Tapılan ümumi test sayı : 25

Aşağıdakı şe'r nümunələrinin hansında epitetdən istifadə edilmişdir ?
A) Meşələr ağlayır dərddən, kədərdən.
B) Quşqonmaz zirvələr görünür aydın.
C) Vuruşur döyüşdə qılınclarımız.
D) Quş kimi uçurdu göylərdə insan.
E) Yanır dənizlərin buz kimi suyu.
Əruz vəzninin hansı bəhri dəvənin ləngərli yerişinə bənzədilir ?
A) mütəqarib
B) xəfif
C) rəməl
D) həcəz
E) rəcəz
"Çərşənbə günündə, çeşmə başında
Gözüm bir alagöz xanıma düşdü.
Atdı müjgan oxun, keçdi sinəmdən,
Cadu qəmzələri canıma düşdü" - nümunəsində misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
A) 4+4+3
B) 5+6
C) 4+3+4
D) 6+5
E) 3+4+4
"... olardı on-on iki yaşında ki, atası Hacı Rza vəfat elədi. İki il keçməmişdi anası öldü. Yaxşı dövlət qalmışdı mərhum atasından: neçə zəmilər, neçə ilxılar, nə qədər fərş, çoxluca pul. Amma çox heyf! Elə ki, Hacı Rza və övrəti öldülər, ... qaldı başsız-paraxsız. Əmiləri dövləti bir ilin içində dağıtdılar, axırda bir barmaq hesanı göstərdilər".
Cəlil Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş bu parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
A) Zeynəb
B) Məhəmmədhəsən əmi
C) Şərəf
D) Vəliqulu
E) Xudayar bəy
S.Rəhimovun "Mehman" povestində hüquq sistemində çalışan mənfi surət kimdir ?
A) Kamilov
B) Murtuzov
C) Məmmədxan
D) Vahidov
E) Cabbarov
Məhəmməd Füzuli "Padşahi-mülk..." qit'əsində kimləri qarşılaşdırır ?
A) Söz sənətkarını pəhləvanla
B) Padşahı söz sənətkarı ilə
C)
 
Padşahı pəhləvanla
D) Bir padşahla başqa bir hökmdarı
E) Padşahla ordu başçısını
M.F.Axundovun "Hacı Qara" komediyasında hadisələrin düyününün açıldığı  (razvyazka) hissəni göstərin:
A) Bəylərin və Hacı Qaranın zaminə buraxılması
B) Qaçaq mal alverinə vedə lərin Təbrizdən qayıtması
C) Hacı Qara və bəylərin həbs olunması, Kərəməlinin həbs olunduğunu görən Hacı Qaranın özündən getməsi
D) Heydər bəyin naçalnikin qarşısında e'tirafı
E) Hacı Qaranın Xəlil yüzbaşı tərəfindən tutulub naçalnikə verilməsi
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasından verilən şe'r parçasında hansı surət haqqında danışılır ?
"Böyük dağ gövdəli, o dağlar yaran
Gələndə camaat qalmışdı heyran.
Görkəmli böyük bir filmə oxşardı.
Onda iki filin qüvvəti vardı."
A) Xosrov
B) Bəhram Çubin
C) Şapur
D) Fərhad
E) Şiruyə
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı neçə boydan ibarətdir ?
A) 6
B) 12
C) 17
D) 16
E) 2
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin ikinci tərəfi nədir ?
"Təranə özünü nə qədər şən göstərməyə çalışırdısa da, pərtliyi hiss olunurdu".
A) baş cümlə
B) qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi
C) kəmiyyət budaq cümləsi
D) məqsəd budaq cümləsi
E) şərt budaq cümləsi
Vasitəsiz tamamlıq ismin hansı halında olur ?
A) çıxışlıq halında
B) tə'sirlik halında
C) yiyəlik halında
D) yönlük halında
E) yerlik halında
Hansı cümlənin mübtədası məsdər tərkibi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) Xəyalından çıxmaz hərgiz xəyalın.
B) Hər gələn qəmli gedər, şad gəlib yanımıza.
C) Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır.
D) Kafər ağlar bizim əhvali-pərişanimizə.
E) Aşiqlik işi qıza nə layiq?!
Nidalar verilən cərgəni göstərin:
A) bəs, -mı4, ox, bəh-bəh
B) vah, ah, vay, gurultu, di
C) ay, bəh-bəh, oho, bəs
D) ya, ay, bəli, of, paho
E) ox, ay, of, ah, oho
Tərkibində miqdar zərfi olan cümləni göstərin:
A) Qonaqlar dünəndən gəliblər.
B) Biz bu haqda xeyli danışdıq.
C) Biz qonaqları mehribancasına qarşıladıq.
D) Dünən maraqlı filmə baxdıq.
E) Bazardan xeyli meyvə aldıq.
Yalnız fe'li bağlamalardan ibarət olan sıranı göstərin:
A) işləməli, oxumadan, gözləyəndə
B) yazdıqda, qarşılamaq, danışmayan
C) saxlayaraq, yaşamaqda, öyrənən
D) təmizləyəndə, yanaşaraq, öyrəndikdə
E) göstərmək, qurduqda, aparanda
Hansı cərgədə yalnız məchul növdə olan fe'llər verilmişdir ?
A) çəkildi, yazdırdı, geyindi, açıldı
B) oturdu, güldürtdü, sildirdi, vuruşdu
C) görüşdü, mələşdi, gülüşdü, bildirdi
D) çəkildi, qalandı, çalındı, sürüldü
E) çatdırdı, inandırdı, çaldı, aldı
Hansı cümlədə qeyri-qəti gələcək zamanda olan fe'l işlənmişdir ?
A) Qalmaz belə, qalmaz dünya.
B) Bu atı Murad sürəcəkmiş.
C) Zimistanın novbaharı gələydi.
D) Hər tərəf yumşaq qarla örtülmüşdür.
E) Gələcəkdir babam mənim yanıma.
Verilmiş cümlələrdə "o" əvəzliyindən sonra qoyulmuş vergül işarəsi hansı halda doğrudur ?
A) O, ağacları məktəblilər əkmişlər.
B) O, hadisədən sonra çox sarsılmışam.
C) O, ağaclara qulluq etməyi çox sevir.
D) O, məktəb yarışda qalib gəldi.
E) O, şagird hamının sevimlisidir.
"Dənizin sahilində ikimərtəbəli binanın bünövrəsi qoyulur" - cümləsindəki mənsubiyyət şəkilçili isimlərin sayını müəyyənləşdirin:
A) 2
B) 1
C) 3
D) 5
E) 4
Yalnız sözdüzəldici şəkilçilər olan sıranı göstərin:
A) -dən, -li, -süz, -da
B) -in, -çu, -im, -lər
C) -sız, -lik, -çı, -dəki
D) -imiz, -ış, -un, -lar
E) -lar, -lı, -çi, -lük
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top