Tapılan ümumi test sayı : 28

Nəriman Nərimanovun  "Nadir şah" əsərində Nadir kimin tövsiyələrindən sonra quldurluqdan əl çəkib İranın xilası naminə fəaliyyət göstərməyə and içir?
A) Mirzə Mehdinin
B) Şah Təhmasın
C) Gürcü bəyin
D) Gülcahanın
E) Cavadın
Verilmiş şer nümunəsində hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə edilib?
Yaxşı ki, qızını sevir ürəkdən,
Yaxşı ki, zövq alır "bala" deməkdən.
Yaxşı ki, Ülkər də çox sevir onu,
Bilmir müqəssirin kim olduğunu.
A) metonimiya
B) metafora
C) mübaliğə
D) bədii təzad
E) təkrir
Hansı obraz M.F.Axundzadə komediyalarındakı qadın obrazlarına daxil edilə bilməz?
A) Sona
B) Şərəfnisə
C) Pərzad
D) Səadət
E) Səkinə
Repressiya qurbanı olmuş sənətkarları göstərin:
1. S.Hüseyn                4. C.Cabbarlı
2. S.Rüstəm                5. Y.V.Çəmənzəminli
3. M.Rahim                  6. R.Rza
A) 2, 3
B) 1, 5
C) 4, 5
D) 1, 4
E) 5, 6
Aşağıdakı sözlər Nizaminin hansı qəhrəmanına məxsusdur?
Erkək tinətliyəm, olsam da qadın,
Hər işi bəllidir mənə dünyanın.
Mən də bir aslanam, düşünsən bir az,
Aslanın erkəyi, dişisi olmaz.
A) Leyli
B) Nüşabə
C) Şirin
D) Məhinbanu
E) Fitnə
Heca vəznli şeri ilk dəfə divan ədəbiyyatına gətirən şair kimdir?
A) S.Ə.Şirvani
B) Həsənoğlu
C) Qazi Bürhanəddin
D) Xətai
E) Xaqani
S.Ə.Şirvani "Əkinçi"dən sonra hansı qəzetdə fəal iştirak etmişdir?
A) "Kaspi"
B) "İrşad"
C) "Şərqi-Rus"
D) "Ziya"
E) "Həyat"
 "Kitabi-Dədə qorqud dastanlarında oğuzların faciəsinin səbəbi nə ilə izah olunur?
A) Oğuzların sülhsevərliyi ilə
B) Düşmənlərin güclü olması ilə
C) Oğuzların əkinçiliklə məşğul olub döyüş ənənələrini unutması ilə
D) Düşmənlərin daha yaxşı silahlanması ilə
E) Oğuzların arasında daxili ədavət və ziddiyyətlərin olması ilə
S.Vurğunun bu əsərlərindən biri Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür:
A) "Komsomal poeması"
B) "Vaqif" dramı
C) "Zəncinin arzuları" poeması
D) "Muğan" poeması
E) "Aygün" mənzum romanı
Rübai haqqındakı fikirlərdın hansı səhvdir?
A) ictimai, fəlsəfi və əxlaqi məzmun daşıyır;
B) dörd misradan ibarət olur;
C) qafiyə quruluşu, aaba şəklində olur
D) əsasən, əruz vəznində yazılır;
E) misralarda hecaların sayı 7 olur;
"us", "damu", "nəsnə", "daqqa" nümunələri hansı söz qurupuna aiddir?
A) dialekt sözləri
B) terminlər
C) köhnəlmiş sözlər
D) alınma sözlər
E) neologizmlər
Tələffüzü ilə yazılışı eyni olan qoşasamitli sözlərin cərgəsini göstərin:
A) səkkiz, Məkkə, diqqət
B) hoppanmaq, rəssam, hətta
C) güllə, taqqıltı, həssas
D) millət, amma, hissə
E) doqquz, doqqaz, baqqal
Fellərdən biri şərt şəklinin rəvayətində işlənib:
A) gəlsə idi
B) gəlsəydi
C) oxusa imiş
D) almalısa
E) olsa idi
Dilçilik elminin hansı sahəsi ümumi dilçilikdə həmdə leksikoqrafiya adlanır?
A) sintaksis
B) frazeologiya
C) morfologiya
D) dialektologiya
E) lüğətçilik
Azaltma dərəcəsində olan sifətlərdən ibarət cərgəni göstərin:
A) kiçik, cavan, körpə
B) bolluca, tünd-yaşıl, göyümtül
C) şirintəhər, qapqara, sarı
D) lap gözəl, daha yaxşı, qıpqırmızı
E) uzunsov, sarımtıl, qırmızımtıraq
Qeyri-müəyyən şəxsli cümləni göstərin:
A) Bəlkə, bu yerlərə bir də gəlmədim.
B) Tələbələr iməcilikdə fəal iştirak etdilər.
C) Qonaqları dünən gecə yola saldılar.
D) Babalar nəvələrini çox sevirlər.
E) Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər.
"Qaç" sözünə qoşula bilən aşağıdakı şəkilçilərdən hansılar leksik şəkilçilərdir?
1) -qın          2) -ış    3)  -dı       4) -ır     5) -ağan
A) 1, 2, 5
B) 3, 4
C) 1, 3
D) 2, 3, 5
E) 1, 4, 5
Mübtədası II növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş ismi xəbərli cümləni göstərin:
A) Kənd uşaqları yarışda qalib gəldilər.
B) Məktəb direktorlarını seminara dəvət etdilər.
C) Küçə qapısını rənglədilər.
D) İş icraçısı mənəm.
E) Məktəbin direktoru sözə başladı.
Göstərilənlərdən biri görüşmə etiketlərinə aid deyil:
A) Sabahınız xeyir.
B) Xoş gəlmişsiniz.
C) Xoş gördük.
D) Axşamınız xeyir.
E) Görüşənə qədər
Xəbəri felin vacib şəkli ilə ifadə olunmuş cümləni göstərin:
A) Yaman günün ömrü az olar.
B) Mən bu gün yola düşməliyəm.
C) Gərək, bu kitabların hamısını oxuyasan.
D) Yüz ölç, bir biç.
E) Sənədlərin son variantı yazılasıdır.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top