Tapılan ümumi test sayı : 28

"Xəmsə"ni və müxəmməsi birləşdirən ümjmi cəhət nədir ?
A) Hər ikisi şe'r janrıdır.
B) "Xəmsə" müxəmməs janrında yazılmışdır.
C) Hər ikisi beş rəqəmi ilə bağlıdır.
D) Hər ikisinə yalnız Nizami yaradıcılığında təsadüf edilir.
E) Hər ikisi yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına xasdır.
S.Vurğun Nizami Gəncəvinin hansı poemasını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir ?
A) "Xosrov və Şirin"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "Yeddi gözəl"
D) "İsgəndərnamə"
E) "Leyli və Məcnun"
Verilmiş şe'r parçası əruz vəzninin hansı bəhrindədir:
Millət necə tarac olur olsun, nə işim var ?
Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə kşim var ?  (M.Ə.Sabir)
A) xəfif
B) səri
C) rəcəz
D) rəməl
E) həcəz
Verilmiş şe'r parçasında misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
Yaxşı gündə yarı yoldaş çox olur,
Yaman gündə heç bulunmaz, yox olur.
Yad ellərin tə'nə sözü ox olur,
Bir gün olur "vətən" deyib ağlarsan.   (Vidadi)
A) 4+4+3
B) 6+5
C) 3+4+4
D) 4+3+4
E) 5+6
"Ustad dərin, kamal dərin, söz dərin;
Birin boşa, birin boşla, birin sat" - misralarında işlənmiş bədii ifadə vasitəsi hansıdır ?
A) mübaliğə
B) bədii sual
C) təkrir
D) litota
E) təzad
"Məndə sığar iki cahan..." qəzəlində Nəsimi nəyi göstərmək istəmişdir ?
A) ədalətin qələbə çalmasını 
B) insan duyğularının saflığını
C) insanın böyüklüyünü
D) eşqin ucalığını
E) insan elminin gücünü
C. Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş aşağıdakı parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
"... ortabab, qara və arıq övrətdi. Yaşı olar qırx, bəlkədə bir az artıq.
... Xudayar bəyə gələn vaxtlarda atası Xudayar bəyin atasından heç bir cəhətdə əskik deyil idi. Amma ruzigar belə gətirdi ki, atası öldü, sonra anası öldü, iki qardaşı öldü, qaldı tək Xudayarın ümidinə. Xudayar bəy də axır vaxtda oldu katda, yə'ni hörməti artdı və övrətinə nisbətən özü oldu ağa, övrəti oldu qaravaş".
A) İzzət
B) Fizzə
C) Zeynəb
D) Şərəf
E) Ziba
On yaşa girəndə bu nadir cavan
Otuz yaşlıları qoyurdu heyran.
Şirlər pəncəsinə pəncə verərdi,
Qılıncla sütunu yerə sərərdi.
Beytlərdə Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasının hansı qəhrəmanı təsvir edilir ?
 
A) Şirin
B) Xosrov
C) Şapur
D) Fərhad
E) Şiruyə
Yalnız məhəbbət dastanları verilmiş cərgəni göstərin:
A) "Şah İsmayıl", "Qaçaq Nəbi"
B) "Koroğlu", "Aşıq Qərib"
C) "Aşıq Qərib", "Abbas və Gülgəz"
D) "Kitabi-Dədə Qorqud", "Qaçaq Nəbi"
E) "Dastani-Əhməd Harami", "Koroğlu"
Azərbaycan dilində rübai yazan şair kimdir ? 
A) Nizami Gəncəvi
B) Qətran Təbrizi
C) Məhsəti Gəncəvi
D) Əfzələddin Xaqani
E) İmadəddin Nəsimi
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin birinci tərəfi nədir:
Biz sahildən yenicə aralanmışdıq ki, duman çökməyə başladı.
A) zaman budaq cümləsi
B) baş cümlə
C) mübtəda budaq cümləsi
D) səbəb budaq cümləsi
E) yer budaq cümləsi
"Biz hamımız qarşıdakı imtahanlara ciddi hazlrlaşırıq" - nümunəsində cümlə üzvlərinin düzümünü göstərin:
A) mübtəda - tə'yin - tamamlıq - zərflik - xəbər
B) mübtəda - tamamlıq - tə'yin - xəbər
C) mübtəda - zərflik - tamamlıq -xəbər
D) mübtəda - tamamlıq - tə'yin - zərflik - xəbər
E) tə'yin - mübtəda - zərflik - xəbər
"Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri" - cümləsində tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) fe'li sifət tərkibi ilə
B) sifətlə
C) fe'li sifətlə
D) ismi birləşmə ilə
E) fe'llə
Hansı cümlədə mübtəda fe'li sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Söz var, gələr keçər, söz var, dələr keçər.
B) Dünyanın hər bir bucağına səpələnən soydaşlarımızın əsas dərdi vətən dərdidir.
C) Oxuyan bülbüldür, dinləyən qazdır.
D) Ata nə qədər ciddi və tələbkar olarsa, oğul bir o qədər tərbiyəli və intizamlı olar.
E) Sizin sözünüzün kəsəri azdır.
Aşağıdakı cümlədə II növ ismi birləşməni (tə'yini söz birləşməsini) göstərin:
Mənim yaxın dostum Faiq də şahmat yarışında iştirak etmək istəyir.
A) iştirak etmək
B) şahmat yarışında
C) dostum Faiq
D) yaxın dostum
E) mənim dostum
Yalnız təqlidi sözlərdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) hey, vay, paho, axıntı
B) şırıltı, gurultu, civilti, nərilti
C) mışıltı, sıxıntı, çöküntü, göyümtül
D) yumru-yumru, yastı-yastı, miyoltu, xorultu
E) zarıltı, tapıntı, çıxıntı, mələmək
Tərkibində zaman zərfi olan cümləni göstərin:
A) Axşam güclü yağış yağdı.
B) İstidən nəfəsi tutulurdu.
C) Firidun cəld ayağa durdu.
D) Samirə içəri daxil oldu.
E) Ordumuz cəsarətlə irəliləyirdi.
Hansı cümlədə məsdər vardır ?
A) Demək, evi tapmadınız ?
B) Burada çimmək qadağandır.
C) Yemək dostundan uzaq ol.
D) Əmək insanı ucaldar.
E) Dadaş qardaşına kömək etdi.
Cümlələrin hansında nəqli keçmiş zamana aid nümunə yoxdur:
A) Neçə şair yola salıb.
B) İlahim veribdi dərdi bol mana.
C) İşarət eylədim, dərdimi bildi.
D) Gözəl, səndə bir nişanə görmüşəm.
E) Bir qaməti əlif bağrımı dəlib.
Yalnız məchul növdə olan fe'llərin verildiyi cərgəni göstərin:
A) Vurulmaq, yorulmaq, evlənmək.
B) Yedirtmək, gəzdirmək, daşıtmaq.
C) Verilmək, atılmaq, yazılmaq.
D) Qucaqlaşmaq, toplaşmaq, oynaşmaq.
E) Yazışmaq, gəzişmək, qaçışmaq.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top