Tapılan ümumi test sayı : 27

"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) C.Cabbarlı
B) Ə.Haqverdiyev
C) S.S.Axundov
D) M.İbrahimov
E) İ.Əfəndiyev
H.Cavidin tarixi mövzuda yazdığı pyes:
A) "Topal Teymur"
B) "İblisin intiqamı"
C) "Maral"
D) "Ana"
E) "İblis"
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələnirir:
A) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
B) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
C) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
D) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
E) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
B) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
C) "Sərgüzəştli-mərdi-xəsis"
D) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
E) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
A.Bakıxnovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) savadsız məllimlər, din xadimləri
B) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
C) yalançı kimyagər və münəccimlər
D) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
E) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
Hansı əsər Xaqaninin deyil?
A) "Töhvətül-İraqeyn"
B) "Mədain xərabələri"
C) "Həbsiyyə"
D) "Şikayətnamə"
E) "Qəsideyi-şirniyyə"
"Yüz fəsadü fitnə təhrikilə bir kişvər alır
Ol dəxi əsari-əmnü  istiqamətdən bəri.
Göstərən saətdə dövrani fələk bir inqilab
Həm özü fani olur, həm ləşkəri, həm kişvəri"
misraları M.Füzulinin hansı əsərindəndir?
A) "Məni candan usandırdı"
B) "Şikayətnamə"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Padişahi-mülk..."
E) "Söz"
Epik növə daxil olmayan əbədi janr:
A) povest
B) təmsil
C) nağıl
D) qitə
E) hekayə
Bədii əsərin əvvəlində verilən və bütün əsər üçün ümumi giriş rolunu oynayan hissə necə adlanır?
A) epiqraf
B) proloq
C) portret
D) peyzaj
E) epiloq
Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrında həm nəzm, həm də nəsr hissəsi olur?
A) əfsanə
B) lətifə
C) nağıl
D) dastan
E) bayatı
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim-dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və Ədilə ayağa qalxıb zaldan çıxdı.
A) 4, 5
B) 3, 5
C) 1, 4
D) 1, 2
E) 2, 4
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişir:
A) Bir onun səliqəsini görəsən!
B) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
C) Çox istedadlı uşaqdır, onun gələcəyini görərsən.
D) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
E) Bu işləri vaxtında görərsən.
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Poçtalyon bir söz demədi.
B) Çox oxuyan çox bilər.
C) Bahar fəslini hamı sevir.
D) Səlimin məsələsinə baxıldı.
E) El bilir ki, sən mənimsən.
"Var olsun şerimin bayraqdarları!" misrasında mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) isimlə
B) sifətlə
C) feli sifətlə
D) II növ ismi birləşmə ilə
E) III növ ismi birləşmə ilə
Saydan düzəlmiş mücərrəd mənalı ismi göstərin:
A) birdən
B) birləşmək
C) birgə
D) birlik
E) çoxlu
Sifətdən düzəlmiş feli tapın:
A) kəsilmək
B) bağlamaq
C) ağıllanmaq
D) gözəlləşmək
E) çoxalmaq
Hansı ümlədə "O" əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O yaxşı ad azanıb.
B) O mahir ovçudur.
C) O uşaq bağçasında işləyir.
D) Bu gün o da şəhərə yol düşür.
E) O gözəl sənətkar kimi ümumxalq şöhrəti qazanıb.
"Tahir ona zəhmət verdiyinə görə əvvəlcədən üzr istədi" cümləsində "görə" qoşması hansı mənanı ifadə edir?
A) birgəlik
B) səbəb
C) bənzətmə
D) məsafə
E) fərqlənmə
Yer zərfi olan cümləni göstərin:
A) Qağayılar ləpələrin üstündə uçuşurdular.
B) Gəmi limandan aralandı.
C) Ağacların kölgəsində uşaqlar oynayırdılar.
D) Biz dəniz kənarına getdik.
E) Biz geri döndük.
Şəkilçilərdən biri qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir?
A) -acaq2
B) -ır4
C) -lar2
D) -ar2
E) -ıl4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top