Tapılan ümumi test sayı : 27

İki müxtəlif mənalı sözün birləşməsi ilə yaranan mürəkkəb sözü göstərin:
A) tez-tez
B) oğul-uşaq
C) ayaqqabı
D) yorğan-döşək
E) gec-tez
Sözlərdən hansı çoxmənalıdır?
A) dəniz
B) köynək
C) neft
D) divar
E) ağız
Sinonim sözlərin cərgəsini göstərin:
A) balaca, dolğun, sısqa
B) girdə, gödək, gövdəli
C) gödək, qısa, alçaq
D) gödək, alçaq, girdə
E) girdə, yumru, balaca
Hansı say yazılışından fərqli tələffüz edilir?
A) doqquz
B) altı
C) beş
D) on iki
E) bir
Yazılışında səhvə yol verilmiş sözü götərin:
A) qumbaranın qəlpəsi
B) xalqın mənafesi
C) onun taleyi
D) çayın mənbəsi
E) hakimin mövqeyi
Hansı sıradakı bütün sözlərdə vurğu ilk hecanın üzərinə düşür?
A) qalstuk, bomboz, sarımtıl
B) opera, gömgöy, qapqara
C) traktor, orden, medal
D) yalnız, yalqız, sapsarı
E) kimya, tarix, ədəbiyyat
Qalın saitli sözlərin cərgəsini göstərin:
A) üzüm, qoşun, sakit
B) baba, quzu, qış
C) sərin, süzmə, görüş
D) dərin, maşın, oyun
E) tütək, ağac, əmi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top