Tapılan ümumi test sayı : 25

Aşağıdakı şe'r nümunələrinin hansında epitetdən istifadə edilmişdir ?
A) Yanır dənizlərin buz kimi suyu.
B) Meşələr ağlayır dərddən, kədərdən.
C) Quş kimi uçurdu göylərdə insan.
D) Quşqonmaz zirvələr görünür aydın.
E) Vuruşur döyüşdə qılınclarımız.
Əruz vəzninin hansı bəhri dəvənin ləngərli yerişinə bənzədilir ?
A) rəcəz
B) xəfif
C) rəməl
D) mütəqarib
E) həcəz
"Çərşənbə günündə, çeşmə başında
Gözüm bir alagöz xanıma düşdü.
Atdı müjgan oxun, keçdi sinəmdən,
Cadu qəmzələri canıma düşdü" - nümunəsində misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
A) 3+4+4
B) 4+3+4
C) 5+6
D) 4+4+3
E) 6+5
"... olardı on-on iki yaşında ki, atası Hacı Rza vəfat elədi. İki il keçməmişdi anası öldü. Yaxşı dövlət qalmışdı mərhum atasından: neçə zəmilər, neçə ilxılar, nə qədər fərş, çoxluca pul. Amma çox heyf! Elə ki, Hacı Rza və övrəti öldülər, ... qaldı başsız-paraxsız. Əmiləri dövləti bir ilin içində dağıtdılar, axırda bir barmaq hesanı göstərdilər".
Cəlil Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş bu parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
A) Vəliqulu
B) Zeynəb
C) Məhəmmədhəsən əmi
D) Şərəf
E) Xudayar bəy
S.Rəhimovun "Mehman" povestində hüquq sistemində çalışan mənfi surət kimdir ?
A) Kamilov
B) Murtuzov
C) Vahidov
D) Məmmədxan
E) Cabbarov
Məhəmməd Füzuli "Padşahi-mülk..." qit'əsində kimləri qarşılaşdırır ?
A)
 
Padşahı pəhləvanla
B) Bir padşahla başqa bir hökmdarı
C) Söz sənətkarını pəhləvanla
D) Padşahla ordu başçısını
E) Padşahı söz sənətkarı ilə
M.F.Axundovun "Hacı Qara" komediyasında hadisələrin düyününün açıldığı  (razvyazka) hissəni göstərin:
A) Hacı Qara və bəylərin həbs olunması, Kərəməlinin həbs olunduğunu görən Hacı Qaranın özündən getməsi
B) Hacı Qaranın Xəlil yüzbaşı tərəfindən tutulub naçalnikə verilməsi
C) Bəylərin və Hacı Qaranın zaminə buraxılması
D) Qaçaq mal alverinə vedə lərin Təbrizdən qayıtması
E) Heydər bəyin naçalnikin qarşısında e'tirafı
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasından verilən şe'r parçasında hansı surət haqqında danışılır ?
"Böyük dağ gövdəli, o dağlar yaran
Gələndə camaat qalmışdı heyran.
Görkəmli böyük bir filmə oxşardı.
Onda iki filin qüvvəti vardı."
A) Şapur
B) Fərhad
C) Şiruyə
D) Xosrov
E) Bəhram Çubin
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı neçə boydan ibarətdir ?
A) 12
B) 2
C) 16
D) 6
E) 17
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin ikinci tərəfi nədir ?
"Təranə özünü nə qədər şən göstərməyə çalışırdısa da, pərtliyi hiss olunurdu".
A) məqsəd budaq cümləsi
B) baş cümlə
C) qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi
D) şərt budaq cümləsi
E) kəmiyyət budaq cümləsi
Vasitəsiz tamamlıq ismin hansı halında olur ?
A) tə'sirlik halında
B) yönlük halında
C) yerlik halında
D) yiyəlik halında
E) çıxışlıq halında
Hansı cümlənin mübtədası məsdər tərkibi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır.
B) Aşiqlik işi qıza nə layiq?!
C) Kafər ağlar bizim əhvali-pərişanimizə.
D) Xəyalından çıxmaz hərgiz xəyalın.
E) Hər gələn qəmli gedər, şad gəlib yanımıza.
Nidalar verilən cərgəni göstərin:
A) ox, ay, of, ah, oho
B) vah, ah, vay, gurultu, di
C) ay, bəh-bəh, oho, bəs
D) ya, ay, bəli, of, paho
E) bəs, -mı4, ox, bəh-bəh
Tərkibində miqdar zərfi olan cümləni göstərin:
A) Biz qonaqları mehribancasına qarşıladıq.
B) Bazardan xeyli meyvə aldıq.
C) Dünən maraqlı filmə baxdıq.
D) Biz bu haqda xeyli danışdıq.
E) Qonaqlar dünəndən gəliblər.
Yalnız fe'li bağlamalardan ibarət olan sıranı göstərin:
A) təmizləyəndə, yanaşaraq, öyrəndikdə
B) saxlayaraq, yaşamaqda, öyrənən
C) yazdıqda, qarşılamaq, danışmayan
D) işləməli, oxumadan, gözləyəndə
E) göstərmək, qurduqda, aparanda
Hansı cərgədə yalnız məchul növdə olan fe'llər verilmişdir ?
A) çatdırdı, inandırdı, çaldı, aldı
B) görüşdü, mələşdi, gülüşdü, bildirdi
C) çəkildi, qalandı, çalındı, sürüldü
D) oturdu, güldürtdü, sildirdi, vuruşdu
E) çəkildi, yazdırdı, geyindi, açıldı
Hansı cümlədə qeyri-qəti gələcək zamanda olan fe'l işlənmişdir ?
A) Qalmaz belə, qalmaz dünya.
B) Bu atı Murad sürəcəkmiş.
C) Hər tərəf yumşaq qarla örtülmüşdür.
D) Zimistanın novbaharı gələydi.
E) Gələcəkdir babam mənim yanıma.
Verilmiş cümlələrdə "o" əvəzliyindən sonra qoyulmuş vergül işarəsi hansı halda doğrudur ?
A) O, ağacları məktəblilər əkmişlər.
B) O, şagird hamının sevimlisidir.
C) O, ağaclara qulluq etməyi çox sevir.
D) O, məktəb yarışda qalib gəldi.
E) O, hadisədən sonra çox sarsılmışam.
"Dənizin sahilində ikimərtəbəli binanın bünövrəsi qoyulur" - cümləsindəki mənsubiyyət şəkilçili isimlərin sayını müəyyənləşdirin:
A) 2
B) 3
C) 1
D) 4
E) 5
Yalnız sözdüzəldici şəkilçilər olan sıranı göstərin:
A) -imiz, -ış, -un, -lar
B) -dən, -li, -süz, -da
C) -in, -çu, -im, -lər
D) -lar, -lı, -çi, -lük
E) -sız, -lik, -çı, -dəki
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top