunur ?
A) rəvayətlərdə
B) atalar sözündə
C) nağıllarda
D) dastanlarda
E) tapmacalarda
Hop-hop imzası kimə məxsusdur ?
A) Cəlil Məmmədquluzadəyə
B) Mirzə Ələkbər Sabirə
C) Mirzə Şəfi Vazehə
D) Seyid Əzim Şirvaniyə
E) Abbas Səhhətə
Azərbaycan dilində çıxan ilk satirik mətbuat orqanını göstərin:
A) "Dəbistan"
B) "Kəşkül"
C) "Molla Nəsrəddin"
D) "Zənbur"
E) "Kirpi"
Seyid Əzim Şirvani hansı ədəbi məclisə başçılıq etmişdir ?
A) "Məcməüş-şüəra"
B) "Beytüs-səfa"
C) "Fövcül-füsəha"
D) "Məclisi-üns"
E) "Divani-hikmət"
İsmayıl bəy Qutqaşınlının əsəri hansıdır ?
A) "Hacı Qara"
B) "Nadir şah"
C) "Anamın kitabı"
D) "Rəşid bəy və Səadət xanım"
E) "Müsibəti-Fəxrəddin"
Molla Pənah Vaqifin əsəri hansıdır?
A) "Görmədim"
B) "Keçdi növbəti-zimistan"
C) "Neçin gəlməz"
D) "Məni candan usandırdı..."
E) "Dağlar"
XII əsrdə yaşayıb-yaratmış və rübailəri ilə şöhrətlənmiş sənətkarı göstərin:
A) Nizami Gəncəvi
B) Xaqani Şirvani
C) Məhsəti Gəncəvi
D) Qətran Təbrizi
E) Əbdülüla Gəncəvi
Yalnız kar samitlərdən ibarət olan cərgəni göstərin :
A) x, b, t, v, ş, ğ
B) p, f, x, t, q, y
C) k,z, g, ç, h, j
D) p, t, ş, s, x, f
E) l, m, ş, s, n, d
Gəlməsələr hədə-qorxu, yada düşməz "Dədə Qorqud" - cümləsində budaq cümlənin növü hansıdır ?
A) şərt
B) tamamlıq
C) xəbər
D) qarşılıq-güzəşt
E) mübtəda
Hansı cümlədə xitab işlənməmişdir ?
A) Ey yanağı lalə, ləbləri püstə,
Ağzı nabat, şəkkər zəban, bəri bax
B) Ey könül, min namə yaz, bir gülüzarın eşqinə
C) Sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq asmırlar
D) Dinmə, danışma, yat, bala, sən deyən olmayıb hələ
E) Səbr ilə halva bişər, ey qora, səndən
Cümlələrdən hansının xəbəri sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Heydər bəy, yoldaşların bunlardımı?
B) Məni görcək hönkürtü ilə ağlaşdılar
C) Sel kimi töküldü göydən yağışlar
D) Ay quşcuğazlar, nə yaraşıqlısınız
E) Ən fərəhli yer insanın ev tikəcəyi yerdir
Hansı cümlədə mübtəda məsdərlə ifadə olunmuşdur ?
A) Sən oxumaq bilmirsən.
B) Yorulmaq bilməmiş insanın əli.
C) Atam isə işləməkdən doymurdu.
D) O, şəhəri seyr etməkdə idi.
E) Oxumaq yaxşıdır.
"Ana torpaq, əlin açıq, gözün tox,
Bu dünyada nəyim varsa, sənindir" - nümunəsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) III növ ismi birləşmə ilə
B) II növ ismi birləşmə ilə
C) isimlə
D) I növ ismi birləşmə ilə
E) fe`li sifətlə
Dəqiqləşdirici ədatların sırasını göstərin:
A) gör, bax
B) məhz, elə
C) da, ha
D) təki, barı
E) bircə, kaş
Ancaq zaman zərfləri olan sıranı göstərin :
A) asta, bu gün, qəfildən
B) yuxarı, istidən, axşam
C) dünən, xeyli, əlüstü
D) həmişə, indi, çoxdan
E) bərkdən, sonra, yavaşca
Öz, hər, bütün sözləri əvəzliyin hansı növünə aidddir ?
A) qeyri-müəyyən əvəzlik
B) tə`yini əvəzliklər
C) işarə əvəzliyi
D) qayıdış əvəzliyi
E) sual əvəzliyi
Hansı sıradakı fe`llər qarşılıq-birgəlik növdədir ?
A) yazdırılmaq, yoxlanılmaq, oxudulmaq
B) sevişmək,atışmaq, yazışmaq
C) şadlanmaq, qızınmaq, öyünmək
D) süzmək, basıb-bağlamaq, boşalmaq
E) gəzdirtmək, kəsdirmək, qaldırtmaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top