Tapılan ümumi test sayı : 30

Hansı ədəbi obrazı iste`dadlı, qəhrəman, milli azadlıq uğrunda mübariz kimi səciyyələndirmək olar?
A) S.Vurğunun "Aygün" poemasında Aygünü
B) C.Məmmədquluzadənin "Ananın kitabı" pyesində Gülbaharı
C) H.Cavidin "İblis" əsərində Arifi
D) Ə.Cavadın "Səsli qız" poemasında Saranı
E) C.Cabbarlının "Oqtay Eloğlu" əsərində Oqtayı
H.Cavidin "İblis" əsərində İblisin dediyi bu sözlərin əsas məğzi harada daha dəqiq ifadə olunub?
Siz nə qədər məndən uzaqlaşsanız,
Yer deyil, əflakə uçub qaçsanız,
Qarşılaşıb birləşiriz daima.
Ayrı deyil, çünki biriz daima.
A) İblis uzaqda deyil, insanların lap yanındadır.
B) Bəlkə, başqa planetlərə qaçmaqla İblisdən qurtulmaq mümkün ola.
C) Burada Arifin şəraba qurşandığı, altun əsiri olduğu, onlardan qurtula bilmədiyi ifadə olunub.
D) İnsan şeytanın əsiridir,ondan qurtula bilməz.
E) İblis insanın içindədir, o, insandakı murdar nəfsdir, alçaq ehtiraslardır.
C.Məmmədquluzadə və M.Ə.Sabir yaradıcılığı üçün ortaq cəhətlər:
1. ifrat dindarlığın və mövhumatın tənqidi
2. cəmiyyətdəki nöqsanları tənqid etmək üçün felyetonlardan geniş istifadə
3. bədii yaradıcılığa nəsr əsəri yazmaqla başlanılması
4. qadın azadlığı probleminə xüsusi diqqət yetirilməsi
5. yeni məktəb və müasir tə`lim-tərbiyə uğrunda mübarizə, məsləksiz ziyalıların tənqidi
A) 1, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 3, 5
D) 1, 2, 4
E) 2, 4, 5
Bu ədəbi məclislərin ikisi Qarabağda fəaliyyət göstərmişdir:
1. "Məcməüş-şüəra"
2. "Məclisi-üns"
3. "Beytüs-Səfa"
4."Əcnüməni-şüəra"
5. "Fövcül-füsəha"
6. "Məclisi-fəramuşan"
7. "Divani-hikmət"
A) 6, 7
B) 1, 3
C) 2, 6
D) 4, 5
E) 1, 4
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsindən seçilmiş bu sözlər kimin dilindən deyilir?
"Ay kişi,belə də murdar vilayət olar, bu mərtəbədə vəhşilik, nadanlıq olar? Tfu!... Nə qədər yalvardım, təvəqqe elədim ki, xəta olmasın, ahaq qan tökülməsin, genə olmadı... Kimdir müqəssir?... Müsəlmən qardaşın vəhşi nadanlığı..."
A) Cahangir bəy
B) Əhməd
C) Fəxrəddin bəy
D) Mahmud bəy
E) Rüstəm bəy
Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasının qəhrəmanı Xosrovla bağlı düzgün fikirləri seçin:
1. Sarayda böyüyən Xosrovun gəncliyində zahiri gözəlliyi ilə mənəvi aləmi arasında kəskin bir təzad vardı.
2. Xosrov əsər boyu inkişafada verilir.
3. Xosrov dastan qəhrəmanları kimi, uşaqlıqdn qeyri-adi xüsusiyyətlərə malikdir.
4. Xosrov əsərin əvvəlində ciddi təbiətli, ölkənin müqəddəratını düşünən, məhəbbətə ülvi hiss kimi baxan gənc kimi təsvür olunur.
5. Xosrov Məryəm və Şəkərin təsiri ilə dəyişir, müsbət şəxsiyyətə çevrilir.
A) 1, 2, 4
B) 1, 4, 5
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 1, 2, 3
Nizami və Füzulinin "Leyli və Məcnun"ları ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Hər iki əsərdə insan təbiətinə zidd olan adət-ən`ənələr tənqid olunur.
B) Hər iki əsər məsnəvi şəklində yazılıb.
C) Hər iki əsər faciəvi sonluqla bitir.
D) Hər iki əsər Azərbaycan dilində yazılıb.
E) Hər iki əsərdə iki gəncin məhəbbətindən söz açılır.
Hansı fikir "Kitabi Dədə Qorqud" əsərinin  qəhrəmanı Dədə Qorquda aid edilə bilməz?
A) Dədə Qorqud döyüşlərdə iştirak edir, qəhrəmanlıq göstərir.
