Tapılan ümumi test sayı : 27

"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) Ə.Haqverdiyev
B) M.İbrahimov
C) C.Cabbarlı
D) İ.Əfəndiyev
E) S.S.Axundov
H.Cavidin tarixi mövzuda yazdığı pyes:
A) "Maral"
B) "Topal Teymur"
C) "İblis"
D) "Ana"
E) "İblisin intiqamı"
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələnirir:
A) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
B) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
C) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
D) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
E) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) "Sərgüzəştli-mərdi-xəsis"
B) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
C) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
D) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
E) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
A.Bakıxnovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
B) yalançı kimyagər və münəccimlər
C) savadsız məllimlər, din xadimləri
D) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
E) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
Hansı əsər Xaqaninin deyil?
A) "Töhvətül-İraqeyn"
B) "Qəsideyi-şirniyyə"
C) "Şikayətnamə"
D) "Mədain xərabələri"
E) "Həbsiyyə"
"Yüz fəsadü fitnə təhrikilə bir kişvər alır
Ol dəxi əsari-əmnü  istiqamətdən bəri.
Göstərən saətdə dövrani fələk bir inqilab
Həm özü fani olur, həm ləşkəri, həm kişvəri"
misraları M.Füzulinin hansı əsərindəndir?
A) "Padişahi-mülk..."
B) "Söz"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Şikayətnamə"
E) "Məni candan usandırdı"
Epik növə daxil olmayan əbədi janr:
A) povest
B) təmsil
C) nağıl
D) hekayə
E) qitə
Bədii əsərin əvvəlində verilən və bütün əsər üçün ümumi giriş rolunu oynayan hissə necə adlanır?
A) peyzaj
B) portret
C) epiqraf
D) proloq
E) epiloq
Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrında həm nəzm, həm də nəsr hissəsi olur?
A) lətifə
B) əfsanə
C) dastan
D) bayatı
E) nağıl
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim-dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və Ədilə ayağa qalxıb zaldan çıxdı.
A) 4, 5
B) 1, 2
C) 2, 4
D) 3, 5
E) 1, 4
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişir:
A) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
B) Bu işləri vaxtında görərsən.
C) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
D) Çox istedadlı uşaqdır, onun gələcəyini görərsən.
E) Bir onun səliqəsini görəsən!
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Səlimin məsələsinə baxıldı.
B) El bilir ki, sən mənimsən.
C) Poçtalyon bir söz demədi.
D) Çox oxuyan çox bilər.
E) Bahar fəslini hamı sevir.
"Var olsun şerimin bayraqdarları!" misrasında mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) isimlə
B) II növ ismi birləşmə ilə
C) III növ ismi birləşmə ilə
D) sifətlə
E) feli sifətlə
Saydan düzəlmiş mücərrəd mənalı ismi göstərin:
A) birlik
B) birləşmək
C) çoxlu
D) birgə
E) birdən
Sifətdən düzəlmiş feli tapın:
A) çoxalmaq
B) gözəlləşmək
C) kəsilmək
D) ağıllanmaq
E) bağlamaq
Hansı ümlədə "O" əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O gözəl sənətkar kimi ümumxalq şöhrəti qazanıb.
B) O mahir ovçudur.
C) O yaxşı ad azanıb.
D) O uşaq bağçasında işləyir.
E) Bu gün o da şəhərə yol düşür.
"Tahir ona zəhmət verdiyinə görə əvvəlcədən üzr istədi" cümləsində "görə" qoşması hansı mənanı ifadə edir?
A) fərqlənmə
B) bənzətmə
C) səbəb
D) məsafə
E) birgəlik
Yer zərfi olan cümləni göstərin:
A) Biz dəniz kənarına getdik.
B) Qağayılar ləpələrin üstündə uçuşurdular.
C) Gəmi limandan aralandı.
D) Ağacların kölgəsində uşaqlar oynayırdılar.
E) Biz geri döndük.
Şəkilçilərdən biri qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir?
A) -ar2
B) -lar2
C) -ır4
D) -acaq2
E) -ıl4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top