Tapılan ümumi test sayı : 27

"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) S.S.Axundov
B) C.Cabbarlı
C) M.İbrahimov
D) İ.Əfəndiyev
E) Ə.Haqverdiyev
H.Cavidin tarixi mövzuda yazdığı pyes:
A) "Maral"
B) "Ana"
C) "Topal Teymur"
D) "İblisin intiqamı"
E) "İblis"
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələnirir:
A) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
B) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
C) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
D) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
E) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
B) "Sərgüzəştli-mərdi-xəsis"
C) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
D) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
E) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
A.Bakıxnovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
B) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
C) savadsız məllimlər, din xadimləri
D) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
E) yalançı kimyagər və münəccimlər
Hansı əsər Xaqaninin deyil?
A) "Şikayətnamə"
B) "Mədain xərabələri"
C) "Həbsiyyə"
D) "Qəsideyi-şirniyyə"
E) "Töhvətül-İraqeyn"
"Yüz fəsadü fitnə təhrikilə bir kişvər alır
Ol dəxi əsari-əmnü  istiqamətdən bəri.
Göstərən saətdə dövrani fələk bir inqilab
Həm özü fani olur, həm ləşkəri, həm kişvəri"
misraları M.Füzulinin hansı əsərindəndir?
A) "Söz"
B) "Məni candan usandırdı"
C) "Padişahi-mülk..."
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Şikayətnamə"
Epik növə daxil olmayan əbədi janr:
A) təmsil
B) hekayə
C) nağıl
D) qitə
E) povest
Bədii əsərin əvvəlində verilən və bütün əsər üçün ümumi giriş rolunu oynayan hissə necə adlanır?
A) peyzaj
B) proloq
C) epiqraf
D) epiloq
E) portret
Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrında həm nəzm, həm də nəsr hissəsi olur?
A) lətifə
B) nağıl
C) əfsanə
D) bayatı
E) dastan
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim-dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və Ədilə ayağa qalxıb zaldan çıxdı.
A) 2, 4
B) 3, 5
C) 4, 5
D) 1, 4
E) 1, 2
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişir:
A) Çox istedadlı uşaqdır, onun gələcəyini görərsən.
B) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
C) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
D) Bu işləri vaxtında görərsən.
E) Bir onun səliqəsini görəsən!
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Səlimin məsələsinə baxıldı.
B) El bilir ki, sən mənimsən.
C) Poçtalyon bir söz demədi.
D) Bahar fəslini hamı sevir.
E) Çox oxuyan çox bilər.
"Var olsun şerimin bayraqdarları!" misrasında mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) feli sifətlə
B) III növ ismi birləşmə ilə
C) sifətlə
D) isimlə
E) II növ ismi birləşmə ilə
Saydan düzəlmiş mücərrəd mənalı ismi göstərin:
A) birdən
B) birlik
C) çoxlu
D) birləşmək
E) birgə
Sifətdən düzəlmiş feli tapın:
A) bağlamaq
B) ağıllanmaq
C) çoxalmaq
D) kəsilmək
E) gözəlləşmək
Hansı ümlədə "O" əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) Bu gün o da şəhərə yol düşür.
B) O mahir ovçudur.
C) O uşaq bağçasında işləyir.
D) O yaxşı ad azanıb.
E) O gözəl sənətkar kimi ümumxalq şöhrəti qazanıb.
"Tahir ona zəhmət verdiyinə görə əvvəlcədən üzr istədi" cümləsində "görə" qoşması hansı mənanı ifadə edir?
A) fərqlənmə
B) bənzətmə
C) məsafə
D) səbəb
E) birgəlik
Yer zərfi olan cümləni göstərin:
A) Biz geri döndük.
B) Biz dəniz kənarına getdik.
C) Ağacların kölgəsində uşaqlar oynayırdılar.
D) Gəmi limandan aralandı.
E) Qağayılar ləpələrin üstündə uçuşurdular.
Şəkilçilərdən biri qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir?
A) -ar2
B) -ıl4
C) -ır4
D) -acaq2
E) -lar2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top