Tapılan ümumi test sayı : 28

Saray ədəbiyyatı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Qəzəl janrına daha çox üstünlük verilirdi.
B) Ölkədə baş verən hadisələrin təsviri əsas mövzulardan biri idi.
C) Əsas mövzusu hökmdarların tərifi idi.
D) Əsasən, fars dilində yazılırdı.
E) Saraylarda yarandığı üçün belə adlanır.
"Kuhikən künd eyləmiş min tişəni bir dağilən,
Mən qoparıb atmışam min dağı bir dırnağilən" beytində hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir?
A) epitet
B) litota
C) metonimiya
D) təşbeh
E) mübaliğə
XVI əsrdə yaşamış, ana  dilində qəzəl, qoşma və poema yazmış şair:
A) Fədai
B) Həbibi
C) Şah İsmayıl Xətai
D) İmadəddin Nəsimi
E) Məhəmməd Füzuli
N.Nərimanovun eyni adlı nəsr və dram əsəri:
A) "Nadanlıq"
B) "Bahadır və Sona"
C) "Nadir şah"
D) "Pir"
E) "Bir kəndin sərgüzəşti"
Nümunə Nizaminin hansı əsərindəndir?
Büzürgümid adlı bir alim vardı,
Ağlı, istedadı gün tək parlardı.
Yeri qarış-qarış dolaşmışdı o,
Fikriylə göylərə ucalmışdı o...
A) "Xosrov və Şirin"
B) "Yeddi gözəl"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "İsgəndərnamə"
E) "Leyli və Məcnun"
"Qürub çağı bir yetim", "Ana", "Ölkəm" şerlərinin müəllifi:
A) A.İldırım
B) H.Cavid
C) Ə.Cavad
D) M.Müşfiq
E) C.Cabbarlı
N.Vəzirovun yaratdığı müsbət ziyalı:
A) Aslan bəy
B) Cənnətli ağa
C) Rüstəm bəy
D) Əşrəf bəy
E) Bayraməli bəy
Aşağıdakı sənətkarlardan biri maarifçi-realist ədəbiyyatın nümayəndəsi deyil:
A) Abbasqulu ağa Bakıxanov
B) Xurşidbanu Natəvan
C) İsmayıl bəy Qutqaşınlı
D) Seyid Əzim Şirvani
E) Mirzə Fətəli Axundzadə
Şerin janrını müəyyənləşdirin:
Ağardı başım,
Yoxdur sirdaşım.
Qohum-qardaşım
Bu balama qurban.
A) layla
B) holavar
C) bayatı
D) oxşama
E) sayaçı sözü
Cənubi Azərbaycan mövzusunda silsilə şerlər yazmış şair:
A) R.Rza
B) Ə.Cavad
C) S.Vurğun
D) A.İldırım
E) S.Rüstəm
Təmsil haqqında hansı fikir səhvdir?
A) şəxsləndirmə əsasında yaradılır
B) lirik növün ən qədim janrlarından biridir
C) əxlaqi-tərbiyəvi səciyyə daşıyır
D) həcmcə kiçik olur
E) əsasən nəzmlə yazılır
Hansı cərgədə hər iki sözü omonim kimi işlətmək mümkündür?
A) qapı, həyat
B) ürək, könül
C) baş, ev
D) top, külək
E) çay, yaş
Yazılışı ilə tələffüzündə fərq olan sözlərin sırasını müəyyənləşdirin:
A) yarpaq, doqquz, pələng, çəkic
B) torpaq, ana, dəftər, alma
C) məktəb, iynə, ulduz, ürək
D) qospital, səpin, bişmiş, kəskin
E) vətəndaş, parta, imla, papaq
Hansı cümlədə fel xəbər şəklinin hekayəsində işlənib?
A) O, təbiətin qoynunda dincəlməyi sevirdi.
B) Mikrorayona gedən avtobus bir azdan gəlməli idi.
C) Biz meşədən cır meyvə yığası idik.
D) Orxan qəsdən cavab vermədi.
E) Tapşırığı gərək tez icra edəydim.
"-qın4" şəkilçisi ilə düzələn sözlərdən biri sifət deyil:
A) küskün
B) basqın
C) kəskin
D) coşqun
E) tutqun
Ümumi şəxsli cümləni göstərin:
A) Danışır və göstərir Bakı.
B) Elə bil, bütün işi ona tapşırmışdılar.
C) Cücəni payızda sayarlar.
D) Hava sakit idi.
E) Dördüncülər qalib gəldilər.
Tərəfləri isimdən düzələn  mürəkkəb sözlərin sırasını müəyyənləşdirin:
A) Çənlibel, Daşdəmir, Banuçiçək, uzundərə
B) ayaqqabı, kəklikotu, qolbaq, dəvədabanı
C) Qurbanəli bəy, yadelli, ağcaqanad, qırxayaq
D) köhnəfikirli, üçbucaq, qovhaqov, üzüsulu
E) Məmmədəli, dilişirin, beşaçılan, yerkökü
"Vətəndaş", "cənab" sözləri nitq etiketlərininhansı növünə daxildir?
A) alqış
B) müraciət
C) görüşmə
D) təbrik
E) ayrılma
Feli xəbərli cümləni göstərin:
A) Hər tərəf tərtəmiz idi.
B) Anam dostumu öz balası kimi sevirdi.
C) Gələn uşaqların anasıdır.
D) Müşfiq xalqımızın böyük şairidir.
E) Görünən yaraşıqlı ev bizimdir.
"Bu mənzərəyə həyəcansız tamaşa etmək mümkün deyildi" cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənmişdir?
A) mübtəda, xəbər, tamamlıq
B) mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin, zərflik
C) mübtəda, xəbər
D) mübtəda, xəbər, tamamlıq, zərflik
E) mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top