Tapılan ümumi test sayı : 25

Hansı cümlədə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş iki söz işlənmişdir:
I. Vaqifin qardaşı kitabını bizdən götürdü.
II. Vaqifin qardaşı bizi kitabxanaya ötürdü.
III. Vaqifin qardaşı fəxrimizdir.
A) III
B) I və II
C) I və III
D) II
E) I
Hansı cərgə eyniköklü sözlərdən ibarətdir?
A) göz, gözlük, gözəl
B) bağ, bağça, bağır
C) gül, güldan, gülüş
D) ov, ovçu, ovuc
E) baş, başçı, başdan
"Deyildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zail,
Mənə tən eyləyən qafil, səni görcək utanmazmı?" - beytində alınma sözlərin sayını göstərin.
A) 4
B) 7
C) 6
D) 3
E) 5
"Yola salmaq" frazeloji birləşməsinin antonimi hansıdır?
A) yola getmək
B) başa salmaq
C) yol salmaq
D) qarşılamaq
E) ötürmək
Hansı cərgədəki isimlərdə vurğu sonuncu hecaya düşür?
A) Ağdam, Ağdaş, Göyçay, İsmayıllı
B) tələbədir, boyunbağı, həkimsiniz
C) ağac, ağacfələn, çəmənlik
D) göyçək, qırmızı, hündür
E) tutmuşdu, gələcək, yoxdur
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top