Tapılan ümumi test sayı : 25

"Dildən dilə düşdü bu fəsanə,
  Faş oldu bu macəra cəhanə
  Kim, Qeys oluban əsiri-Leyli,
  Leyli dəxi salmış ona meyli" - şer parçası əruz vəzninin hansı bəhrindədir?
A) xəfif
B) həcəz
C) səri
D) rəməl
E) rəcəz
Cəfər Cabbarlının "Oqtay Eloğlu" pyesində Oqtayın həyat idealı nədir?
A) türk qadınının səhnəyə gəlməsinə nail olmaq
B) milli teatr yaratmaqla xalqa xidmət etmək
C) tanınmış, şöhrətli aktyor olmaq
D) milli teatr yaratmaqla şöhrətlənmək
E) öz məhəbbətinə qovuşmaq, ailə qurmaq
Cəlil Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsəri hansı ədəbi cərəyanın nümunələrindəndir?
A) maarifçi realizm
B) sosialist realizmi
C) mütərəqqi romantizm
D) mürtəce romantizm
E) tənqidi realizm
Qoşma ilə gəraylınlının fərqi nədədir?
A) müəllifin son bənddə təxəllüsünü işlətməsində
B) qafiyə quruluşunda
C) aşıq yaradıcılığına aid olmasında
D) hər misradakı hecaların sayında
E) vəzndə
M. F. Axundovun "Aldanmış kəvakib" əsərində Yusif Sərrac surətini səciyyələndirən əsas cəhətlərini göstərin:
A) dindarlıq, şəritə əməl etmə
B) ənənəyə sədaqət, adətləri gözləmə
C) səxavət, əliaçıqlıq
D) islahatçılıq, xalqa xidmət
E) vəzifəpərəstlik, şöhrətpərəstlik
Füzulinin aşağıda göstərilən əsərlərindən hansında sujet xətti yoxdur:
I. "Məni candan usandırdı..."
II. "Padşahi-mülk..."
III. ""Leyli və Məcnun"
A) I və III
B) I
C) I və II
D) III
E) II
Mətlə nədir?
A) ən mənalı, ən dolğun beyt
B) ikinci beyt
C) sonuncu beyt
D) birinci beyt
E) şairin təxəllüsü, yaxud adı verilən beyt
Q. Zakir "Dəvə və Eşşək" təmsilində nəyi təbliğ edir?
A) dosta sədaqətli olmağı
B) gəncləri elmə, təhsilə cəlb etməyi
C) zülm və haqsızlığın əleyhinə çıxmağı
D) böyüklərin xeyirxah və ağıllı nəsihətlərinə qulaq asmağı
E) adil hökmdar olmağı
Aşağıdakı cümlələrdən hansı şəxssiz cümlədir?
I. Milli məclisin iclasında bu məsələyə də baxıldı
II. Milli məclisin  iclasında bu məsələyə də baxdılar
III. Milli məclisin iclasında bu məsələ də müzakirə edildi
A) III
B) II
C) I
D) I və III
E) I və II
Aşağıdakı dialoqda ara sözün işləndiyi cümlə nə cür adlanır:
- Müsabiqəyə kimi göndərəcəklər?
- Məncə, Natiqi.
- O ki hazır deyil.
- Cücəni payızda sayarlar.
A) ara cümlə
B) yarımçıq cümlə
C) müxtəsər cümlə
D) tabesiz mürəkkəb cümlə
E) ümumi şəxsli cümlə
"Şair, nə tez qocaldın sən!" - cümləsində sən sözünün sintaktik funksiyası nədir?
A) xitab
B) mübtəda
C) əlavə
D) ara söz
E) xəbər
Cümlələrdən hansının mübtədası mürəkkəbdir?
A) Yaxşılıq  heç vaxt yaddan çıxmır
B) Boyunbağı Xanpəri arvadın çox xoşuna gəldi
C) Yurduma dostlar gəlir vətənin hər yerindən
D) Mənim yurdum qəhrəmanlar diyarıdır
E) Arpaçay indi nəğmələrdə səslənir
"Qıraqdan baxan da adımı arsız qoyur" -cümləsinin mübtədası nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) feli sifət tərkibi ilə
B) Sifətlə
C) isimlə
D) feli bağlama ilə
E) feli sifətlə
"Əyri bitsə əgər əvvəldən calaq,
Onu od düzəldər, düzəltsə ancaq" - cümləsində idarə əlaqəsi hansı sözlər arasındadır?
A) od -  düzəldər
B) əyri - bitsə
C) bitsə - calaq
D) od - düzəltsə
E) onu - düzəldər
Hansı cümlədə bağlayıcı işlənmişdir?
A) Qoca çallaşmış saqqalını əli ilə tumarladı.
B) Onun yazacağı hekayə beynində hazır idi.
C) Aygünlə Gülnarə bacıdırlar.
D) Bəli, baba deyəcəyi xəbəri münasib vaxta saxlayırdı.
E) Sən ki mənim dostumsan, bəs niyə məni müdafiə etmədin ?
Aşağıdakı cümlələrin hansında fel qarşılıq-birgəlik növdədir:
I. Rəfiqələr bir-birini qucaqladılar.
II. Rəfiqələr qucaqlaşdılar.
III. Rəfiqələr qucaqlaşmadılar.
A) III
B) I və II
C) II
D) II və III
E) hamısında
Hansı cümlədə fel əmr formasında işlənmişdir?
A) Mən də hazırlaşımmı?
B) Axı əvvəlcədən razılıq vermişdiniz.
C) Sən bu gün yola düşməlisən
D) Özün bilərsən.
E) Görünür,unutmuşam.
Həm sifətin, həm də zərfin yerində işlənə bilən əvəzliklərdən ibarət olan sıranı göstərin:
A) elə, belə
B) bu, həmin
C) bu, elə
D) o, bu
E) o, həmin
Hansı cümlədə yönlük halda olan isim vardır?
A) Qızım sənə deyirəm, gəlinim, eşit
B) Bir həftədən sonra vuruşmağa gedənlərin sayı xeyli artdı
C) İstəmirəm azadlığı qaşıq-qaşıq, gilə-gilə
D) Yüz dəfə zirvəyə baxmaqdansa, bir dəfə zirvədən bax
E) Yüz il ansan da onu xatirə tək, o vəfasız qayıdıb gəlməyəcək
Aşağıdakı cümlədə neçə isim təsirlik halda işlənmişdir:
Gülməmmədi də, Sevili də, səni də başıma yığacağam, saz çalacağam, dastan söyləyəcəyəm
A) 4
B) 6
C) 5
D) 2
E) 3
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top