B) Qəhrəmanlar qələbə çalandan sonra Dədə Qorqud onlara xeyir-dua verir, dastan qoşur.
C) Dədə Qorqud bir çox xaqların şifahi ədəbiyyatda şer, sənət hamisi kimi məşhurdur.
D) Dədə Qorqud müqəddəs şəxsiyyət kimi təsvir olunur.
E) Dədə Qorqud qəhrəmanlıq göstərən igidlərə ad verir.
Beytdə işlənmiş bədii ifadə vasitəsini tapın:
Öldürüb yüz sən kimi bidərdi bu dərdim mənim,
Gəl Füzuli dərdini sanma çox asan,ey təbib!
A) mübaliğə
B) epitet
C) sinekdoxa
D) kinayə
E) litota
Verilmiş bəndin daxili bölgüsünü göstərin:
Könlüm qaranquş tək uçub qoynuna,
Gəzir hər yamacı, hər yalı, yaylaq!
Ruhum təmizlənir, məst olur ürək,
Görəndə bu çağı, bu halı yaylaq!
A) 3+4+4
B) 6+5
C) 5+6
D) 4+4+3
E) 7+4
Nümunələrdən biri tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) Koroğlu elə nərə çəkdi ki, düşmən qoşunu pərən-pərən düşdü.
B) Qazan xan yuxuladı, xorultusundan dağ-daş lərzəyə gəldi.
C) Hamı bilir ki, çəkilən əmək itmir.
D) O da məlumdur ki, işləməyən dişləməz.
E) Elə dost qazanmalısan ki, çətin gündə dayağın olsun.
"Gəncliyin arzusu budur ki, mükəmməl təhsil alıb vətənə sədaqətlə xidmət etsin" tabeli mürəkkəb cümləsindəki budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin.
A) təyin budaq cümləsi
B) tərzi-hərəkət budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
Cümlələrin hansında mübtədanın əlavəsi vardır?
A) O, bizə yazda - Kür daşanda gəldi.
B) Mən onu - on ildən bəri görmədiyim dostumu böyük sevinclə qarşıladım.
C) Füzuli - xalqımızın bu qüdrətli sənətkarı dünya şöhrəti qazanmışdır.
D) Bilik yarışında qalib gələn Səidədir - bizim məktəbin şagirdidir.
E) Ana öz oğlunu - boya-başa çatdırdığı igidi fərəhlə süzdü.
Təyinin ifadə vasitələri verilmiş cərgəni göstərin:
A) məsdər, say, fel, zərf
B) sifət, feli sifət, isim, say
C) isim, fel, sifət, zərf
D) sifət, fel, feli bağlama, feli sifət
E) feli sifət, isim, feli bağlama
I növ ismi birləşmələrdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) şad olmaq, ürəyi düşmək
B) dəmir darvaza, mis məftil
C) məktəbin direktoru,şəhərin qapısı
D) məzəli əhvalat, çay gəmisi
E) el sözü, vətən eşqi
Hansı cümlədə mürəkkəb zərf işlənməmişdir?
A) Bulağın dupduru suyu səhə-axşam dərəyə tökülürdü.
B) Çiçək səssiz-səmirsiz evdən çıxdı.
C) Əvvəl-axır mən deyənə gələcəksən.
D) O, məqsədinə çatmaq üçün gecə-gündüz çalışırdı.
E) O, bu əsər üzərində xeyli işlədi.
"Tərəf " qoşmasının sinonimləri olan cərgəni göstərin:
A) sarı, doğru
B) qədər, kimi
C) qarşı, görə
D) -dək, ötrü
E) bəri, özgə
Feli sifət tərkibləri işlənmiş cümlələri göstərin:
1. Oxuyan Xandır, çalan Mənsur.
2. Zəhmət sevən biləklərdə bir pəhləvan qüvvəti var.
3. Bütün günü hər tərəfə od ələyən günəş təzəcə batmışdı.
4. Gedəni saxlamazlar.
5. Keçmiş günləri xatırlmağın, əzab çəkməyin mənası yoxdur.
A) 1, 4
B) 2, 3
C) 4, 5
D) 1, 3
E) 2, 5
"Oxuyurdu" felinin morfoloji təhlilində hansı mərhələdə səhvə yol verilib?
A) Xəbər formasının hekayəsindədir.
B) Üçüncü şəxsin təkindədir.
C) Şühudi keçmiş zamandadır.
D) Təsdiq feldir.
E) Məlum feldir.
Feldən sifət düzəldən şəkilçi hansıdır?
A) -ıq4
B) -sız4
C) 4
D) -lı4
E) -çı4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top