Tapılan ümumi test sayı : 27

"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) S.S.Axundov
B) Ə.Haqverdiyev
C) İ.Əfəndiyev
D) C.Cabbarlı
E) M.İbrahimov
H.Cavidin tarixi mövzuda yazdığı pyes:
A) "Ana"
B) "Topal Teymur"
C) "İblis"
D) "İblisin intiqamı"
E) "Maral"
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələnirir:
A) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
B) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
C) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
D) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
E) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
B) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
C) "Sərgüzəştli-mərdi-xəsis"
D) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
E) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
A.Bakıxnovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
B) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
C) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
D) yalançı kimyagər və münəccimlər
E) savadsız məllimlər, din xadimləri
Hansı əsər Xaqaninin deyil?
A) "Qəsideyi-şirniyyə"
B) "Töhvətül-İraqeyn"
C) "Həbsiyyə"
D) "Şikayətnamə"
E) "Mədain xərabələri"
"Yüz fəsadü fitnə təhrikilə bir kişvər alır
Ol dəxi əsari-əmnü  istiqamətdən bəri.
Göstərən saətdə dövrani fələk bir inqilab
Həm özü fani olur, həm ləşkəri, həm kişvəri"
misraları M.Füzulinin hansı əsərindəndir?
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Söz"
C) "Padişahi-mülk..."
D) "Şikayətnamə"
E) "Məni candan usandırdı"
Epik növə daxil olmayan əbədi janr:
A) nağıl
B) hekayə
C) qitə
D) povest
E) təmsil
Bədii əsərin əvvəlində verilən və bütün əsər üçün ümumi giriş rolunu oynayan hissə necə adlanır?
A) epiloq
B) portret
C) peyzaj
D) proloq
E) epiqraf
Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrında həm nəzm, həm də nəsr hissəsi olur?
A) nağıl
B) dastan
C) əfsanə
D) bayatı
E) lətifə
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim-dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və Ədilə ayağa qalxıb zaldan çıxdı.
A) 1, 4
B) 3, 5
C) 4, 5
D) 1, 2
E) 2, 4
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişir:
A) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
B) Çox istedadlı uşaqdır, onun gələcəyini görərsən.
C) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
D) Bir onun səliqəsini görəsən!
E) Bu işləri vaxtında görərsən.
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) El bilir ki, sən mənimsən.
B) Səlimin məsələsinə baxıldı.
C) Bahar fəslini hamı sevir.
D) Poçtalyon bir söz demədi.
E) Çox oxuyan çox bilər.
"Var olsun şerimin bayraqdarları!" misrasında mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) III növ ismi birləşmə ilə
B) feli sifətlə
C) isimlə
D) sifətlə
E) II növ ismi birləşmə ilə
Saydan düzəlmiş mücərrəd mənalı ismi göstərin:
A) birgə
B) birlik
C) birdən
D) çoxlu
E) birləşmək
Sifətdən düzəlmiş feli tapın:
A) kəsilmək
B) bağlamaq
C) çoxalmaq
D) gözəlləşmək
E) ağıllanmaq
Hansı ümlədə "O" əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) Bu gün o da şəhərə yol düşür.
B) O yaxşı ad azanıb.
C) O uşaq bağçasında işləyir.
D) O mahir ovçudur.
E) O gözəl sənətkar kimi ümumxalq şöhrəti qazanıb.
"Tahir ona zəhmət verdiyinə görə əvvəlcədən üzr istədi" cümləsində "görə" qoşması hansı mənanı ifadə edir?
A) birgəlik
B) məsafə
C) bənzətmə
D) səbəb
E) fərqlənmə
Yer zərfi olan cümləni göstərin:
A) Gəmi limandan aralandı.
B) Ağacların kölgəsində uşaqlar oynayırdılar.
C) Biz dəniz kənarına getdik.
D) Biz geri döndük.
E) Qağayılar ləpələrin üstündə uçuşurdular.
Şəkilçilərdən biri qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir?
A) -ar2
B) -lar2
C) -ır4
D) -ıl4
E) -acaq2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top