Tapılan ümumi test sayı : 25

"Dildən dilə düşdü bu fəsanə,
  Faş oldu bu macəra cəhanə
  Kim, Qeys oluban əsiri-Leyli,
  Leyli dəxi salmış ona meyli" - şer parçası əruz vəzninin hansı bəhrindədir?
A) rəməl
B) xəfif
C) rəcəz
D) səri
E) həcəz
Cəfər Cabbarlının "Oqtay Eloğlu" pyesində Oqtayın həyat idealı nədir?
A) öz məhəbbətinə qovuşmaq, ailə qurmaq
B) türk qadınının səhnəyə gəlməsinə nail olmaq
C) milli teatr yaratmaqla şöhrətlənmək
D) milli teatr yaratmaqla xalqa xidmət etmək
E) tanınmış, şöhrətli aktyor olmaq
Cəlil Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsəri hansı ədəbi cərəyanın nümunələrindəndir?
A) mütərəqqi romantizm
B) tənqidi realizm
C) maarifçi realizm
D) sosialist realizmi
E) mürtəce romantizm
Qoşma ilə gəraylınlının fərqi nədədir?
A) vəzndə
B) müəllifin son bənddə təxəllüsünü işlətməsində
C) hər misradakı hecaların sayında
D) aşıq yaradıcılığına aid olmasında
E) qafiyə quruluşunda
M. F. Axundovun "Aldanmış kəvakib" əsərində Yusif Sərrac surətini səciyyələndirən əsas cəhətlərini göstərin:
A) dindarlıq, şəritə əməl etmə
B) vəzifəpərəstlik, şöhrətpərəstlik
C) səxavət, əliaçıqlıq
D) ənənəyə sədaqət, adətləri gözləmə
E) islahatçılıq, xalqa xidmət
Füzulinin aşağıda göstərilən əsərlərindən hansında sujet xətti yoxdur:
I. "Məni candan usandırdı..."
II. "Padşahi-mülk..."
III. ""Leyli və Məcnun"
A) I
B) II
C) I və II
D) I və III
E) III
Mətlə nədir?
A) sonuncu beyt
B) şairin təxəllüsü, yaxud adı verilən beyt
C) birinci beyt
D) ən mənalı, ən dolğun beyt
E) ikinci beyt
Q. Zakir "Dəvə və Eşşək" təmsilində nəyi təbliğ edir?
A) böyüklərin xeyirxah və ağıllı nəsihətlərinə qulaq asmağı
B) gəncləri elmə, təhsilə cəlb etməyi
C) adil hökmdar olmağı
D) dosta sədaqətli olmağı
E) zülm və haqsızlığın əleyhinə çıxmağı
Aşağıdakı cümlələrdən hansı şəxssiz cümlədir?
I. Milli məclisin iclasında bu məsələyə də baxıldı
II. Milli məclisin  iclasında bu məsələyə də baxdılar
III. Milli məclisin iclasında bu məsələ də müzakirə edildi
A) II
B) I və II
C) I
D) I və III
E) III
Aşağıdakı dialoqda ara sözün işləndiyi cümlə nə cür adlanır:
- Müsabiqəyə kimi göndərəcəklər?
- Məncə, Natiqi.
- O ki hazır deyil.
- Cücəni payızda sayarlar.
A) ümumi şəxsli cümlə
B) yarımçıq cümlə
C) müxtəsər cümlə
D) ara cümlə
E) tabesiz mürəkkəb cümlə
"Şair, nə tez qocaldın sən!" - cümləsində sən sözünün sintaktik funksiyası nədir?
A) xitab
B) ara söz
C) xəbər
D) əlavə
E) mübtəda
Cümlələrdən hansının mübtədası mürəkkəbdir?
A) Yurduma dostlar gəlir vətənin hər yerindən
B) Yaxşılıq  heç vaxt yaddan çıxmır
C) Arpaçay indi nəğmələrdə səslənir
D) Mənim yurdum qəhrəmanlar diyarıdır
E) Boyunbağı Xanpəri arvadın çox xoşuna gəldi
"Qıraqdan baxan da adımı arsız qoyur" -cümləsinin mübtədası nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) Sifətlə
B) isimlə
C) feli sifətlə
D) feli sifət tərkibi ilə
E) feli bağlama ilə
"Əyri bitsə əgər əvvəldən calaq,
Onu od düzəldər, düzəltsə ancaq" - cümləsində idarə əlaqəsi hansı sözlər arasındadır?
A) bitsə - calaq
B) əyri - bitsə
C) od -  düzəldər
D) onu - düzəldər
E) od - düzəltsə
Hansı cümlədə bağlayıcı işlənmişdir?
A) Onun yazacağı hekayə beynində hazır idi.
B) Sən ki mənim dostumsan, bəs niyə məni müdafiə etmədin ?
C) Qoca çallaşmış saqqalını əli ilə tumarladı.
D) Bəli, baba deyəcəyi xəbəri münasib vaxta saxlayırdı.
E) Aygünlə Gülnarə bacıdırlar.
Aşağıdakı cümlələrin hansında fel qarşılıq-birgəlik növdədir:
I. Rəfiqələr bir-birini qucaqladılar.
II. Rəfiqələr qucaqlaşdılar.
III. Rəfiqələr qucaqlaşmadılar.
A) II
B) I və II
C) II və III
D) III
E) hamısında
Hansı cümlədə fel əmr formasında işlənmişdir?
A) Axı əvvəlcədən razılıq vermişdiniz.
B) Özün bilərsən.
C) Sən bu gün yola düşməlisən
D) Görünür,unutmuşam.
E) Mən də hazırlaşımmı?
Həm sifətin, həm də zərfin yerində işlənə bilən əvəzliklərdən ibarət olan sıranı göstərin:
A) elə, belə
B) bu, elə
C) bu, həmin
D) o, bu
E) o, həmin
Hansı cümlədə yönlük halda olan isim vardır?
A) Yüz dəfə zirvəyə baxmaqdansa, bir dəfə zirvədən bax
B) İstəmirəm azadlığı qaşıq-qaşıq, gilə-gilə
C) Qızım sənə deyirəm, gəlinim, eşit
D) Bir həftədən sonra vuruşmağa gedənlərin sayı xeyli artdı
E) Yüz il ansan da onu xatirə tək, o vəfasız qayıdıb gəlməyəcək
Aşağıdakı cümlədə neçə isim təsirlik halda işlənmişdir:
Gülməmmədi də, Sevili də, səni də başıma yığacağam, saz çalacağam, dastan söyləyəcəyəm
A) 2
B) 6
C) 4
D) 3
E) 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top