Tapılan ümumi test sayı : 28

Saray ədəbiyyatı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Saraylarda yarandığı üçün belə adlanır.
B) Əsas mövzusu hökmdarların tərifi idi.
C) Qəzəl janrına daha çox üstünlük verilirdi.
D) Əsasən, fars dilində yazılırdı.
E) Ölkədə baş verən hadisələrin təsviri əsas mövzulardan biri idi.
"Kuhikən künd eyləmiş min tişəni bir dağilən,
Mən qoparıb atmışam min dağı bir dırnağilən" beytində hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir?
A) mübaliğə
B) epitet
C) metonimiya
D) təşbeh
E) litota
XVI əsrdə yaşamış, ana  dilində qəzəl, qoşma və poema yazmış şair:
A) Həbibi
B) Şah İsmayıl Xətai
C) Fədai
D) Məhəmməd Füzuli
E) İmadəddin Nəsimi
N.Nərimanovun eyni adlı nəsr və dram əsəri:
A) "Pir"
B) "Nadanlıq"
C) "Bir kəndin sərgüzəşti"
D) "Bahadır və Sona"
E) "Nadir şah"
Nümunə Nizaminin hansı əsərindəndir?
Büzürgümid adlı bir alim vardı,
Ağlı, istedadı gün tək parlardı.
Yeri qarış-qarış dolaşmışdı o,
Fikriylə göylərə ucalmışdı o...
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Xosrov və Şirin"
C) "Yeddi gözəl"
D) "İsgəndərnamə"
E) "Sirlər xəzinəsi"
"Qürub çağı bir yetim", "Ana", "Ölkəm" şerlərinin müəllifi:
A) H.Cavid
B) A.İldırım
C) M.Müşfiq
D) Ə.Cavad
E) C.Cabbarlı
N.Vəzirovun yaratdığı müsbət ziyalı:
A) Rüstəm bəy
B) Əşrəf bəy
C) Bayraməli bəy
D) Aslan bəy
E) Cənnətli ağa
Aşağıdakı sənətkarlardan biri maarifçi-realist ədəbiyyatın nümayəndəsi deyil:
A) İsmayıl bəy Qutqaşınlı
B) Mirzə Fətəli Axundzadə
C) Abbasqulu ağa Bakıxanov
D) Xurşidbanu Natəvan
E) Seyid Əzim Şirvani
Şerin janrını müəyyənləşdirin:
Ağardı başım,
Yoxdur sirdaşım.
Qohum-qardaşım
Bu balama qurban.
A) layla
B) holavar
C) sayaçı sözü
D) bayatı
E) oxşama
Cənubi Azərbaycan mövzusunda silsilə şerlər yazmış şair:
A) R.Rza
B) S.Vurğun
C) A.İldırım
D) Ə.Cavad
E) S.Rüstəm
Təmsil haqqında hansı fikir səhvdir?
A) şəxsləndirmə əsasında yaradılır
B) əxlaqi-tərbiyəvi səciyyə daşıyır
C) lirik növün ən qədim janrlarından biridir
D) həcmcə kiçik olur
E) əsasən nəzmlə yazılır
Hansı cərgədə hər iki sözü omonim kimi işlətmək mümkündür?
A) top, külək
B) çay, yaş
C) baş, ev
D) ürək, könül
E) qapı, həyat
Yazılışı ilə tələffüzündə fərq olan sözlərin sırasını müəyyənləşdirin:
A) qospital, səpin, bişmiş, kəskin
B) torpaq, ana, dəftər, alma
C) yarpaq, doqquz, pələng, çəkic
D) məktəb, iynə, ulduz, ürək
E) vətəndaş, parta, imla, papaq
Hansı cümlədə fel xəbər şəklinin hekayəsində işlənib?
A) Mikrorayona gedən avtobus bir azdan gəlməli idi.
B) Biz meşədən cır meyvə yığası idik.
C) O, təbiətin qoynunda dincəlməyi sevirdi.
D) Orxan qəsdən cavab vermədi.
E) Tapşırığı gərək tez icra edəydim.
"-qın4" şəkilçisi ilə düzələn sözlərdən biri sifət deyil:
A) coşqun
B) basqın
C) küskün
D) tutqun
E) kəskin
Ümumi şəxsli cümləni göstərin:
A) Elə bil, bütün işi ona tapşırmışdılar.
B) Dördüncülər qalib gəldilər.
C) Hava sakit idi.
D) Danışır və göstərir Bakı.
E) Cücəni payızda sayarlar.
Tərəfləri isimdən düzələn  mürəkkəb sözlərin sırasını müəyyənləşdirin:
A) ayaqqabı, kəklikotu, qolbaq, dəvədabanı
B) Çənlibel, Daşdəmir, Banuçiçək, uzundərə
C) Məmmədəli, dilişirin, beşaçılan, yerkökü
D) köhnəfikirli, üçbucaq, qovhaqov, üzüsulu
E) Qurbanəli bəy, yadelli, ağcaqanad, qırxayaq
"Vətəndaş", "cənab" sözləri nitq etiketlərininhansı növünə daxildir?
A) ayrılma
B) müraciət
C) təbrik
D) görüşmə
E) alqış
Feli xəbərli cümləni göstərin:
A) Anam dostumu öz balası kimi sevirdi.
B) Gələn uşaqların anasıdır.
C) Müşfiq xalqımızın böyük şairidir.
D) Hər tərəf tərtəmiz idi.
E) Görünən yaraşıqlı ev bizimdir.
"Bu mənzərəyə həyəcansız tamaşa etmək mümkün deyildi" cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənmişdir?
A) mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin, zərflik
B) mübtəda, xəbər, tamamlıq
C) mübtəda, xəbər, tamamlıq, zərflik
D) mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin
E) mübtəda, xəbər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top