Tapılan ümumi test sayı : 28

Nəriman Nərimanovun  "Nadir şah" əsərində Nadir kimin tövsiyələrindən sonra quldurluqdan əl çəkib İranın xilası naminə fəaliyyət göstərməyə and içir?
A) Şah Təhmasın
B) Gürcü bəyin
C) Cavadın
D) Mirzə Mehdinin
E) Gülcahanın
Verilmiş şer nümunəsində hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə edilib?
Yaxşı ki, qızını sevir ürəkdən,
Yaxşı ki, zövq alır "bala" deməkdən.
Yaxşı ki, Ülkər də çox sevir onu,
Bilmir müqəssirin kim olduğunu.
A) təkrir
B) mübaliğə
C) metonimiya
D) metafora
E) bədii təzad
Hansı obraz M.F.Axundzadə komediyalarındakı qadın obrazlarına daxil edilə bilməz?
A) Şərəfnisə
B) Səkinə
C) Sona
D) Səadət
E) Pərzad
Repressiya qurbanı olmuş sənətkarları göstərin:
1. S.Hüseyn                4. C.Cabbarlı
2. S.Rüstəm                5. Y.V.Çəmənzəminli
3. M.Rahim                  6. R.Rza
A) 5, 6
B) 2, 3
C) 1, 5
D) 4, 5
E) 1, 4
Aşağıdakı sözlər Nizaminin hansı qəhrəmanına məxsusdur?
Erkək tinətliyəm, olsam da qadın,
Hər işi bəllidir mənə dünyanın.
Mən də bir aslanam, düşünsən bir az,
Aslanın erkəyi, dişisi olmaz.
A) Məhinbanu
B) Fitnə
C) Leyli
D) Nüşabə
E) Şirin
Heca vəznli şeri ilk dəfə divan ədəbiyyatına gətirən şair kimdir?
A) Qazi Bürhanəddin
B) Xətai
C) Həsənoğlu
D) Xaqani
E) S.Ə.Şirvani
S.Ə.Şirvani "Əkinçi"dən sonra hansı qəzetdə fəal iştirak etmişdir?
A) "İrşad"
B) "Ziya"
C) "Həyat"
D) "Kaspi"
E) "Şərqi-Rus"
 "Kitabi-Dədə qorqud dastanlarında oğuzların faciəsinin səbəbi nə ilə izah olunur?
A) Oğuzların arasında daxili ədavət və ziddiyyətlərin olması ilə
B) Düşmənlərin güclü olması ilə
C) Düşmənlərin daha yaxşı silahlanması ilə
D) Oğuzların əkinçiliklə məşğul olub döyüş ənənələrini unutması ilə
E) Oğuzların sülhsevərliyi ilə
S.Vurğunun bu əsərlərindən biri Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür:
A) "Vaqif" dramı
B) "Aygün" mənzum romanı
C) "Komsomal poeması"
D) "Zəncinin arzuları" poeması
E) "Muğan" poeması
Rübai haqqındakı fikirlərdın hansı səhvdir?
A) əsasən, əruz vəznində yazılır;
B) misralarda hecaların sayı 7 olur;
C) dörd misradan ibarət olur;
D) ictimai, fəlsəfi və əxlaqi məzmun daşıyır;
E) qafiyə quruluşu, aaba şəklində olur
"us", "damu", "nəsnə", "daqqa" nümunələri hansı söz qurupuna aiddir?
A) dialekt sözləri
B) terminlər
C) neologizmlər
D) köhnəlmiş sözlər
E) alınma sözlər
Tələffüzü ilə yazılışı eyni olan qoşasamitli sözlərin cərgəsini göstərin:
A) doqquz, doqqaz, baqqal
B) millət, amma, hissə
C) səkkiz, Məkkə, diqqət
D) güllə, taqqıltı, həssas
E) hoppanmaq, rəssam, hətta
Fellərdən biri şərt şəklinin rəvayətində işlənib:
A) oxusa imiş
B) gəlsə idi
C) gəlsəydi
D) almalısa
E) olsa idi
Dilçilik elminin hansı sahəsi ümumi dilçilikdə həmdə leksikoqrafiya adlanır?
A) lüğətçilik
B) frazeologiya
C) dialektologiya
D) sintaksis
E) morfologiya
Azaltma dərəcəsində olan sifətlərdən ibarət cərgəni göstərin:
A) şirintəhər, qapqara, sarı
B) kiçik, cavan, körpə
C) lap gözəl, daha yaxşı, qıpqırmızı
D) uzunsov, sarımtıl, qırmızımtıraq
E) bolluca, tünd-yaşıl, göyümtül
Qeyri-müəyyən şəxsli cümləni göstərin:
A) Babalar nəvələrini çox sevirlər.
B) Qonaqları dünən gecə yola saldılar.
C) Bəlkə, bu yerlərə bir də gəlmədim.
D) Tələbələr iməcilikdə fəal iştirak etdilər.
E) Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər.
"Qaç" sözünə qoşula bilən aşağıdakı şəkilçilərdən hansılar leksik şəkilçilərdir?
1) -qın          2) -ış    3)  -dı       4) -ır     5) -ağan
A) 1, 4, 5
B) 2, 3, 5
C) 3, 4
D) 1, 3
E) 1, 2, 5
Mübtədası II növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş ismi xəbərli cümləni göstərin:
A) Küçə qapısını rənglədilər.
B) Məktəbin direktoru sözə başladı.
C) İş icraçısı mənəm.
D) Məktəb direktorlarını seminara dəvət etdilər.
E) Kənd uşaqları yarışda qalib gəldilər.
Göstərilənlərdən biri görüşmə etiketlərinə aid deyil:
A) Axşamınız xeyir.
B) Görüşənə qədər
C) Xoş gəlmişsiniz.
D) Xoş gördük.
E) Sabahınız xeyir.
Xəbəri felin vacib şəkli ilə ifadə olunmuş cümləni göstərin:
A) Yaman günün ömrü az olar.
B) Mən bu gün yola düşməliyəm.
C) Yüz ölç, bir biç.
D) Sənədlərin son variantı yazılasıdır.
E) Gərək, bu kitabların hamısını oxuyasan.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top