Tapılan ümumi test sayı : 27

"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) S.S.Axundov
B) Ə.Haqverdiyev
C) M.İbrahimov
D) C.Cabbarlı
E) İ.Əfəndiyev
H.Cavidin tarixi mövzuda yazdığı pyes:
A) "Ana"
B) "Topal Teymur"
C) "İblisin intiqamı"
D) "Maral"
E) "İblis"
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələnirir:
A) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
B) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
C) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
D) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
E) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) "Sərgüzəştli-mərdi-xəsis"
B) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
C) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
D) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
A.Bakıxnovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
B) yalançı kimyagər və münəccimlər
C) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
D) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
E) savadsız məllimlər, din xadimləri
Hansı əsər Xaqaninin deyil?
A) "Şikayətnamə"
B) "Qəsideyi-şirniyyə"
C) "Töhvətül-İraqeyn"
D) "Həbsiyyə"
E) "Mədain xərabələri"
"Yüz fəsadü fitnə təhrikilə bir kişvər alır
Ol dəxi əsari-əmnü  istiqamətdən bəri.
Göstərən saətdə dövrani fələk bir inqilab
Həm özü fani olur, həm ləşkəri, həm kişvəri"
misraları M.Füzulinin hansı əsərindəndir?
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Padişahi-mülk..."
C) "Məni candan usandırdı"
D) "Söz"
E) "Şikayətnamə"
Epik növə daxil olmayan əbədi janr:
A) təmsil
B) hekayə
C) povest
D) qitə
E) nağıl
Bədii əsərin əvvəlində verilən və bütün əsər üçün ümumi giriş rolunu oynayan hissə necə adlanır?
A) proloq
B) epiqraf
C) epiloq
D) portret
E) peyzaj
Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrında həm nəzm, həm də nəsr hissəsi olur?
A) bayatı
B) dastan
C) lətifə
D) əfsanə
E) nağıl
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim-dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və Ədilə ayağa qalxıb zaldan çıxdı.
A) 2, 4
B) 1, 2
C) 3, 5
D) 1, 4
E) 4, 5
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişir:
A) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
B) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
C) Bu işləri vaxtında görərsən.
D) Bir onun səliqəsini görəsən!
E) Çox istedadlı uşaqdır, onun gələcəyini görərsən.
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) El bilir ki, sən mənimsən.
B) Səlimin məsələsinə baxıldı.
C) Poçtalyon bir söz demədi.
D) Bahar fəslini hamı sevir.
E) Çox oxuyan çox bilər.
"Var olsun şerimin bayraqdarları!" misrasında mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) sifətlə
B) III növ ismi birləşmə ilə
C) isimlə
D) II növ ismi birləşmə ilə
E) feli sifətlə
Saydan düzəlmiş mücərrəd mənalı ismi göstərin:
A) birgə
B) birdən
C) birləşmək
D) birlik
E) çoxlu
Sifətdən düzəlmiş feli tapın:
A) ağıllanmaq
B) gözəlləşmək
C) kəsilmək
D) çoxalmaq
E) bağlamaq
Hansı ümlədə "O" əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) Bu gün o da şəhərə yol düşür.
B) O yaxşı ad azanıb.
C) O gözəl sənətkar kimi ümumxalq şöhrəti qazanıb.
D) O mahir ovçudur.
E) O uşaq bağçasında işləyir.
"Tahir ona zəhmət verdiyinə görə əvvəlcədən üzr istədi" cümləsində "görə" qoşması hansı mənanı ifadə edir?
A) məsafə
B) fərqlənmə
C) bənzətmə
D) birgəlik
E) səbəb
Yer zərfi olan cümləni göstərin:
A) Ağacların kölgəsində uşaqlar oynayırdılar.
B) Biz geri döndük.
C) Gəmi limandan aralandı.
D) Biz dəniz kənarına getdik.
E) Qağayılar ləpələrin üstündə uçuşurdular.
Şəkilçilərdən biri qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir?
A) -ıl4
B) -ır4
C) -ar2
D) -lar2
E) -acaq2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top