Tapılan ümumi test sayı : 28

Nəriman Nərimanovun  "Nadir şah" əsərində Nadir kimin tövsiyələrindən sonra quldurluqdan əl çəkib İranın xilası naminə fəaliyyət göstərməyə and içir?
A) Gülcahanın
B) Gürcü bəyin
C) Şah Təhmasın
D) Cavadın
E) Mirzə Mehdinin
Verilmiş şer nümunəsində hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə edilib?
Yaxşı ki, qızını sevir ürəkdən,
Yaxşı ki, zövq alır "bala" deməkdən.
Yaxşı ki, Ülkər də çox sevir onu,
Bilmir müqəssirin kim olduğunu.
A) təkrir
B) metafora
C) mübaliğə
D) metonimiya
E) bədii təzad
Hansı obraz M.F.Axundzadə komediyalarındakı qadın obrazlarına daxil edilə bilməz?
A) Şərəfnisə
B) Səadət
C) Sona
D) Səkinə
E) Pərzad
Repressiya qurbanı olmuş sənətkarları göstərin:
1. S.Hüseyn                4. C.Cabbarlı
2. S.Rüstəm                5. Y.V.Çəmənzəminli
3. M.Rahim                  6. R.Rza
A) 1, 5
B) 2, 3
C) 4, 5
D) 5, 6
E) 1, 4
Aşağıdakı sözlər Nizaminin hansı qəhrəmanına məxsusdur?
Erkək tinətliyəm, olsam da qadın,
Hər işi bəllidir mənə dünyanın.
Mən də bir aslanam, düşünsən bir az,
Aslanın erkəyi, dişisi olmaz.
A) Məhinbanu
B) Fitnə
C) Leyli
D) Şirin
E) Nüşabə
Heca vəznli şeri ilk dəfə divan ədəbiyyatına gətirən şair kimdir?
A) S.Ə.Şirvani
B) Həsənoğlu
C) Xaqani
D) Qazi Bürhanəddin
E) Xətai
S.Ə.Şirvani "Əkinçi"dən sonra hansı qəzetdə fəal iştirak etmişdir?
A) "Şərqi-Rus"
B) "Həyat"
C) "İrşad"
D) "Kaspi"
E) "Ziya"
 "Kitabi-Dədə qorqud dastanlarında oğuzların faciəsinin səbəbi nə ilə izah olunur?
A) Düşmənlərin daha yaxşı silahlanması ilə
B) Oğuzların arasında daxili ədavət və ziddiyyətlərin olması ilə
C) Oğuzların sülhsevərliyi ilə
D) Düşmənlərin güclü olması ilə
E) Oğuzların əkinçiliklə məşğul olub döyüş ənənələrini unutması ilə
S.Vurğunun bu əsərlərindən biri Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür:
A) "Muğan" poeması
B) "Komsomal poeması"
C) "Zəncinin arzuları" poeması
D) "Vaqif" dramı
E) "Aygün" mənzum romanı
Rübai haqqındakı fikirlərdın hansı səhvdir?
A) misralarda hecaların sayı 7 olur;
B) dörd misradan ibarət olur;
C) əsasən, əruz vəznində yazılır;
D) qafiyə quruluşu, aaba şəklində olur
E) ictimai, fəlsəfi və əxlaqi məzmun daşıyır;
"us", "damu", "nəsnə", "daqqa" nümunələri hansı söz qurupuna aiddir?
A) neologizmlər
B) dialekt sözləri
C) terminlər
D) alınma sözlər
E) köhnəlmiş sözlər
Tələffüzü ilə yazılışı eyni olan qoşasamitli sözlərin cərgəsini göstərin:
A) hoppanmaq, rəssam, hətta
B) güllə, taqqıltı, həssas
C) millət, amma, hissə
D) doqquz, doqqaz, baqqal
E) səkkiz, Məkkə, diqqət
Fellərdən biri şərt şəklinin rəvayətində işlənib:
A) gəlsə idi
B) olsa idi
C) gəlsəydi
D) oxusa imiş
E) almalısa
Dilçilik elminin hansı sahəsi ümumi dilçilikdə həmdə leksikoqrafiya adlanır?
A) dialektologiya
B) sintaksis
C) morfologiya
D) frazeologiya
E) lüğətçilik
Azaltma dərəcəsində olan sifətlərdən ibarət cərgəni göstərin:
A) şirintəhər, qapqara, sarı
B) lap gözəl, daha yaxşı, qıpqırmızı
C) uzunsov, sarımtıl, qırmızımtıraq
D) bolluca, tünd-yaşıl, göyümtül
E) kiçik, cavan, körpə
Qeyri-müəyyən şəxsli cümləni göstərin:
A) Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər.
B) Tələbələr iməcilikdə fəal iştirak etdilər.
C) Bəlkə, bu yerlərə bir də gəlmədim.
D) Qonaqları dünən gecə yola saldılar.
E) Babalar nəvələrini çox sevirlər.
"Qaç" sözünə qoşula bilən aşağıdakı şəkilçilərdən hansılar leksik şəkilçilərdir?
1) -qın          2) -ış    3)  -dı       4) -ır     5) -ağan
A) 1, 4, 5
B) 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 1, 3
E) 2, 3, 5
Mübtədası II növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş ismi xəbərli cümləni göstərin:
A) Məktəb direktorlarını seminara dəvət etdilər.
B) Küçə qapısını rənglədilər.
C) İş icraçısı mənəm.
D) Məktəbin direktoru sözə başladı.
E) Kənd uşaqları yarışda qalib gəldilər.
Göstərilənlərdən biri görüşmə etiketlərinə aid deyil:
A) Sabahınız xeyir.
B) Xoş gördük.
C) Görüşənə qədər
D) Xoş gəlmişsiniz.
E) Axşamınız xeyir.
Xəbəri felin vacib şəkli ilə ifadə olunmuş cümləni göstərin:
A) Sənədlərin son variantı yazılasıdır.
B) Yüz ölç, bir biç.
C) Yaman günün ömrü az olar.
D) Gərək, bu kitabların hamısını oxuyasan.
E) Mən bu gün yola düşməliyəm.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top