Tapılan ümumi test sayı : 28

"Xəmsə"ni və müxəmməsi birləşdirən ümjmi cəhət nədir ?
A) Hər ikisi şe'r janrıdır.
B) Hər ikisi beş rəqəmi ilə bağlıdır.
C) "Xəmsə" müxəmməs janrında yazılmışdır.
D) Hər ikisi yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına xasdır.
E) Hər ikisinə yalnız Nizami yaradıcılığında təsadüf edilir.
S.Vurğun Nizami Gəncəvinin hansı poemasını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir ?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Xosrov və Şirin"
D) "İsgəndərnamə"
E) "Yeddi gözəl"
Verilmiş şe'r parçası əruz vəzninin hansı bəhrindədir:
Millət necə tarac olur olsun, nə işim var ?
Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə kşim var ?  (M.Ə.Sabir)
A) həcəz
B) səri
C) rəcəz
D) xəfif
E) rəməl
Verilmiş şe'r parçasında misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
Yaxşı gündə yarı yoldaş çox olur,
Yaman gündə heç bulunmaz, yox olur.
Yad ellərin tə'nə sözü ox olur,
Bir gün olur "vətən" deyib ağlarsan.   (Vidadi)
A) 4+3+4
B) 6+5
C) 4+4+3
D) 3+4+4
E) 5+6
"Ustad dərin, kamal dərin, söz dərin;
Birin boşa, birin boşla, birin sat" - misralarında işlənmiş bədii ifadə vasitəsi hansıdır ?
A) litota
B) təzad
C) bədii sual
D) mübaliğə
E) təkrir
"Məndə sığar iki cahan..." qəzəlində Nəsimi nəyi göstərmək istəmişdir ?
A) insanın böyüklüyünü
B) eşqin ucalığını
C) insan elminin gücünü
D) insan duyğularının saflığını
E) ədalətin qələbə çalmasını 
C. Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş aşağıdakı parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
"... ortabab, qara və arıq övrətdi. Yaşı olar qırx, bəlkədə bir az artıq.
... Xudayar bəyə gələn vaxtlarda atası Xudayar bəyin atasından heç bir cəhətdə əskik deyil idi. Amma ruzigar belə gətirdi ki, atası öldü, sonra anası öldü, iki qardaşı öldü, qaldı tək Xudayarın ümidinə. Xudayar bəy də axır vaxtda oldu katda, yə'ni hörməti artdı və övrətinə nisbətən özü oldu ağa, övrəti oldu qaravaş".
A) Fizzə
B) İzzət
C) Ziba
D) Zeynəb
E) Şərəf
On yaşa girəndə bu nadir cavan
Otuz yaşlıları qoyurdu heyran.
Şirlər pəncəsinə pəncə verərdi,
Qılıncla sütunu yerə sərərdi.
Beytlərdə Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasının hansı qəhrəmanı təsvir edilir ?
 
A) Şapur
B) Şiruyə
C) Şirin
D) Xosrov
E) Fərhad
Yalnız məhəbbət dastanları verilmiş cərgəni göstərin:
A) "Aşıq Qərib", "Abbas və Gülgəz"
B) "Koroğlu", "Aşıq Qərib"
C) "Dastani-Əhməd Harami", "Koroğlu"
D) "Şah İsmayıl", "Qaçaq Nəbi"
E) "Kitabi-Dədə Qorqud", "Qaçaq Nəbi"
Azərbaycan dilində rübai yazan şair kimdir ? 
A) Nizami Gəncəvi
B) Əfzələddin Xaqani
C) Məhsəti Gəncəvi
D) Qətran Təbrizi
E) İmadəddin Nəsimi
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin birinci tərəfi nədir:
Biz sahildən yenicə aralanmışdıq ki, duman çökməyə başladı.
A) səbəb budaq cümləsi
B) zaman budaq cümləsi
C) baş cümlə
D) yer budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
"Biz hamımız qarşıdakı imtahanlara ciddi hazlrlaşırıq" - nümunəsində cümlə üzvlərinin düzümünü göstərin:
A) mübtəda - tə'yin - tamamlıq - zərflik - xəbər
B) mübtəda - tamamlıq - tə'yin - zərflik - xəbər
C) tə'yin - mübtəda - zərflik - xəbər
D) mübtəda - tamamlıq - tə'yin - xəbər
E) mübtəda - zərflik - tamamlıq -xəbər
"Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri" - cümləsində tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) ismi birləşmə ilə
B) fe'llə
C) sifətlə
D) fe'li sifət tərkibi ilə
E) fe'li sifətlə
Hansı cümlədə mübtəda fe'li sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Dünyanın hər bir bucağına səpələnən soydaşlarımızın əsas dərdi vətən dərdidir.
B) Oxuyan bülbüldür, dinləyən qazdır.
C) Sizin sözünüzün kəsəri azdır.
D) Söz var, gələr keçər, söz var, dələr keçər.
E) Ata nə qədər ciddi və tələbkar olarsa, oğul bir o qədər tərbiyəli və intizamlı olar.
Aşağıdakı cümlədə II növ ismi birləşməni (tə'yini söz birləşməsini) göstərin:
Mənim yaxın dostum Faiq də şahmat yarışında iştirak etmək istəyir.
A) yaxın dostum
B) mənim dostum
C) iştirak etmək
D) dostum Faiq
E) şahmat yarışında
Yalnız təqlidi sözlərdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) yumru-yumru, yastı-yastı, miyoltu, xorultu
B) zarıltı, tapıntı, çıxıntı, mələmək
C) hey, vay, paho, axıntı
D) şırıltı, gurultu, civilti, nərilti
E) mışıltı, sıxıntı, çöküntü, göyümtül
Tərkibində zaman zərfi olan cümləni göstərin:
A) Samirə içəri daxil oldu.
B) İstidən nəfəsi tutulurdu.
C) Ordumuz cəsarətlə irəliləyirdi.
D) Firidun cəld ayağa durdu.
E) Axşam güclü yağış yağdı.
Hansı cümlədə məsdər vardır ?
A) Burada çimmək qadağandır.
B) Yemək dostundan uzaq ol.
C) Əmək insanı ucaldar.
D) Dadaş qardaşına kömək etdi.
E) Demək, evi tapmadınız ?
Cümlələrin hansında nəqli keçmiş zamana aid nümunə yoxdur:
A) Bir qaməti əlif bağrımı dəlib.
B) İşarət eylədim, dərdimi bildi.
C) Gözəl, səndə bir nişanə görmüşəm.
D) Neçə şair yola salıb.
E) İlahim veribdi dərdi bol mana.
Yalnız məchul növdə olan fe'llərin verildiyi cərgəni göstərin:
A) Yazışmaq, gəzişmək, qaçışmaq.
B) Vurulmaq, yorulmaq, evlənmək.
C) Verilmək, atılmaq, yazılmaq.
D) Qucaqlaşmaq, toplaşmaq, oynaşmaq.
E) Yedirtmək, gəzdirmək, daşıtmaq.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top