Tapılan ümumi test sayı : 28

"Nuşirəvan və bayquşların söhbəti" Nizaminin hansı əsərindəndir ?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "İsgəndərnamə"
C) "Xosrov və Şirin"
D) "Yeddi gözəl"
E) "Leyli və Məcnun"
Məsnəvinin qafiyə quruluşunu göstərin:
A) aa, bb, vv
B) ab, ba, vv
C) aa, ba, ab
D) aa, bb, ba
E) av, vv, ba
Aşıq Ələsgərin hansı şe`rində ilin dörd fəslinin e`cazkar təsviri verilir ?
A) "Düşdü" qoşmasında
B) "Dağlar" qoşmasında
C) "Yaylaq" qoşmasında
D) "Dağlar" gəraylısında
E) "Çıxıbdı" gəraylısında
Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı növündə fikir daha yığcam, mə`nalı və müdrik şəkildə ifadə olunur ?
A) nağıllarda
B) tapmacalarda
C) dastanlarda
D) atalar sözündə
E) rəvayətlərdə
Hop-hop imzası kimə məxsusdur ?
A) Cəlil Məmmədquluzadəyə
B) Mirzə Şəfi Vazehə
C) Seyid Əzim Şirvaniyə
D) Abbas Səhhətə
E) Mirzə Ələkbər Sabirə
Azərbaycan dilində çıxan ilk satirik mətbuat orqanını göstərin:
A) "Kirpi"
B) "Kəşkül"
C) "Zənbur"
D) "Molla Nəsrəddin"
E) "Dəbistan"
Seyid Əzim Şirvani hansı ədəbi məclisə başçılıq etmişdir ?
A) "Fövcül-füsəha"
B) "Məclisi-üns"
C) "Divani-hikmət"
D) "Beytüs-səfa"
E) "Məcməüş-şüəra"
İsmayıl bəy Qutqaşınlının əsəri hansıdır ?
A) "Hacı Qara"
B) "Nadir şah"
C) "Rəşid bəy və Səadət xanım"
D) "Anamın kitabı"
E) "Müsibəti-Fəxrəddin"
Molla Pənah Vaqifin əsəri hansıdır?
A) "Keçdi növbəti-zimistan"
B) "Dağlar"
C) "Görmədim"
D) "Məni candan usandırdı..."
E) "Neçin gəlməz"
XII əsrdə yaşayıb-yaratmış və rübailəri ilə şöhrətlənmiş sənətkarı göstərin:
A) Əbdülüla Gəncəvi
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Qətran Təbrizi
D) Nizami Gəncəvi
E) Xaqani Şirvani
Yalnız kar samitlərdən ibarət olan cərgəni göstərin :
A) l, m, ş, s, n, d
B) p, t, ş, s, x, f
C) p, f, x, t, q, y
D) x, b, t, v, ş, ğ
E) k,z, g, ç, h, j
Gəlməsələr hədə-qorxu, yada düşməz "Dədə Qorqud" - cümləsində budaq cümlənin növü hansıdır ?
A) xəbər
B) tamamlıq
C) qarşılıq-güzəşt
D) mübtəda
E) şərt
Hansı cümlədə xitab işlənməmişdir ?
A) Səbr ilə halva bişər, ey qora, səndən
B) Sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq asmırlar
C) Dinmə, danışma, yat, bala, sən deyən olmayıb hələ
D) Ey yanağı lalə, ləbləri püstə,
Ağzı nabat, şəkkər zəban, bəri bax
E) Ey könül, min namə yaz, bir gülüzarın eşqinə
Cümlələrdən hansının xəbəri sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Ay quşcuğazlar, nə yaraşıqlısınız
B) Heydər bəy, yoldaşların bunlardımı?
C) Ən fərəhli yer insanın ev tikəcəyi yerdir
D) Sel kimi töküldü göydən yağışlar
E) Məni görcək hönkürtü ilə ağlaşdılar
Hansı cümlədə mübtəda məsdərlə ifadə olunmuşdur ?
A) O, şəhəri seyr etməkdə idi.
B) Oxumaq yaxşıdır.
C) Sən oxumaq bilmirsən.
D) Yorulmaq bilməmiş insanın əli.
E) Atam isə işləməkdən doymurdu.
"Ana torpaq, əlin açıq, gözün tox,
Bu dünyada nəyim varsa, sənindir" - nümunəsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) III növ ismi birləşmə ilə
B) II növ ismi birləşmə ilə
C) I növ ismi birləşmə ilə
D) fe`li sifətlə
E) isimlə
Dəqiqləşdirici ədatların sırasını göstərin:
A) bircə, kaş
B) məhz, elə
C) gör, bax
D) da, ha
E) təki, barı
Ancaq zaman zərfləri olan sıranı göstərin :
A) dünən, xeyli, əlüstü
B) asta, bu gün, qəfildən
C) həmişə, indi, çoxdan
D) yuxarı, istidən, axşam
E) bərkdən, sonra, yavaşca
Öz, hər, bütün sözləri əvəzliyin hansı növünə aidddir ?
A) qayıdış əvəzliyi
B) qeyri-müəyyən əvəzlik
C) işarə əvəzliyi
D) sual əvəzliyi
E) tə`yini əvəzliklər
Hansı sıradakı fe`llər qarşılıq-birgəlik növdədir ?
A) gəzdirtmək, kəsdirmək, qaldırtmaq
B) süzmək, basıb-bağlamaq, boşalmaq
C) sevişmək,atışmaq, yazışmaq
D) yazdırılmaq, yoxlanılmaq, oxudulmaq
E) şadlanmaq, qızınmaq, öyünmək
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top