Tapılan ümumi test sayı : 25

"Dildən dilə düşdü bu fəsanə,
  Faş oldu bu macəra cəhanə
  Kim, Qeys oluban əsiri-Leyli,
  Leyli dəxi salmış ona meyli" - şer parçası əruz vəzninin hansı bəhrindədir?
A) rəcəz
B) rəməl
C) səri
D) xəfif
E) həcəz
Cəfər Cabbarlının "Oqtay Eloğlu" pyesində Oqtayın həyat idealı nədir?
A) öz məhəbbətinə qovuşmaq, ailə qurmaq
B) milli teatr yaratmaqla şöhrətlənmək
C) milli teatr yaratmaqla xalqa xidmət etmək
D) tanınmış, şöhrətli aktyor olmaq
E) türk qadınının səhnəyə gəlməsinə nail olmaq
Cəlil Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsəri hansı ədəbi cərəyanın nümunələrindəndir?
A) mütərəqqi romantizm
B) mürtəce romantizm
C) maarifçi realizm
D) sosialist realizmi
E) tənqidi realizm
Qoşma ilə gəraylınlının fərqi nədədir?
A) müəllifin son bənddə təxəllüsünü işlətməsində
B) hər misradakı hecaların sayında
C) aşıq yaradıcılığına aid olmasında
D) vəzndə
E) qafiyə quruluşunda
M. F. Axundovun "Aldanmış kəvakib" əsərində Yusif Sərrac surətini səciyyələndirən əsas cəhətlərini göstərin:
A) dindarlıq, şəritə əməl etmə
B) vəzifəpərəstlik, şöhrətpərəstlik
C) səxavət, əliaçıqlıq
D) islahatçılıq, xalqa xidmət
E) ənənəyə sədaqət, adətləri gözləmə
Füzulinin aşağıda göstərilən əsərlərindən hansında sujet xətti yoxdur:
I. "Məni candan usandırdı..."
II. "Padşahi-mülk..."
III. ""Leyli və Məcnun"
A) I
B) I və III
C) III
D) II
E) I və II
Mətlə nədir?
A) birinci beyt
B) ikinci beyt
C) ən mənalı, ən dolğun beyt
D) şairin təxəllüsü, yaxud adı verilən beyt
E) sonuncu beyt
Q. Zakir "Dəvə və Eşşək" təmsilində nəyi təbliğ edir?
A) zülm və haqsızlığın əleyhinə çıxmağı
B) adil hökmdar olmağı
C) gəncləri elmə, təhsilə cəlb etməyi
D) böyüklərin xeyirxah və ağıllı nəsihətlərinə qulaq asmağı
E) dosta sədaqətli olmağı
Aşağıdakı cümlələrdən hansı şəxssiz cümlədir?
I. Milli məclisin iclasında bu məsələyə də baxıldı
II. Milli məclisin  iclasında bu məsələyə də baxdılar
III. Milli məclisin iclasında bu məsələ də müzakirə edildi
A) I
B) I və II
C) II
D) III
E) I və III
Aşağıdakı dialoqda ara sözün işləndiyi cümlə nə cür adlanır:
- Müsabiqəyə kimi göndərəcəklər?
- Məncə, Natiqi.
- O ki hazır deyil.
- Cücəni payızda sayarlar.
A) ümumi şəxsli cümlə
B) yarımçıq cümlə
C) ara cümlə
D) müxtəsər cümlə
E) tabesiz mürəkkəb cümlə
"Şair, nə tez qocaldın sən!" - cümləsində sən sözünün sintaktik funksiyası nədir?
A) xəbər
B) əlavə
C) ara söz
D) mübtəda
E) xitab
Cümlələrdən hansının mübtədası mürəkkəbdir?
A) Boyunbağı Xanpəri arvadın çox xoşuna gəldi
B) Arpaçay indi nəğmələrdə səslənir
C) Yaxşılıq  heç vaxt yaddan çıxmır
D) Mənim yurdum qəhrəmanlar diyarıdır
E) Yurduma dostlar gəlir vətənin hər yerindən
"Qıraqdan baxan da adımı arsız qoyur" -cümləsinin mübtədası nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) feli bağlama ilə
B) Sifətlə
C) isimlə
D) feli sifət tərkibi ilə
E) feli sifətlə
"Əyri bitsə əgər əvvəldən calaq,
Onu od düzəldər, düzəltsə ancaq" - cümləsində idarə əlaqəsi hansı sözlər arasındadır?
A) onu - düzəldər
B) əyri - bitsə
C) od -  düzəldər
D) od - düzəltsə
E) bitsə - calaq
Hansı cümlədə bağlayıcı işlənmişdir?
A) Bəli, baba deyəcəyi xəbəri münasib vaxta saxlayırdı.
B) Qoca çallaşmış saqqalını əli ilə tumarladı.
C) Aygünlə Gülnarə bacıdırlar.
D) Onun yazacağı hekayə beynində hazır idi.
E) Sən ki mənim dostumsan, bəs niyə məni müdafiə etmədin ?
Aşağıdakı cümlələrin hansında fel qarşılıq-birgəlik növdədir:
I. Rəfiqələr bir-birini qucaqladılar.
II. Rəfiqələr qucaqlaşdılar.
III. Rəfiqələr qucaqlaşmadılar.
A) III
B) II və III
C) II
D) hamısında
E) I və II
Hansı cümlədə fel əmr formasında işlənmişdir?
A) Mən də hazırlaşımmı?
B) Görünür,unutmuşam.
C) Özün bilərsən.
D) Axı əvvəlcədən razılıq vermişdiniz.
E) Sən bu gün yola düşməlisən
Həm sifətin, həm də zərfin yerində işlənə bilən əvəzliklərdən ibarət olan sıranı göstərin:
A) bu, elə
B) bu, həmin
C) o, həmin
D) o, bu
E) elə, belə
Hansı cümlədə yönlük halda olan isim vardır?
A) Bir həftədən sonra vuruşmağa gedənlərin sayı xeyli artdı
B) Yüz il ansan da onu xatirə tək, o vəfasız qayıdıb gəlməyəcək
C) Qızım sənə deyirəm, gəlinim, eşit
D) Yüz dəfə zirvəyə baxmaqdansa, bir dəfə zirvədən bax
E) İstəmirəm azadlığı qaşıq-qaşıq, gilə-gilə
Aşağıdakı cümlədə neçə isim təsirlik halda işlənmişdir:
Gülməmmədi də, Sevili də, səni də başıma yığacağam, saz çalacağam, dastan söyləyəcəyəm
A) 6
B) 5
C) 2
D) 3
E) 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top